สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอำพร  วงคำภู
 
1. นางสาวเสาวภา  กลิ่นซ้อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิสุดา  สุขมาก
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  รสกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 5 1. นางสาวธันยาภรณ์  เกตุสุนทร
2. นางสาวศศิวิมล  ภาวะสินธ์
3. นายอัศวิน  กิจยะกานนท์
 
1. นางสาวนฤมล  หนูหล้า
2. นางสุปราณี  มาประจวบ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเลิศศิลป์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวพรฤดี  พานทอง
2. นางสาววรรัตน์  แสงภักดี
3. นางสาวสุภาภรณ์  อิ่มสำราญ
 
1. นายสงวน  เคืองบุญทด
2. นางสาวธิติยาพร  พวงดอกไม้
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พรเอี่ยม
2. เด็กชายภูริพัฒน์  วงค์หิรัญ
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ปรางจันทร์
 
1. นายมงคล  ธรรมกีรติ
2. นายสงวน  เคืองบุญทด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายรตน  ศิริพงษ์
2. เด็กชายอติชาต  สายทอง
 
1. นายมาณพ  จิตรวิเศษสม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศธร  สิงห์ทอง
2. เด็กชายเกริกไกวัล  ทองมี
 
1. นายณัฐภาส  ตระกูลศุภชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายพลากร  รอดวินิจ
 
1. นายประสิทธิ์  จันทมล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 60.63 ทองแดง 4 1. นางสาวทรายทอง  เสาใย
 
1. นายประสิทธิ์  จันทมล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 64.1 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันทิมา  แจ่มใส
 
1. นายประสิทธิ์  จันทมล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.43 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุษณีย์  ชารัมย์
 
1. นายประสิทธิ์  จันทมล