สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวยุพาวรรณ  จันทรเดช
 
1. นางสมรส  กอน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอุไรวรรณ  ศาริวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  ผลาผล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 5 1. นายณพงศธร  คณากูล
 
1. นางสาวกนกประภา  ขาวเผือก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพไทยดี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เสนคราม
3. เด็กหญิงศศิประภา  เชาว์ดี
 
1. นางสาวกฤษดา  วรรณขาม
2. นางณัธดา  วรรณโวหาร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 54.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  สมศิริ
2. นางสาวนิชารัศม์  เรืองธนันท์ชัย
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ขวัญบัว
4. นายวรวิทย์  ขุนประจวบ
5. นางสาววิสุสตา  กุลนาดา
6. นายศุภวัฒน์  เมฆไชยภักดิ์
7. นางสาวอัญชลี  บริสุทธิ์
8. นายอาราม  ตะเกิงผล
9. นายเฉลิมเกียรติ  วงค์อ่อน
10. นางสาวเพ้ญนภา  ปาระชาติ
 
1. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
2. นางสาวสร้อยศรี  วรรณนุลักษณ์
3. นางสาวชญานี  จินดางาม