สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  วงค์อ่อง
 
1. นางสาวธิติญาภัคร์  โคตรสมบัติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอุไรวรรณ  ศาริวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  ผลาผล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญารินดา  โทอุดทา
2. เด็กหญิงสรชา  แซ่แต้
3. เด็กหญิงสุพรรษา  น้อยคำเมือง
 
1. นายวิเชียร  ชูชื่น
2. นางสาวกฤตพร  จันทร์คอนทิพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกมล  ดิษธรรม
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  แสงมณี
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  น้อยคำเมือง
 
1. นายประภาส  นันทวิสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ว่าถูกใจ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมุกธิตา  จงชมผา
2. นางสาวอมรวรรณ  ปันติ
3. นางสาวเกสรา  วราหะสุนทร
 
1. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
2. นางสาววาสนา  ผลาผล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ขุนศรี
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สมอ
 
1. นายพรเทพ  พรมตา
2. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขวัญชัย  นนทวิชิต
2. นายปิยวัฒน์  ชาบรรทม
 
1. นายพรเทพ  พรมตา
2. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์  ปิ่นประดิษฐ
 
1. นางสาวกนกประภา  ขาวเผือก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 5 1. นายณพงศธร  คณากูล
 
1. นางสาวกนกประภา  ขาวเผือก