สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คำแก้ว
 
1. นายเสริมวิทย์  แม้นเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภมิตร  ศรีวงแก
 
1. นายเสริมวิทย์  แม้นเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  เชาว์ประสิทธิ์
 
1. นายเสริมวิทย์  แม้นเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  หลินแดง
2. เด็กหญิงเมธาวี  กาญจนเมฆ
 
1. นายเสริมวิทย์  แม้นเจริญ
2. นางสาววรรณิฐา  จันทป
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์รอด
 
1. นางสาวบุญล้อม  อินสวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจินตนา  กลัดเจริญ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  สิงห์รอ
 
1. นางสาวรัตติยา  ถิระแก้ว
2. นางนิภาพร  เชื้อสายภิญโญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติธัช  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ทานิสุทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรี  ศุภธรรมกิจ
2. เด็กชายรัฐเชษฏ์  ชัยฤทธิ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  มณฑก
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายตะวัน  ตัญญะสิทธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชำนาญศิลป์
 
1. นางสาวขวัญยืน  ทองพูล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นพศิริ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ฉ่ำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  สุขพราย
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เดชสุภะพงษ์
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  สุขเจริญ
 
1. นายโกมล  แก่นแก้ว
2. นายพีระพัฒน์  นพรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายจีระสิทธิ์  เกตุสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริเพ็ชร
 
1. นายโกมล  แก่นแก้ว
2. นายพีระพัฒน์  นพรัตน์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ใจกล้า
2. เด็กหญิงเก็จมณี  สุขบำรุง
 
1. นายศิริธร  ช่วยสงคราม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายวันธงชัย  ยิ้มเนียม
 
1. นายอดิศักดิ์  โสวัณณะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรมินทร์  สัชนะกูล
 
1. นายอดิศักดิ์  โสวัณณะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ไทยจำนงค์
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ใหม่เกตุุ
 
1. นายอดิศักดิ์  โสวัณณะ
2. นางวันทนา  โสวัณณะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธาราวดี  ภัคนันท์กุล
 
1. นายอดิศักดิ์  โสวัณณะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ภาคทอง
2. เด็กชายธนดล  วิมลภักตร์
3. เด็กชายวิทวัส  พูลสวัสดิ์
 
1. นายอดิศักดิ์  โสวัณณะ
2. นายวันทนา  โสวัณณะ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมลภพ  ทองกล่ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสันต์  ผลทับทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  กระโห้แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรมัตถ์  สัชนะกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.7 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทับทิมทอง
 
1. นายปุณทัศน์  ต่อรุ่งเรืองกิจ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิษา  โพคา
 
1. นางสาวสิรณัฐ  โชคเกิดสกุล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.92 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปฐภรณ์  สินเจริญ
 
1. นางสาวสิรณัฐ  โชคเกิดสกุล
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แน่นอน
2. เด็กหญิงอลิสา  ลืมขำ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายพงศ์อมร  สุมาลัย
2. เด็กหญิงสุนันทา  เชื้อสายภิญโญ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางสาววัลภา  ยงพฤกษา
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  ศิริพรม
2. เด็กชายยุทธชัย  เจริญสุข
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงปภาดา  ถาวรธรรมเจริญ
2. เด็กหญิงศิริยากร  บุญลออ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เล่าทอง
2. เด็กหญิงเกศกนก  ธวัชศิลปะศร
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  นาคสวัสดิ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ตันพัฒนาศิริกุล
3. เด็กชายโรจน์หิรัญ  ยุวาพัฒน์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิณณวัตร  บุญชู
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ซิ้มเจริญ
3. เด็กชายภูมินทร์  ฤทธิ์ชาญชัย
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์