สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปรางมณี  สนธิ
 
1. นางสาวศศิมา  แอดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวกัณฐิกา  มั่งมี
 
1. นางสาวศศิมา  แอดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ดีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศศิมา  แอดำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เมฆโสภณ
 
1. นางสาวศศิมา  แอดำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 7 1. นายสรธร  โอ่ทอง
 
1. นางสาวภัสนาราวรรณ  กุลทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญติยา  ไชยสาส์น
2. เด็กหญิงอรทัย  แสงคำพงษ์
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  เกตุลา
 
1. นางสาวภัสนาราวรรณ  กุลทอง
2. นางสาวอภิญญา  กำธรพิพัฒนกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภูวดล  ศรีกุตา
 
1. นางสาวภัสนาราวรรณ  กุลทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 6 1. นายทศพล  มัติโก
 
1. นางรัชนี  จำรูญโรจน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิศากร  เนตรคุณ
2. นางสาววรรณกานต์  ระวิโรจน์
3. นางสาววราภรณ์  โกฎหอม
 
1. นางสาววลัยรัชช์  ตอรบรัมย์
2. นายเสรี  อังศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคงทอง  ชูเจริญ
 
1. นางสาววลัยรัชช์  ตอรบรัมย์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายจีรยุทธ  ดีภูงา
2. นางสาวนิลรัตน์  นิยม
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริอุดมโชค
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณษา  พวงดอกไม้
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุขะทัต
 
1. นางสาวประยงค์  จุลมณฑล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวพิมพา  ธุถาวร
2. นางสาวมาย  บัวประดิษฐ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริอุดมโชค
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนม์สิริ  ทองดี
2. นางสาวนิศารัตน์  ศักดี
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริอุดมโชค
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพชรพร  วาสะสิริ
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญสร้าง
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริอุดมโชค
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฆนาการ  พยาทอง
2. นายณัฐวุฒิ  วรวงศ์
3. นายอิฐสรา  พูลประเสริฐ
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริอุดมโชค