สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรัตน์  ทองมา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิดา  บุญวิเศษ
2. เด็กหญิงพัทธนาภรณ์  สุเณร์
3. เด็กหญิงวสุนันท์  สุขโต
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แพลูกอินทร์
2. นางศศิธร  ทิพนันท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  คำภูแสน
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายอภิโชติ  ยะหัตตะ
 
1. นายดรุณ  ตอรบรัมย์
2. นางสาวรำพึง  โพธิ์ศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ไชยเจริญ
3. เด็กหญิงหยกธิดา  ฟุ้งไพศาลพงศ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สืบสีสุก
2. นางสาวอัญชรี  วรรณจงคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  เชาว์วิเศษ
2. นางสาววนัชพร  มะจันทร์
3. นางสาวเกศชนก  สุขสวัสดิ์
 
1. นายดรุณ  ตอรบรัมย์
2. นางสาวรำพึง  โพธิ์ศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สาธุชาติ
2. เด็กหญิงศศิธร  พานแก้ว
 
1. นางรุ่งเรือง  ตันเจริญ
2. นางสาวอรอนงค์  บงสูงเนิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญวรัตน์  อิ่มปรีชา
2. นายอัครวินท์  ดีมุข
 
1. นางฉวีวรรณ  คงเจริญ
2. นางสาวอัจฉรา  เข็มเจริญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   นิจโรจน์กุล
2. เด็กหญิงกุลนาถ   อมาตยพงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สรสุนทร
4. เด็กหญิงณัฐทริกา   นัยเนตร
5. เด็กหญิงนัยรัตน์   วิลัยรัตน์ธนา
6. เด็กหญิงปุณยาพร   ซุ่นอึ้ง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พิมพ์ทอง
8. เด็กหญิงมาริษา   ทวีชาติ
9. เด็กหญิงศิราพร   แก้วสังข์
10. เด็กหญิงอชิรญา  ก้อนมอญ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เข็มเจริญ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรพศ  สุขสุทธิตระกูล
2. เด็กชายอภิลักษณ์  แมลงภู่
 
1. นางบังอร  จินดางาม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรหมพร  โภชนคินี
2. นายศักรินทร์  ชูช่วยพันธ์
 
1. นายสยาม  เสาวกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายธนวรรธน์  กาญจนเกตุ
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิมพ์วิภา  นพกาล
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  เสากระโชก
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิมพ์วิภา  นพกาล
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตติมา  แซ่ล้อง
2. เด็กหญิงจิรปรียา  สวัสสกุลพัฒนา
3. เด็กหญิงจุฑามณี  แสนสุริวงค์
4. เด็กหญิงชลธิชา  เบ็ญพาด
5. เด็กหญิงณัฐฎณิชา  พินพุก
6. เด็กหญิงนพเกตุ  อุบลราช
7. เด็กหญิงนฤมล  ดาวเรือง
8. เด็กหญิงนาตยา  มนตรี
9. เด็กชายปรัชญา  เสามาศ
10. เด็กหญิงปัทมาพร  ทิพย์ประเสริฐ
11. เด็กหญิงรักษิตา  มณีทูล
12. เด็กหญิงวันวิสา  บัววัน
13. เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมทองสุข
14. เด็กชายสิทธินันท์  รัตนวงศ์
15. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ไชยเจริญ
16. เด็กหญิงอลิสา  สุพะตะ
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
2. นายธีระยุทธ  ภูมิพล
3. นางสาวปรียาภรณ์  เพียรพิจิตร
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติพร  ทรัพย์เจริญ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทะลือ
3. นางสาวจารุวรรณ  สระป้อมแก้ว
4. นางสาวจินต์จุฑา  วันทะนะ
5. นางสาวช่อนภาวัลย์  ราชนาวี
6. นางสาวณัฐนันท์  อาสนไพบูลย์
7. นางสาวนฤมล  ธรรมะ
8. นายปฎิภาณ  เสากระโทก
9. นางสาวปรางทอง  วงค์กำภู
10. นางสาวพรไพลิน  ลี่เส็ง
11. นางสาวพิมพ์อัปสร  วัฒนา
12. นางสาวสรารัตน์  ยกกลิ่น
13. นางสาวสิริเลิศ  สิงค์วิบูลย์
14. นางสาวเสาวภา  มณฑศก
15. นางสาวโสรยา  นพตากูล
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
2. นายธีระยุทธ  ภูมิพล
3. นางปรียาภรณ์  เพียรพิจิตร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทนา  ธัญญาธกรสกุล
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรารถนา  นาคมี
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
19 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมา
2. นางสาวดลนภา  ถึงแก้ว
3. นางสาวนิศารัตน์  ขุนเทียม
4. นางสาววันวิสา  รองพล
5. นางสาวสุธรรมา  วงศ์อมรอัครพันธ์
 
1. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
2. MissSun  Yao
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมมา
2. เด็กหญิงบูรญา  ยอดอาษา
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เมืองอินทร์
 
1. นางธัญวัลย์  เนียรศิริ
2. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ดีงาม
2. เด็กชายสาดเรศ  ครัวเชื้อ
 
1. นางสาวรัตกัณฑ์  ฤทธิ์เจริญ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  สัจจะบันดาลใจ
2. นายพัฒนชัย  รัตนาคม
 
1. นางสาวอาภาพร  เจือพานิช
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรีฑาพล  เนาวลักษณ์
2. เด็กหญิงพีรณัฐ  หล่ำสวัสดิ์
 
1. นายวรรณไชย์  พิเนตร
2. นางสาวรัตกัณฑ์  ฤทธิ์เจริญ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมนิตย์  พันธุธรรม
2. นายปกรณ์ธรรม  นันทวิสิทธิ์
 
1. นางสาวรัตกัณฑ์  ฤทธิ์เจริญ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายปกรณ์  ด้วงทอง
2. นายพงศกร  อินถา
 
1. นายวรรณไชย์  พิเนตร
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิณ  โคตรโย
2. เด็กชายภัทรมินทร์  งามบุญคำ
3. เด็กชายโชตินรินทร์  สุวรรณศิลป์
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิพล
2. นายวิเชียร  รักษาทรัพย์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายชัยชาญ  ครองอัมพรสุข
2. นายสุเมธ  ละอองบัว
3. นายเกียรติชัย  เจริญสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิพล
2. นายวิเชียร  รักษาทรัพย์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  ด้วงทอง
2. เด็กหญิงณิชดา  มาแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัชชา  แหสมุทร
 
1. นางณัทปภา  ทองมั่นคง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.8 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  สาลีผล
2. นางสาวบุษมาลี  สุทธิประภา
3. นางสาวเจนจิรา  เสนาวงค์
 
1. นางผ่องพรรณ  จรพิภพ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยอดกมล  บัวศรี
2. เด็กหญิงศิรดา  ใหม่มา
3. เด็กหญิงอภิญญา  เชื้อจาด
 
1. นางสาวศรีวิภา  ทินวงษ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณัฐนันท์  รุ่งเรืองทรัพย์อนันต์
2. นางสาวรวิศรา  นุชตพงษ์
3. นางสาวสิตานัน  ทรัพย์มา
 
1. นางสาวศรีวิภา  ทินวงษ์
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพล  สุขเกษม
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล