สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรภิรมณ์  เนียรอรุณ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  แย้มปราศัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวพิมพ์วิมล  วรรณฉาย
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  แย้มปราศัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  พ่วงเจริญ
2. เด็กหญิงมลฤดี  คุณศรี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ดีถา
 
1. นางสาวมยุรี  วรรณพิรุณ
2. นางสาวบุษดี  จันทะสุระ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศริณดา  เพ็งอุดม
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  อัครศรี
3. เด็กหญิงเนตรชนก  คันที
 
1. นางสาวชนกฐิยะพร  ฉัพพรรณธนกูร
2. นายอาริยะ  อุทัยวรรณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรนภัส  เงางาม
2. เด็กหญิงอภิชญา  ดาน้อย
 
1. นางสาวชนกฐิยะพร  ฉัพพรรณธนกูร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายกมลภพ  คัดชนะตา
2. เด็กชายเอกรัตน์   อินทรแพทย์
 
1. นางสาวมยุรี  วรรณพิรุณ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวรัตติกาล  โคตรสุโพธิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  จำปาเป้า
 
1. นายพฤทธิ์   ศรีพิทูลพาทย์
2. นายภาคย์ภูมิ  ภักดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุษบา  งามงุนทด
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์