รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  อุ้มรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวพิมวิไล  เนิบกระโทก
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. นางสาวปวรรัตน์  เครือทองศรี
 
1. นางพจนีย์  พรมคำบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สุขหมื่น
 
1. นางสาวขวัญเดือน  คุ่ยเสงี่ยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวพิมพิศา  จันทราศรี
 
1. นางสาวกฤษณา  พวงจำปา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายธรรมรัตน์  หรั่งเจริญ
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเพ็ญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายวรายุทธ  บุตรดี
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงชยานันท์  ภวินท์พร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ดีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุขศิริ
 
1. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
2. นายเอกรัตน์  โพธิ์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกัญญาภรณ์  ทองบ่อ
2. นางสาวจรัญญา  ขนาดถัง
3. นายจักรพงษ์  วงศ์อยู่
 
1. นางอัมพวรรณ  วงษ์ษา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายกรภัทร์  จีระประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเรืองมณี  เข็มทอง
 
1. นางใกล้รุ่ง  โสมเมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นางสาวทองวรรณพร  มหาวีระคุณ
2. นายนายกนกกร  ศักดิ์นาวา
 
1. นายชัญณํฐ  นิจนิรันดร์กุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุคันธตุล
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. นายธนพล  วงษ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวนพธีรา  ฐิติกรภัทร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวจิตรดา  แสงงาม
2. นางสาวชาลีน่า  ซาบีดี
3. นายภาณุ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวจารุณ๊  วนิชย์ถนอม
2. นางมาลี  ปักษ๊
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. นายธนพัฒน์  ขำรัตน์
2. เด็กหญิงนภัสรา  ทรัพย์พงษ์
3. เด็กชายอาณัฐ  บุญเลิศ
 
1. นายดำรงค์  เงินเต็ม
2. นางสาววรรณี  สุขอยู่
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาววนิดา  นามพลเสน
2. นางสาวสิริโสภา  อารีมานะกิจ
3. นางสาวอารียา  ทัพจันทร์
 
1. นางสาวเจนจิรา  เรือนสอน
2. นางกันรญาณี  ศรีสุรักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เมืองรมย์
2. เด็กหญิงพีรดา  ฉายพุทรา
 
1. นางสิริกร  บุดดีคำ
2. นางสาวพรรณนิพา  เที่ยงตรง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายญาณวร  ชื่นชม
2. นางสาวณฤดี  สีอ่อน
 
1. นางสาวจารุณี  วนิชย์ถนอม
2. นางดวงใจ  โสภัณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายพิรพัฒน์  เศวตศิลป์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นางสาวณัฐนิชา  พันเดช
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงจิรัชญา   หมื่นศรี
2. เด็กหญิงลิปิการ์   อุทาโย
3. เด็กชายเศรษฐกาญจน์  โกศลกาญจน์
 
1. นางไทยสวรรค์  วรรณภา
2. นางรัชนี  ทุมวงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายธนัตถ์  สุขล้วน
2. นางสาวปาณิสรา   ชาวบล
3. นายสยมชัย  สาธุธรรม
 
1. นางวารุณี   หิรัญรักษ์
2. นางเมตตา  ชาวบล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  ควรพูนผล
2. เด็กชายธงชัย  จันทกุล
3. เด็กชายยศกร  จับปรั่ง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สอนเยี่ยม
2. นางสาวอ้อมดาว  บุญสุขา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวชุติมาภรณ์  ด้วงพรม
2. นางสาวดลยา  เดชศักดา
3. นางสาวเพ็ญศรี  ทองวิจิตร
 
1. นางสาวสุนันท์  พุทธภูมิ
2. นางสุภาพร  สิงห์เขียว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรทิพา   วัดเข้าหลาม
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   วงศ์อาสา
3. เด็กหญิงสุลักษณา   แสงสุข
 
1. นางภาวดี   ทองอุดม
2. นางสาวธัญญรัตน์    ใจมูล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายจรรกรินทร์  คำชู
2. นายวสันต์  ทองมณี
3. นายเกรียงไกร  อินทรประจง
 
1. นางสุกัญญา  สุวารี
2. นายดำรงค์  สุภาษิต
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นางสาวจิราภรณ์  แสงแก้ว
2. นางสาวนพวรรณ  ลาดนอก
3. นางสาวโชษิตา  มิตรมากร
 
1. นางสาวชญาภา  ดวงมาลัย
2. นางสายฝน  วังกาวรรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวธณภรณ์  อินสุพัตรา
2. นางสาวภาสสิณี  คิดหาทอง
3. นางสาวสุมิตรา  อานประโคน
 
1. นางสาวกฤษณีย์  ปิตุรัตน์
2. นางสาววรรณทนา  สุจริต
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐรากรธ์  หาญยุทธ
2. เด็กชายภูรินท์  ภูถาวร
 
1. นายดำรงค์  สุภาษิต
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวชญาณีย์   สมลือแสน
2. นายพรวิศิษฏ์    ปราณีพันธุ์
 
1. นางสาวจินตนา  บัวขาว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายปรมินทร์   ปักการะเน
2. เด็กชายอิสรพงษ์    ศรีทนุ
 
1. นายสง่า   ทองอุดม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงสวรส   แสงกล้าหาญ
2. เด็กหญิงเอมอร   พลพวก
 
