สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราจรัส สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณีรนุช  ชุณหพันธ์
 
1. นางสาวสำเนาว์  สุวิมล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิดา  นพพะ
 
1. นางสาวกชพร  โพธิทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เมฆฉ่ำ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาระกุล
3. เด็กหญิงกัญติมา  กุลากูล
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิลาแสง
5. เด็กหญิงจุฑานุช  เวฬุรัตนะชิน
6. เด็กหญิงพรนภา  ถาวร
7. เด็กหญิงพีรดา  ชยปาลกูล
8. เด็กหญิงวรรณรดา  วรพงษ์
9. เด็กหญิงวริศรา  พิสุทธิ์ทรัพย์
10. เด็กหญิงศุภัทตา  แซ่เตียว
11. เด็กหญิงสิริพรรณ  วาณิชวิทยกุล
12. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วาณิชวิทยกุล
13. เด็กหญิงสไบทิพย์  มั่งเจริญ
14. เด็กหญิงเทวิกา  เศษจันทร์
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ใหม่มา
 
1. นางนันท์นภัส  ดวงดี
2. นายพรรษวุฒิ  ซิ้มเทียม
3. นางเทพี  ชูฤทธิ์
4. นางจินดาพร  นพพะ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทับทิม  มีลาด
2. เด็กหญิงนิรชา  พ่วงแพ
3. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองเกิด
4. เด็กหญิงปลายลดา  เยาวรัตน์
5. เด็กหญิงพรรณษร  นะเมืองงาว
6. เด็กหญิงวานิตฐี  ทักภิรมย์
7. เด็กหญิงสุรีพร  พรมมิ
8. เด็กหญิงอัจริยาภรณ์  วันชา
 
1. นางสาวกนกอร  จิตรบรรจง
2. นายสุนทร  พรมภิทักษ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  นักคุ้ย
2. เด็กชายกิตตินันท์  ไชยเดช
3. เด็กหญิงชลิตา  นพศิริ
4. เด็กหญิงณัฐิดา  เติมแต้ม
5. เด็กหญิงบุญอธิษฐาน  เทพราช
6. เด็กชายภาดล  รังสรรค์จินดา
7. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีคำหาญ
8. นายวัชรกร  แก้วน้อย
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทัพยุง
10. นายสิทธิพล  กล้องเจริญ
11. เด็กชายสิรภพ  ทองดี
12. เด็กหญิงสุทธิดา  บำรุงสุข
13. เด็กหญิงสุพรรณษา  มานะทัต
 
1. นายสุนทร  พรมภิทักษ์
2. นางสาวกนกอร  จิตบรรจง
3. นายศักดา  แสงกระจ่าง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินะ  ลีละโรจน์
2. เด็กหญิงอัจฉรารัตน์  เรืองปราชญ์
 
1. นางสาววันธิดา  พินิจค้า
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีพรหมคุณ
2. เด็กหญิงธาริณี  ตันพัฒนาศิริกุล
3. เด็กชายโยธิน  รอดแก้ว
 
1. นางกนกวรรณ  ปทุมรัตน์