สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนัตย์ดา  สุขโสภณ
2. นางสาวประภาพร  วันเพ็ง
3. เด็กหญิงรวงข้าว  เอี่ยมสำฤทธิ์
 
1. นางสุตาภา  สินสุวัฒนากุล
2. นางสาวอรุณ  เลขพัฒน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายกอบชัย  วิมลภักตร์
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  แก้วสุด
 
1. นางอังคณา   สังสะนะ
2. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์