สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกชกร  เกตุแก้ว
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  สิทธิจันทร์
2. นางสาวธีรนาฎ  กุสารัมย์
 
1. นายชัยภัทร  พรพิพัฒน์
2. นายประภาส  กรุดพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภา  แสนดี
2. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์ขำ
 
1. นายประภาส  กรุดพันธ์
2. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงพีิมพ์ชนก  ปองเปา
 
1. นายชัยภัทร  พรพิพัฒน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 1. นางสาวพรพรรณา  ช่างทำ
 
1. นายประเสริฐ  แจ่มแจ้ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.9 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิทธิณี  มะตูม
 
1. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.1 เงิน 5 1. นางสาวพรพรรณา  ช่างทำ
 
1. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธีรวุธ  พงค์วัล
2. เด็กหญิงภุุมเลียง  จันทร์อุดร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามพรม
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีสรรค์