สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวฐิติวัลย์  ชีวงษ์
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันตชัย  ศรีแก้ว
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวกัลยรัตน์  นพรัตน์
2. นายชินวิวัฒน์  นพแก้ว
3. นายพรรณพัฒน์  เนาวโอภาส
 
1. นางกัญญาณัฐ  เนตรธิยา
2. นางสุพัตรา  วงศ์เชียงเพ็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายวัฒธพร  รถทอง
2. เด็กชายศรายุทธ  เพชรนางรอง
 
1. นางกัญญาณัฐ  เนตรธิยา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธีราพร  นนทการ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ธรรมะ
 
1. นายพิเชฐ  รื่นปาน
2. นายสมหมาย  มณีรัตน์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวนิศารัตน์  พรมหู
2. นางสาวสุวนันท์  สุขศรี
 
1. นายพิเชฐ  รื่นปาน
2. นายสมหมาย  มณีรัตน์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวจันฤดี  สัมฤทธิ์
2. นายธันทนากร  องแบบ
3. นางสาวรตวรรณ  เสงี่ยมวงษ์
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
2. เด็กหญิงปรางค์ประดับ  สุทธิโสม
 
1. นางเบญจภา  แก้วกระจาย