สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงวฤดาพร  บุตรโคตร
 
1. นายอัฐพล  ไพศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวอาภัสรา  พรมพิทักษ์
 
1. นายอัฐพล  ไพศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจรัสศรี  แจ่มใส
 
1. นางสมรส  กอน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวยุพาวรรณ  จันทรเดช
 
1. นางสมรส  กอน้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  นิวัต
 
1. นายศิระศักดิ์  เจาวรรณศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาววรรณวิศา  นันทะโสภา
 
1. นายศิระศักดิ์  เจาวรรณศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชีรา  พิมมณี
 
1. นางงามจิตร  เฉลยทรัพย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริรัตน์  คำภา
 
1. นางงามจิตร  เฉลยทรัพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญมี
2. เด็กชายนวัตกรณ์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  โคตะพัฒน์
 
1. นางประภา  วงษ์มิตรแท้
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกกร  ถนอมชาติ
2. นางสาวธัญพร  สหุนันต์
3. นางสาวหัทยา  สมนาก
 
1. นางประภา  วงษ์มิตรแท้
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสนคำภา
2. เด็กหญิงอนัญญา  ตะเกิงผล
 
1. นางสาวเนตรนภา  วงศ์สวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวยุพาพร  สีดา
2. นางสาวอริสา  วรวงษ์
 
1. นางสาวเนตรนภา  วงศ์สวัสดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  วงค์อ่อง
 
1. นางสาวธิติญาภัคร์  โคตรสมบัติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอุไรวรรณ  ศาริวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  ผลาผล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญารินดา  โทอุดทา
2. เด็กหญิงสรชา  แซ่แต้
3. เด็กหญิงสุพรรษา  น้อยคำเมือง
 
1. นายวิเชียร  ชูชื่น
2. นางสาวกฤตพร  จันทร์คอนทิพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกมล  ดิษธรรม
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  แสงมณี
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  น้อยคำเมือง
 
1. นายประภาส  นันทวิสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ว่าถูกใจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมุกธิตา  จงชมผา
2. นางสาวอมรวรรณ  ปันติ
3. นางสาวเกสรา  วราหะสุนทร
 
1. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
2. นางสาววาสนา  ผลาผล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ขุนศรี
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สมอ
 
1. นายพรเทพ  พรมตา
2. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขวัญชัย  นนทวิชิต
2. นายปิยวัฒน์  ชาบรรทม
 
1. นายพรเทพ  พรมตา
2. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์  ปิ่นประดิษฐ
 
1. นางสาวกนกประภา  ขาวเผือก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 5 1. นายณพงศธร  คณากูล
 
1. นางสาวกนกประภา  ขาวเผือก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพไทยดี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เสนคราม
3. เด็กหญิงศศิประภา  เชาว์ดี
 
1. นางสาวกฤษดา  วรรณขาม
2. นางณัธดา  วรรณโวหาร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  ไพรมะณี
2. นางสาวพัชรี  สีป้อง
3. นางสาวรินฤดี  คะสุระ
 
1. นายมณฑล  นำพะวา
2. นางณัธดา  วรรณโวหาร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงปภาณิน  มีทอง
2. เด็กหญิงลักษิกา  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงศิริยากร  นมัสการ
 
1. นางณัธดา  วรรณโวหาร
2. นางสาวกฤษดา  วรรณขาม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวชลธิชา  พัจนา
2. นางสาวปิยภัทร  โฉมเฉิด
3. นางสาวสลิลทิพย์  หยดพวง
 
1. นายมณฑล  นำพะวา
2. นางสาวณพัฐอร  เฮงสมบูรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพรวิการ์  ธนูทอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำสุมาลี
 
1. นางสาวนันทิดา  หนูงาม
2. นางสาวพรรณธิภา  พันธ์ศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายดาวฝน  ต้นพิมพ์
2. นายภาณุวัฒน์  สุขเกิด
3. นายสุรพงษ์  กระแสโสม
 
1. นายวิศรุต  วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวธารินี  ใจดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายชัยพร  นะพรรัมย์
2. เด็กหญิงณัฏกมล  พลปาน
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญรอด
 
1. นางสาวพรรณธิภา  พันธ์ศรี
2. นางนันทิดา  หนูงาม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 7 1. นางสาวชารีรัตน์  สุวรรณเชษฐ
2. นายภัทรินทร์  สีสวย
3. นางสาววรรณิสา  ถ้วยงาม
 
1. นางสาวพีรญา  รังสินธุ์
2. นายมณฑล  นำพะวา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ยูรประวาลเวท
2. เด็กหญิงเด็กหญิงณฤดี  คะสุระ
 
1. นางสาวนันทิดา  หนูงาม
2. นางสาวพรรณธิภา  พันธ์ศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาคภูมิ  หาญกล้า
2. นายอรุณชัย  วิทยประภารัตน์
 
1. นายวิศรุต  วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวธารินี  ใจดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายตรีเพชร  ยืนยง
2. เด็กชายธนชัย  นิลชู
 
1. นายมณฑล  นำพะวา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิวกร  ธรรมสุข
2. เด็กชายสถาพร  จันทร์อินทร์
 
1. นายมณฑล  นำพะวา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 1. เด็กชายกฤติพงศ์  อัครเสถียรพงศ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาลสิทธิ์
3. นายพาสุ  นิยมสุข
4. เด็กหญิงภารดี  ทิดพรม
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้ววิจิตร์
 
1. นายวุฒิไกร  ชายกวด
2. นายณัฐพงศ์  นิชเปี่ยม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญสุดา  พลกล้า
2. นางสาวนิรมล  เกตุสุนทร
3. นางสาวยลธิดา  สาลีวงษ์
4. นางสาวราตรี  บำรุงการ
5. นางสาวลดาวัลย์  หินทอง
 
1. นายวุฒิไกร  ชายกวด
2. นายสุรินทร์  มิ่งฉาย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  โคตรรักษา
2. นายกฤษฎาวุฒิ  ราชหุ่น
3. นายกอบกิจ  ลบไธสง
4. นายชนาธิป  เหล่าธรรม
5. นายชลสิทธิ์  ศิลารักษ์
6. นายปัญญา  รักษาชาติ
7. นายปัญญาวัทฒ์  แก้วมหาวงค์
8. นางสาวปิยวรรณ  ปัตโต
9. นางสาวภาคินี  มณีรัตน์
10. นายภาณุพงศ์  สมุทรสิน
11. นายภูวนาท  ราชบัวน้อย
12. นางสาวมัทนา  ศรีดาพล
13. นางสาววราภรณ์  คูหา
14. นายศรศักดิ์  สัมฤทธิ์
15. นางสาวสุนิตา  ดวงสิน
16. นายอนาวิล  จิตพินิจ
17. เด็กชายอภิวัฒน์  สีป้อง
18. นายอัครพนธ์  แซ่คู
19. นายเกียรติยศ  กรกรรณ์
 
1. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
2. นางกัญญาพัชร  โชติภาคินเศรษฐ์
3. นายณัฐพงศ์  นิชเปี่ยม
4. นายทินภัทร  ธัญญเจริญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5    
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นายอนาวิล  จิตพินิจ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อินจาด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยา  พิทักษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงอารยา  กาบนันทา
 
1. นางสาวสร้อยศรี  วรรณนุลักษณ์
2. นางสาวกาญมณี  จันทุม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปารเมศ  เกตุแก้ว
2. นางสาวอินทร์ธิรา  พูลอนันต์
 
1. นางสาวสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
2. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 54.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  สมศิริ
2. นางสาวนิชารัศม์  เรืองธนันท์ชัย
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ขวัญบัว
4. นายวรวิทย์  ขุนประจวบ
5. นางสาววิสุสตา  กุลนาดา
6. นายศุภวัฒน์  เมฆไชยภักดิ์
7. นางสาวอัญชลี  บริสุทธิ์
8. นายอาราม  ตะเกิงผล
9. นายเฉลิมเกียรติ  วงค์อ่อน
10. นางสาวเพ้ญนภา  ปาระชาติ
 
1. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
2. นางสาวสร้อยศรี  วรรณนุลักษณ์
3. นางสาวชญานี  จินดางาม
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายคงเดช  สมใจ
2. นายณัฐวัฒน์  ร่มโพธิ์
3. นายตรัยภพ  คณานุกูล
4. นายธนวัฒน์  แซ่แต้
5. นายธนวุฒน์  อาสาแข็ง
6. นายธนานนท์  ทิพย์หาอินทร์
7. นายนุตพล  บุตรศรี
8. นายปรเมศ  เกตุแก้ว
9. นายพัชระ  สุทธิโสม
10. นายภูมินทร์  คำขะ
11. นายรัตนกร  ต่อกำไร
12. นายวินัย  อ่อนสลวย
13. นายอานันตชัย  โพธิ์ทอง
14. นายเฉลิมศักดิ์  วงค์อ่อง
15. นายเฉลิมเกียรติ  วงค์อ่อง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พรมลัทธิ์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิลุบล  แก้วคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  กุดวงศ์แก้ว
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พรหมลัทธิ์
2. นายองค์การ  กอน้อย
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวสุชารัตน์  เข็มมาลัย
2. นางสาวเกวลิน  เพียนนะพา
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  หรหมสิทธิ์
2. นายองค์การ  กอน้อย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเฉลิมศักดิ์  วงษ์อ่อง
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงปัญญาพร  แก้วคำ
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายเกียรติภูมิ  พันธ์รัตน์
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนานนท์  ทิพย์หาอินทร์
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  ศรีนาค
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศาริวงศ์
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  ปัจจัยเก
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายพิเชษฐ์  นพรัตน์
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูมินทร์  คำขะ
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปรเมษฐ์  กลำทับ
2. นายวรารักษ์  เกษตรลาภอุดม
3. นายสุธาเทพ  จักรทอง
 
1. นายประเมิน  วงษ์มิตรแท้
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศจิกา  แสนสุข
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงจิระประภา  อุ่นแก้ว
3. เด็กชายฐากร  ฮวบนรินทร์
4. เด็กหญิงฐิติฉัตร  ฮวบนรินทร์
5. นายณัชนนท์  สุวรรณมงคล
6. นางสาวทิวากร  เข็มเฉลิม
7. เด็กชายธีรเดช  พึ่งดอกไม้
8. นางสาวปนัดดา  ปัจจัยเก
9. นางสาวพรรณิดา  ศรีพระจันทร์
10. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองเจือ
11. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ขาวพิมาย
12. เด็กหญิงศจิกา  แสนสุข
13. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  อุธรตัน
14. นางสาวอรจิรา  แสนกมล
15. นายโชคชัย  เวียงแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
2. นางปัญริสา  อุไร
3. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
4. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  วงค์ตาพรม
2. นายชวนากร  โสภา
3. นายพีรพงษ์  พานสีทอง
4. นายภูริทัต  ศรีเหล็กเพ็ชร
5. นายศรสุธาร์  แหนลำไย
6. นายแดนไทย  พิมโชติ
 
1. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
2. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
3. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเกื้อตระกูล  ทาวรรณ์
 
1. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนาวิล  จิตพินิจ
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 7 1. เด็กหญิงศจิกา  แสนสุข
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 5 1. นางสาวณัฐริกา  ดาวใส
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุกัลย์  วรรณพิรุณ
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนาวิล  จิตพินิจ
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติฉัตร  ฮวบนรินทร์
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  สิงหา
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  ผิวประกายเพชร
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  พานนท์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทิวากร  ประสมกิจ
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หวานรอบรู้
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  พานนท์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.7 เงิน 6 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ทิพสุวรรณ์
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายสุกัลย์  วรรณพิรุณ
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.1 เงิน 4 1. นายจิรพัฒน์  แต้มสุวรรณ์
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิยดา  อินเจริญ
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัญญา  กำปั่นนาค
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ศิริ
2. นางสาวธิติสุดา  จันทร์อ่อน
3. นางสาวมัทนา  ศรีดาพล
4. นางสาวศศิประภา  ใจสุภาพ
5. นางสาวศิริณัฐทรา  ค้าเจริญ
6. นางสาวอุไรวรรณ  แก้วมาก
 
1. นางศิริวรรณ  ผลเจริญสมบูรณ์
2. นางสาวเชาวนี  ก้อนขาว
3. นายประเมิน  วงษ์มิตรแท้
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  ภูวิชัย
 
1. นางอมรรัตน์  วงศ์เพชรชารัต
 
77 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยาณี  ดวงตา
2. นางสาวธมลวรรณ  สีสถาน
3. นางสาวนันทนา  งามนัก
4. นางสาวสุทธิกมล  นาคกร
5. นางสาวอทิตยา  พ่วงพิทักษ์
 
1. นางสาวปาริชาต  วงษ์แก้ว
2. นางอมรรัตน์  วงศ์เพชรชารัต
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายกฤษฎา  วรชุน
2. เด็กชายครรชิต  โมนะ
3. เด็กชายจิราธิวัฒน์  ศิริจรรยาบรรณ
4. เด็กชายธนพล  สีป้อง
5. เด็กชายนฤเบศ  กลิ่นขจร
6. เด็กชายสถิต  ศรีสุข
7. เด็กชายสหรัฐ  อ่อนศรี
8. เด็กชายสิทธินันท์  อินทะจันทร์
 
1. นายองค์การ  กอน้อย
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ไตรยะวงสา
2. เด็กหญิงมินลดา  ชันษา
3. เด็กหญิงอภิสรา  โพธิ์หล้า
 
1. นางประภา  วงษ์มิตรแท้
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  มูลจันทา
2. นางสาวฐิติกา  จีนยิ้ม
3. นางสาวสายธาร  ดอนเหนือ
 
1. นางประภา  วงษ์มิตรแท้
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริรัตน์  คำภา
2. นางสาวอรทัย  อินตา
3. นางสาวเฟื่องลัดดา  พันตรี
 
1. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
2. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายสิทธินันท์  อินทะจันทร์
2. เด็กชายเกื้อตระกูล  ทาวรรณ์
 
1. นางสาวอนัญชุดา  วราคุณาศัย
2. นายชานุพงษ์   ปิ่นประดิษฐ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัทธินา  ช่างสง่า
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนงาม
 
1. นายพลร่ม  กันทำ
2. นางสาวอนัญชุดา  วราคุณาศัย
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภาการ  บัวทอง
2. นายไพรัช  อุ่นจิตร
 
1. นายพลร่ม  กันทำ
2. นายอานนท์  ไชยศาสตร์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ยงประเดิม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  งามเมืองปัก
 
1. นายพลร่ม  กันทำ
2. นางสาวอนัญชุดา  วราคุณาศัย
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิตยา  พวงกุหลาบ
2. เด็กหญิงปณาลี  กระสา
 
1. นางสาวอนัญชุดา  วราคุณาศัย
2. นายชานุพงษ์   ปิ่นประดิษฐ
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายฉัตรชัย  อัมพรมหา
2. นายชัยเสรี  วิทยประภารัตน์
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนกานต์  ธารา
2. เด็กชายสรยุทธ  สะใบ
3. เด็กชายอดุลย์  พงษ์สมบูรณ์
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  อวนบัง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสัมฤทธิ์
3. เด็กชายอัคฐธนสกุญ  เจาวรรณศิริ
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีรวัฒน์  ดวงดาว
2. นายปฏิภาณ  เหลืองอ่อน
3. นายวชรพล  แพสัมฤทธิ์
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพล  ชาวนาสวน
2. นายวรุต  สายลม
3. นายวุฒิชัย  คชวรรณ์
 
1. นายพลร่ม  กันทำ
2. นายสำราญ  บุญเขียว
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  แน่นหนา
2. เด็กหญิงกำแพง  มีทอง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขุม
 
1. นายสำราญ  บุญเขียว
2. นายพลร่ม  กันทำ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชุมพร  ยอดอาจ
2. นางสาวสุนิสา  ลูกคม
3. นางสาวสุวัจนี  สุขุม
 
1. นายสำราญ  บุญเขียว
2. นายพลร่ม  กันทำ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานดา  วัลลาลาศ
2. นางสาวจิตรลดา  ประสิทธิ์
3. นายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
4. นางสาวพรสุดา  แพรสมทรง
5. นายวิชัย  ศรีแก้ว
6. นางสาวอารียา  สาวโสด
 
1. นางสาวยุวดี  ไพสาลี
2. นายชานุพงษ์   ปิ่นประดิษฐ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศินา  วงศ์มณี
3. เด็กหญิงสุภาพร  จอมไธสง
 
1. นายอานนท์  ไชยศาสตร์
2. นายสำราญ  บุญเขียว
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศรวณีย์  สุมาลี
2. นายอัศนี  คนขาว
3. นายอานนท์  เกตุสุวรรณ์
 
1. นายอานนท์  ไชยศาสตร์
2. นายสำราญ  บุญเขียว
 
97 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นศิริจันทร์
2. นางสาวกฤติยา  จุฬากูล
3. นางสาวกัลยากร  มิตรศิริ
4. เด็กชายกาญจนาธิป  ยะหัตถะ
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุริวงษ์
6. เด็กชายณัฐนนท์  มีทอง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีคำแค
8. นายนรภัทร  กลิ่นหอม
9. เด็กชายพชรพล  เสริมสุขต่อ
10. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองเจือ
11. เด็กชายภาคีไนย  เนียมสวย
12. เด็กชายภาณุชล  ทิพยานนท์
13. เด็กชายศักรินทร์  พูลเพิ่ม
14. นางสาวศิริรัตน์  คำภา
15. เด็กชายสดายุ  ฉิมพาลี
16. เด็กชายสมพร  บุญมาก
17. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  อุธรตัน
18. เด็กชายสาโรช  เกตุสุวรรณ์
19. นางสาวสุดารัตน์  ภูเยี่ยมใจ
20. เด็กชายอนุชา  มีฤทธิ์
21. เด็กชายอนุพงศ์  คะวิลัย
22. นางสาวอรทัย  อินตา
23. นายอัสยาห์  นันทะบุตร
24. นางสาวอารียา  ดีชัยรัมย์
25. เด็กชายเทพนิมิต  คะเสนา
26. นายโชคชัย  เวียงแก้ว
27. นางสาวโสพิตรา  ทรัพย์อนันต์
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
2. นางปัญริสา  อุไร
3. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
4. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
5. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
6. นายศิระศักดิ์  เจาวรรณศิริ
7. นางสาวณพัฐอร  เฮงสมบูรณ์