สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายเวทิศ  นิจสิน
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวทิพชนก  อินม่วง
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอังสนา  โมรานนท์
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุษณีย์  นพสมบูรณ์
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  รัตนโกมุท
2. เด็กหญิงพัชณิดา  เนาวโอภาส
 
1. นางสาวรัชนีพร  บุตรกูล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  อร่ามศรี
3. นายอดิเทพ  ธีระกาย
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์เชียงเพ็ง
2. นางกัญญาณัฐ  เนตรธิยา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายวัศพล  ศรีทัศน์
2. เด็กชายอิทธิพงษ์  กาญจนางกูรพันธ์
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์เชียงเพ็ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรณิศ  สานทนา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  นิยมสุข
3. เด็กชายทรัพย์เจริญ  ท้วมเจริญ
4. เด็กหญิงพนิตา  ลาภไธสงค์
5. เด็กหญิงอัชฌา  มรกต
 
1. นางนิรมล  ภูนามูล
2. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  นันทวัฒน์
 
1. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงนัทชา  อรุณรัตน์
2. เด็กชายบูรพา  ถ้ำสุวรรณ์
 
1. นางนิรมล  ภูนามูล
2. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายนราวิชญ์  เสาวนา
2. นางสาววสุธิดา  ใกล้พลัง ณ เดโช
 
1. นางนิรมล  ภูนามูล
2. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวจิราพร  กุตาวัน
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  นิยมเฟือง
3. เด็กหญิงพันธุ์พฤกษา  นิยมสุข
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล  น้อยศิริ
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองคำดี
 
1. นางเบญจภา  แก้วกระจาย