หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cco2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสายันห์ นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ บำรุงสินโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางแสงศรี จันพิทักษ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์เดชน์ ธรรมสะเรโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นายอภัย โคตะมะโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สมโภชน์โรงเรียนดาราจรัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสมรส กอน้อยโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวดลใจ ถาวรวงศ์โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา ยินดียมโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางมนรัตน์ นิชเปี่ยมโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายอัฐพล ไพศาลโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวศศิมา แอดำโรงเรียนบางคล้าพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี แสงอรุณโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ฉิมไทยโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาดโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางฉัตตพิรุฬห์ ท้าวเพ็ชร์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางงามจิตร เฉลยทรัพย์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวนฤมล หนูหล้าโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี วัฒนอรุณวงศ์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ เทศเล็กโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวธัญญภรณ์ ศิริเทศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิด ดอนมอญโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางศุลีพร พัฒนกุลโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุษยา ราศรีมินโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอุษา ศิริรักษ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางแสงเทียน ศิริพันธ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ นนทเกษมโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทิพย์ แย้มปราศรัยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางประภา วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางจริยา หาญกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายเสริมวิทย์ แม้นเจริญโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ตัญญบุตรโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ วรรณภาวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศิลป์ เกิดกำบทโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัฐชนก ลิ้มสว่างพูลวัตถุโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติญาภัคร์ โคตรสมบัติโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวนิตยา พวงพุกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางกฤษณา สาระโภคโรงเรียนดาราจรัสกรรมการ
5. นางพูนศรี รัตนวงษ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวนารีรัตน์ พงษ์จรูญโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
7. นางสาวสูญญตา หรือเสือโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวิรดา เสาธงทองโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ เบ้าโชติโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เอียงประคองโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ชิวาชรัตน์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
5. นางสาววาสนา ผลาผลโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
6. นางสาวชบา ทะนงค์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
7. นายชัชวาลย์ บุญสงค์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา ทิพเวชโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวรัติกาล ทองคำโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร ชูชื่นโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางสาวบุญล้อม อินสวัสดิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวน้ำผึ้ง ทาพิสุทธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดา ทิพเวชโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวรัติกาล ทองคำโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร ชูชื่นโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นายสุภัย เงินรัตน์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวน้ำผึ้ง ทาพิสุทธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา สมบูรณ์ยิ่งโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ อินตะวันโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน ว่าถูกใจโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ อินทร์นอกโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
5. นางสาวเมทิกา สมบัติวารินโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายบุญมี บำรุงสินโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ มณีแสงวิจิตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางจิรนันท์ ปิ่นเกิดโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางสาวอรปวีณา ศรีแก้วโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นายพงศภัค จันทร์ชูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรมตาโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ดาวไธสงโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นายเศวต เรืองนุชโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
4. นายสนอง วิบูลศักดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ แน่นอุดรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางบูรณา พันธุ์ธรรมโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญประภา นาเคนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวยุพิน อุดมเดชนวรัตน์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางดอกไม้ รอดพันธ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสนาราวรรณ กุลทองโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายประภาส นันทวิสิทธิ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางณกัญญา พึ่งเกษมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ขวัญนอนโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
6. นางอรนิชา แม่นทรงโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสุลีรัตน์ สังอยู่สุขโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายสุรัช เด่นสุวรรณธิมาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายดิเรก มณฑาลพโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกประภา ขาวเผือกโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางสาวปรารถนา ดาราย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นางรัชนี จำรูญโรจน์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา เวศสุวรรณโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวณพัฐอร เฮงสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางศศิธร ทิพนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางรพีพรรณ หิมมะโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาธิกา โกติรัมย์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ เพียราษฎร์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี วรรณพิรุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวตรีหญิง สิทธิชัยโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