1. นายไกรสิทธิ์   พิริยะอรุณโรจน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกฤติยา  พงษ์เสือ
2. นางสาวบวรรัตน์   คงประเสริฐ
3. นางสาวรุ่งรวิน  งามขำ
 
1. นางพรทิพย์    สุวรรณพจน์
2. นายไกรสิทธิ์  พิริยะอรุณโรจน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวจีรนันท์  วิชัยศิลป์
2. นางสาวทิพวรรณ  บุญเต็ม
3. เด็กหญิงพัชรี  เฉลิมศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิรากูลสวัสดิ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  คำทาน
 
1. นายธนพล  ชัยชนะ
2. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายชินภัทร  วิเชียรศรี
2. นางสาวนุชนารถ  แจ้งประเสริฐ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  ชูสาย
4. นางสาวศิรณัฏฐ์  โพธิ์อุไร
5. นายเจษฎา  สุขารมย์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อ่อนโยน
2. นายฆุสกิตติ์  ดากิ่งประทุม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  จั่นเรืองงาม
2. เด็กหญิงชลิดา  คำเจริญ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ว่องการไถ่
4. เด็กหญิงบัวชมพู  ปัญโยวัฒน์
5. เด็กหญิงพีชญา  ห้าพยงค์
 
1. นายสรายุทธ์  ปานเหลือง
2. นางสาววราพรรณ  เชยกำเหนิด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไกรสีห์
2. นางสาวณีรนุช  รุณเกษม
3. นายธนกร  แซ่อึ้ง
4. นายธนดล  แซ่อึ้ง
5. นางสาวพัชรี  นุสไพ
 
1. นางเตือนใจ  รสหวั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  สีดา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. นางสาวชูก้า ลีจ์  โครว์
2. นายธนสรณ์  อภัยจิตร์
3. นางสาวปรารถนา  ปงรังษี
4. นายเจนวิทย์  ภิญโญพิสุทธิ์
5. นางสาวเหมวรรณ  หร่ายมะณี
 
1. นางสาวลดาพร  ปานพินิจ
2. นายประยงค์  รัชตะสาคร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายชนะชัย  อันโน
2. นายณัฐวุฒิ  รอดทองคำ
3. นายธนายุทธ  ศรีบุญเรือง
4. นายนพัตธร  รวมทวี
5. นายนัฐพล  บุญเฟื่อง
 
1. นางเพ็ญนภา  เลี้ยงเจริญ
2. นางสาววันวิสา  ชุณห์สุวรรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกฤษดา  คำสุวรรณ์
2. นายการัณต์  อารีย์วิจิตรวงษ์
3. นายจักรรินทร์  ปิมแปง
4. นางสาวชนิดาภา  ทองลอย
5. นายณัฐพล  ทิพย์รัตน์
6. นายต้นเก้า  ตึกประโคน
7. นายธีรภัทร  ชัยวร
8. นายนันทวัฒน์  แจ้งกระจ่าง
9. นายนายวีระพงษ์  แสงท่านั่ง
10. นายนายศตวรรษ  เติมวงศ์
11. นายปรมินทร์  อยู่ญาติมาก
12. นายพีรพัฒน์  เรื่องศิริ
13. นางสาวรติญา  ใจเที่ยงแท้
14. นางสาววัทนวิภา  เพ็งทิม
15. นางสาววิไลวรรณ  บัวจันทร์
16. นางสาวสร้อยทิพย์  ชื้นวงศ์
17. นางสาวสิราวรรณ  อินทรัตน์
18. นางสาวอัยลดา  ประโยชน์มี
19. นางสาวเบญญาภา  พรหมงาม
 
1. นายรณชัย  เกตุศิริ
2. นางสาวสุริวัสสา  นิธิมาพงศ์ไท
3. นายประสิทธิ์  จึงสุขสมสวัสดิ์
4. นางสาวมณีรัตน์  เจริญศรี
5. นางสุพัตรา  ริดจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพระวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุบไธสง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสะอาด
3. เด็กชายชนะชล  บุญกระจ่าง
4. เด็กหญิงชลธิชา  จูรอด
5. เด็กหญิงชลธิฌา  นิลชา
6. เด็กหญิงชาลิษา  คชา
7. เด็กชายฐิติโชติ  ต่างเชื้อ
8. เด็กชายณัฐชัย  ส้มจีน
9. เด็กชายณัฐฐานันท์  ส้มจีน
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคกทอง
11. เด็กชายปิยังกูล  มะลิทอง
12. เด็กหญิงพรลภัส  คชา
13. เด็กหญิงรวิพร  เข็มเพชร
14. เด็กชายศุภกร  ศรีระกิจ
15. เด็กชายสุทธิพจน์  จำนงค์ผล
16. เด็กหญิงสุภารัตน์  อำพะรัตน์
17. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองรัศมี
18. เด็กชายอนันตชัย  มะโรคะ
19. เด็กชายอรรถพล  ศรีสุข
20. เด็กชายอลงกรณ์  ปาทาน
 
1. นายวรพงศ์  พรมแตง
2. นายสนอง  ลาดิษฐ์
3. นางสาวสุภลักษณ์  รุ่งเรือง
4. นางสาวรุ่งทิวา  คำดี
5. นางสาววราภรณ์  สมแสวง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิณณวัตร  ยอดตา
 
1. นางนภา  วิเศษศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวณฐอร  เครือใจ
 
