รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 8 และ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ธรรมสุนทรา
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวภควดี  ภิรมย์ปั่น
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  วิรุณราช
 
1. นางอัญชลี  พ้นชั่ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัฏฐาวีรยา  สุวรรณนพเก้า
 
1. นางนุกูล  สันทัดค้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ชื่นนอก
 
1. นางสาวแก้วเกสร  อำสันเทียะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวกมลลักษณ์  พรหมทองสุข
 
1. นายพลชัย  แกนแปะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ยิ้มเจริญ
 
1. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจรูญทัศน์  จันทะขะ
 
1. นางงามพิศ  ลิ้มสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อังวัชรปราการ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พานทอง
3. เด็กหญิงสิรินุช  แสนสุคต
 
1. นางอกนิษฐ์  หมื่นยุทธ
2. นางจิราภรณ์  สกุลเหลืองอร่าม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวศรสวรรค์  สุขอยู่
2. นางสาวสิริมา  ตันสุวรรณรัตน์
3. นางสาวอรวรรณ  กลัดเจริญ
 
1. นางอกนิษฐ์  หมื่นยุทธ
2. นางจิราภรณ์  สกุลเหลืองอร่าม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เพิ่มปัญญาทรัพย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเจริญ
 
1. นางไขแสง  ตรีสาม
2. นายอำนาจ  จุนวังโส
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปรียาพร  สำอางค์อินทร์
2. นางสาวปวีณา  พงษ์พนัส
 
1. นางวรรณเพ็ญ  วรภูมิภัทร
2. นางสาวชลาลัย  ประสพบุญ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย
 
1. นางรัชนีวรรณ  พาลพ่าย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นายรวีโรจน์  เลาหลิดานนท์
 
1. นายสุรัตน์  มูลชัยสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮะซิ้ม
2. เด็กหญิงศิรินรัตน์  วิจิตรดำเกิง
3. เด็กหญิงแพรวา  พรมเสน
 
1. นางนาถนภา  โชควิริยะสัมพันธ์
2. นางสาวสไบทอง  สโมสร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวฉัตรียา  ปรีดานนท์
2. นางสาวชวิศา  เจริญสุข
3. นางสาวอธิตญา  นพโสภณ
 
1. นางสาวสุดสายใจ  กิจไกรลาศ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  สมศักดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงจิตตาภา  โพนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  ภาคกุล
3. เด็กหญิงศศิประภา  ฤกษ์จันทร์
 
1. นางนาถนภา  โชควิริยะสัมพันธ์
2. นางสาวสุณีย์  ด่านล้ำเลิศ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวฐิติมา  สุนทร
2. นางสาวธนาภรณ์  เตชะ
3. นางสาวพัชรพร  เสียงเสนาะ
 
1. นายณัฐพงษ์  บุญลิขิต
2. นางสาวสุวิชา  บุญรังสิมันตุ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรกนก  อิ่มละเอียด
2. เด็กหญิงธนัชชา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวนุชนารถ  ทองกระจ่าง
2. นางสาวอรุณประภา  อินทะสอน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายนิติศาสตร์  กุลซื่อ
2. นายภควัฒน์  เตียวหยิน
 
1. นางผุสดี  อสิพงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์
 
1. นางสุศินาพร  ประยูรสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาววรรัตน์  สวัสดีผล
 
1. นางสาวอรษา  เจริญพร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงทัศไนย์พิมล  ศิวรานนท์
2. เด็กหญิงธัญรดา  จักษ์ตรีมงคล
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  ลิลิตสุวรรณ
 
1. นายยงยุทธ  มานะประดิษฐ์
2. นางเพ็ญนภา  ทองดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายฐสิษฐ์  แพรเพ็ชร
2. นายธีรพัฒน์  สวัสดี
3. นางสาวแพร  ลักขณะวิสิฏฐ์
 
1. นางสาววราภรณ์  สินศิริ
2. นายพัทธนันท์  ศรีเจริญรักษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชะยุดา  อัศวเทสกุล
2. เด็กหญิงภาวินี  เลิศมงคล
3. เด็กหญิงวรรณษา  การพิธี
 
1. นางสุรีย์พร  สายวารีรัตน์
2. นางสาวสินีนาฎ  กุ่ยรักษา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัชชวกร  ถาวรศิริ
2. นายวรปรัชญ์  สุวรรณรักษ์
3. นายเขมชาติ  วรศักดิ์
 
1. นายชาตรี  ตุ้มคำ
2. นางสาวนิธิวดี  แก้วนาค
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายบูรพา  ชาวพัวทอง
2. เด็กชายวรินทร  วงศ์อามีน
3. เด็กหญิงอธิชา  ฤทธิ์เจริญ
 
1. นายพิษณุ  ศรีกระกูล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกิตติญา  ฤทธิ์ขจร
2. นางสาวนิศารัตน์  จันทสร
3. นางสาวเบญญาภา  ไชยณรงค์
 
1. นายคเณศ  พัฒนโชติ
2. นายเกรียงไกร  ศรีรักษา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรษา   ศรีแนน
2. เด็กหญิงสุนิสา   อู่พิทักษ์
3. เด็กหญิงอริศรา  สุขประภา
 
1. นางสาวอัจฉราพร   ผลรักษ์
2. นายกิตติชัย  เนตรสาคร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นางสาวชลธิชา   ฝ่ายศูนย์
2. นางสาวชลลดา   เสนาะน้อย
3. นางสาวสุทธิดา   เขียวสวัสดิ์
 
