สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์ประภัทร  บุญธรรมเจริญ
 
1. นางศุลีพร  พัฒนกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  ยะคะเรศ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พูลเปี่ยม
3. นางสาววรรณวิไล  สวงดุก
 
1. นายวิโรจน์  ฟักสมบูรณ์
2. นางวัลลิกา  หวันวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุทัสสี  สังข์วัย
2. เด็กชายสุรเดช  วิเศษกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  เนาวโอภาส
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญธรรมเจริญ
2. เด็กหญิงเกดมณี  ทิพวรรณ์
3. เด็กหญิงไพริน  สีทำวงษ์
 
1. นายสมเกียรติ  วัฒนพรไพโรจน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรีย์พร   โพนทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อยู่มา
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  โฆษิตพรชัย
 
1. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
2. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวชาริณี  พรมประเสริฐ
2. นางสาวระพีพรรณ   ไชยเพ็ชร์
3. นางสาวเปรมฤทัย  ตะเพียร
 
1. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
2. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณฑา
2. เด็กหญิงสุนันทา  เกลี้ยงล่ำ
3. เด็กหญิงแพรว  ราชวงศ์
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญาดา  บุญคำแสน
2. นางสาวธนัญญา  วิยะบุญ
3. นายสุริยา  พัสดุ
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภักดี  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวรัทยา  มันศิริ
3. เด็กหญิงเดือนนภา  พลพยุหะ
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.4 ทอง 5 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พลพยุหะ
2. นางสาวณิชกานต์  โอสถานนท์
3. นางสาวมณฑาทิพย์  บุญนอก
 
1. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
2. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  เมฆอรุณ
2. เด็กหญิงณัฐชนก  วรรณประเวศ
3. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  พรหมเรืองเดช
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.4 ทอง 6 1. นางสาวจุฑาภรณ์  พลพยุหะ
2. นางสาวชลลิดา  บุญจรัญ
3. นางสาวปาริชาติ  ใหม่สุวรรณ์
 
1. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
2. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์