1. นางอรุณี  ถมยางกูร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  นุชจรัส
2. เด็กชายเจษฎา  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวลิลลภัทริ์  ไชยประเสริฐ
2. นางสาวสุนิสา  ตันสกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  พระสิงห์
2. นายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
 
1. นางจินตนา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีไชย
2. นางสาวจิตสุภา  สุนันต๊ะ
3. นางสาวจีรนันท์  กันยุบล
4. นางสาวธัญลักษณ์  สุขจิตร
5. นางสาวนวรัตน์  วานิชยานนท์
6. นางสาวบัว  พิกุลแก้ว
7. นางสาวพนิดา  โคจังหรีด
8. นางสาววารินทร์ทิพย์  รัตนรัตน์
9. นางสาววารินทร์พันธ์  รัตนรัตน์
10. นางสาวอทิตยา  นุ่มนิ่ม
 
1. นายประวัติศ่าสตร์  อภิชาต
2. นายประสิทธิ์  จึงสุขสมสวัสดิ์
3. นางสาวสุริวัสสา  นิธิมาพงศ์ไท
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวกมลลดา  คงชาตรี
2. เด็กหญิงจรรย์ญาภัทร์  มาลีวงษ์
3. เด็กหญิงจิตติญา  บุญมี
4. นายจิตวัต  ทับทิมทอง
5. นางสาวชลธิชา  สุขสถิตย์
6. นายธนชาติ  พันธ์เปี่ยม
7. เด็กชายวันมงคล  สำรวมจิต
8. นางสาววิไลลักษณ์  อุสาพรหม
9. เด็กชายศุภกร  ใหม่ตา
10. นางสาวสุพิชญา  ไวยนางค์
11. เด็กหญิงอรสา  นิลธวัช
12. นางสาวอรุณี  ศรีแก้ว
13. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีฟ้า
14. เด็กชายเกศฎา  พุฒแก้ว
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ถิ่นรัศมี
 
1. นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร
2. นางสาวปรียนันท์  ชัยสิริพัฒนา
3. นายทรงกิจ  โพธิขำ
4. นายอนันต์  พรหมเสนีย์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายพลเทพ  พุ่มพร
2. เด็กชายสุประกานต์  เอี่ยมแข
 
1. นางสาวนภาพร  สวัสดิ์นะที
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวธนพร  นิศาพฤกษาชาติ
2. นางสาวพิมพ์วรีย์  หาญสูงเนิน
 
1. นางสาวศิรินภา  รุ่งรัศมี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวสโรชา  พร้อมเจริญ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1. นางสาวกรกมล  อานมณี
 
1. นายณรงค์ชัย  แซ่ลี้
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายพีรภัทร  เกตุทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  สาทจีน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายธนภัทร  อุตรัศมี
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์  วงษ์ชมภู
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์นิภา  บุญมี
 
1. นางกรกช  บัวแย้ม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวมณีกาญจน์  แสงทอง
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กหญิงพณิชพร  ธัญญวศิน
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ชื้นวงค์
 
1. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
2. นายจักรกริช  แสงกระจ่าง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ชวลันทรงสิทธิ์
 
1. นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายสุทธิศักดิ์  อาศัยป่า
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายกษิด์เดช  โกมลตรี
2. เด็กหญิงพรธิดา  ศรีจันทะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทนากาญจน์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
2. นายวัชระ  บำรุงพงษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นายธนโชติ  มีบุญพูลทรัพย์
2. นางสาวประภัสสร  จันคีรีเขต
3. นายสุขสันต์  ภูมิบ้านค้อ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
2. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายณัฏฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายณัฏฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา 1. นายธนภัทร  ชำนาญพูด
 
1. นายนรเศรษฐ์  ปฏิสนธิ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นายเฉลิมเกียรติ  แอลอง
 
1. นายณัฐพิศิษฐ์  ธนะวรเสฐ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. นางสาววาสนา  วงศ์มาเกตุ
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวปาริฉัตร  พลพา
 
1. นายนพดล  เกิดมั่นคง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายปรมัตถ์  จันทร์ดา
 
1. นางสาวสุภาพร  มาสมบูรณ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาววิมลสิริ  ผาจวง
 
1. นายวรกร   สายสร้อย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสีชัง 1. เด็กชายขวัญเมือง  เหรียญแก้ว
 
1. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นางสาวลลิตา  ตึกชาติ
 
1. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวปรีดาภรณ์  เชตฐราช
 
1. นายเอกชัย  เข้มแข็ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวบุษยา  สายพิณ
 
1. นายเอกชัย  เข้มแข็ง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงพรรณรายณ์  สายมาลัย
 
1. นางสาวพันทิวา   วาศนาวิน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายสิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสีชัง 1. เด็กชายขวัญเมือง  เหรียญแก้ว
2. เด็กหญิงธนิตา  ชมแสงแก้ว
3. นางสาวบงกช  สินฉาย
4. นางสาวรัญชลี  ทรงประดิษฐ์
5. นายรุจิกร  กลิ่นกาหลง
6. นางสาวลลิตา  ตึกชาติ
7. นางสาวศรัญญา  ดาน้ำคำ
8. นายอิชยา  เทพบุตร
9. นายเฉลิมเกียรติ  แอลอง
 
1. นายณัฐพิศิษฐ์  ธนะวรเสฐ
2. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
3. นายทรงธรรม  อานนท์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายกฤษฎา  สักกุลณี
2. นายธนวิชญ์   อินทุทรัพย์
3. นายธีระวัฒน์  แก้วระคน
4. นายศุภกร  อุทพินธุ์ทิวร
 
