สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศยามล  คำพิรานนท์
 
1. นางสาวเสาวภา  กลิ่นซ้อน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสมาน  ดอกไธสง
 
1. นางสาวมะลิ  พรมพิทักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศศิประภา  สิทธิสิริมงคล
2. เด็กหญิงสาริศา  สินลา
3. เด็กหญิงอนัญชนา  กมลจิตร
 
1. นางสาววัลลภา  โปรด
2. นางสาวสุวรรณี  ซาหอม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายธงชัย  บุรีวงษ์
2. เด็กชายนฤนาจ  เพียรอนุกูลบุตร
3. เด็กหญิงปภาวดี  ทุมสอน
4. เด็กชายภีรภัทร  คำกองแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทองขุนทด
 
1. นางสาวนุชนภางค์  กระจ่าง
2. นายอารักษ์  กำพุธ