สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายเวทิศ  นิจสิน
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวทิพชนก  อินม่วง
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอังสนา  โมรานนท์
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวฐิติวัลย์  ชีวงษ์
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุษณีย์  นพสมบูรณ์
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันตชัย  ศรีแก้ว
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสกุลรัตน์  เสงี่ยมวงษ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  นีระ
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคนันท์  โกกอง
2. นายเกียรติศักดิ์  สัมฤทธิ์
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สุขศรี
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 9 1. นายนันทศักดิ์  บุญสงคราม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  รัตนโกมุท
2. เด็กหญิงพัชณิดา  เนาวโอภาส
 
1. นางสาวรัชนีพร  บุตรกูล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอังคณา  นันทวิสิทธิ์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 13 1. นางสาววิภาภรณ์  เพ็งสุวรรณ์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิณัฐติกา  ศิริวรา
2. เด็กหญิงปนัดดา  เข็มด้วง
3. เด็กหญิงพรรภษา  โมกขาว
 
1. นางสาวตรีหญิง  สิทธิชัย
2. นางสุพัตรา  วงศ์เชียงเพ็ง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวกัลยรัตน์  นพรัตน์
2. นายชินวิวัฒน์  นพแก้ว
3. นายพรรณพัฒน์  เนาวโอภาส
 
1. นางกัญญาณัฐ  เนตรธิยา
2. นางสุพัตรา  วงศ์เชียงเพ็ง
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  อร่ามศรี
3. นายอดิเทพ  ธีระกาย
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์เชียงเพ็ง
2. นางกัญญาณัฐ  เนตรธิยา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายวัฒธพร  รถทอง
2. เด็กชายศรายุทธ  เพชรนางรอง
 
1. นางกัญญาณัฐ  เนตรธิยา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายวัศพล  ศรีทัศน์
2. เด็กชายอิทธิพงษ์  กาญจนางกูรพันธ์
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์เชียงเพ็ง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรณิศ  สานทนา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  นิยมสุข
3. เด็กชายทรัพย์เจริญ  ท้วมเจริญ
4. เด็กหญิงพนิตา  ลาภไธสงค์
5. เด็กหญิงอัชฌา  มรกต
 
1. นางนิรมล  ภูนามูล
2. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  เลาะจิ๊
2. นางสาวกัณฐิกา  นพสมบูรณ์
3. นางสาวชนิตา  วรวิสันต์
4. นางสาวณัฐชา  อินทสิน
5. นางสาวนารินทร์  หนูพรม
 
1. นางนิรมล  ภูนามูล
2. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  นันทวัฒน์
 
1. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 1. นางสาวบุศรินทร์  วาสะศิริ
 
1. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงนัทชา  อรุณรัตน์
2. เด็กชายบูรพา  ถ้ำสุวรรณ์
 
1. นางนิรมล  ภูนามูล
2. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายนราวิชญ์  เสาวนา
2. นางสาววสุธิดา  ใกล้พลัง ณ เดโช
 
1. นางนิรมล  ภูนามูล
2. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธีราพร  นนทการ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ธรรมะ
 
1. นายพิเชฐ  รื่นปาน
2. นายสมหมาย  มณีรัตน์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวนิศารัตน์  พรมหู
2. นางสาวสุวนันท์  สุขศรี
 
1. นายพิเชฐ  รื่นปาน
2. นายสมหมาย  มณีรัตน์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยพร  วุ่นศรี
 
1. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สิริพรม
 
1. นางสาวรัชนีพร  บุตรกูล
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวจิราพร  กุตาวัน
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  นิยมเฟือง
3. เด็กหญิงพันธุ์พฤกษา  นิยมสุข
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวจันฤดี  สัมฤทธิ์
2. นายธันทนากร  องแบบ
3. นางสาวรตวรรณ  เสงี่ยมวงษ์
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล  น้อยศิริ
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองคำดี
 
1. นางเบญจภา  แก้วกระจาย
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวัฒน์  ผิวจันทร์
2. นายธนากร  องแบบ
 
1. นางเบญจภา  แก้วกระจาย
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
2. เด็กหญิงปรางค์ประดับ  สุทธิโสม
 
1. นางเบญจภา  แก้วกระจาย
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภัทร  ยิ่งยง
2. นายภานุวัส  นพกิจ
 
1. นางเบญจภา  แก้วกระจาย
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำฤทัย  ขุยเขียว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  นิภาภรณ์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ช่างนอก
 
1. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
2. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายธรณินทร์  ภู่อร่าม
2. นายสุรเดช  สัมฤทธิ์
3. นายไชยวัฒน์  ขวัญน้อย
 
1. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
2. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจีรพรรณ  ชัยชนะ
2. นางสาวณัฐระวี  เจียรสถิตย์
3. นางสาวนริศรา  สระบุรินทร์
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรพรรณ  ชัยชนะ
2. นางสาวณัฐระวี  เจียรสถิตย์
3. นางสาวนริศรา  สระบุรินทร์
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  นันทสูรย์
2. เด็กหญิงภาศิตา  โพธาราม
3. เด็กหญิงวารินทร์  เตชะมา
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.2 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  นาวาพนม
2. นางสาวเกวลิน  อร่ามศรี
3. นายไกรครรชิต  ศรีแก้ว
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางสาวรัติกาล  ทองคำ