1. นายธานันต์  ตันดี
2. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธิติวัฒน์  คฑาวัฒน์วีระเกตุ
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยศรี
3. นายเมธานนท์  แดงสุธา
4. นายเอกวุฒิ  พรานพิทักษ์
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  นาคแก้ว
2. นายกวิน  ชีวะถาวร
3. นายกิติธัช  ยินมะเริง
4. นายกิติวุฒิ  เสียงล้ำ
5. นายจักรินทร  คำชู
6. นางสาวจิตรกัญญา  พรหมมายน
7. เด็กชายชานนท์  ชาญฉลาด
8. เด็กหญิงชโลธร  จรบำรุง
9. เด็กหญิงณภัทร  วิชาธรรม
10. นายณัฐพล  ข่มไพรี
11. นายณัฐพล  โตพิมาย
12. นางสาวณัฐวดี  เกิดภาคี
13. นายณัฐวุฒิ  สืบนันตา
14. นางสาวณีรนุช  รุณเกษม
15. เด็กชายนัฐรากรธ์  หาญยุทธ
16. เด็กหญิงพจนี  สายทอง
17. เด็กหญิงภัทรกัณย์  หมดทุกข์
18. เด็กชายภูริณัฐ  สุพรเงิน
19. นางสาวมณีนุช  เพ็งสว่าง
20. เด็กหญิงมัลลิกา  กลางเนิน
21. เด็กชายวรรธนันท์  ศรีโกตะเพชร
22. เด็กชายวิวัฒน์  สุวรรณมาศ
23. นางสาววิสุตา  กองสวัสดิ์
24. เด็กชายศิรวิทย์  บุสดี
25. เด็กหญิงศิริศา  โรจน์ภิรมย์
26. เด็กหญิงสมฤดี  ชำปฎิ
27. เด็กชายสามารถ  ทองมณี
28. นางสาวสุชาดา  แจ้งสว่าง
29. เด็กหญิงสุชานาถ  จุ่มพรม
30. เด็กหญิงอภิรดี  สว่างวงค์
31. นางสาวอริศราย์  ค้าสุวรรณ
32. เด็กหญิงอาทิตยา  ค้าสุวรรณ
33. นายอุดมโชติ  พลสวัสดิ์
34. นายเจษฎา  ลำน้อย
 
1. นายจักรพันธ์  ปุริตังสันโต
2. นายสรายุทธ์   ปานเหลือง
3. นางจินดารัตน์  วัฒนธรรม
4. นางสาวสิราภรณ์   เทพสง่า
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มนตรี
2. นางสาวจุติมา  พานิชวงศ์
3. นางสาวฉัตราภรณ์  บาคาล
4. นายชาญชัย  หงษ์บิน
5. นางสาวณัฏฐณิชา  ผลทิพย์
6. นายณัฐกรณ์  ดวงมณี
7. เด็กชายทินกร  เปรมศรี
8. นายธีระวัฒน์  แก้วระคน
9. นายปฏิพัฒน์  ปัฏการะนัง
10. นายปรัชญา  ปลื้มสุข
11. นางสาวปวีณา  หมวกทอง
12. นายพงศกร  พงษ์ไทย
13. นายพสธร  น้อยมณีวษ์
14. นางสาวพัชชาวดี  ดาศรี
15. นางสาวพิชญาภา  เจริญสัจ
16. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรีรัตนกาญจน์
17. นางสาวพีรนุช  ทองรอด
18. นางสาวมนัสวี  สลามเต๊ะ
19. นางสาวสาลินี  เจริญปราสาท
20. นางสาวสิริกรานต์  เพียรพิทักษ์
21. นางสาวสุทธิกานต์  การดี
22. นายสุพจ  โคตรศรี
23. เด็กชายอธิรักษ์  น้อยมณีวงษ์
24. นายอนันต์  ปิ่นมณี
25. เด็กชายเมธากร  กิเวียน
 
1. นายธานันต์  ตันดี
2. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
3. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
4. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
5. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายสณฑกานต์   เลไธสง
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายคมสัน  ใจบุญ
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพระวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อริยะพิทักษ์
 
1. นายวรพงศ์  พรมแตง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวธัญชนก  แก้วแตง
 
1. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงมุกนรีย์  ประทุมสวัสดิ์
 
1. นายอานนท์  คนเที่ยง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายเบ็น  บาฮาร์
 
1. นางสาวสุภา  แดนดงยิ่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตตินันท์  มีไชโย
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงมุกนรีย์  ประทุมสวัสดิ์
 
1. นายอานนท์  คนเที่ยง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวกาวิสรา  ศักดิ์รดากูล
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายกรรชัย  แทนเกาะ
 
1. นางสาวสิราภรณ์  เทพสง่า
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงมุกนรีย์  ประทุมสวัสดิ์
 
1. นายอานนท์  คนเที่ยง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวปัฐมภัทร  โอสถ
 
1. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายชนาธิป  เหลืองรุ่งอุดม
2. นายชานนท์  กิ่งพุทซา
3. นางสาวณัฐนรี  ทัพซ้าย
4. นายธนพร  หลีเกษม
5. นายปิติบุตร  มุ่งสุดใจ
6. เด็กชายพีรวัช  สาระมุณี
7. นางสาวลักษมี  สังข์บัวแก้ว
8. นางสาวศศิวิมล  ทานอุดม
9. นายสุพร  สีสันทา
10. นายอภิเชษฐ์  บุญเลี้ยง
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จงกสิริ
2. นางสาวกรกนก  ผมประทุม
3. เด็กหญิงกุสุมาสพ์  ดีอ่อน
4. เด็กหญิงคีตภัทร  สีวันนู
5. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่อึ๊ง
6. เด็กชายชัยณรงค์  เกิดสวัสดิ์
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
8. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  จันทร์สามเรือน
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลอด
10. เด็กหญิงณัฐริกา  เจริญยิ่ง
11. เด็กหญิงธีรารัตน์  สันตวงศ์
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ๊ง
13. เด็กชายนันทชัย  แท่งทอง
14. นางสาวปรีชญา  ศรีรักษา
15. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์กระสังข์
16. เด็กชายปิยะโชค  ริดแสดง
17. เด็กชายพบธรรม  บุญจุ้ย
18. เด็กชายพรเทพ  พงษ์เลื่องธรรม
19. เด็กชายภาสวิชญ์  หมอเรือง
20. เด็กชายวรินทร  เหล็กดี
21. นางสาววิชุดา  สุภาษา
22. เด็กชายวิศรุต  ดิษฐบำรุง
23. เด็กชายศุภวัฒน์  สุขเย็น
24. เด็กหญิงสิดาพร  จ้อยศักดา
25. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีวัฒนะ
26. เด็กหญิงอรวรรณ  มีแค
27. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นามรักษ์
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดารา
29. เด็กชายอานัส  ประสพเหมาะ
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
4. นางพูลสุข  อินทนพ
5. นายไพรัช  วัฒนกุล
6. นายกฤษฎา  ประจวบกลาง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
2. นายกิตติทัต  การะกิจ
3. นายคมสัน  ใจบุญ
4. นางสาวจิราพร  ปาระมะ
5. นางสาวชลิตา  ศิลาเลิศ
6. นางสาวณัชฉรา  ภะวันเทา
7. นางสาวดารารัตน์  ทนุพันธ์
8. นางสาวทัศณวรรณ  จู้พันธ์
9. นางสาวทินมณี  การะกิจ
10. นางสาวธาวินี  ประถมภาส
11. นายนัฐพล  เกตุสุวรรณ
12. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
13. นายนันทวัฒน์  เที่ยงผดุง
14. นางสาวปรีดาพร  สำอางค์อินทร์
15. นายปัญณคม  เทิบจันทึก
16. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
17. นางสาวพลอยไพริน  พรตเจริญ
18. นางสาวพิราภรณ์  แดนแก้ว
19. นางสาวภคพร  ผ่องศรีสุข
20. นายภูสิทธิ์  แก้วแหวน
21. นายวรรณกร  วงเวียนคำ
22. นายวรากร  ศรีประเสริฐ
23. นางสาววลัยรัตน์  อึ่งขาว
24. นางสาววันฟ้าใส  ใจกว้าง
25. นางสาววันวิสาข์  ศรีวัฒนะ
26. นางสาวศศิวิมล  เสนาดี
27. นายสานิตย์  จวบสุข
28. นางสาวสิริภาภรณ์  ทับแสง
29. นางสาวสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
30. นางสาวสุพรรษา  สันหะรักษ์
31. นายอดิเทพ  ชูพันธ์
32. นางสาวอริสา  ทิบรม
33. นางสาวอัลธิรารัตน์  นิลภา
34. นางสาวอาทิตยา  ศุภลักษณ์
35. นางสาวอาทิตยา  วงศ์บาตร
36. นางสาวเบญจกัลยาณี  ขรึมสันเทียะ
37. นางสาวเพ็ญรดี  การะกิจ
38. นางสาวเสาวลักษณ์  เทพนัด
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
4. นางพูลสุข  อินทนพ
5. นายไพรัช  วัฒนกุล
6. นายกฤษฎา  ประจวบกลาง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา   พูลผกา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี   สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  กัลยาโพธิ์
2. นางสาวชนะพร  สุดแสง
3. นายชำนาญ  โพธี
4. นายประธาน  พิรุณรัมย์
5. นางสาววงศ์ตะวัน  กุยทวีจร
6. นายวรายุทธ  บุตรดี
7. นางสาวสุดารัตน์  บุญขุนทด
8. นายสุภกิจ  แสงศรีตระกูล
9. นายอติชาติ  คงคาศรี
10. นางสาวเจนจิรา  ไทยนิคม
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์สว่างรุ่ง
3. เด็กหญิงฐิติมนต์  ทาสี
4. เด็กหญิงณภัทร  นรสิงห์
5. เด็กหญิงปรีญาทิพย์  คำดี
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กันอ่วม
7. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
8. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายณฐพร  วงศ์วินิจศร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวชนันทร  จุมพลา
2. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์หอม
3. นางสาวธัญวรัตน์  บัวเกิด
4. นางสาวนิสา  เอี่ยมสอาด
5. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
6. นางสาวพิจิตรา  สุดสังข์
7. นางสาวอรอินทุ์   เอมอิ่ม
8. นางสาวเอมิกา  ผมประทุม
 
