สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอำพร  วงคำภู
 
1. นางสาวเสาวภา  กลิ่นซ้อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายดุสิต  ปราณีต
 
1. นางสาวเสาวภา  กลิ่นซ้อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิสุดา  สุขมาก
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  รสกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศยามล  คำพิรานนท์
 
1. นางสาวเสาวภา  กลิ่นซ้อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองสุข
 
1. นางสุปราณี  มาประจวบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวลอนงค์  เขียนคิ้ว
 
1. นางสุปราณี  มาประจวบ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเมธาวี  แจ่มใส
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  รสกระโทก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 5 1. นางสาวธันยาภรณ์  เกตุสุนทร
2. นางสาวศศิวิมล  ภาวะสินธ์
3. นายอัศวิน  กิจยะกานนท์
 
1. นางสาวนฤมล  หนูหล้า
2. นางสุปราณี  มาประจวบ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปันนิพา  พุทซา
2. นางสาวพรนภา  ยีรัมย์
 
1. นางสุปราณี  มาประจวบ
2. นางสาวเสาวภา  กลิ่นซ้อน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสมาน  ดอกไธสง
 
1. นางสาวมะลิ  พรมพิทักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันติ  วงศ์กำภู
 
1. นางสาวมะลิ  พรมพิทักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วันแต่ง
2. เด็กหญิงอชิรญา  ขุนนาม
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ผิวเอี่ยม
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
2. นางสาวดาวใจ  ภารจรัส
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรรยพร  ขุนเภา
2. นางสาวฐิตาพร  แสวง
3. นางสาวนภาพร  ศรีทุนา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เบ้าโชติ
2. นางสาวมะลิ  พรมพิทักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเลิศศิลป์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญชลิกา  สายที
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศศิประภา  สิทธิสิริมงคล
2. เด็กหญิงสาริศา  สินลา
3. เด็กหญิงอนัญชนา  กมลจิตร
 
1. นางสาววัลลภา  โปรด
2. นางสาวสุวรรณี  ซาหอม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวพรฤดี  พานทอง
2. นางสาววรรัตน์  แสงภักดี
3. นางสาวสุภาภรณ์  อิ่มสำราญ
 
1. นายสงวน  เคืองบุญทด
2. นางสาวธิติยาพร  พวงดอกไม้
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  หนูพวก
2. เด็กชายศิริชัย  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงโสรญา  สินสงวน
 
1. นางสาววัลลภา  โกปรด
2. นางสาวสุวรรณี  ซาหอม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พรเอี่ยม
2. เด็กชายภูริพัฒน์  วงค์หิรัญ
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ปรางจันทร์
 
1. นายมงคล  ธรรมกีรติ
2. นายสงวน  เคืองบุญทด
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวพัชรินทร์  โปธิ
2. นางสาวศรินธร  จันทร์ดี
3. นางสาวเพชรพลอย  จำปา
 
1. นางสาวสุวรรณี  ซาหอม
2. นางสาววัลลภา  โกปรด
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 7 1. นางสาวจิราภรณื  รุณเจริญ
2. นางสาวชฎาพร  แก้วคำ
3. นางสาวสิริพร  เกตุสุวรรณ์
 
1. นายณัฐภาส  ตระกูลศุภชัย
2. นางสาวธิติยาพร  พวงดอกไม้
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายรตน  ศิริพงษ์
2. เด็กชายอติชาต  สายทอง
 
1. นายมาณพ  จิตรวิเศษสม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศธร  สิงห์ทอง
2. เด็กชายเกริกไกวัล  ทองมี
 
1. นายณัฐภาส  ตระกูลศุภชัย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยา  แปลงดี
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เทพอาษา
3. เด็กหญิงวิภา  ใจงาม
4. เด็กชายศิวัชญ์  ธรรมรัตนนันท์
5. เด็กชายเทวฤทธิ์  พวงนอก
 
1. นายกันตพล  ศรีสุข
2. นายปรีดา  วงศ์คำภู
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวจิราพร  แก้วกระดาษ
2. นางสาวณฐิกา  แก้วสุรี
3. นางสาวพรมณี  ศรีลาอ่อน
4. นางสาววรัญญา  วงษ์นาค
5. นางสาวอรไทกาญน์  คลังกระโทก
 
