สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกชกร  เกตุแก้ว
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติภพ  มาสระ
 
1. นายดิเรก  มณฑาลพ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปวริศ  ยินดีสุข
 
1. นายดิเรก  มณฑาลพ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนากร  ทะสะวะดี
 
1. นายดิเรก  มณฑาลพ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงวิมล
2. เด็กชายณัชพล  สุขา
3. เด็กหญิงสุภาพร  คงแป้น
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
2. นายประภาส  กรุดพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกรรณิการ์  สายสุข
2. นางสาวนันทิชา  อัญชลี
3. นางสาวสถาพร  คงงาม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
2. นายพงษ์ณรินทร์  อุเทน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บางสอน
2. เด็กชายวุฒธิชัย  เขียวชะอ้อน
3. เด็กชายศุกล  รอดหลำ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
2. นายพงษ์ณรินทร์  อุเทน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 1. นางสาวกรรณิการ์  กิจบำรุงกุลสายสุข
2. นายนิติกร  ถนัดรบ
3. นางสาวรณิดา  สินทรัพย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
2. นายพงษ์ณรินทร์  อุเทน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง 5 1. เด็กชายพิสิษฐ์  อรัญอรพินิจ
2. เด็กหญิงภัสสร  วงศ์ก่อเกียรติ
 
1. นายประเสริฐ  แจ่มแจ้ง
2. นางจันทรัสม์  สุรกุล
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  แก้วชารี
2. เด็กชายอชิตพล  คุ้มมนต์
 
1. นายชัยภัทร  พรพิพัฒน์
2. นายประเสริฐ  แจ่มแจ้ง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  สิทธิจันทร์
2. นางสาวธีรนาฎ  กุสารัมย์
 
1. นายชัยภัทร  พรพิพัฒน์
2. นายประภาส  กรุดพันธ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภา  แสนดี
2. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์ขำ
 
1. นายประภาส  กรุดพันธ์
2. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงพีิมพ์ชนก  ปองเปา
 
1. นายชัยภัทร  พรพิพัฒน์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 1. นางสาวพรพรรณา  ช่างทำ
 
1. นายประเสริฐ  แจ่มแจ้ง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.9 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิทธิณี  มะตูม
 
1. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.1 เงิน 5 1. นางสาวพรพรรณา  ช่างทำ
 
1. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพลอยมณี  เนตรกลาง
 
1. นายชัยภัทร  พรพิพัฒน์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธีรวุธ  พงค์วัล
2. เด็กหญิงภุุมเลียง  จันทร์อุดร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามพรม
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีสรรค์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เนินทอง
2. เด็กชายวรวิทย์  บุตรดี
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
2. นายนิมิต  ตระกูลทา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรสิน  ภู่ระหงษ์
2. นายพงศธร  อรัญอรพินิจ
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
2. นายนิมิต  ตระกูลทา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงครองทรัพย์  ดับโศรก
2. เด็กหญิงพิชชากร  จันทร์อุดร
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
2. นายนิมิต  ตระกูลทา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณชนก  วงค์สุ่ม
2. เด็กชายอภิรักษ์  ถิ่นทวี
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
2. นายนิมิต  ตระกูลทา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณชนก  วงศ์สุ่ม
2. เด็กชายอภิรักษ์  ถิ่นทวี
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
2. นายนิมิต  ตระกูลทา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันชนก  นาคมโนธรรม
2. นางสาววิศัลย์ศยา  เมธยะวิบูลย์
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
2. นายนิมิต  ตระกูลทา
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวฑิตฐิตา  ไพบูลย์
2. นางสาวพลอย  วีระสิน
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
2. นายนิมิต  ตระกูลทา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  เดชมูล
2. นายวัชรพงษ์  เชียดรัมย์
3. นายสุทธิพงษ์  หอมดาวเรือง
 
1. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
2. นายนิมิต  ตระกูลทา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพงศธร  เสียงฆ้อง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองประดิษฐ์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  กิจบำรุงกุลถาวร
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
2. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์อุดม
2. เด็กหญิงตามารา  เฟร้นส์
3. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  กรณียกิจ
 
1. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
2. นายประภาส  กรุดพันธ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.2 ทอง 6 1. นางสาวสกุลตลา  สูงชัยภูมิ
2. นางสาวสุพรรณษา  โกศลกิตติ
3. นางสาวอรุณรวี  พรสิงห์
 
1. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
2. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญากร  ผลประเสริฐ
2. เด็กหญิงพงษ์ฤทัย  ไชยสร
3. เด็กหญิงอทิติญา  นพสกุล
 
1. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
2. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูษิต  มิ่งขวัญ
2. นายสุเมธิศักดิ์  คำเสียง
3. นายอวิรุธ  ยงยุทธิ์
 
1. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
2. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
32 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  ทองแดง
2. เด็กชายจิรยุทธ  หวานยิ้ม
3. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่อึ๊ง
4. เด็กชายชาญเดช  แซ่อึ๊ง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมภักษร
6. เด็กชายธนวัฒน์  ธนปรีชาวัฒน์
7. เด็กชายธีรภัทร  วัฒนา
8. เด็กหญิงนัทธมน  ศิริพอง
9. เด็กหญิงนันทพร  วงค์ก่อเกียรติ
10. เด็กหญิงนันทินี  ผลประเสริฐ
11. เด็กหญิงน้องฟ้า  จำปาหอม
12. เด็กหญิงน้ำฝน  ชินรัตน์
13. เด็กชายบรรพชา  แสงปัญญา
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สายสุข
15. เด็กหญิงภิราภรณ์  พุทธวงค์
16. เด็กชายมานิตย์  นาคนวล
17. เด็กชายวนัส  มูลสาคร
18. เด็กชายวัฒนา  เจริญร่าง
19. เด็กชายวิรัช  พรสิงห์
20. เด็กหญิงวีนัส  เอี่ยมประโคน
21. เด็กชายวีระชาติ  พุ่มมะลิ
22. เด็กหญิงศิริประภา  ศุภริท
23. เด็กชายสมหวัง  แซกรัมย์
24. เด็กหญิงสิริกันยา  แซ่อุ่ย
25. เด็กชายสิโรดม  เป้าเจริญ
26. เด็กหญิงสุจิณณา  โหมฮึก
27. เด็กหญิงอาริยา  บุตรโคตร
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
2. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
3. นายพงษ์ณรินทร์  อุเทน
4. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
5. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
6. นายประภาส  กรุดพันธ์
7. นางสาวสุกัญญา  ศรีสรรค์