สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุลดาภรณ์  วงค์เงิน
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรัตน์  ทองมา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมาลาริณ  อวนบัง
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวมธุลดา  ฮวดเจริญ
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญสินี  ใหม่จันดี
 
1. นายไพบูลย์  วรรณภาวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 6 1. นางสาวนารินทร์  วงค์หิรัญ
2. นายรัชพล  สังฆทิพย์
3. นางสาววชิรญาณ์  สาธุชาติ
 
1. นางจริยา  หาญกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  ใจญา
 
1. นางสาวนิตยา  พวงพุก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกัลยา  จิเวศพงศ์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  นพไชย
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญจิรา  มุสิกามาศ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ลี่เส็ง
3. เด็กหญิงอลิสา  สุพะตะ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  มณีแสงวิจิตร
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาพร  กาญจนพิทักษ์กุล
2. นายกีรติ  จำปาศรี
3. นายพีระยุทธ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางประไพภัค  นันทวิสิทธิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนตฤณ  มีชัย
2. เด็กชายธเนศ  เตสุขะนันท์
 
1. นางสาวนิตยา  พวงพุก
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัชฎาภรณ์  ดารักษ์
2. นายสิทธิพร  ซุ่นอึ้ง
 
1. นางสาวศรีวิภา  ทินวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เที่ยงอินทร์
 
1. นางสาวนิตยา  พวงพุก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 10 1. นายวิษณุพงษ์  นพไชย
 
1. นางสาวดวงรัตน์  นพไชย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิดา  บุญวิเศษ
2. เด็กหญิงพัทธนาภรณ์  สุเณร์
3. เด็กหญิงวสุนันท์  สุขโต
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แพลูกอินทร์
2. นางศศิธร  ทิพนันท์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายธนกร  ยุธะวัฒน์
2. นายสุชาพงษ์  รุ่งเรือง
3. นายอภิวัฒน์  อนุรัตน์
 
1. นางศศิธร  ทิพนันท์
2. นายนธี  มีชัย
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุจี  บุญหาญ
2. เด็กหญิงลีลาวัลย์  นมศรี
3. เด็กหญิงหทัยชนก  คล้ายวิเศษ
 
1. นางสาวอรอนงค์  บงสูงเนิน
2. นางรุ่งเรือง  ตันเจริญ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร  สมนาค
2. นางสาวธิวารัตน์  วงค์เงิน
3. นางสาวศิริยากร  ไกรษร
 
1. นางศศิธร  ทิพนันท์
2. นางสาวจุฑาธิป  แพลูกอินทร์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  คำภูแสน
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายอภิโชติ  ยะหัตตะ
 
1. นายดรุณ  ตอรบรัมย์
2. นางสาวรำพึง  โพธิ์ศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ไชยเจริญ
3. เด็กหญิงหยกธิดา  ฟุ้งไพศาลพงศ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สืบสีสุก
2. นางสาวอัญชรี  วรรณจงคำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  เชาว์วิเศษ
2. นางสาววนัชพร  มะจันทร์
3. นางสาวเกศชนก  สุขสวัสดิ์
 
1. นายดรุณ  ตอรบรัมย์
2. นางสาวรำพึง  โพธิ์ศรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สาธุชาติ
2. เด็กหญิงศศิธร  พานแก้ว
 
1. นางรุ่งเรือง  ตันเจริญ
2. นางสาวอรอนงค์  บงสูงเนิน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เพชรโกมล
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   จารุวิทย์ทิพโชค
3. เด็กหญิงญาตาวี  แก้วเขียว
4. เด็กหญิงตีรณา  สุขสุเดช
5. เด็กหญิงปานวาด  สาทสนิท
 
1. นางมณฑา  มหะพรหม
2. นางสาวอัจฉรา  เข็มเจริญ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกีรติ   กล้าหาญ
2. นายฐิติพงศ์   ปานทุ่ง
3. นางสาวธัญชนก   อินเจริญ
4. นางสาวศศิธร  โอ๊วเจริญ
5. นางสาวอทิตยา  ตันพงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  คงเจริญ
2. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ย่ำยวน
 
1. นางสาวอัจฉรา  เข็มเจริญ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุส  ทองดีเจริญกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิ่งนอก
 
1. นางมณฑา  มหะพรหม
2. นางสาวอัจฉรา  เข็มเจริญ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญวรัตน์  อิ่มปรีชา
2. นายอัครวินท์  ดีมุข
 
