สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติธัช  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ทานิสุทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรี  ศุภธรรมกิจ
2. เด็กชายรัฐเชษฏ์  ชัยฤทธิ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  มณฑก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายตะวัน  ตัญญะสิทธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชำนาญศิลป์
 
1. นางสาวขวัญยืน  ทองพูล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ใจกล้า
2. เด็กหญิงเก็จมณี  สุขบำรุง
 
1. นายศิริธร  ช่วยสงคราม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายวันธงชัย  ยิ้มเนียม
 
1. นายอดิศักดิ์  โสวัณณะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธาราวดี  ภัคนันท์กุล
 
1. นายอดิศักดิ์  โสวัณณะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.7 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทับทิมทอง
 
1. นายปุณทัศน์  ต่อรุ่งเรืองกิจ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.92 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปฐภรณ์  สินเจริญ
 
1. นางสาวสิรณัฐ  โชคเกิดสกุล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายพงศ์อมร  สุมาลัย
2. เด็กหญิงสุนันทา  เชื้อสายภิญโญ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางสาววัลภา  ยงพฤกษา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงปภาดา  ถาวรธรรมเจริญ
2. เด็กหญิงศิริยากร  บุญลออ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์