รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 9 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงไอรดา  บุญมีมีชัย
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนิดาพร  พันแพง
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงภูริตา  อรุณชาติ
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวภัคจิรา  โล่ห์ทอง
 
1. นางสาวปณัตดา  ธุถาวร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงผ่องรพี  แซ่ม้า
 
1. นางสาววริมน  ปัญญาวัชรคุณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฟ้าฤทัย  กองขุนทด
 
1. นางศุทธภา  อัครเจษฎากร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญณัฐ  นวชาตสกุล
 
1. นางวนิภา  บุญที่สุด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีพัฒโนทัย
 
1. นางสาววาสนา  เชิดหนองผือ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนชนก  นิรมลธรรม
2. เด็กหญิงนงนภัส  คำแก้ว
3. เด็กหญิงนวพร  เงาะจันทรา
 
1. นางเรณู  เงาะจันทรา
2. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฐิติมา  ฉัตรสิริกุลชัย
2. นางสาวนภาภร  อิสเสงี่ยม
3. นางสาวนัทธฌา  เดวีเลาะห์
 
1. นางคำนึง  ผุดผ่อง
2. นางชวนพิศ  สนเอี่ยม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอริศรา  ภูมิแดง
2. เด็กหญิงอลิสา  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลธิชา  พุกเปลี่ยน
2. นางสาวชวลา  ทองวนิชนพคุณ
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายก้องภพ  วรสายัณห์
 
1. นายสมพงษ์  ปิติทรัพย์สกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายพลัฏฐ์  วงศ์ประยุกต์
 
1. นางมยุรี  ตรีวุฒิกชกร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  โชติจตุภัทร
2. เด็กหญิงพันเพ็ญ  บุญอำพล
3. เด็กหญิงมาลินี  วงษ์วิโรจน์
 
1. นางอัมภา  จันทร์สมปอง
2. นายภาคภูมิ  เพ็ชรในบ่อ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาส  พารา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  วิทยประภารัตน์
3. นางสาววรินดา  นิสสัยสุข
 
1. นางสาวนวรัตน์  รื่นสุคนธ์
2. นางสาวลัคณา  โกศล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พิมเสน
2. เด็กหญิงปริณาห์  แว่นแก้ว
3. เด็กหญิงปาราวีย์  สมหมาย
 
1. นางสาวดวงนภา  เครืออยู่
2. นางสาวภคมน  เอมอิ่ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวบุษกรพรรณ  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวปภาวรินท์  สวนสุวรรณ
3. นางสาวสริตา  มาลัยทอง
 
1. นายไพศาล  สุขสถิตย์
2. นางจันทร์จิรา  คงพิสุทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายณภัทร  ปาละวัธนะกุล
2. เด็กชายณัฐดนัย  ชะอุ่ม
 
1. นางสาวพัชรี  ปิโย
2. นางทัสสนา  บุณยรัตนสุนทร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชรินรัตน์  จึงเจริญพาณิชย์
2. นายณัฐวัชร  นงค์นวล
 
1. นางดารารัตน์  สายดาราสมุทร
2. นายจตุพันธ์  รุจิรานุกูล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กชายสุริยา  รองสูงเนิน
 
1. นางสาวภคมน  เอมอิ่ม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายพีรวัชร  มินตา
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรศิริ
2. เด็กชายยศพัทธ์  ยิ่งยืนยง
3. เด็กชายศิริทรรศน์  เทียนคำ
 
1. นางดวงพร  วัฒนกุล
2. นางสาวนิภา  พัฒนาภา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฐิตา  สาธุสินประเสริฐ
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญวัย
3. นางสาวณัชชา  สาธุสินประเสริฐ
 
1. นางสุขุมา  รัชนีศิริภาพ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ทองสนธิ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เหลืองวิไล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสิริกร  นิธิประดิษฐกุล
 
1. นางเสาวภา  ศาสน์ประดิษฐ์
2. นางสาวสุพัตรา  มงคลดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวนภัสสร  วรสายัณห์
2. นางสาวปิยฉัตร  ธรรมธุระ
3. นางสาววริศรา  นันทวิญญู
 
1. นางสาวภัทรวดี  ภักดี
2. นางสาวเสาวภา  ศรีเกตุ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายทยากร  บุญจรรยา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญเกิด
3. เด็กหญิงมุกดา  กุลกั้ง
 
