สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรัณญา  สาระสิทธิ์
 
1. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา  ด่านดี
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สุจริต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุรดา  ศรีหาวงษ์
 
1. นางสาวบุษยา  ราศรีมิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิชญา  โมกศรี
 
1. นางสาวบุษยา  ราศรีมิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณนิสา  มูลลี
2. เด็กชายพีระพงษ์  ดีสุด
 
1. นางสาวปรีชญา  สิทธิธัญกิจ
2. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  แซ่ลี้
2. นางสาวศิริวรรณ  พิมพ์วัน
 
1. นางสาวปรีชญา  สิทธิธัญกิจ
2. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวดล  กำจัดภัย
2. นางสาวลักขณา  คุ้มสุวรรณ
3. นางสาวสุพิษตรา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน
2. นางสาวสูญญตา  หรือเสือ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดาพร  ชานอก
2. นางสาวอรปรียา  ปะติ
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิรัตน์  ประเสริฐวงศ์
2. เด็กชายอิทธิพล  เข็มลาย
3. เด็กชายเตชิต  สาธุชาติ
 
1. นางสาวบุษดี  จันทะสุระ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศวรรษ  สีมาคูณ
2. นายพงษ์ศักดิ์  บรมรัมย์
3. นายสัจกร  จันทอง
 
1. นางสาวบุษดี  จันทะสุระ
2. นางสาวมยุรี  วรรณพิรุณ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  นรดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงวิยะดา  ทองมะค่า
 
1. นางสาวชลิดา  จันทร์เจ็ก
2. นางสาวนงลักษณ์  นกศิริ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัสศิยานันท์  จานนอก
2. เด็กหญิงรสรินทร์  ชีชัยภูมิ
3. นางสาวสร้อยเพชร  กองแก้ว
 
1. นางสาวชลิดา  จันทร์เจ็ก
2. นางสาวนงลักษณ์  นกศิริ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรพงษ์  ขันติวงษ์
2. นายอดิเทพ  เพ็ญศิริ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นกศิริ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลนิดา  สังข์งาม
2. นางสาวจิตติมา  อาจจุฬา
3. นางสาวศศิวิภา  พิมพิไสย์
4. นางสาวศศิวิมล  สาลีหอม
5. นางสาวสุกัญญา  แก้วพนม
 
1. นายสมภพ  ดวงชอุ่ม
2. นางวิภาดา  พรรษาดวงชอุ่ม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาวินี  ทองเสาร์
 
1. นางสาวยาภรณ์  หมื่นหาญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาคิน  สีดาน้อย
 
1. นางสาวกัญญ์ณณัฐ  มีทา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศภัค  รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงเมธินี  จำนงค์ผล
 
1. นางสาวกรรณิภา  กองสุข
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรเชษฐ์  สร้อยจิตร
2. นางสาวเบญญาภา  นามวิจิตร
 
1. นางสาวเกศรา  คณฑา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมน  เทพรังสิทธิ์
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวสุภัสสร  ชินนะหง
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์วาณิชวิริยะ
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวันชัย  หมื่นพรม
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทัมอิ่ม
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลจิรา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ศิริกาล
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัทวัน  กาละสุข
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ขันขาว
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพรัตน์  ยิ่งเสมอ
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยธร   ดวงมณี
2. นายดนัยธร  แสงอ่อน
3. นายพิษณุ  ศรีนคร
4. นายอดิวัช  ศรีบุรินทร์
5. นายอติชาติ  กาสิน
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวดี
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริโสภา  ค้างแสง
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวดี
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอิทธิพงษ์  วงศ์กลม
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิวกระโทก
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอิทธิพงษ์  วงศ์กลม
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  เมืองประสิทธิ์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงเกวลิน  ยืนยาว
 
1. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวรรณ  ใหม่สูงเนิน
2. นางสาวปิยนุช  แสงมาศ
3. นางสาวอรอนงค์  ตาแก้ว
 
1. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาธิป  กึกก้อง
2. เด็กหญิงนันทนัช  เงางาม
 
1. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน
2. นายสัญญา   ศรีสุลัย
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชรินทร์  อัญชลี
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์กองโพธิ์
 
1. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติการ  สกุลศรี
2. เด็กชายพีรศักดิ์  สอดศรี
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
2. นายสัญญา   ศรีสุลัย
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดสน
2. เด็กหญิงปวีณา  ปากหวาน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณฉาย
4. เด็กหญิงมุกตาภา  ปิยปริญญากิจ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธุผา
6. เด็กชายเดชาวัต  ธรรมประโคน
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
3. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคันธรส  ปานามา
2. นางสาวบุญยานุช  สุภาพันธ์
3. นางสาวปนัดดา  โถทอง
4. นางสาวพิกุล  เปรมปรี
5. นางสาวภาวินี  พลวงค์
6. นางสาวสุภาวดี  สุพจนวดี
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นางสาวปริญญาภรณ์  บุษบากร
3. นางสาวศรินญา  พันธ์ชาลี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  อ้นผัน
2. เด็กหญิงธิดา  แสงอ่อน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พรมวงค์
 
1. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
2. นางสาวศรินญา  พันธ์ชาลี
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ลาภบุญมี
2. นางสาวมนฤดี  ประธรรมเรือง
3. นางสาวเจนจิรา  แซ่โง้ว
 
1. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
2. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลเนตร์  อินทร์วงศ์
2. เด็กหญิงจิตติมา  ศรีอากาศ
3. เด็กหญิงปฐมพร  ชูบุญ
 
1. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
2. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำฝน  เข็มลาย
2. นางสาวบุษบา  อินคง
3. นางสาวศรัณยา  ปานแสงทอง
 
1. นายลิขิต  จิตรขันตรี
2. นางชรัมพร  ศรีงาม
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แถลงกลาง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อินธิสาร
3. เด็กหญิงภาวินี  ถิ่นกวี
 
1. นายลิขิต  จิตรขันตรี
2. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.6 ทอง 4 1. นางสาวจุฑารัตน์  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  เนาว์ประเสริฐ
3. นางสาวสุพรรณนิกา  มิ่งส่วน
 
1. นายลิขิต  จิตรขันตรี
2. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภิชญา  พระภูมิ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  กล้ากระโทก
3. เด็กหญิงศิรภัสร  คำนนท์
 
1. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
2. นางสาวศรินญา  พันธ์ชาลี
 
50 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กชายวีรภัทร  เพียรวิชา
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์