หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 8 และ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปริญญา สีใส ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ผู้ดูแลระบบ  
2 นางสาวกิติยา แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ผู้ดูแลระบบ  
3 นายสุทนต์ พรหมนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
4 นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
5 นางลำยอง ไทยตระกูล ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
6 นายวรวิทย์ พาลพ่าย ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
7 นางประทุม อมรนพกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
8 นางพรพิมล ตัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
9 นางวิไล มานะประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
10 นางสาวอรษา เจริญพร ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
11 นางสุศินาพร ประยูรสุข ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
12 นางสาวรัตนา วิหกเหิร ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
13 นางสาวนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
14 นายสุริยา ช้างพลายแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
15 นางสาวจารุวรรณ ประชุม ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
16 นายปริญญา สีใส ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
17 นางสุรีย์พร สายวารีรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
18 นายโกมล กำเนินหิน ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
19 นางประทุม อมรนพกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
20 นายชาตรี ตุ้มคำ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
21 นายเวคิน เอี่ยมอำไพ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
22 นางสาวนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
23 นางสาวดาวเรือง ศรีหทัย ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
24 นางสาวรัตนา วิหกเหิร ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
25 นายพรมนัส ธนะกิจศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
26 นายพัทธ์นันท์ ศรีเจริญรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
27 นายยอดชาย โคตรุฉิน ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
28 นายขจิต มหาศิริโภคา ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
29 นางสาวเดื่อนเพ็ญ เนียรมงคล ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
30 นายณรงค์ นันทวิจิตร ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
31 นายทองสิน กาญจนกันทร เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
32 นายสมพงษ์ นาคเจือ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
33 นายโชติก ทรัพย์ดี ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
34 นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
35 นางลำยอง ไทยตระกูล ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
36 นายวรวิทย์ พาลพ่าย ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
37 นางประทุม อมรนพกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
38 นางสุมาลี ตันตะราวงศา ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
39 นางจำเนียร เที่ยงเจริญ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
40 นายชูเชิด พุทธเ่จริญ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
41 นายปริญญา สีใส ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
42 นางฉันทนา ตรีหิรัญกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหา เครื่องดื่ม  
43 นางพรพิมล ตัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหา เครื่องดื่ม  
44 นางสุศินาพร ประยูรสุข ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหา เครื่องดื่ม  
45 นางสุรีย์พร สายวารีรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหา เครื่องดื่ม  
46 นางสาวดาวเรือง ศรีหทัย ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหา เครื่องดื่ม  
47 นางประทุม อมรนพกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหา เครื่องดื่ม  
48 นางสาวรัตนา วิหกเหิร ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหา เครื่องดื่ม  
49 นางวิไล มานะประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหา เครื่องดื่ม  
50 นางฉันทนา ตรีหิรัญกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
51 นางเฉลารัตน์ สินเจริญ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
52 นางเพ็ญนภา ทองดี ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
53 นางลำยอง ไทยตระกูล ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
54 นางลลิตา ศิริจุมพลพงษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
55 นางจิราวรรณ คนงาม ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
56 นางสมศิริ อมรวัฒนสวัสดิ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
57 นางสาวมาลัย ปูผ้า ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
58 นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
59 นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะ ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
60 นางสาวสุภาณี ตันพา ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
61 นายวิชัย สีไส ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
62 นางสาวประภาพร เบ้าทอง ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
63 นางสาวพัชรี เมืองเชียงหวาน ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
64 นางสาวจริยา จรรยาขาม ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
65 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริวรรณ ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
66 นางอกนิษฐ์ หมื่นยุทธ ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
67 นางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
68 นางสาวนภัส พ่วงมาลี ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
69 นพดล ศรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและรายงานผล  
70 นางกัลยา กลิ่นเชิดชู ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและรายงานผล  
71 นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและรายงานผล  
72 นายอาทิตย์ ยงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและรายงานผล  
73 นายวีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการอำนวยการ  
74 นางสาวพรพิมล นิยมพันธุ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการ  
75 นายดนัย พยัคเกษมโสภณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
76 นางเมธาพร ยศยิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ  
77 นางปฐมรัตน์ ฤกษ์มงคล หัวหน้างานแผนงานฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
78 นางชลิตา ช้างพลายแก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
79 นายอดินันท์ เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ  
80 นางอาภา สระพรหม ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการดำเนินงาน  
81 นางวัลลยา เศรษฐโศภณ ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการดำเนินงาน  
82 นางสาวรัชนี มโนอิ่ม ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการดำเนินงาน  
83 นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการรับลงทะเบียน/รายงานตัว  
84 นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว ครู โรงเรียนดัดดรุณี คณะกรรมการรับลงทะเบียน/รายงานตัว  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]