สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสาธิณี  คำชุ่ม
 
1. นางจันทนา  ธรรมสะเร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นายฉัตรติพงศ์  แววมะบุตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ทองสว่างแจ้ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 10 1. นายเสมอพงษ์  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  ทองสว่างแจ้ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นาคสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์แก้ว
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เปลื้องเจริญ
 
1. นางสุตาภา  สินสุวัฒนากุล
2. นางสาวอรุณ  เลขพัฒน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายธนัญชัย  นพวงศ์
2. นายรัตนภัทร  แหลมจริง
3. นายอดิศักดิ์  ลืออำนาจ
 
1. นายพิชัย  วรพิพัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนัตย์ดา  สุขโสภณ
2. นางสาวประภาพร  วันเพ็ง
3. เด็กหญิงรวงข้าว  เอี่ยมสำฤทธิ์
 
1. นางสุตาภา  สินสุวัฒนากุล
2. นางสาวอรุณ  เลขพัฒน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพียช  วิมลภักตร์
2. เด็กหญิงสโรชา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางอังคณา   สังสะนะ
2. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายกอบชัย  วิมลภักตร์
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  แก้วสุด
 
1. นางอังคณา   สังสะนะ
2. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายพูลทรัพย์  ตันเต็ง
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิลัยพัฒน์
3. นายอัครเดช  คงคาชนะ
 
1. นายกุศล  รักษาสุข