1. นางสาวอัจฉราพร   ผลรักษ์
2. นายกิตติชัย  เนตรสาคร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงปานไพรินทร์  วัสศิริ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  คำมาก
 
1. นางสาวพัชรินทร  แก้วจินดา
2. นางสาววนิดา  ด้วยงา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายพงศกร  ประโฉมศรี
2. นายภาคิน  ศิลปเสริฐ
 
1. นายธนภณ  ธรรมรักษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 1. เด็กชายธีรพจน์  ใหญ่สว่าง
2. เด็กชายนาธาร  ใหญ่สว่าง
 
1. นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 1. นายณัฐพล  ชาติมนตรี
2. เด็กชายสถาพร  โคสาดี
 
1. นางสาวณัฐลดา  กุลทะเล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจิรายุ  จันทมาลา
2. นางสาวดาราวรรณ  พสุทันธ์
3. นางสาวพนิดา  ศรีสุขโข
 
1. นางดรรชนีย์  กัลยา
2. นางปิ่น  ช่างทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วิรัชกุล
2. เด็กหญิงจิราวัฒน์  สุขถาวร
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีคชา
5. เด็กหญิงภัทรภร  แหยมศิริ
 
1. นางเยาวลักษณ์   แถบทอง
2. นางชนกนันท์  ท้วมละมูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวรัตนา  เจริญธรรม
2. นางสาวรุจิกาญจน์  เอกกลาง
3. นางสาววรนิษฐา  พันธ์ผูก
4. นางสาวศรินทิพย์  ผางสา
5. นางสาวเบญญาภา  แช่มเงิน
 
1. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
2. นางภารวี  กล่อมปัญญา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองไพจิตร
2. เด็กหญิงปริศนา  เดชาวาศน์
3. เด็กหญิงสายน้ำทิพย์  น่วมพิพัฒน์
4. นางสาวสิรีธร  เชาว์วันกลาง
5. เด็กหญิงแก้วตา  พรหมมะ
 
1. นายอธิพันธ์  ศรีรุ่งกาญจน์
2. นางทัศนีย์  รุ่งสว่าง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เยาวราฤทธิ์
2. นางสาวปริศนา  เต๊ะซัน
3. นางสาวอมิตา  โสภา
4. นางสาวอรอุมา  ตำพู
5. นางสาวใกล้รุ่ง  หมัดลี
 
1. นางสาวสุพัฒนี  เกียรติเวทย์
2. นายเกรียงไกร  ทรัพย์เกิดปัญญา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุวรรณอภิชน
2. เด็กหญิงกรรภิรมย์  แสนคำภา
3. เด็กชายณัฐกานต์  โสภา
4. เด็กหญิงวลัยกร  สินหมี่
5. เด็กชายศักดา  วงษ์เล็ก
 
1. นายเกรียงศักดิ์  โชตินฤวร
2. นายประสิทธิ์  สว่างกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธัณย์สิตา  ทนันชัยวรกิตต์
2. นางสาวพิชญาภา  นพเกตุ
3. นายสิรภพ  เชาว์วันกลาง
4. นางสาวอริยา  วงปราชญ์
5. นายเอกกร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ศิริวรรณ
2. นายณรงค์  นันทวิจิตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายคงกฤช   กาญจนเกตุ
2. นายจิรพันธ์   มีอนันต์
3. เด็กชายณัฐดนัย   สุขะพันธ์
4. นายณัฐพล   เกิดสมบูรณ์
5. นายณัฐพล   สวนมะพลับ
6. นายธรรรมธัช   ดิษฐสม
7. นายนนธวัช   พงษ์เผือก
8. นายนพจร   ศิริจำรัส
9. นางสาวนัฐริณีย์   ซอนุด
10. นายบวร  กาปัญญา
11. นายปณิธิ  แซ่หว่อง
12. เด็กชายปรีชา  ทองอินทร์
13. นางสาวปรีดิพัทธ์   ท้วมแก้ว
14. นางสาวปัทมวรรณ   เทพหิรัญโญ
15. นางสาวพิมรพัฒน์  เนตรทอง
16. นายฟาริด  เอี่ยมฉลาด
17. เด็กชายอณัฐพล   กลิ่นประดิษฐ์
18. นายเกษมสันต์   กิมเหรียญ
19. นางสาวเบญจรงค์   สมชื่อ
20. นายโศภณ  อบนวล
 
1. นางสาวธัญลักษณ์   ปลอดดี
2. นายอดิพงษ์   แก้วศรี
3. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
4. นางลัดดวัลย์   ใจดี
5. นายภูมิพัฒน์  วรรณนภาลัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐศักดิ์   อู่สิริ
 
1. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวชนาทิพย์  สุขสำราญ
 
1. นางอังคณา  แสงสว่าง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ศรมุข
2. นายธนาทร  หินแก้ว
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวฐิตาพร  มะตาด
2. นายเซม  เลิศหงิม
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีอินทร์
2. นางสาวณัฐกานต์  กลัดสมบัติ
3. นางสาวนรินศิริ  แสงอรุณ
4. เด็กชายนันทชัย  แสงอรุณ
5. นางสาวปัณฑิตา  ศักดิ์สง่ากุล
6. เด็กชายพิทยา  วานิช
7. นางสาวภาวินี  กล่อมบรรจง
8. เด็กชายวัชรพล  ป่าสลุง
9. เด็กชายสัญญา  นามตาแสง
10. เด็กชายสุริยันญ  เงินสวัสดิ์
 
1. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
2. พระวิสุทธิวรรธน์  วรญาโณ
3. นายเกรียงศักดิ์  โชตินฤวร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงการต์พิชชา  ธรรมมา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผลเจริญวิสูตร
 