1. นายธเนศ  เอียการนา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงจันทกร  นพสิทธิ์
2. เด็กหญิงธาริน  สิลา
3. เด็กหญิงนงนภัส  เพียรพิทักษ์
4. เด็กหญิงภัทราพร  หาญพรม
5. เด็กหญิงสุนันทา  สังข์เงิน
6. เด็กหญิงอนัชฐิญา  พรรณนิมิตร
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญจูง
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
2. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
3. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวบูรพา  บุรุษานนท์
2. นางสาวรัชฎา  บันเทิงสุข
3. นางสาวสิรินาถ  ตรีปัญญา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
6. นางสาวเปรมวดี  สีดำ
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เผ่าพันธุ์ดี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผ่าพันธุ์ดี
3. เด็กหญิงปุรฉัตร  สนามไชย
4. เด็กหญิงพีรยา  พรมฮวบ
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  แต้วไธสง
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทะโสภณ
7. เด็กหญิงสุนิฎา  ไกรสมุทร
8. เด็กหญิงอาทิมา  อยู่เป๋า
 
1. นางสาวช่อลัดดา  คำแก้ว
2. นางสาวสาวิตรี  โสภณ
3. นางสาวบุศราทิพย์  ง้าวทอง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. นางสาวกชกร  อินปาว
2. นางสาวจีน่ามาเรีย  เคชชา
3. นางสาวนงนภัส  ไชยนิตย์
4. นางสาวพรนิศา  อินธิบาล
5. นางสาววรรณรี  เสือเสน
6. นางสาวสาวิตรี  ดอกพุฒ
7. นางสาวสุดารัตน์  สีหาทอง
8. นางสาวอักษราภัค  ตากิ่มนอก
 
1. นายประณัย  หลิมพลอย
2. นายเอกวัฒน์  นุ้ยแหลม
3. นายอนุวัฒน์  ปัญญานาง
4. นางสาววรรณี  สุขอยู่
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายชนินทร์  พูลลาภผล
2. นายธนพล  มาทมนตรี
3. นายปฏิพัฒน์  ปักการะนัง
4. นายภูษิต  นิจสรกุล
5. นายวัฒนา  มาหนองว้า
 
1. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
2. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายกันทรากร  ทองแม้น
2. เด็กหญิงอริสรา  พรวันชาติ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทนาม
2. นายยงยุทธิ์  ปุ่นประโคน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คายาธี่แอสล์
 
1. นางสาวอวี้ซิง  แซ่อู๋
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นางสาวปภาวี  หล่อนาค
 
1. Mr.Dingwei  Hoo
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวพิชญา  มาสม
 
1. นางสาวลฏิฎ์  บัวอาจ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. นางสาวสุธิตา  คายาธี่แอสล์
 
1. นางสาวอวี้ซิง  แซ่อู๋
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวตุลยดา  กลิ่นรอด
 
1. MissJiang   Yaxun
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวนันท์นภัส  พูลแย้ม
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สุภารัตน์
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวปัทมา  คล้ายทอง
2. นางสาวปุณยนุช  อำภา
3. นางสาวพัชราภรณ์  เทียนบุตร
4. นายมนัสวิน  เพ็งพุฒ
5. นางสาวสุฐิตา  ผลอเนก
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
2. MissLiu   Saichao
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวหทัยภัทร  พรมจันทึก
2. นางสาวโสภากาญน์  เอี่ยมแข
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  คำงาม
2. นายจิระพงศ์  นาคจันทร์
3. นายจีรวัฒน์  คชบาง
4. เด็กชายชลันธร  แสนพรม
5. นายพลากร  ปาราจูม
6. นายพิริยะ  จูวันนะ
7. นายวัฒนพล  เพิ่มศิริ
8. เด็กชายอดิศักดิ์  วอนเมือง
 
1. นายอัครเนตร  มณีนุตร์
2. นายรณชัย  กิ่งแก้ว
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวกรณษา   สังขนิตย์
2. นางสาวธัญชนก  หนูใจหาญ
3. นางสาวปนัดดา  มาแปง
4. นางสาววรรณพร  เผือกนรินทร์
5. นางสาวอริศา  กุราตี
6. นางสาวเจนจิรา   เจริญแพทย์
 
1. นายภักดี  แสนทวีสุข
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจิตตานันท์  นาคสนธิ์
2. นายชินภัทร  ประคองขวัญ
3. นางสาวญานิกา  โสพันธุ์
4. นายณัฐกรณ์  ดวงมณี
5. นางสาวนวรัตน์  วิลาวรรณ
6. นายนิธิพร  จันทา
7. นายภานุวัฒน์  ยี่สุ่นซ้อน
8. นายวัฒนา  มาหนองหว้า
9. นางสาวศิรประภา  อินทโฉม
10. นางสาวเบญจวรรณ  คำเงิน
 
1. นายจักรกฤช  เลื่อนกฐิน
2. นางภูษิตา  ดำรงศิลป์
3. นางสาววรรณทนา  สุจริต
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงปสุตา  สังข์สุวรรณ
3. เด็กหญิงศรันย์พร  บุญคุณากร
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา  คงสุข
2. นางสาวพัชรี  รัมย์รุ่งเรือง
3. นางสาววรุณศิริ  ใจห้าว
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เอกรัฐไพรพนา
2. เด็กชายพลาธิป  ซุ่นฮวด
 
1. นางสาวเนตรนภิศ   พิมสาร
2. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์   ไพรวงษ์
2. เด็กหญิงสุลักษณา  แสงสุข
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เนียมคำ
2. นางสาวนัฉพร  กุญชะโร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นายปณิวัฒน์  ล้อมวงค์
2. นายอลงกรณ์  ทวีวงค์
 