1. นางฉวีวรรณ  คงเจริญ
2. นางสาวอัจฉรา  เข็มเจริญ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   นิจโรจน์กุล
2. เด็กหญิงกุลนาถ   อมาตยพงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สรสุนทร
4. เด็กหญิงณัฐทริกา   นัยเนตร
5. เด็กหญิงนัยรัตน์   วิลัยรัตน์ธนา
6. เด็กหญิงปุณยาพร   ซุ่นอึ้ง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พิมพ์ทอง
8. เด็กหญิงมาริษา   ทวีชาติ
9. เด็กหญิงศิราพร   แก้วสังข์
10. เด็กหญิงอชิรญา  ก้อนมอญ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เข็มเจริญ
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรพศ  สุขสุทธิตระกูล
2. เด็กชายอภิลักษณ์  แมลงภู่
 
1. นางบังอร  จินดางาม
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรหมพร  โภชนคินี
2. นายศักรินทร์  ชูช่วยพันธ์
 
1. นายสยาม  เสาวกุล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นันทพานิช
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวภรณ์นภัส  คำพล
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธิดา  ศักดิ์ศิริแม้นนิล
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวสวิตตา  มณีทูล
 
1. นายสมสกุล  จันทรโสภา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  อินดา
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์หอม
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายธนวรรธน์  กาญจนเกตุ
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์หอม
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายภานุพงศ์  อุ่นจันทร์
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนริศรา  ลี้สุวรรณ
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.8 เงิน 4 1. นายกัมปนาท  แก้วคำ
2. นายณัฐพล  เข็มราช
3. นายประดิษฐ์  นกทับ
4. นายวรากร  เข็มทอง
5. นายอภิชาติ  จันทร์โสภา
 
1. นายสมชาติ  บุญนาค
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฎิภาณ  เสากระโชก
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ่โค้ว
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิมพ์วิภา  นพกาล
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  เสากระโชก
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 1. นางสาวเพชรไพรินทร์  เพ็ชรดำ
 
1. นางหัชยา  บุตรวัน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฎิภาณ  เสากระโทก
 
1. นางปรียาภรณ์  เพียรพิจิตร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ่โค้ว
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิมพ์วิภา  นพกาล
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตติมา  แซ่ล้อง
2. เด็กหญิงจิรปรียา  สวัสสกุลพัฒนา
3. เด็กหญิงจุฑามณี  แสนสุริวงค์
4. เด็กหญิงชลธิชา  เบ็ญพาด
5. เด็กหญิงณัฐฎณิชา  พินพุก
6. เด็กหญิงนพเกตุ  อุบลราช
7. เด็กหญิงนฤมล  ดาวเรือง
8. เด็กหญิงนาตยา  มนตรี
9. เด็กชายปรัชญา  เสามาศ
10. เด็กหญิงปัทมาพร  ทิพย์ประเสริฐ
11. เด็กหญิงรักษิตา  มณีทูล
12. เด็กหญิงวันวิสา  บัววัน
13. เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมทองสุข
14. เด็กชายสิทธินันท์  รัตนวงศ์
15. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ไชยเจริญ
16. เด็กหญิงอลิสา  สุพะตะ
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
2. นายธีระยุทธ  ภูมิพล
3. นางสาวปรียาภรณ์  เพียรพิจิตร
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติพร  ทรัพย์เจริญ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทะลือ
3. นางสาวจารุวรรณ  สระป้อมแก้ว
4. นางสาวจินต์จุฑา  วันทะนะ
5. นางสาวช่อนภาวัลย์  ราชนาวี
6. นางสาวณัฐนันท์  อาสนไพบูลย์
7. นางสาวนฤมล  ธรรมะ
8. นายปฎิภาณ  เสากระโทก
9. นางสาวปรางทอง  วงค์กำภู
10. นางสาวพรไพลิน  ลี่เส็ง
11. นางสาวพิมพ์อัปสร  วัฒนา
12. นางสาวสรารัตน์  ยกกลิ่น
13. นางสาวสิริเลิศ  สิงค์วิบูลย์
14. นางสาวเสาวภา  มณฑศก
15. นางสาวโสรยา  นพตากูล
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
2. นายธีระยุทธ  ภูมิพล
3. นางปรียาภรณ์  เพียรพิจิตร
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทนา  ธัญญาธกรสกุล
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญา  วนิชธัญญาทรัพย์
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรารถนา  นาคมี
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
55 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกฤตา  แซ่เฮง
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
56 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมา
2. นางสาวดลนภา  ถึงแก้ว
3. นางสาวนิศารัตน์  ขุนเทียม
4. นางสาววันวิสา  รองพล
5. นางสาวสุธรรมา  วงศ์อมรอัครพันธ์
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
2. MissSun  Yao
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชนาธิป  นพเสริฐ
2. เด็กชายธนกฤต  สีกาลัง
3. เด็กชายพีระภพ  เทพพิมาน
4. เด็กชายภัทรพล  แช่มสา
5. เด็กชายรสนิยม  กฤษแก้ว
6. เด็กชายวุฒิศักดิ์  กรัตพงศ์
7. เด็กชายสมรรถวีร์  วิเชียรศิลป์
8. เด็กชายสมิทธิ์  ทิพวรรณ
 
