สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติภพ  มาสระ
 
1. นายดิเรก  มณฑาลพ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนากร  ทะสะวะดี
 
1. นายดิเรก  มณฑาลพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงวิมล
2. เด็กชายณัชพล  สุขา
3. เด็กหญิงสุภาพร  คงแป้น
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
2. นายประภาส  กรุดพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกรรณิการ์  สายสุข
2. นางสาวนันทิชา  อัญชลี
3. นางสาวสถาพร  คงงาม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
2. นายพงษ์ณรินทร์  อุเทน