1. นายเจษฎา  สิงห์โต
2. นางสาวลำแพน  คำเฉียง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวปาลิตา  เจริญเผ่า
2. นายภัทรพล  ซ้อนพิมพ์
 
1. นางหทัยภัทร  บุบผาชาติ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วันวงษ์
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกฤษณพงศ์  หงส์วาณิชสกุล
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงยาสมิน  อารี
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายศุภโชติ  พึ่งพิบูลย์
 
1. นางพรรณวลัย  คีรีวงศ์วัฒนา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายชยกร  มณฑาทิพย์
 
1. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสาธิต  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายจีรภัทร  เหมือนนิยม
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรพรหม  ล่ามกิจจา
 
1. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายกลิ่นศักดิ์  เจริญชนม์
2. เด็กหญิงนุชนารถ  โรจน์แก้ว
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
2. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ซุยพิมพ์
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายกฤติน  เอื้อจารุพร
 
1. นายเจษฎา  นิ่มเจริญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 1. นายคิม  สะวาเรนบรอน
2. นายวัชรพงศ์  พรหมมินทร์
3. นายเกียรติศักดิ์  พัดทอง
 
1. นายขจรศักดิ์  ปานพวงแก้ว
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 1. นายนันทวุฒิ  จันทร์ศิริ
2. นายเขมกร  พิสิฎฐ์ศักดิ์
3. นายเอกอรุณ  ฉั่วยู่เน้ย
 
1. นายขจรศักดิ์  ปานพวงแก้ว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสรสิช  ลิ้มฮะสูน
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรกมล  จันโท
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงเพ็ญชิสา  หมุดธรรม
 
1. นายเอนก  ไชยป๋าน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวศยามล  บุญแรง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธนศักดิ์  บุญธรรม
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวณัฐฌา  สายสุด
 
1. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายพุทธิพงศ  สร้อยหิน
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายณัฐวัตร  พันธุ์โภชน์
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กชายนิพนธ์  เหลืองอ่อน
 
1. นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงจีระประภา  วันลา
 
1. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธิติมา  พึ่งพิทักษ์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงธนกมล  แซ่โค้ว
 
1. นายเอนก  ไชยป๋าน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวอธิศา  พรหมมา
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายศศิพงศ์   ทองอินทร์
 
1. นายอดิพงษ์   แก้วศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาพงษ์
2. นายชลนัยน์  แสงวิจิตร์
3. นายดนุพล  สิงห์สงค์
4. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  วงศ์ชูจันทร์
5. เด็กหญิงพีรดา  ยอดจันทร์
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เจริญพร
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เหลืองศิริ
8. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
2. นางปพิชญา  อ่อนลำลี
3. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาพงษ์
2. นายชลนัยน์  แสงวิจิตร์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างแสง
4. เด็กชายนัฐฐาปกรณ์  น้อยจินดา
5. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  วงศ์ชูจันทร์
6. เด็กหญิงพีรดา  ยอดจันทร์
7. เด็กชายพุทธิพงศ  สร้อยหิน
8. เด็กหญิงมัฌชิตา  สมดัง
9. เด็กหญิงศศิวิมล  เหลืองศิริ
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พิมพ์ศิริจันทร์
11. เด็กชายสรสิช  ลิ้มฮะสูน
12. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ค้อวัน
13. เด็กชายสุภกิจ  โพธิ์คำ
14. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
15. นางสาวแสงจันทร์  ม่วงแขก
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
2. นางปพิชญา  อ่อนลำลี
3. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
4. นายไพรวัลย์  มาลัยศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
2. นางสาวดวงกมล  สำเริง
3. นายประกฤษฎิ์  ร่มโพธิ์
4. นางสาวปิ่นดารา  คณาพานิชกุล
5. นายปุณกวิน  มหาวิริโยทัย
6. นางสาวพรกมล  จันโท
7. เด็กชายพลวัต  เอี่ยมยอด
8. เด็กชายยุทธพล  จันศร
9. นางสาวศยามล  บุญแรง
10. นายสันติ  ศุภพิช
11. นายสุกนต์ธี  กลิ่นสุด
12. นางสาวอธิศา  พรหมมา
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
2. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
3. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
4. นายธวัชชัย  ธิติการ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายจีรภัทร  เหมือนนิยม
2. เด็กชายยุทธนา  หินแดง
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  เพ็งสว่าง
4. เด็กชายสิทธิชัย  อุดมศิลป์
5. เด็กหญิงเบญจมินทร์  วงษ์แป้น
 
1. นายประมินทร์  ชูพิพัฒน์
2. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
3. นางสาวชุติมา  สิทธิประเสริฐ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกรกรรณ  ไทยเจริญ
2. นายฐิติกร  โรยมณี
3. นายณรงค์ศักดิ์   พุ่มพวง
4. นายทิยะ  ปานะดิษฐ
5. นายธัญนุทัศน์  รอดมั่งคง
6. นายปารณัท  ลีระสันทัดกุล
 
1. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
2. นายธวัชชัย  นิติการ
3. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    นามแก้ว
2. นายกฤษณะ   น่วมวัฒน์
3. เด็กชายกฤษดา   พรมวงศ์
4. เด็กชายกฤษดา    เสาวิจิตร์
5. นางสาวกัญญาพรรณ    หอมรวง
6. นางสาวชนิกานต์   ตุ่มศิริ
7. เด็กหญิงชลธิชา   ปะลุวันรัมย์
8. เด็กชายชัชชนม์    ภูมิสวัสดิ์
9. เด็กชายฐาปกรณ์   ยิ่งถาวร
10. นางสาวณัฐธิดา   อึ้งไถ่
11. เด็กชายณัฐภัทร   มีสุข
12. เด็กชายธนาศักดิ์    ถนอมนาค
13. นางสาวธมลวรรณ   ยศโชติ
14. นายธัญวัฒน์    เพ็ชรกูล
15. เด็กหญิงนวพร   สิทธิชัย
16. เด็กชายประทีป    ฐิติภิรมย์พร
17. เด็กชายพรพิทักษ์   พรมวงศ์
18. นายพัชรพงศ์  วงษ์ภักดี
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เย็นชื่น
20. นายภัทรดร    หอมศิริ
21. เด็กหญิงภัทรา   นิยม
22. นายภาณุพงศ์    แน่นหนา
23. เด็กชายยศสิทธิเดช    สุระถา
24. นายรนภูมิ   ประสพสุข
25. นายรัชพล    พันธ์ผา
26. นางสาววรลักษณ์   พิบูรณ์
27. นายวริศ   ศิริเลิศพรรณนา
28. เด็กชายวิทยา    เสาวิจิตร์
29. เด็กชายวีรวิชญ์   ปิติชัยเวโรจน์
30. นายศุภกร   สีเหลือง
31. เด็กหญิงสาวิกา   โสมดี
32. เด็กหญิงสุจิตรา   วรรัตน์
33. นางสาวสุจิตรา   ปลื้มจิตต์
34. นางสาวสุภาภรณ์   พรมวงศ์
35. นายอมรเทพ    สีหมอก
36. เด็กชายอรรถพล   สมงาม
37. นางสาวอัครา    ชูศรีหะรันย์
38. นางสาวเบญจวรรณ   ยศโชติ
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ   หาชัย
40. นางสาวโมบาย   พัดทอง
 
1. นายสมศักดิ์  อินทรจันทร์
2. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
3. นางสมพร   ดิลกศรี
4. นางรภากัญ  พะนิรัมย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกรกรรณ  ไทยเจริญ
2. นายกฤต  สิริปา
3. เด็กชายจักรวาล  กล่ำบุญสวัสดิ์
4. นางสาวชนิสรา  อยู่อิ่ม
5. นายฐิติกร  โรยมณี
6. เด็กชายณชล   ปัญญา
7. นายณัฐวัฒน์   เกิดหริ่ม
8. นายตติพล   กลั่นดาวลอย
9. เด็กหญิงธมลวรรณ  เรียบร้อย
10. นางสาวธัญญาลักษณ์   นิลประดับ
11. นายธัญนุทัศน์  รอดมั่งคง
12. เด็กชายธีรทัศน์  นิวัฒน์
13. นายธีรภัทร    ไชยปัญญา
14. นายนพดล  เสงี่ยมจิต
15. นายนราธร  แซ่กัว
16. เด็กหญิงนริศรา   ยุทธนา
17. นายนายวัชรพล  แจ้งประจักษ์
18. นางสาวนิลเนตร   วาณิชวิวัฒน์
19. นางสาวปนัฐดา   วงค์คำมา
20. นางสาวประกายวรรณ   พ่วงช่วงโชติ
21. นายปารณัท    ลีระสันทัดกุล
22. นายพงศธร  แจ่มกระจ่าง
23. เด็กหญิงพรหมพร    รุ่งเจริญชนะชัย
24. นายพัสสน  เอื้อเฟื้อ
25. นายพุฒิพงษ์  วิเชียรน้อย
26. เด็กชายมีธรรศ    ไชยฤทธิ์
27. นางสาวยอแสง  เอิ้อเฟื้อ
28. นางสาวรามาวดี  โกปลด
29. นางสาวรินรดา  วิชา
30. นายวรกร  เจริญเตีย
31. นายศุภวิชญ์   รวยสูงเนิน
32. นายสายชล  อุ่นเจริญ
33. เด็กชายสิรภพ  ปิยะวาทินทร์
34. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วไชย
35. นายสุเทพ  จันทร์ชูผล
36. เด็กชายอดิศร   แดงเจริญ
37. นางสาวอาทิกา   เลิศศลารักษ์
38. นายเปมิกา  วิภาสิริกร
39. เด็กหญิงเมย์ศินี  จำเริญ
40. นางสาวเอเชีย  บุญชูเชาว์
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
4. นางกรกันยา  กสิกรรม
5. นายบุญญฤทธิ์  อ่ำขำ
6. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
7. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
8. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายวรพงศ์  เสียงประเสริฐ
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายสหัสวรรษ  พุทธิสัตย์
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวอัครา   ชูศรีหะรันย์
 
1. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ   หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   เกิดหริ่ม
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรสวรรค์  ญาณวโร
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 1. เด็กชายสหรัช  เขียวขำ
 
1. นายชัยรัตน์  แป้นประหยัด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายศิรวิชญ์  สวัสดิ์เดช
 
1. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรธีรา  มังคละศิริทรัพย์
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กชายนคร  กาญจนเกตุ
 
1. นายศราวุธ  มกกงไผ่
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายธีรพัฒน์  โอ๋วเจริญ
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกชกร   ครองสกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์   วัฒนารี
3. นางสาวจันทิมา  มัยมณี
4. นายพรศักดิ์  แซ่กง
5. นางสาวภัทรพร  ทองก้อน
6. นางสาวภัทรานิษฐ์   เทียนสว่าง
7. เด็กหญิงลลิตา  เอี่ยมพิจิตร
8. นางสาววีระอร   ตุ่มศิริ
9. เด็กหญิงศุภิญญา  พุทธรักษา
10. นางสาวเมธวลิน  วิญญาณ
 
1. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
2. นายธวัชชัย  นิติการ
3. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกุลริสา   มากทรัพย์
2. เด็กหญิงจิรัชยา   ดิษฐศิริ
3. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  โพธิ์อ่อง
4. เด็กหญิงชญาดา  กองแก้ว
5. เด็กหญิงชมพูนุท    ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงชลลดา    สวยสม
7. เด็กหญิงชลลดา   กุลธงทิพย์
8. เด็กหญิงชุติมา   แดงโสภา
9. เด็กหญิงฌัชชา   วรรณมั่นคง
10. เด็กหญิงฐนิตา   สีนวล
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ลิมปนะวรรณกุล
12. เด็กหญิงณัฏฐา   กองขุนราม
13. เด็กหญิงณัทภาดา  ประชุมพันธ์
14. เด็กหญิงธัญพิชชา  ยิ้มเจริญ
15. เด็กหญิงบุษยา   กาญจนารักษ์
16. เด็กหญิงปรียาภัทร   ขันธรักษ์
17. เด็กหญิงปัทมา    อินม่วง
18. เด็กหญิงปิยาพัชร    ลำบัวลอย
19. เด็กหญิงพลอยขวัญ    สีมา
20. เด็กหญิงพลอยพัชชา   แซ่พู
21. เด็กหญิงพัชรลดา  มานิตย์วงษ์
22. เด็กหญิงพาขวัญ  น้อมเจริญ
23. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีบุตรตา
24. เด็กหญิงภัทรียา   ธงทองทิพย์
25. เด็กหญิงภารดี    สุจริต
26. เด็กหญิงมาติกา  พิกุลทอง
27. เด็กหญิงรชิตาภรณ์   หอระตะ
28. เด็กหญิงรวิวรรณ์   ยิ้มแสง
29. เด็กหญิงลีลาวดี   อรุณศิริ
30. เด็กหญิงวรรณระพี   พงษ์รัตน์
31. เด็กหญิงวรรธนพร   ยวนใจ
32. เด็กหญิงวรัญญา  ทองสถิตย์
33. เด็กหญิงศิริรัตน์   ยิ้มละมัย
34. เด็กหญิงสุชาดา   คำปัน
35. เด็กหญิงสุนิตตา   นพโสต
36. เด็กหญิงสุพรรษา    เลิศศิริ
37. เด็กหญิงสุพรรษา   แก่นแสง
38. เด็กหญิงสุภาวดี   ไตรรัตน์
39. เด็กหญิงอรอุมา    พันธะสาร
40. เด็กหญิงไอยา   พรมมาวัน
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
2. นายประกาศิต  บรรเทิงจิตร
3. นายเทพรวี  ประสาทกุล
4. นางสาวกรณัฏฐ์  วรรณนภาลัย
5. นายก้อง  มักสัมพันธ์ุ
6. นายอรุณ  ดวงระหว้า
7. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
8. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   โอสถานนท์
2. เด็กชายธีรศักดิ์   ทองบำเรอ
3. เด็กหญิงนยิกา   ขุนวิไชย
4. เด็กชายนราธิป   รัตติผา
5. เด็กชายพงศธร   อุดมเดช
6. เด็กชายวสุพล   มาลาเวียง
7. เด็กหญิงสุนันทา   จูประเสริฐ
8. เด็กหญิงแพรวา   สุมาลัย
 
1. นายวีรพงศ์  สูงรัมย์
2. นางรภากัญ  พะนิรัมย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชญาดา  ขอนดอก
2. นางสาวชนากานต์  โชคสกุลเจริญ
3. นางสาวชลิตา  คำศิริ
4. นายชัยภรณ์  นาคศิริ
5. นางสาวดารณี  เอี่ยมทรัพย์
6. นายตติพล  กลั่นดาวลอย
7. นายธีรภัทร์  ไชยปัญญา
8. นายนนทวัฒน์  สมชื่อ
9. นางสาวพิมพ์ประภา  สังข์ทอง
10. นายสรวิชญ์  คักล้อ
 
1. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
2. นางสาวณฐวรรณ  รัตนวงษ์
3. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  บุญลาภ
2. เด็กหญิงณัฐชา  ปู่พุก
3. เด็กหญิงธิติมา  เสระชุม
4. เด็กหญิงพรนิภา  แหยมเกตุ
5. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิงห์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงรุ้งสวรรค์  เหลาเจริญ
7. เด็กหญิงอารยา  คำศักดา
8. เด็กหญิงเกษมณี  เย็นอุรา
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวกนกวรรณ  ปัดภัย
4. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจารุณี  อยู่เจริญ
2. นางสาวจิรัติกานต์  ไพรจิตร
3. นางสาวนันท์นภัส  ตรัยเธียรเลิศ
4. นางสาวศศิพร  โท้เป๋า
5. นางสาวศิริธร  หน่อแก้ว
6. นางสาวอุษา  แซ่เจี่ย
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวกนกวรรณ  ปัดภัย
4. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงนนทิชา  เกื้อหนุน
3. เด็กหญิงนภาพร  นาคเจริญ
4. เด็กหญิงนัฏธิชา  ยังให้ผล
5. เด็กหญิงนุชบา  รอดวรรณ
6. เด็กหญิงปิยะนารถ  การเกต
7. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์ทอง
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  โฉมศิริ
9. เด็กหญิงอรญานี  รังมูล
10. เด็กหญิงเกศิณี  แย้มประดิษฐ
 
