สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรัณญา  สาระสิทธิ์
 
1. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกฤษณา  สนิทมั่ง
 
1. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา  ด่านดี
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สุจริต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุนิสา  ต้องเดช
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุจริต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรภิรมณ์  เนียรอรุณ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  แย้มปราศัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวพิมพ์วิมล  วรรณฉาย
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  แย้มปราศัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุรดา  ศรีหาวงษ์
 
1. นางสาวบุษยา  ราศรีมิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิชญา  โมกศรี
 
1. นางสาวบุษยา  ราศรีมิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงร้อยแก้ว  แก้วอาจ
3. เด็กหญิงอำพร  พุทธโคตร
 
1. นายพงษ์ศิลป์  เกิดกำบท
2. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุรีพร  พิมพะ
2. นางสาวนริศรา  ผาวันดี
3. นางสาวนาตนภา  คงทน
 
1. นายพงษ์ศิลป์  เกิดกำบท
2. นางสาวศิรินทิพย์  แย้มปราศัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณนิสา  มูลลี
2. เด็กชายพีระพงษ์  ดีสุด
 
1. นางสาวปรีชญา  สิทธิธัญกิจ
2. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  แซ่ลี้
2. นางสาวศิริวรรณ  พิมพ์วัน
 
1. นางสาวปรีชญา  สิทธิธัญกิจ
2. นางสาวปานทิพย์  กันจาด