4. นางสาวพีรญา รังสินธุ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา สืบสีสุกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนำสุข อยู่สุขโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์ภิมน วงค์หงษ์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ บงสูงเนินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวนันทิดา หนูงามโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางวัลลิกา หวันวงศ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางลดาวัลย์ ศรีพนมธนากรโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ เนตรธิยาโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรีโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววลัยรัชช์ ตอรบรัมย์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุษดี จันทะสุระโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชิด วงค์ใหญ่โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวรำพึง โพธิ์ศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ ศาลางามโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นางสุพัตรา วงค์เชียงเพ็งโรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษดา วรรณขามโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสุกัลยา วงค์ใหญ่โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา จันทร์เจ็กโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวจุฑาธิป แพลูกอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางณัชดา วรรณโวหารโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นายพงษ์นรินทร์ อุเทนโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัลย์ ยั่งยืนโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ทูลไธสงโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ศิริเจริญโรงเรียนดาราจรัสกรรมการ
4. นางสาวพรรณธิภา พันธ์ศรีโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางสาวอัญชรี วรรณจงคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา วรพุฒโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นายดรุณ ตอรบรัมย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวชนกฐิยะพร ฉันพรรณธนกูรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์ แสงเหลาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ นกศิริโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางรุ่งเรือง ตันเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายวิศรุต วงศ์เพชรชารัตโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ เกื้อกูลโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมาณพ จิตวิเศษสมโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธารินี ใจดีโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวสุวลี โพธิ์ใหญ่โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ช่วยนาโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปริมประภา สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรีโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาริยะ อุทัยวรรณโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายมาโนช ศรีวรนันท์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นายมณฑล นำพะวาโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ อธิราชโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นางสินีนาฎ เฟื่องทองโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
8. นายวจนกรณ์ อุดมรัตนะพันธุ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรีโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาริยะ อุทัยวรรณโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายมาโนช ศรีวรนันท์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นายมณฑล นำพะวาโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ อธิราชโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นางสินีนาฎ เฟื่องทองโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
8. นายวจนกรณ์ อุดมรัตนะพันธุ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรีโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาริยะ อุทัยวรรณโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายมาโนช ศรีวรนันท์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นายมณฑล นำพะวาโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ อธิราชโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นายสินีนาฎ เฟื่องทองโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
8. นายวจนกรณ์ อุดมรัตนะพันธุ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ศรีโสภาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา พรรษาดวงชอุ่มโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมภพ ดวงชอุ่มโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ชันกระโทกโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอังคณา สังสะนะโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี พูนสุขวัฒนาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร กุลหิรัณย์มณีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ภูนามูลโรงเรียนหนองแหนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสำอางค์ นิลพัทธ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวปิยะพร วงษ์อุดมโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แซ่อึ้งประธานกรรมการ
2. นายเสรีย์ หล้าชนบทกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สอาดดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายปรีชา แซ่อึ้งประธานกรรมการ
2. นายเสรีย์ หล้าชนบทกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สอาดดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ สุขสำราญโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นายพีระพัฒน์ นพรัตน์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ เจริญสุขโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี มะลิวัลย์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี พุทธเจริญโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นายประดับ จงหารโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ อินจาดโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวสาริศา ทวีตาโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศรา คณฑาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร พิสูจน์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นายโกมล แก่นแก้วโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกาญมณี จันทุมโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางยุวดี จูงจันทร์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ คงเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิภา กองสุขโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ทองนอกโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นางสาวสร้อยศรี วรรณนุลักษณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายสมพร เกิดแก้วโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวยาภรณ์ หมื่นหาญโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายประเสริฐ แจ่มแจ้งโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
