สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกฤษณา  สนิทมั่ง
 
1. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงร้อยแก้ว  แก้วอาจ
3. เด็กหญิงอำพร  พุทธโคตร
 
1. นายพงษ์ศิลป์  เกิดกำบท
2. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุรีพร  พิมพะ
2. นางสาวนริศรา  ผาวันดี
3. นางสาวนาตนภา  คงทน
 
1. นายพงษ์ศิลป์  เกิดกำบท
2. นางสาวศิรินทิพย์  แย้มปราศัย
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ยุพิน
2. เด็กหญิงภาวิณี  ถิ่นทวี
3. เด็กหญิงรัตติกาล  คำเติ๊ก
 
1. นายพงศภัค  จันทร์ชู
2. นางสาวลัดดา  ทิพเวช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรลภัส  คุ้มสังข์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หรรษา
 
1. นางสาวชบา  ทะนงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จรูญแสง
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาราย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุณิสา  แสงดาว
 
1. นายไตรรัตน์  อินทะวัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาภา  แสนเลิศ
2. นายชัยณรงค์  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
3. นางสาวนุภาพร  ชาญนอก
 
1. นางสาวบุษดี  จันทะสุระ
2. นางสาวนงลักษณ์  นกศิริ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายจิรสิน  รัตนะพันธ์
2. นายชยุตพงษ์  ทองอ้ม
3. นายอาทิตย์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวชนกฐิยะพร  ฉัพพรรณธนกูร
2. นางสาวชลิดา  จันทร์เจ็ก
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  พานแก้ววงแสน
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พะวัง
 
1. นางสาวมยุรี  วรรณพิรุณ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ห้วงน้ำ
 
1. นายภาคย์ภูมิ  ภักดี
2. นายพฤทธิ์   ศรีพิทูลพาทย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิวกระโทก
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวนารีรัตน์  หาชิต
2. นางสาวศุภาวดี  มุ่งดี
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวรัตนา  สุวรรณมงคล
2. นางสาวศุภานัน  แก้วภิภพ
 
1. นายสัญญา   ศรีสุลัย
2. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวนงลักษณ์  พุทธรรม
2. นางสาวลัดดา  สีดำ
3. นางสาวศิรดา  เพ็งอุดม
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นายลิขิต  จิตรขันตรี