สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พิภพไพบูลย์
 
1. นางแสงศรี  จันพิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัทมพร  เล็กโสภา
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  เกตุเพ็ชร
 
1. นางแสงศรี  จันพิทักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใหม่ก๋งลาย
2. เด็กหญิงศศิธร  สวัสดิ์
3. เด็กหญิงศุภัคสรณ์  ประสิทธิ์บุญมานะ
 
1. นายวิโรจน์  ฟักสมบูรณ์
2. นางวัลลิกา  หวันวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวจรัญยา  จิกชาตี
2. นายสิทธิชัย  แสงมูล
 
1. นางสาวสาวิตรี  เนาวโอภาส
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  วิเวกชาติ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ใหม่ก๋งลาย
 
1. นางสิริภัณฑ์  แก้วมณี