1. นางชฎาวรรณ  กองพล
2. นางไข่ขวัญ  เตชะมา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายจามิกร  เหลืองอ่อน
2. นายทศพร  พาดี
3. นายวสุพล  ปัญญาเลิศประภา
 
1. นายปรีดา  จันทะวงษา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดากร  โพนไทร
2. เด็กหญิงพิชชาพร  อุดมมานะศักดิ์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสมประดี  เจริญสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา  แป้นสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวทิราภรณ์  แนวอินทร์
2. นางสาวนวินดา  เพชราวุฒิไกร
3. นางสาวภศิชา  พิมพ์กิ
 
1. นายอำพล  หิรัญลักษณ์สุต
2. นางสาววรรณวิภา  เกตุแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายณัฏฐภาส  เนตรรื่นกุลนันท์
2. เด็กชายอัครพล  ทองสุข
 
1. นายไชยา  ชะมารัมย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายปริญญ์  สีล่า
2. นายสมพงษ์  รุ่งสว่าง
 
1. นายฉัตรชัย  หัสดร
2. นายสุเนตร  สุขทวี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กชายธนภัทร  ปั้นบุญมี
2. เด็กชายภูษิต  คูหามณีรัตน์
 
1. นายนาวี  พลเจริญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายปฐมพงศ์   ผลเจริญ
2. เด็กชายรัฐนันท์  นกงาม
 
1. นายมนตรี  หงษ์เวียงจันทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพิน  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจีระไนย  ศรัณย์รัชต์
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เอี่ยมผ่อง
4. เด็กหญิงวิภาวี  คุ้มครอง
5. เด็กหญิงสุชาวลี  แซ่จาง
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
2. นางสิริมา  บุญชู
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาวกุลภรณ์  แซ่ปึง
2. นางสาวชฎาพร  เพ็ชรสวัสดิ์
3. นางสาวชลลดา  อินทมาพลอย
4. นางสาวปานขวัญ  จุมจันทร์
5. นางสาวพันธ์ุทิพย์  อินทมาพลอย
 
1. นางสิริมา  บุญชู
2. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยามวัน
2. เด็กหญิงจันจิรา  เจริญศรี
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงณัชชา  เนยเขียว
5. เด็กหญิงอริศรา  ผสมทรัพย์
 
1. นางสาวรัชนก  พรมส้มซ่า
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิโรรัตน์ตระกูล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวนิโลบล  วิริยกิจจา
2. นางสาวปิยะธิดา  รุ่งสีทอง
3. นางสาวผกาภรณ์  ศานติอมร
4. นางสาวสุดารัตน์  สกุลศักดิ์ถาวร
5. นางสาวเปรมกมล  เฮงเจริญ
 
1. นางนวลจันทร์  ตุลารักษ์
2. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ชมราศรี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ธรรมธาดา
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  วิชาจารย์
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  รถพรม
5. เด็กหญิงศดานันท์  แจ่มอุทัย
 
1. นายภานุมาส  สุจริต
2. นางสาวอภิษฎา  อรรถบวรไพศาส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายฐิติพงค์  อินทมาศ
2. นางสาวพรรณิภา  เนียมไธสง
3. นายรัตนเสก  ชูกลิ่น
4. นายวรรษพงษ์  หมื่นแสน
5. นางสาวเกวลิน  สอนพันระ
 
1. นางทิพย์วรรณ  วงษา
2. นางสาวดวงฤทัย  บัวชัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายกฤษดา  พาซา
2. นางสาวกาญจนา  เนตรแสงสี
3. นางสาวฉัตราภรณ์  กิมานุวัฒน์
4. เด็กหญิงชนานันท์  ปรีดากรณ์
5. นายณัฐนันท์  ไชยนาท
6. นายธีรวัฒน์  วิชระโภชน์
7. นายปณิธาน  ทองคำสุขราช
8. นางสาวปิยะพร  แย้มชู
9. นายพชรพล  บุญสรวง
10. นายพนัส  ดอนพนัส
11. นายพีรพันธ์  เจริญบุญ
12. นายภาคีนัย  เมฆสุวรรณ์
13. นายภานุ  โตเมฆ
14. นายภูริเดช  เดชศรี
15. นางสาวศรัญญา  หอมใสย
16. นางสาวสิรินภา  มีชำนาญ
17. เด็กชายสุริยา   ทองสา
18. นายสุลต่าน  ทับสิงห์
19. นางสาวสโรชา  เอกอัจฉริยกุล
20. นางสาวเกษศริน  จงชิดกลาง
 
1. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
2. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
3. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
4. นายธีรวิทย์  เกษี
5. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกชกร  ขัติยะวงษา
2. นายกัมพล  กุรัมย์
3. นายจีรยุทธ  มงคลพิพัฒน์
4. นางสาวฉัตรวิภา  แหวนวิเศษ
5. นายชนสวัสดิ์  เอ้วะเม
6. นางสาวชลดา  เชิดวงค์สูง
7. นายชัยวัฒน์  ศรีระวรณ์
8. นางสาวณัฐวรรณ  ลิขิตนนท์
9. นายณัฐวุฒิ   สุกใส
10. นายดิลก  บุ่งนาม
11. นายธนพล  ผลสุข
12. นายธีรภัทธ์  ย่อยไธสง
13. นายนที  เปรมศรี
14. นายมนัสวี  เวี่ยงเฮง
15. นายลักษณะวงศ์  บัวศรี
16. นายวุฒิชัย  รสธรรม
17. นายสุรชัย  เจริญคุณ
18. นางสาวสุวีรยา  วงษ์แสน
19. นางสาวเมสินีย์  ยาวิชัย
20. นายโอบนิธิ  รักธัญกิจ
 
1. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
2. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
3. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
4. นายสุบิน  สุขเดช
5. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาณิสรา  คำสิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายพุฒิพงศ์  ไมตรีจิตร์
 
1. นางจริยา  ภัทรปิยวัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ผาทอง
2. เด็กชายเปรมปรีด์  อมรเลิศภิญโญ
 
1. นางสาวมาลี  วรวุฒิวิมล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาพิชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายพีรพัฒน์  ศรีมณีเพชร
2. นางสาวสรัญญา  ประเสริฐสิน
 
1. นางกาญจนา  วโนทยาน
2. นางสุมณฑิรา  เกิดสว่าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐาพัชร  เชื้อสุวรรณชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชัญญา  จึงธนะวัฒน์
3. เด็กหญิงนันทิญา  เป็กคำปา
4. นางสาวปดิวรดา  บุญเกิด
5. เด็กหญิงมนัญญา  สิทธิโสภณ
6. นางสาวระพีพรรณ  พุธน้อย
7. นางสาววรรณิกา  ทองสุขใส
8. เด็กหญิงสรัลชนา  อนันตสมบูรณ์
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ลุ่มศักดิ์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แพงไพรี
 
1. นางเข็มเพชร  มานะประดิษฐ์
2. นางพรพรรณ  ตอรบรัมย์
3. นางเตือนใจ  อินโอภาส
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวจุฬารัตน์  รอดอารมณ์
2. นางสาวนิตยา  บุญอินทร์
3. นางสาวผกาวดี  หีบแก้ว
4. นางสาวพรหมพร  ทองสุข
5. นางสาวพรไพลิน  นันเจริญ
6. นางสาวมุทิตา  สระแก้ว
7. นางสาวรุ้งนภา  ต่วนเครือ
8. นางสาวลักษิกา  วันฤกษ์
9. นางสาวศิริรัตน์  กลิ่นกาหลง
10. นางสาวสุพัตรา  โสธร
11. นางสาวสุวิมล  แซ่เอี๊ยบ
12. นางสาวอดิศร  ดวงมาลย์
13. นางสาวอาทิติยา  ประสาทชัย
14. นางสาวอุลัยพร  เบ้าแก้ว
15. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เสนา
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นายชนะชัย  พุงธิราช
3. นายณัฐพล  ธาตุสมบูรณ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงพชรมน  มารคทรัพย์
 
1. นายณัฏฐ์ชานนท์  บุญเจริญปัญญา
2. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฝนดาว  สุวรรณเก
2. นางสาวสุวธิดา  วุฒิจารีเลิศสกุล
 
1. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
2. นายนเรศ  วันเชียง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  คุณสมบัติ
 
1. นายประยูร  จันวงษา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายจักรพงศ์  เกตุวัตถา
 
1. นายอนุสรณ์  ไพจิตต์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายเมธิส  งามฉวี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายอัครวิช  คำพาลี
 
1. นายวัฒนา  พุ่มบัว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสมัชนันท์  รอดเกิด
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายตะวัน  กองแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัสร  ฉิมนาคบุญ
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐกานต์  ขุนเที่ยง
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศรศรี
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลดามงคลชัยศรี
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายธรรมวิชญ์  มิตรพระพันธ์
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวปิยะพร  คงกัน
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุต  คล่องแคล้ว
2. เด็กชายสรนันท์  จุ่นวาที
3. เด็กชายอรรถพล  อบอุ่น
 