1. นายบารมีอนันต์  แก้วคำ
2. นายวิชิต  เพชรศรี
3. นางเกศ  น้ำทิพย์
4. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวจารุวรรณ   ตุ่มศิริ
2. นางสาวจิตติญา   แปลกสกุลสมบัติ
3. นางสาวชนิดาภา   สุขมณี
4. นางสาวณีรนุช   เกื้อกูล
5. นางสาวพรรษา   ทองประเสริฐ
6. นางสาวสิริธร   รุ่งแสง
7. นางสาวสุภาวดี   แสงสง่าศรี
8. นางสาวอรุณกมล   คชวงษ์
 
1. นางรภากัญ  พะนิรัมย์
2. นายวีรพงศ์  สูงรัมย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีปาน
3. เด็กหญิงนชบา  รอดวรรณ
4. เด็กหญิงนนทิชา  เกื้อหนุม
5. เด็กหญิงนภาพร  นาคเจริญ
6. เด็กหญิงนัฎธิชา  ยังให้ผล
7. เด็กหญิงปิยะนารถ  การเกต
8. เด็กหญิงพรนภา  พุทธรักษา
9. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์ทอง
10. เด็กหญิงพิมพกานต์  โฉมศิริ
11. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  วิมลรัตน์
12. เด็กหญิงวรรณวลี  ยอดสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอรญาณี  รังมูล
14. เด็กหญิงเกศินี  แย้มประดิษฐ์
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นายบารมีอนันต์  แก้วคำ
3. นายไพรวัลย์  มาลัยศรี
4. นายรณชัย  ติณะคัด
5. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกรวี  ถีระพงษ์
2. นางสาวกำไรทอง  เสมา
3. นางสาวชนากานต์  โชคสกุลเจริญ
4. นางสาวชลิตา  คำศิริ
5. นางสาวพิมพ์ประภา  สังข์ทอง
6. นางสาวสุกัญญา  พรมจันทร์
7. นางสาวอินทุอร  ถีระพงษ์
8. นางสาวเบญจวรรณ  กิมสี
 
1. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
2. นางสาวณฐวรรณ  รัตนวงษ์
3. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
4. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
5. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 1. นายฐิติพงษ์  บุญเนตร
2. นายณัฐพล  สมนาค
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ตำราเรียง
4. นางสาววรรณวิภา  พันธ์แสน
5. นายสถาพร  เลาะมิน
 
1. นายเจนวิทย์  พวงทับทิม
2. นางนันทิยา  สวนมาลี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงภัทรทิรา  ทองน้อย
 
1. นางสาวรวมพร  สดศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาววรกานต์  อนุสรณ์นรการ
 
1. นางสาวธนัญชนก  แก่นแก้ว
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. เด็กหญิงพิชานันท์  โตเอี่ยม
 
1. นางสาวจินดา  เกิดผลมาก
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสิริอาภา  ประมวลศิลป์ชัย
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกาญจนา  พลหงษ์
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงอารยา  คำศักดา
 
1. MissMengyun  Zhang
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวจิตรารจิส  บุญห่อ
 
1. นางเพ็ญศรี  เพ็ชรสมบัติ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  บุญสวน
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวนีรภา  อุงศิริ
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญญาภัค  ศรีสมุทร
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวณัชฌา  งามศิริ
2. นางสาวธัญมาศ  พิพัฒน์จำเริญกุล
3. นางสาวนันทพัทธ์  พรหมสุวรรณ
4. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวิไล
5. นางสาวสุวภัทร  สถาปิตานนท์
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เสี้ยวเส็ง
2. นางสาวรวมพร  สดศรี
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวพุทธิชาติ  วิเศษกุล
2. นางสาวรัตนา  เย็นจิตร์
3. นางสาววรรัตน์  สื่อวิมล
4. นางสาววัชรียาภรณ์  ศวรเลิศ
5. นางสาวสุพิชฌาย์  ชูแก้ววิเศษ
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
2. นางสาวสุภัทรา  อุนะพำนัก
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัลยาณี  เปล่งอรุณ
2. นางสาวนงลักษณ์  ปานจินดา
3. นางสาวพงษ์นภา  วงษ์ภักดี
4. นางสาวมุกมณี  ดำรงสุสกุล
5. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขมี
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
2. นางสาวพชรพร  พระศุกร์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวปรายฟ้า  เนตรพิภพ
2. นางสาววิชญาดา  ลี้หยง
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เสี้ยวเส็ง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญจน์นัทธ์  ศรีมาลัย
2. นางสาวสุภาวรรณ  หมอกเจริญ
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวฑัณฑิกา  ยังให้ผล
2. นางสาวศุภนิดา  โมทะจิต
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายพีนพัฒน์  ศรีวัฒนะ
2. เด็กชายมณพัทธ์  ชุ่มชูจันทร์
3. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพลา
4. เด็กชายวิชชากร  ผ่องแผ้ว
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  วงษ์กล่ำ
6. เด็กชายสุเมธา  ชูเจริญ
7. เด็กชายเดชาพล  อินตะนัย
8. เด็กชายเพทาย  บริบูรณ์ทรัพย์
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  สีสม
2. นายยอดชาย  โคตรุฉิน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นายกำพล  สุภาพสุนทร
2. นายจิรยุต  ธัญญาหาร
3. นายดนุนันท์  แจ้งข่าว
4. นายธนดล  แก้วธรรมชัย
5. นายธนบูลย์  หนูรอด
6. นายวรวุฒิ  แสวงศิริผล
 
