สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2
ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระทัศน์   นิลทรัพย์
2. เด็กชายวัชรพงษ์   ตรีดารา
 
1. นางสาวสินีนาฎ  เฟื่องทอง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ชะระจำนงค์
2. เด็กหญิงปณิตา   จูเจริญ
 
1. นายปริญญา  มั่นประเสริฐ
2. นางมะลิวัลย์  กรสี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  นิ่มเจริญ
 
1. นางสาวสินีนาฎ  เฟื่องทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา   สิทธิสีหา
2. เด็กชายธีรนันท์  ไทรทองสุก
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ฉัตรวิไล
2. นายทินกฤต  สุขไชย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายนิธิกร  อิทธิยาภรณ์
2. เด็กชายสนธยา  สาระงาม
3. เด็กชายสุริยาวุธ   จันทมาลา
 
1. นางสาวเอ็นดู  เทศมงคล
2. นางมะลิวัลย์  กรสี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายธีรภัทร   แซ่เฮ้ง
2. นายสถาพร  ปั้นเจริญ
3. นายสุทัศน์   สุทธากูล
 
1. นางสาวเอ็นดู  เทศมงคล
2. นางมะลิวัลย์  กรสี