4. นายทินภัทร ธัญญเจริญโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายกิตติวัฒน์ ทองศรีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ กรสีโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคย์ภูมิ ภักดีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายพฤทธิ์ ศรีพิทูลพาทย์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายบุญทัน ธงชัยโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประกอบ กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางอังคนา นาเจริญโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรมล สุยะเสียนโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นายนภพล พวงพันธ์โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยภัทร พรพิพัฒน์โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสยาม เสาวกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายมิตร คันทีโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
3. นายปริญญา มั่นประเสริญโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์พัฒน์ ก้างกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติกร ณะวงษ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาลโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
3. นางโสภิต มูลดามาตรโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาลโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
3. นางโสภิต มูลดามาตรโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล พุ่มพวงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวเกียรติภัทร์ ยอแซโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล พุ่มพวงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวเกียรติภัทร์ ยอแซโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ โสวัณณะโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ โสวัณณะโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย เจริญเมืองโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวปิยรัฏธ์ ปู่ทาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย เจริญเมืองโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวปัณณพร ศุกระสรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยรัฏธ์ ปู่ทาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัณณพร ศุกระสรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวภรณ์ โสภาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัณณพร ศุกระสรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประเมิน วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา อึ่งแดงโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประเมิน วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา อึ่งแดงโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
4. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายอิทธิพล เดี่ยวกลางโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ตั้งจิตประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย ตั้งจิตประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมหมาย ตั้งจิตประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมหมาย ตั้งจิตประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ตั้งจิตประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย ตั้งจิตประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ตั้งจิตประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย ตั้งจิตประธานกรรมการ
2. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายเสกสรร ตามัยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาร์ วรรณนภาลัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณพร อารีรัตนชัยโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา สื่อวิมลโรงเรียนดาราจรัสกรรมการ
3. นางสาวพรหมภัสสร พสุชาธัญภัทร์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมคิด ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรหมภัสสร พสุชาธัญภัทร์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณพร อารีรัตนชัยโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรหมภัสสร พสุชาธัญภัทร์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณพร อารีรัตนชัยโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสมคิด ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาววรรณพร อารีรัตนชัยโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรหมภัสสร พสุชาธัญภัทร์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสมคิด ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาววรรณพร อารีรัตนชัยโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรหมภัสสร พสุชาธัญภัทร์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรหมภัสสร พสุชาธัญภัทร์โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นายปวีณ โคนะโรโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร บุญตาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชมัยนุช วรรณพุฒโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร บุญตาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายปวีณ โคนะโรโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร บุญตาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา สื่อวิมลโรงเรียนดาราจรัสกรรมการ
4. นายทิวาทัศกรณ์ อันพิมพ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายอารักษ์ กำพุธโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายปวีณ โคนะโรโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร บุญตาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา สื่อวิมลโรงเรียนดาราจรัสกรรมการ
4. นายทิวาทัศกรณ์ อันพิมพ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายอารักษ์ กำพุธโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัตโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. MissWang Yaoliโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" กรรมการ
3. MissSun Yaoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. Mrs.Chen Zhang hanโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัควลัญชญ์ พานนท์โรงเรียนสนามชัยเขตที่ปรึกษา
6. นายอนิรุธ อบชัยโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารที่ปรึกษา
7. นางสาวสุดารัตน์ นาอุดมโรงเรียนสนามชัยเขตที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัตโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. MissWang Yaoliโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. MissSun Yaoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. Mrs.Chen Zhang hanโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัควลัญชญ์ พานนท์โรงเรียนสนามชัยเขตที่ปรึกษา
6. นายอนิรุธ อบชัยโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารที่ปรึกษา
7. นางสาวสุดารัตน์ นาอุดมโรงเรียนสนามชัยเขตที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวรวัตต์ มานะแท้โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. MissLyu Yuan Yuanโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. MissLai Yingโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายประสิทธิ์ จันทมลโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมที่ปรึกษา
5. นางสาวเชาวนี ก้อนขาวโรงเรียนสนามชัยเขตที่ปรึกษา
6. นางอรณัฐชา ฐาปนะสุตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราที่ปรึกษา
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชวภาพัณณ์ อนัญสถิตพัฒน์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. MissLyu Yuan Yuanโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. MissLai Yingโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายประสิทธิ์ จันทมลโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมที่ปรึกษา