1. นางสาวกนกพร  แนวเงินดี
2. นางสาวดาริกา  ปานะโปย
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภาคย์   จูสุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  บัญญัติ
 
1. นายศราวุธ  กิจงาม
2. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายวีรศิลป์  ฤกษ์เวียง
2. นางสาวสโรชา  หมั่นเขตกิจ
 
1. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
2. นายนิพนธ์  การเพียร
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เชื้อวงษ์
2. เด็กหญิงอุริสยา  บุญแผน
 
1. นางสาวประภัสสร  อริยะวงค์
2. นางเบญจวรรณ  สงวนชื่อ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายพันธ์กร  ที่รัก
2. เด็กชายภราดร  ศรีเทพย์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ
2. นางขวัญใจ  เขียนเสมอ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายพันธวิศ  ทองทรัพย์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  บูรประทีป
 
1. นายไวฑูรย์  มินจันทึก
2. นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวชมพูนุช  ขำเชย
2. นางสาวปุณยนุช  ธัญสิริภัทร
 
1. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายมรกต  ชาวสวน
2. นายมัฆวาลย์  ศรีสุข
 
1. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
2. นายนิพนธ์  การเพียร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวพิมวิไล  เนินกระโทก
2. นายศิขรินทร์  พาภักดี
 
1. นางสงกรานต์  สุวรรณ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายตรีทศยุทธ  อนันทวรรณ
2. เด็กหญิงศุขภิญตา  ลาวงศ์
3. เด็กหญิงสิรินทร  เทพารักษ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายจารุพงศ์  ปะจักโก
2. นายณัฐนนท์   สุขชู
3. นางสาวศิริลักษณ์  กิจวงศ์วัฒนะ
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นางชลิดา  การเพียร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายนาวิน  อำนวยจตุพร
2. นายอดิศร  นุ่นแก้ว
 
1. นายอัครพงษ์  ติงสะ
2. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายกัมพล  อินทรประจง
2. นายชยุต  บุณยะยุต
3. นายวิโรจน์  กลิ่นหอม
 
1. นายอินทัช  เสนสอาด
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  มาสีจันทร์
2. นายยุทธพงศ์  สร้อยศรี
3. นายเสกสรรค์  โนนมี
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายกฤษฏากร  ชาบุญมา
2. เด็กชายฉัตรมงคล  อดทน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์กราน
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกานติ์กุนิษฐ์  เพชรบ้านไผ่
2. นายธนโชติ  โสภา
3. นายวศิน  สุวรรณวงษ์
 
1. นายนพพร  โอภาชาติ
2. นายนิพนธ์  การเพียร
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  อุดมศิล
2. เด็กชายพชร  พันธ์พินิจ
3. เด็กชายวิทยา  เอี่ยมพินิจ
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายฉลองชัย  ภาคย์กระโทก
2. นายศุภชัย  แก้วเสถียร
3. นายอภิเดช  แก้วบัวปัทม์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงปานวาด  ผาสุข
2. เด็กหญิงเกตุกัญญา  บุญยัง
3. เด็กหญิงเพชรลดา   สองสี
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายจิรวิทย์  ร่วมทอง
2. นายชาคริส  อินทูล
3. นายชุติเดช  อรุณวัฒน์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวนฤมล  คำแจ้
2. นางสาวพัชรีญา  พันธ์เพชร
3. นางสาววริศรา  เพ็ชรพิงค์
 
1. นายอรรณพ  เขมวิรัตน์
2. นางสาวอุษารัตน์  ปีวิเศษ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายชณายุทธ  คำพลงาม
2. นายทนง  ดียางหวาย
3. นายศตวรรษ  ปลอดภัย
 
1. นายเฉลิมชัย   บุญล้อม
2. นายศารทูล  ธิมะสาร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายกวีพัฒน์  ชาวบ้านกร่าง
2. เด็กชายบุญพิทักษ์  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  เมรกูล
 
1. นางคอลนี  ภักดิ์โพธิ์
2. นางสาวจามรี  แสดกระโทก
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจันทรา  ล้านทอง
2. นายณัฐพล  ศรีใจยา
3. นางสาวเนตรนภา  บาทชารี
 
1. นายรัตน์  บุญก่อ
2. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  หอมคำ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ลอยหา
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  บัญมาชู
4. เด็กหญิงพลอยขวัญ  มีชัย
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สิงห์แสน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  กุนอก
 
1. นางจิราภรณ์  ชูศรีทอง
2. นางสาวรัศมี   ทองสิ่งห์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สืบนันตา
2. นางสาวธาดารัตน์  ชัยวิริยะกิจ
3. นางสาวพรทิพย์  จันทร์งาม
4. นางสาวพิณมณี  หมื่นสาย
5. นางสาวสร้อยเพชร  ชอบธรรม
6. นางสาวเบญจวรรณ  กุลดิลกสัมพันธ์
 
1. นางจิราภรณ์  ชูศรีทอง
2. นางสาวรัศมี   ทองสิ่งห์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  วรรัตน์
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  อยู่เย็น
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิประเสริฐ
 
1. นางเมธาทิพย์  พันธ์โสลี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวชรินรัตน์  อรุณชาติตระกูล
2. นางสาวณัฐรุจา   จันทร์เสน
3. นางสาวปิยะมาศ  มีประเสริฐ
 