1. นายมงคล  กิจฉลอง
2. นายอุทัย  นนกระโทก
3. นางนันทพร  เย็นประสิทธิ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวญาดา  เผือกนิสัย
2. นางสาวณิชา  หงษ์ทอง
3. นางสาวธัญญารัตน์  สัตตารัมย์
4. นางสาวนาตยา  สอนเจริญ
5. นางสาวพัชรมล  บุญมา
6. นางสาวภคินี  ศรีสมบัติ
7. นางสาวรัชดาภา  อวยพร
8. นางสาวอาภาภัชร  แย้มเปี่ยม
9. นางสาวเบญจวรรณ  อิทธิพร
10. นายโยธิน  พ่วงภู่
 
1. นางอังคณา  แสงสว่าง
2. นายเสกสรร  โยธานันต์
3. นางรุ่งรัตน์  โชคพานิชศิริ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณภัทรา  อริยปัญโญทัย
2. เด็กหญิงวนาลี  ท้วมพงษ์
3. เด็กหญิงสิริปรียา  เมฆจันทร์
 
1. นางสาวพัชรี  เมืองเชียงหวาน
2. นางสาวสุภาณี  ตันพา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวนิภา  แซ่ย่าง
2. นางสาวมนัสวี  ทองบุญชื่น
3. นางสาวมัลลิกา  แก้วพลอย
 
1. นางเบญจมาศ  พัฒนโชติ
2. นางสาวฑตยาภรณ์  รัฐนันทมงคล
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกฤตธา   อาฒยะพันธุ์
2. เด็กหญิงรัตนากร  แก่นหิรัญ
3. เด็กชายสุเมธ  บำรุงสิน
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
2. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปัญญดา  สูญทุกข์
2. นางสาวปัทมวรรณ  บุญญา
3. นางสาวมาฌิตา  บุญมี
 
1. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
2. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายกวิน  นิลกำแหง
2. เด็กชายบุญยรัศ  คงวัน
 
1. นางมณฑกานต์  มาลา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายธำรงเกียรติ  ดาวเรือง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  แสงแตง
 
1. นางสาวนิดธิดา  กันแก้ว
2. นางสาวภทรมน  จินะเสนา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายรัชพล  เเย้มคล้าย
2. นายอภิสิทธิ์  ทองขาว
 
1. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
2. นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายนวพันธ์  ทุมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวพิมพ์พัชชา  ใจอารีย์
2. นางสาวกมลชนก  ประทุมมา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติภณ  สิงห์ชม
2. เด็กชายกิตติภูมิ  ตรีสาม
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ยิ้มเนียม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายนฤพล   ป้อมพิมพ์
2. เด็กหญิงสุพนิต   วีระวิทยากรณ์
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นายไพฑูรย์   อนุสิทธิ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายลักษณ์วงค์  วังสัน
2. นายเขตวันชัย  รุ่งฟ้า
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสาวสุพิชญาย์   นาคเณร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายรัชกฤช  ทวีจารุภัทร
2. นายสุเทพ  จันทร์ชูผล
 
1. นายโชติก  ทรัพย์ดี
2. นางประทุม  อมรนพกุล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐกิตติ์  สำเร็จ
2. นายวีระยุทธ  ศรีโยหะ
 
1. นางสาวรัตนา  วิหกเหิร
2. นายปริญญา  สีใส
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงยศวดี  หมื่นทิว
2. เด็กหญิงลลิดา  นพกาล
3. เด็กหญิงวิภาพรณ์  ใต้ชมภู
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจิตติมา   โพธิสอน
2. นางสาวจุฑามาศ  ดาทอง
3. นางสาวพศิกา  สงวนทรัพย์
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพศวัต  บัวน่วม
2. นายวรัชญ์  ปุณโณทก
 
1. นายปริญญา  สีใส
2. นางสาวพิมพ์พัชชา  ใจอารีย์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายธัชธรรม  สีมาเอกรัตน์
2. นายภูริญ  ปะชุมชน
3. นายภูสิทธิ  ศรีวิเชียร
 
1. นายโชติก  ทรัพย์ดี
2. นายปริญญา   สีใส
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายนันทภพ  ชื่นอารมณ์
2. เด็กชายเปรม  ศิริชาติกุล
3. เด็กชายเอกวิเชียร  หอมพระจัน
 
1. นายเสน่ห์  ศิริวรรณ
2. นายรติ  พิพัฒน์ศรี
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายพีรภัทร์  กาลพันธา
2. นายภูริณัฐ  ริ้วทอง
3. นายสุทธิรักษ์  งามสง่า
 
1. นายรติ  พิพัฒน์ศรี
2. นายเสน่ห์  ศิริวรรณ
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายธีรภัทร  นาแพง
2. นายพีรพัฒน์  สุขเกษม
3. นางสาวสิรินาถ  ตันไล้
 
1. นางมณฑกานต์  มาลา
2. นายรติ  พิพัฒน์ศรี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธนากร  อุ่มเจริญ
2. เด็กชายธลาดล  ปัตถา
3. เด็กชายอลงกรณ์  จันชูผล
 
1. นายสุรพงษ์  รัตนแสง
2. นายนพดล  สกุลเหลืองอร่าม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายทัศนัย   นาคสุข
2. นายพรชัย   ศรีสุนทร
3. เด็กชายสหรัฐ  แสงตะวัน
 
1. นายภูมิพัฒน์  วรรณนภาลัย
2. นางสาวธัญลักษณ์   ปลอดดี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1. เด็กหญิงพัชรา  มะเด็น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลาะหมุด
3. เด็กหญิงสุภัสดา  ชุ่มชูจันทร์
 
1. นางสาววารุณี  สาลีพวง
2. นายสุมิตร  คำดี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายศิรภัทร  กาฬสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอรทัย  ซ้ายเวียง
3. เด็กหญิงอารยา  ซิ้มสื่อ
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
2. นางสาววิมล  ผลบุญ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาวนันทนา  กาญจนเดชะ
2. นายระวี  บุญถนอม
3. นางสาวเบญจา  สมอนาค
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
2. นายสมประสงค์  จำปาทอง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกรกมล  มะโนอิ่ม
2. เด็กชายอรรถพร  มากมาย
3. เด็กหญิงอัตศริตา  เดชสุวรรณ
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวจุฑามาศ  เขาเหม้น
2. นางสาวรุ่งนภา  ใกล้ชิด
3. นายศรันยู  ทนุวงศ์
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  หนูฉิม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จำรูญพืช
3. เด็กหญิงศศิณา  คำศรีสุข
 
1. นางกรองทิพย์  เถิ่งอุดม
2. นางสาวปวีณา  เรืองทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1. นางสาวมายาวี  เลียบแสง
2. นางสาวรัญชลี  โต๊ะชื่นดี
3. นายวัชพล  หวังแจ่ม
 
1. นายมนัสถา  สีทอง
2. นายสุรพงค์  เกตแก้วเจริญ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกา   พลหาญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญศรีเจริญ
3. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ตัน
 
1. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
2. นางบุปผา   ตันตะราวงศา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชีพชนก  เหลืองอ่อน
2. นางสาวญาณิศา  ลิ้มไธสง
3. นางสาวรัตติยา  เวียกการ
 
1. นางพรพิมล  ทรงศิริ
2. นางนฤทิพย์  ศรีเกษตรสรากุล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงปัทมา  ศรไพบูลย์
2. เด็กหญิงวรรัตน์   สุพรรณ์สาร
3. เด็กหญิงสุชานาถ   สวนมะพลับ
 
1. นางบุปผา   ตันตะราวงศา
2. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวรัตนา  โสมประยูร
2. นางสาวรุ่งรัชพร  ศรีทอง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สินธุไพร
 
1. นางพรพิมล  ทรงศิริ
2. นางลดาวัลย์  ศิริประเสริฐ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุหงาเรือง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภู่เจริญ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดำหมัด
 
1. นางสมหมาย  ลัดลอย
2. นางสาวสุภาพรรณ  ศิริเพ็ชร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นายณัฐพล  คำสุวรรณ
2. นางสาวเกตุศราภรณ์  กิรัมย์
3. นางสาวเฮาวา  หริ่มเพ็ง
 
1. นางสมหมาย  ลัดลอย
2. นางสาวสุภาพรรณ  ศิริเพ็ชร
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวศิวนาถ  เถื่อนโทสาร
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร
 
170 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหนือเมฆ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉวนศรี
3. เด็กหญิงกัลยา  พรมงาม
4. เด็กชายกำธร  เรืองแจ่ม
5. เด็กชายณภัทร  สินรัชดากร
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่เย็น
7. เด็กชายดนัย  พุ่มบุญ
8. เด็กชายตรีเนตร  ตีทอง
9. เด็กหญิงธีวรา  ศิริยั่งยืน
10. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ม้า
11. เด็กชายปฏิภาณ  ภู่เย็น
12. เด็กชายประเสริฐ  บุญฉิม
13. เด็กหญิงพิมพ์พฤดา  งามเฉลียว
14. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ลี
15. เด็กหญิงศิริพร  โคกคล้าย
16. เด็กชายสงกรานต์  ใจคำแหง
17. เด็กชายสหรัฐ  รัตนะมงคลกุล
18. เด็กชายสินธนา  ภู่เย็น
19. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  รอดอุ่น
20. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีเพ็ชร์
21. เด็กชายเอกพล  ยอดพรหม
 
1. นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
2. นางสาวเกศศรินทร์  ณะเสน
3. นายไววิทย์  นาถ้ำพลอย
4. นางวลัยลักษณ์  มัดทะปะนัง
5. นางพเยาว์  คงมินทร์
6. นายเจษฎา  สิงห์โต
7. นางสาวจินดารัตน์  ม่วงศรี
 
171 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายกรภัทร์   ธรรมสละ
2. นายกฤษณะ   สิงหน
3. นางสาวจารุวรรณ   ตุ่มศิริ
4. นางสาวจิตติญา   แปลกสกุลสมบัติ
5. นายชนะ   เอี่ยมสะอาด
6. นางสาวชนิดาภา   สุขมณี
7. นางสาวณีรนุช    เกื้อกูล
8. นายธนนนท์   จันทรพรหม
9. นายนครินทร์   ลี้หยง
10. นายปฏิพัทธิ์   อ้อนกระโทก
11. นางสาวพรรษา   ทองประเสริฐ
12. นายพีรพล   ช่วยความดี
13. นายพีรวัฒน์   อนุสิทธิ์
14. นายมังกรเก้า   ตันไล้
15. นายมานะ   ป้อมลอย
16. นายรนภูมิ   ประสพสุข
17. นายรักธรรม   ศิริจำรัส
18. นายศุภณัฐ   มณี
19. นายศุภณัฐ  พวงมาลัย
20. นายสรวิศ   ล่อซ้ง
21. นางสาวสิริธร  รุ่งแสง
22. นางสาวสุภาวดี   แสงสง่าศรี
23. นางสาวอรุณกมล   คชวงษ์
 
1. นางสมพร   ดิลกศรี
2. นางสาวสิทธิญา  หอมทอง
3. นางรภากัญ  พะนิรัมย์
4. นายวีรพงศ์  สูงรัมย์