5. นางสาวเชาวนี ก้อนขาวโรงเรียนสนามชัยเขตที่ปรึกษา
6. นางอรณัฐชา ฐาปนะสุตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราที่ปรึกษา
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจจิมา ม่วงน้อยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. MissLI Xinโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัตโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสิรณัฐ โชคเกิดสกุลโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารที่ปรึกษา
5. นางสาวปาริชาต วงษ์แก้วโรงเรียนสนามชัยเขตที่ปรึกษา
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ สุขโยยศโรงเรียนบ้านมาบนาดีประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือน โถปัญญาโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นายจำลอง บานเย็นโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายองค์การ กอน้อยโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางมนรัตน์ นิชเปี่ยมโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ เลิศงามดีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นายชัชวาล ปิ่นเกิดโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางสาวปรารถนา สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นายองค์การ กอน้อยโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นายธนวัสส์ ดำรงค์โรงเรียนวัดหัวกระสงข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ สุขมาลีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภกร มานะสะสมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเอื้ออารีย์ เหมะโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายภัทรพงศ์ สุขมาลีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภกร มานะสะสมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวเอื้ออารีย์ เหมะโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ เช้าเจริญโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายวรรณรัตน์ เหลือศิริโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวปานทิพย์ กันจาดโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิบูลย์ ตัญญบุตรโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณณี สุจริตโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ติละกุลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ ติละกุลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา จำปาทองโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัณฑิรา เวกสันเทียะโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
3. นายธรรมนูญ กันทะหงษ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจภา แก้วกระจายโรงเรียนหนองแหนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภัณฑ์ แก้วมณีโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเบญจภา แก้วกระจายโรงเรียนหนองแหนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริภัณฑ์ แก้วมณีโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ศรีสุลัยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายวสุพล กระจ่างโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวรัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
5. นางจิรนันท์ จันทโชติโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ศรีสุลัยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายวสุพล กระจ่างโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวรัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
5. นางจิรนันท์ จันทโชติโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาพร เจือพานิชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ หันยี่ไล้โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางปริญญาภรณ์ บุษกรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวเด่นดวง แสงจันทร์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวรรณไชย พิเนตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายสมุทร สุวรรณบุตรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนัญชุดา วราคุณาศัยโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรมงามโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโคธารามประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชคโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัณฑิรา เวกสันเทียะโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พรมงามโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชคโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัณฑิรา เวกสันเทียะโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวรรณไชย พิเนตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายสมุทร สุวรรณบุตรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนัญชุดา วราคุณาศัยโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนวพงษ์ เก็มกาแมนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายสมุทร สุวรรณบุตรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิชญอร เศวตสุพรโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชคโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวราวดี ดอนโบมโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชคโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวราวดี ดอนโบมโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางนิสากรณ์ เจริญแพทย์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์รัชต์ บุญญานุรักษ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายชูพงษ์ บุตรแก้วโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นายธรรมนูญ กันทะหงษ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
6. นางสาวศรินญา พันธ์ชาลีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินญา พันธ์ชาลีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรารองประธานกรรมการ
3. นายชูพงษ์ บุตรแก้วโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นายธรรมนูญ กันทะหงษ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
6. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูพงษ์ บุตรแก้วโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นายธรรมนูญ กันทะหงษ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศรินญา พันธ์ชาลีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูพงษ์ บุตรแก้วโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นายธรรมนูญ กันทะหงษ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศรินญา พันธ์ชาลีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นายชูพงษ์ บุตรแก้วโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นายธรรมนูญ กันทะหงษ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
6. นางสาวศรินญา พันธ์ชาลีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูพงษ์ บุตรแก้วโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรหมาสตร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นายธรรมนูญ กันทะหงษ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศรินญา พันธ์ชาลีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสำราญ บุญเขียวโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นายเลิศเกียรติ ศรีคำมูลโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายวิเชียร รักษาทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายกุศล รักษาสุขโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