1. นายกันตพล  ศรีสุข
2. นายคำพอง  โพธิ์ทอง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายธงชัย  บุรีวงษ์
2. เด็กชายนฤนาจ  เพียรอนุกูลบุตร
3. เด็กหญิงปภาวดี  ทุมสอน
4. เด็กชายภีรภัทร  คำกองแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทองขุนทด
 
1. นางสาวนุชนภางค์  กระจ่าง
2. นายอารักษ์  กำพุธ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิตา  ยศศิริ
 
1. นางธาริณี  นวลสนิท
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐสุดา  เทพอาษา
 
1. นางสาวนุชนภางค์  กระจ่าง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายนฤนาท  วงศ์คำพันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทองลินันท์
 
1. นางสาวนรลักษณ์  เวฬุคามกุล
2. นายประดับ  จงหาร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายปัญญา  พุทเทศ
2. นางสาววรรษพร  ขุนทร
 
1. นายประดับ  จงหาร
2. นางสาวนรลักษณ์  เวฬุคามกุล
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ประคองสุข
2. เด็กหญิงการะเกด   บุญเถื่อน
 
1. นายนภพล  พวงพันธ์
2. นายอนันต์พัฒน์  ก้างกลาง
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ  มูลจันทา
2. นายไพศาล  จันทร์ขำ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดมแก้ว
2. นายอนันต์พัฒน์  ก้างกลาง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเลิศศิลป์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววีรยา  อ่อนหวาน
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายศราวุธ  แสวงรัมย์
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปิยวรรณ  พานวงค์
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวอรสา  บุญเล็ก
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัทมา  ซาหอม
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาภรณ์  อากานิต
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิกข์นิภา  พิภพไพบูรณ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วดี
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
2. นายวรพงษ์  เจริญผล
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายสิทธิพงษ์  ศรีสุข
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทมี
 
1. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทมี
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิทติพงษ์  วันเพ็ญ
2. นายธนาวัฒน์  บุตรเนตร
3. นายปฏิพล  พุ่มแก้ว
4. นายภัทรพล  โพธิบัลลังก์
5. เด็กชายวีระศักดิ์  ห่อทรัพย์
6. นายอาทิตย์  พรหมทัต
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
2. นายจิระพันธ์  อ้นขวัญเมือง
3. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยปัญญา
2. นางสาวกวินทิพย์  ทิพรักษ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  เกตุสุนทร
4. นายขจรศักดิ์  บานเย็น
5. นายจักรกฤษ  เหมือนส่อน
6. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทมี
7. นางสาวจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อ้นสันเทียะ
9. นางสาวชนากานต์  เกษี
10. เด็กชายชนายุทธ์   โพธิทอง
11. นายฐิติพงษ์  วันเพ็ญ
12. นายธนาวัฒน์  บุตรเนตร
13. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทมี
14. นายธีระพล  เสงี่ยม
15. นายนันทวุฒิ  พิมพิเศษ
16. นางสาวนิระชา  บุญทัด
17. นางสาวบุษยา  เหมล้วน
18. นายปฏิพล  พุ่มแก้ว
19. เด็กหญิงพิยดา  ทิพรักษ์
20. เด็กหญิงภริตพร  จันทร์เชย
21. นายภัทรพล  โพธิบัลลังก์
22. นางสาวภัสสร  เพชรผุดผ่อง
23. นางสาวลักษิกา   ศรีจันทร์
24. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุญเส็ง
25. นางสาววราภรณ์  ลอยนอก
26. นางสาววิลาสินี  เพชรเลิศ
27. นายวีระศักดิ์  ห่อทรัทย์
28. เด็กหญิงสรัลชนา  ขุนการินทร์
29. นายสรายุทธ  มณีรัตน์
30. นายสรายุทธ  อิ่มเอิบ
31. เด็กหญิงสุกัญญา  บุรารมย์
32. นางสาวสุภาพร  เหมกุล
33. นางสาวอมรรัตน์  เงางาม
34. เด็กหญิงอรลักษณ์  นนท์กระเสม
35. นางสาวอรอุมา  ศรีสมุทร
36. เด็กชายอัมพร  หัสดง
37. นายอาทิตย์  พรมทัต
38. เด็กชายเด่นชัย  เพชรเลิศ
39. เด็กชายเอกพล  วงศ์คำภู
40. นายไกรภพ  พิมพ์ลา
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
2. นายจิระพันธ์  อ้นขวัญเมือง
3. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
4. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
5. นายวรพงษ์  เจริญผล
6. นางโสภิต  มูลดามาตร
7. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
8. นายอารักษ์  กำพุธ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีระศักดิ์  ห่อทรัพย์
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  ทิพรักษ์
 
