สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองสุข
 
1. นางสุปราณี  มาประจวบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันติ  วงศ์กำภู
 
1. นางสาวมะลิ  พรมพิทักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญชลิกา  สายที
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  หนูพวก
2. เด็กชายศิริชัย  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงโสรญา  สินสงวน
 
1. นางสาววัลลภา  โกปรด
2. นางสาวสุวรรณี  ซาหอม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวพัชรินทร์  โปธิ
2. นางสาวศรินธร  จันทร์ดี
3. นางสาวเพชรพลอย  จำปา
 
1. นางสาวสุวรรณี  ซาหอม
2. นางสาววัลลภา  โกปรด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 7 1. นางสาวจิราภรณื  รุณเจริญ
2. นางสาวชฎาพร  แก้วคำ
3. นางสาวสิริพร  เกตุสุวรรณ์
 
1. นายณัฐภาส  ตระกูลศุภชัย
2. นางสาวธิติยาพร  พวงดอกไม้
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยา  แปลงดี
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เทพอาษา
3. เด็กหญิงวิภา  ใจงาม
4. เด็กชายศิวัชญ์  ธรรมรัตนนันท์
5. เด็กชายเทวฤทธิ์  พวงนอก
 
1. นายกันตพล  ศรีสุข
2. นายปรีดา  วงศ์คำภู
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวจิราพร  แก้วกระดาษ
2. นางสาวณฐิกา  แก้วสุรี
3. นางสาวพรมณี  ศรีลาอ่อน
4. นางสาววรัญญา  วงษ์นาค
5. นางสาวอรไทกาญน์  คลังกระโทก
 
1. นายกันตพล  ศรีสุข
2. นายคำพอง  โพธิ์ทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิตา  ยศศิริ
 
1. นางธาริณี  นวลสนิท
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายนฤนาท  วงศ์คำพันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทองลินันท์
 
1. นางสาวนรลักษณ์  เวฬุคามกุล
2. นายประดับ  จงหาร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายปัญญา  พุทเทศ
2. นางสาววรรษพร  ขุนทร
 
1. นายประดับ  จงหาร
2. นางสาวนรลักษณ์  เวฬุคามกุล
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ประคองสุข
2. เด็กหญิงการะเกด   บุญเถื่อน
 
1. นายนภพล  พวงพันธ์
2. นายอนันต์พัฒน์  ก้างกลาง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายศราวุธ  แสวงรัมย์
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปิยวรรณ  พานวงค์
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร