สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงวฤดาพร  บุตรโคตร
 
1. นายอัฐพล  ไพศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวอาภัสรา  พรมพิทักษ์
 
1. นายอัฐพล  ไพศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  นิวัต
 
1. นายศิระศักดิ์  เจาวรรณศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชีรา  พิมมณี
 
1. นางงามจิตร  เฉลยทรัพย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญารินดา  โทอุดทา
2. เด็กหญิงสรชา  แซ่แต้
3. เด็กหญิงสุพรรษา  น้อยคำเมือง
 
1. นายวิเชียร  ชูชื่น
2. นางสาวกฤตพร  จันทร์คอนทิพย์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมุกธิตา  จงชมผา
2. นางสาวอมรวรรณ  ปันติ
3. นางสาวเกสรา  วราหะสุนทร
 
1. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
2. นางสาววาสนา  ผลาผล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ขุนศรี
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สมอ
 
1. นายพรเทพ  พรมตา
2. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขวัญชัย  นนทวิชิต
2. นายปิยวัฒน์  ชาบรรทม
 
1. นายพรเทพ  พรมตา
2. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์  ปิ่นประดิษฐ
 
1. นางสาวกนกประภา  ขาวเผือก
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายชัยพร  นะพรรัมย์
2. เด็กหญิงณัฏกมล  พลปาน
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญรอด
 
1. นางสาวพรรณธิภา  พันธ์ศรี
2. นางนันทิดา  หนูงาม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาคภูมิ  หาญกล้า
2. นายอรุณชัย  วิทยประภารัตน์
 
1. นายวิศรุต  วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวธารินี  ใจดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิวกร  ธรรมสุข
2. เด็กชายสถาพร  จันทร์อินทร์
 
1. นายมณฑล  นำพะวา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญสุดา  พลกล้า
2. นางสาวนิรมล  เกตุสุนทร
3. นางสาวยลธิดา  สาลีวงษ์
4. นางสาวราตรี  บำรุงการ
5. นางสาวลดาวัลย์  หินทอง
 
1. นายวุฒิไกร  ชายกวด
2. นายสุรินทร์  มิ่งฉาย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  โคตรรักษา
2. นายกฤษฎาวุฒิ  ราชหุ่น
3. นายกอบกิจ  ลบไธสง
4. นายชนาธิป  เหล่าธรรม
5. นายชลสิทธิ์  ศิลารักษ์
6. นายปัญญา  รักษาชาติ
7. นายปัญญาวัทฒ์  แก้วมหาวงค์
8. นางสาวปิยวรรณ  ปัตโต
9. นางสาวภาคินี  มณีรัตน์
10. นายภาณุพงศ์  สมุทรสิน
11. นายภูวนาท  ราชบัวน้อย
12. นางสาวมัทนา  ศรีดาพล
13. นางสาววราภรณ์  คูหา
14. นายศรศักดิ์  สัมฤทธิ์
15. นางสาวสุนิตา  ดวงสิน
16. นายอนาวิล  จิตพินิจ
17. เด็กชายอภิวัฒน์  สีป้อง
18. นายอัครพนธ์  แซ่คู
19. นายเกียรติยศ  กรกรรณ์
 
1. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
2. นางกัญญาพัชร  โชติภาคินเศรษฐ์
3. นายณัฐพงศ์  นิชเปี่ยม
4. นายทินภัทร  ธัญญเจริญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5    
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นายอนาวิล  จิตพินิจ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อินจาด
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยา  พิทักษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงอารยา  กาบนันทา
 
1. นางสาวสร้อยศรี  วรรณนุลักษณ์
2. นางสาวกาญมณี  จันทุม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปารเมศ  เกตุแก้ว
2. นางสาวอินทร์ธิรา  พูลอนันต์
 
1. นางสาวสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
2. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิลุบล  แก้วคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  กุดวงศ์แก้ว
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พรหมลัทธิ์
2. นายองค์การ  กอน้อย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเฉลิมศักดิ์  วงษ์อ่อง
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายเกียรติภูมิ  พันธ์รัตน์
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนานนท์  ทิพย์หาอินทร์
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  ศรีนาค
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  ปัจจัยเก
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายพิเชษฐ์  นพรัตน์
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูมินทร์  คำขะ
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  วงค์ตาพรม
2. นายชวนากร  โสภา
3. นายพีรพงษ์  พานสีทอง
4. นายภูริทัต  ศรีเหล็กเพ็ชร
5. นายศรสุธาร์  แหนลำไย
6. นายแดนไทย  พิมโชติ
 
1. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
2. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
3. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนาวิล  จิตพินิจ
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  สิงหา
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  ผิวประกายเพชร
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  พานนท์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทิวากร  ประสมกิจ
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หวานรอบรู้
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  พานนท์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัญญา  กำปั่นนาค
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  ภูวิชัย
 
1. นางอมรรัตน์  วงศ์เพชรชารัต
 
36 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยาณี  ดวงตา
2. นางสาวธมลวรรณ  สีสถาน
3. นางสาวนันทนา  งามนัก
4. นางสาวสุทธิกมล  นาคกร
5. นางสาวอทิตยา  พ่วงพิทักษ์
 
1. นางสาวปาริชาต  วงษ์แก้ว
2. นางอมรรัตน์  วงศ์เพชรชารัต
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  มูลจันทา
2. นางสาวฐิติกา  จีนยิ้ม
3. นางสาวสายธาร  ดอนเหนือ
 
1. นางประภา  วงษ์มิตรแท้
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนกานต์  ธารา
2. เด็กชายสรยุทธ  สะใบ
3. เด็กชายอดุลย์  พงษ์สมบูรณ์
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  อวนบัง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสัมฤทธิ์
3. เด็กชายอัคฐธนสกุญ  เจาวรรณศิริ
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีรวัฒน์  ดวงดาว
2. นายปฏิภาณ  เหลืองอ่อน
3. นายวชรพล  แพสัมฤทธิ์
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพล  ชาวนาสวน
2. นายวรุต  สายลม
3. นายวุฒิชัย  คชวรรณ์
 
1. นายพลร่ม  กันทำ
2. นายสำราญ  บุญเขียว
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  แน่นหนา
2. เด็กหญิงกำแพง  มีทอง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขุม
 
1. นายสำราญ  บุญเขียว
2. นายพลร่ม  กันทำ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานดา  วัลลาลาศ
2. นางสาวจิตรลดา  ประสิทธิ์
3. นายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
4. นางสาวพรสุดา  แพรสมทรง
5. นายวิชัย  ศรีแก้ว
6. นางสาวอารียา  สาวโสด
 
1. นางสาวยุวดี  ไพสาลี
2. นายชานุพงษ์   ปิ่นประดิษฐ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศินา  วงศ์มณี
3. เด็กหญิงสุภาพร  จอมไธสง
 
1. นายอานนท์  ไชยศาสตร์
2. นายสำราญ  บุญเขียว
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศรวณีย์  สุมาลี
2. นายอัศนี  คนขาว
3. นายอานนท์  เกตุสุวรรณ์
 
1. นายอานนท์  ไชยศาสตร์
2. นายสำราญ  บุญเขียว
 
46 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นศิริจันทร์
2. นางสาวกฤติยา  จุฬากูล
3. นางสาวกัลยากร  มิตรศิริ
4. เด็กชายกาญจนาธิป  ยะหัตถะ
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุริวงษ์
6. เด็กชายณัฐนนท์  มีทอง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีคำแค
8. นายนรภัทร  กลิ่นหอม
9. เด็กชายพชรพล  เสริมสุขต่อ
10. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองเจือ
11. เด็กชายภาคีไนย  เนียมสวย
12. เด็กชายภาณุชล  ทิพยานนท์
13. เด็กชายศักรินทร์  พูลเพิ่ม
14. นางสาวศิริรัตน์  คำภา
15. เด็กชายสดายุ  ฉิมพาลี
16. เด็กชายสมพร  บุญมาก
17. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  อุธรตัน
18. เด็กชายสาโรช  เกตุสุวรรณ์
19. นางสาวสุดารัตน์  ภูเยี่ยมใจ
20. เด็กชายอนุชา  มีฤทธิ์
21. เด็กชายอนุพงศ์  คะวิลัย
22. นางสาวอรทัย  อินตา
23. นายอัสยาห์  นันทะบุตร
24. นางสาวอารียา  ดีชัยรัมย์
25. เด็กชายเทพนิมิต  คะเสนา
26. นายโชคชัย  เวียงแก้ว
27. นางสาวโสพิตรา  ทรัพย์อนันต์
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
2. นางปัญริสา  อุไร
3. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
4. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
5. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
6. นายศิระศักดิ์  เจาวรรณศิริ
7. นางสาวณพัฐอร  เฮงสมบูรณ์