5. นายสมเกียรติ วัฒนพรไพโรจน์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ อาจปาสาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสำราญ บุญเขียวโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นายเลิศเกียรติ ศรีคำมูลโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายวิเชียร รักษาทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายกุศล รักษาสุขโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
5. นายสมเกียรติ วัฒนพรไพโรจน์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ อาจปาสาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวเอ็นดู เทศมงคลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัชรพลธ์ มีถิ่นโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายพลร่ม กันทำโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นายอัศวิน สุริยภิญโญพงค์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
6. นายชานุพงษ์ ปิ่ินประดิษฐ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวเอ็นดู เทศมงคลโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัชรพลธ์ มีถิ่นโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ภูมิพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นายพลร่ม กันทำโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นายอัศวิน สุริยภิญโญพงค์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
6. นายชานุพงษ์ ปิ่ินประดิษฐ์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชรัมพร ศรีงามโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางมยุรี เพิ่มพรศรีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นางกลิ่นผกา วุฒิศักดิ์สถิตย์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดาโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชรัมพร ศรีงามโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางกลิ่นผกา วุฒิศักดิ์สถิตย์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
4. นางมยุรี เพิ่มพรศรีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดาโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางจินดา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวิญชา นาศรีโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดาโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
5. นางวรนุตร์ เข็มเฉลิมโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดาโรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวิญชา นาศรีโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นางจินดา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
5. นางวรนุตร์ เข็มเฉลิมโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ อุ่นเรือนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภธนัญกรณ์ ฮวดสวาสดิ์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางณัทปภา ทองมั่นคงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ยิ่งนอกโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ รักษาสุขโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดใจ วงษ์สุดโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย เพิ่มพรศรีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายอานนท์ ไชยศาสตร์โรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
4. นางสาวศศิญา คุ้มเดชโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายธานินทร์ อุ่นเรือนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปัญริสา อุไรโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางรดาทิพย์ อยู่สุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาววาสนา ชื่นมะดันโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นางสาวจรรยพร เมฆโหราโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
5. นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปัญริสา อุไรโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการ
3. นางสาวจรรยพร เมฆโหราโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยากรรมการ
4. นางรดาทิพย์ อยู่สุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาววาสนา ชื่นมะดันโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ณะวงษ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางเบญจา เดชสุภาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นายลิขิต จิตรขันตรีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ แสงโสดาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
5. นางจินดา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ ณะวงษ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางเบญจา เดชสุภาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ แสงโสดาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวกรรมการ
4. นางจินดา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการ
5. นายลิขิต จิตรขันตรีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเบญจา เดชสุภาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสันทนี บุญห่อโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
3. นางวรนุตร์ เข็มเฉลิมโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางวรรณพร ศรีบุญลอยโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางชวนพิศ พงษ์รอดโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ พงษ์รอดโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมกรรมการ
2. นางวรรณพร ศรีบุญลอยโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางวรนุตร์ เข็มเฉลิมโรงเรียนไผ่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางเบญจา เดชสุภาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นางสันทนี บุญห่อโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกลิ่นผกา วุฒิศักดิ์สถิตย์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางชรัมพร ศรีงามโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุวดี ไพสาลีโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางจินดา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางมยุรี เพิ่มพรศรีโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางชรัมพร ศรีงามโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์โรงเรียนราชสาส์นวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุวดี ไพสาลีโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
5. นางจินดา อินทร์สุวรรณ์โรงเรียนหนองแหนวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภัย โคตะมะโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมรส กอน้อยโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการ
3. นายศักดิ์เดชน์ ธรรมสะเรโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล พุ่มพวงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสาวปัณณพร ศุกระสรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัณณพร ศุกระสรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล พุ่มพวงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายวิรัช ศรีประเสริฐโรงเรียนพนมสารคาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนัญชุดา วราคุณาศัยโรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวนพพร วิไลพัฒน์โรงเรียนไผ่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ทองอ้นโรงเรียนโรงเรียนกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)กรรมการ
3. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]