1. นายธีรยุทธ  ภูมิพล
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมมา
2. เด็กหญิงบูรญา  ยอดอาษา
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เมืองอินทร์
 
1. นางธัญวัลย์  เนียรศิริ
2. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวจริยา  ศรีธงชัย
2. นางสาวจุฑาภรณ์  รุ่งเจริญศิริกุล
3. นายณัฐกิตติ์  ผ่องใส
 
1. นางธัญวัลย์  เนียรศิริ
2. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายธนภัทร  รบไว
2. เด็กชายอัครพล  ทองขาว
 
1. นางสาวรัตกัณฑ์  ฤทธิ์เจริญ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ดีงาม
2. เด็กชายสาดเรศ  ครัวเชื้อ
 
1. นางสาวรัตกัณฑ์  ฤทธิ์เจริญ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายณปพจน์  จุลกุล
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีเบ็ญจรัตน์
 
1. นางสาวอาภาพร  เจิอพานิช
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  สัจจะบันดาลใจ
2. นายพัฒนชัย  รัตนาคม
 
1. นางสาวอาภาพร  เจือพานิช
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงรุจิรา  ม่วงลาย
 
1. นางสาวอาภาพร  เจิอพานิช
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรีฑาพล  เนาวลักษณ์
2. เด็กหญิงพีรณัฐ  หล่ำสวัสดิ์
 
1. นายวรรณไชย์  พิเนตร
2. นางสาวรัตกัณฑ์  ฤทธิ์เจริญ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมนิตย์  พันธุธรรม
2. นายปกรณ์ธรรม  นันทวิสิทธิ์
 
1. นางสาวรัตกัณฑ์  ฤทธิ์เจริญ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายปกรณ์  ด้วงทอง
2. นายพงศกร  อินถา
 
1. นายวรรณไชย์  พิเนตร
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิณ  โคตรโย
2. เด็กชายภัทรมินทร์  งามบุญคำ
3. เด็กชายโชตินรินทร์  สุวรรณศิลป์
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิพล
2. นายวิเชียร  รักษาทรัพย์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายชัยชาญ  ครองอัมพรสุข
2. นายสุเมธ  ละอองบัว
3. นายเกียรติชัย  เจริญสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิพล
2. นายวิเชียร  รักษาทรัพย์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  ด้วงทอง
2. เด็กหญิงณิชดา  มาแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัชชา  แหสมุทร
 
1. นางณัทปภา  ทองมั่นคง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชนันทร์  ศิริประเสริฐ
2. เด็กหญิงวารุณี  สุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจเอื้อ
 
1. นางรดาทิพย์  อยู่สุข
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.8 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  สาลีผล
2. นางสาวบุษมาลี  สุทธิประภา
3. นางสาวเจนจิรา  เสนาวงค์
 
1. นางผ่องพรรณ  จรพิภพ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยอดกมล  บัวศรี
2. เด็กหญิงศิรดา  ใหม่มา
3. เด็กหญิงอภิญญา  เชื้อจาด
 
1. นางสาวศรีวิภา  ทินวงษ์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณัฐนันท์  รุ่งเรืองทรัพย์อนันต์
2. นางสาวรวิศรา  นุชตพงษ์
3. นางสาวสิตานัน  ทรัพย์มา
 
1. นางสาวศรีวิภา  ทินวงษ์
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพล  สุขเกษม
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล