สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สุขศรี
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 9 1. นายนันทศักดิ์  บุญสงคราม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอังคณา  นันทวิสิทธิ์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 13 1. นางสาววิภาภรณ์  เพ็งสุวรรณ์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิณัฐติกา  ศิริวรา
2. เด็กหญิงปนัดดา  เข็มด้วง
3. เด็กหญิงพรรภษา  โมกขาว
 
1. นางสาวตรีหญิง  สิทธิชัย
2. นางสุพัตรา  วงศ์เชียงเพ็ง