1. นายจิระพันธ์  อ้นขวัญเมือง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษยา  เหมล้วน
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิยดา  ทิพรักษ์
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตรีนุช  รังคะวิภา
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีนุช  รังคะวิภา
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษยา   เหมล้วน
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ลาโสภา
2. เด็กหญิงณัฐกัลยา  คงทน
3. เด็กหญิงดลยา  งาคชสาร
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สินทนา
5. เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมะ
6. เด็กหญิงพิลาไล  โพธิ์ทอง
7. เด็กหญิงราชาวดี  แก้วมล
8. เด็กหญิงสมิตานัน  บุญมา
9. เด็กหญิงสุภาพร  กองขุนทด
10. เด็กหญิงสุภาพร  ทาบรรหาร
11. เด็กหญิงอโรชา  สุขขี้เหล็ก
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุภาพันธ์
 
1. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
2. นายวรพงษ์  เจริญผล
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายพลากร  รอดวินิจ
 
1. นายประสิทธิ์  จันทมล
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 60.63 ทองแดง 4 1. นางสาวทรายทอง  เสาใย
 
1. นายประสิทธิ์  จันทมล
 
58 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 64.1 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันทิมา  แจ่มใส
 
1. นายประสิทธิ์  จันทมล
 
59 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.43 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุษณีย์  ชารัมย์
 
1. นายประสิทธิ์  จันทมล
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาสกร  ตะเอ้กา
2. เด็กชายเดชณรงค์  ไพรดี
 
1. นายธนกร  ปลั่งกลาง
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวชนาภา  เกศสุริยะมานะ
2. นายอิทธิชัย  นาที
 
1. นายธนกร  ปลั่งกลาง
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์คำภู
 
1. นางจิรนันท์  จันทโชติ
2. นายธนกร  ปลั่งกลาง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายสมมาร์ต  ทูลทอง
 
1. นางจิรนันท์  จันทโชติ
2. นายธนกร  ปลั่งกลาง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ้งนภา  เพียรงาน
2. นางสาวหทัยชนก  แซ่ตั้ง
 
1. นายธนกร  ปลั่งกลาง
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -    
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  นาสมวา
2. นายอดิศักดิ์  จากแสงสุข
3. นายโสภณ  โฉมศรี
 
1. นายชูพงษ์  บุตรแก้ว
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แนวเกตุ
2. เด็กชายณัฐพล  บานเย็น
3. เด็กชายประณี  จำปาหอม
 
1. นายอภิวัฒน์  แช่มรัมย์
2. นายสุกฤษฏิ์  เขียวจันทร์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายพลากร  การะเกตุ
2. นายศรายุทธ  สีเห็มทอง
3. นายสันติภาพ  สายทอง
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เขียวจันทร์
2. นายอภิวัฒน์  แช่มรัมย์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  วงษ์เทศ
2. เด็กชายจักรพันธ์  ชูเชิด
3. เด็กหญิงชลธิชา  เอมบัญดิษ
4. เด็กหญิงถลัชนันท์  โพธิภูเขา
5. เด็กหญิงศศิภา  เวียงผดุง
6. เด็กหญิงศิราวรรณ  ทองเอก
 
1. นางปธิญยา  สีหะนันท์
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญฐิดา  ศรีปัญญา
2. นางสาวกุลนัธท์  ถี่ถ้วน
3. นางสาวพิมษ์สุดา  แก้วกันหา
4. นายภูมินทร์  แพทย์หลวง
5. นางสาวสุพัตรา  ภู่ฉัตร
6. นางสาวอภัสรา  นิธิธานนท์
 
1. นางปธิญยา  สีหะนันท์
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุจิตรา  มณีรัตน์
2. นางสาวอนงค์รักษ์  บุญทองเถิง
3. นายอิทธิชัย  นาที
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
2. นายอภิวัฒน์  แช่มรัมย์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกฤษณา  มุขดา
2. นางสาวจินดาพร  เกตุปาน
3. นางสาวสุวรรณดี  อินทศร
 
1. นายธนกร  ปลั่งกลาง
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพชร  ขันทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  แฝกสูงเนิน
3. นางสาวเสาวรัตน์  สาแก้ว
 
1. นางจิรนันท์  จันทโชติ
2. นางปธิญยา  สีหะนันท์
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลวัต  สุธงสา
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร