สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสกุลรัตน์  เสงี่ยมวงษ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  นีระ
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคนันท์  โกกอง
2. นายเกียรติศักดิ์  สัมฤทธิ์
 
1. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  เลาะจิ๊
2. นางสาวกัณฐิกา  นพสมบูรณ์
3. นางสาวชนิตา  วรวิสันต์
4. นางสาวณัฐชา  อินทสิน
5. นางสาวนารินทร์  หนูพรม
 
1. นางนิรมล  ภูนามูล
2. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 1. นางสาวบุศรินทร์  วาสะศิริ
 
1. นางอรัญญา  ไพบูลย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สิริพรม
 
1. นางสาวรัชนีพร  บุตรกูล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวัฒน์  ผิวจันทร์
2. นายธนากร  องแบบ
 
1. นางเบญจภา  แก้วกระจาย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภัทร  ยิ่งยง
2. นายภานุวัส  นพกิจ
 
1. นางเบญจภา  แก้วกระจาย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำฤทัย  ขุยเขียว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  นิภาภรณ์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ช่างนอก
 
1. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
2. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายธรณินทร์  ภู่อร่าม
2. นายสุรเดช  สัมฤทธิ์
3. นายไชยวัฒน์  ขวัญน้อย
 
1. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
2. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรพรรณ  ชัยชนะ
2. นางสาวณัฐระวี  เจียรสถิตย์
3. นางสาวนริศรา  สระบุรินทร์
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.2 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  นาวาพนม
2. นางสาวเกวลิน  อร่ามศรี
3. นายไกรครรชิต  ศรีแก้ว
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางสาวรัติกาล  ทองคำ