สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอำพร  วงคำภู
 
1. นางสาวเสาวภา  กลิ่นซ้อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายดุสิต  ปราณีต
 
1. นางสาวเสาวภา  กลิ่นซ้อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิสุดา  สุขมาก
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  รสกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศยามล  คำพิรานนท์
 
1. นางสาวเสาวภา  กลิ่นซ้อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองสุข
 
1. นางสุปราณี  มาประจวบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวลอนงค์  เขียนคิ้ว
 
1. นางสุปราณี  มาประจวบ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเมธาวี  แจ่มใส
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  รสกระโทก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 5 1. นางสาวธันยาภรณ์  เกตุสุนทร
2. นางสาวศศิวิมล  ภาวะสินธ์
3. นายอัศวิน  กิจยะกานนท์
 
1. นางสาวนฤมล  หนูหล้า
2. นางสุปราณี  มาประจวบ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปันนิพา  พุทซา
2. นางสาวพรนภา  ยีรัมย์
 
1. นางสุปราณี  มาประจวบ
2. นางสาวเสาวภา  กลิ่นซ้อน