สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงวฤดาพร  บุตรโคตร
 
1. นายอัฐพล  ไพศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวอาภัสรา  พรมพิทักษ์
 
1. นายอัฐพล  ไพศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจรัสศรี  แจ่มใส
 
1. นางสมรส  กอน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวยุพาวรรณ  จันทรเดช
 
1. นางสมรส  กอน้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  นิวัต
 
1. นายศิระศักดิ์  เจาวรรณศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาววรรณวิศา  นันทะโสภา
 
1. นายศิระศักดิ์  เจาวรรณศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชีรา  พิมมณี
 
1. นางงามจิตร  เฉลยทรัพย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริรัตน์  คำภา
 
1. นางงามจิตร  เฉลยทรัพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญมี
2. เด็กชายนวัตกรณ์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  โคตะพัฒน์
 
1. นางประภา  วงษ์มิตรแท้
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกกร  ถนอมชาติ
2. นางสาวธัญพร  สหุนันต์
3. นางสาวหัทยา  สมนาก
 
1. นางประภา  วงษ์มิตรแท้
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสนคำภา
2. เด็กหญิงอนัญญา  ตะเกิงผล
 
1. นางสาวเนตรนภา  วงศ์สวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวยุพาพร  สีดา
2. นางสาวอริสา  วรวงษ์
 
1. นางสาวเนตรนภา  วงศ์สวัสดิ์