1. นางสาวระย้า  ภู่กรุด
2. นางบุญชู  บุญก่อ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  สังฆมาตย์
2. เด็กหญิงชุติมา  สังข์นวม
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญปั้น
 
1. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ปีวิเศษ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวชญาณี  อยู่สุข
2. นางสาวชลดา  อุตมะ
3. นางสาวมนฑิร์ภัทร์  วงษ์ไพศาล
 
1. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
2. นายชัยเชษฐ์  หัสไชโย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงนงนภัส  จงไพศาล
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชินพิมาย
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  บูชาพันธ์
 
1. นางสาวมุทิตา  อินกล่ำ
2. นางสาวอุษารัตน์  ปีวิเศษ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายชนินทร์  สุวรรณวงษ์
2. นายรัตนพล  หลีสู
3. นางสาวอรกช  แจ่มจิต
 
1. นางสาวมุทิตา  อินกล่ำ
2. นางสาวอุษารัตน์  ปีวิเศษ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกฤติยา  สุขทวี
2. เด็กหญิงพัชริดา  เหง้าพรมมินทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เตอะอ้าย
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวนุชนาต  กรแก้ว
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  สุขบรรณ
2. นายสหัสวรรษ  คงเมือง
3. เด็กหญิงไปรยา  นิลแสง
 
1. นางบรรยาย  สุขสำราญ
2. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงดนยา  สวัสดิ์สุขุม
3. เด็กหญิงสิทธิ์ศินี  ดีมา
 
1. นางสาวกาญจน์มณี  ธรรมารักษ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  นิสฐาน
2. นางสาวทวีพร  ชุ่มจันทร์
3. นายธาราเทพ  กมลแสน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายเฉลิมชัย   บุญล้อม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. เด็กหญิงจันทร์จิราพร  นครสูงเนิน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพิลา
 
1. นางสาวเปรมวดี  เจตนานุศาสน์
2. นางณัชชนากร  สุวรรณพยัคฆ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. นางสาวณัฐริกา  ทองดี
2. นางสาวนงลักษณ์  ใจบุญ
3. นางสาวนภาวรรณ  เทพขาม
 
1. นางสาวเปรมวดี  เจตนานุศาสน์
2. นางณัชชนากร  สุวรรณพยัคฆ์
 
164 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 84.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. นางสาวกรกมล  อ่าวนิล
2. นายจิรายุ  เรียงวงษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนสว่าง
4. นายธนกฤต  วัชรเจริญเอก
5. เด็กหญิงนภาศิริ  สุระ
6. เด็กหญิงปภัสรา  อินสกุล
7. นายภานุพงศ์  แสงสว่าง
8. เด็กชายภูวดล  อยู่คะเชนทร์
9. นายวรวัฒน์  เหลี่ยมวานิช
10. เด็กชายวีรศักดิ์  อุ่นเรือนงาม
11. เด็กหญิงศุภิสรา  วาดเขียน
12. เด็กชายสมบัติ  บุรัสการ
13. เด็กชายสราวุฒิ  แซ่เฮง
14. เด็กหญิงสุชีรา  พันธ์ุกลการ
15. นางสาวหัทยา  เผยสง่า
16. เด็กชายอดิเทพ  อัตตะพันธ์
17. นางสาวออนไพลิน  ลิขิตเจริญ
18. นางสาวอุบลวรรณ  จรัสกาย
19. นางสาวเกวลิน  สุขศิลป์
20. นางสาวเนตรนภา  แซ่เฮง
21. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  วาดเขียน
22. เด็กชายเสฏฐพงศ์  กอนแสง
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
2. นายศุภกร  พาเทพ
3. นางสาวณัฏฐ์ชุดา  หุมอาจ
 
165 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นายจิระวุฒิ  นิ่มเผือก
2. นางสาวชลดา  จงเจริญ
3. นายชาญยุทธ  คนศิลป์
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วมณี
5. เด็กชายตุลยวัตร  วงษ์สุวรรณ
6. นายธนกฤต  บุญช่วย
7. นายธีรภัทร์  วันดี
8. นางสาวนัชชา  ถนอมแนบ
9. นายนันธกร  อ่อนศรี
10. เด็กชายนิพพิชฌน์  เฉลาธรรมาภรณ์
11. เด็กชายปัญญา  เดชสุภา
12. เด็กชายพลชนะ  นพเวช
13. นายภราดร  พรฆัง
14. เด็กชายภวัต  วิจิตรสมบัติ
15. เด็กชายภูวดล  โตประมาณ
16. นางสาวยุพารัตน์  อินทร์เจริญ
17. นางสาวรัตนสุคนธ์  ศิลป์วิสุทธิ์
18. เด็กชายวรพล  ไตรยะภูมิ
19. นางสาววราภรณ์  รื่นรมย์สุข
20. นางสาววาสิตา  หุ่นศรี
21. นายวุฒิพงษ์  ชาญชัยยุทธศักดิ์
22. เด็กชายศุภฤกษ์  บัวพาเจริญ
23. เด็กชายสรวิชญ์  บุญพ้นทุกข์
24. เด็กชายสหพัฒน์  วงศ์ประสาร
25. เด็กชายเจษฎา  พูลพันธ์ุ
26. เด็กชายเจษฎา  พึ่งสีเกล้า
 
1. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
2. นายอริญชัย  กาญจนี
3. นายปรมินทร์  เต็มพร้อม
4. นายอาทร  ธูปทอง
5. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