1. นายวีระชัย  อินธบุตร
2. นายวินัย  อันทพิษ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  สุขสำราญ
2. นางสาวธิติยา  ทองกระจาย
3. นายวชิรญาณ์  พันธ์มะลี
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
2. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายสุภัทรพล  อุ่นวรรณา
 
1. นายนฤพล  เขียนรูปครุฑ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายอชิตพล  บุญนาค
 
1. นายนฤพล  เขียนรูปครุฑ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายณัฏฐากูร  วรรณประภา
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  พวงพี่
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาว  แก้ว
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายปัญญากร  เจริญจิต
 
1. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
2. เด็กหญิงดาว  แก้ว
3. เด็กหญิงตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
4. นายถมทอง  อาษารัฐ
5. นางสาวทิพย์สุดา  เทพพรศรี
6. เด็กหญิงธนัชญา  บุญมาก
7. นางสาวนภษร  เพ็ญพิทักษ์บุตร
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวสะอาด
9. เด็กชายนิธิพงษ์  ขุนเที่ยง
10. นางสาวพสุชา  สกุลสุทธิวัฒน์
11. เด็กหญิงมณธิรา  ทองศรี
12. เด็กหญิงศานตมล  ปังศิริพร
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวชอุ่ม
14. เด็กชายสิทธิโชค  คงเจริญ
15. เด็กหญิงสุทธิตา  แดนศิริ
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
2. นายปริวรรต  แหยมศิริ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เข็มทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อิ่มขุนทอง
3. นายณรงค์ศักดิ์  ม่วงหลวงแพ่ง
4. นางสาวทรรศนีย์  จันทหาญ
5. เด็กชายธนภัทร  ดีหล้า
6. เด็กชายนภัสกร  มาลารัตน์
7. นายบุญยฤทธิ์  เจียมจันทร์
8. เด็กหญิงพิชชานาถ  วิเชียร
9. เด็กชายพิชิต  ศรีสมัย
10. นายภาติยะ  แพงลม
11. นายอนุวัฒร์  พิมพา
 
1. นางนภารัตน์  มาลารัตน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  บุตรดา
2. เด็กชายวัชรพล  แข้คำ
3. เด็กหญิงวันวิสา  บุปผา
4. เด็กชายเจตฎา  ก๋งใช้
5. เด็กหญิงเอกบดินทร์   จันทร์เขียว
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
2. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นายจีรวัตน์    ลาพงษ์
2. นางสาวชุติพร  ทำดี
3. นายปรีชา   พลไพร
4. นายวัชรินทร์   จำนาน
5. นายสิริโรจน์   ย้อมปัญญา
6. นายสุรศักดิ์   โสภา
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์กลาง
2. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. เด็กชายศราวุฒิ  ทองกำเหนิด
 
1. นายชินกร  สุวรรณเวียง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายอดิรุจ  สายทอง
 
1. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงดารินทร์  ไพรวัลย์
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวเมธาวี  เจริญดี
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายนนทกานต์  สุขตาล
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  คงมินทร์
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ชาติโรจันทร์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  บุญมี
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  ผสมทรัพย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายธีรเดช  ศรีอุทารวงศ์
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ร่มไทร
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวนริศรา  ศรีลาคุปต์
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  คงมินทร์
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวินี  ไหวพริบ
 
1. นายชินกร  สุวรรณเวียง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  ไพรพนม
 
1. นายไชยยงค์  ีีรักษาเคน
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษดา  เจียระวาปี
2. เด็กชายครรชิต  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงจิดาภา  สงวน
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาคสีค้า
5. เด็กชายณัฏฐกร  ภมรวทัญญู
6. เด็กหญิงพิยดา  สารรัตน์
7. เด็กชายภาคิน  พานทอง
8. เด็กหญิงวัจนารัตน์  วรรณพราม
9. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่ลิ้ม
10. เด็กชายเอกชัย  จันทร์เกตุ
 
1. นางกัญญา  นวลตาล
2. นางสาวฉัตรแก้ว  ชื่นกมล
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายชินวัฒน์  นนทวงษา
2. นายณัฐพล  ศาสตร์ไขแสง
3. นายณัฐภัทร  อินทร์แก้ว
4. นางสาวพรทิพา  วงษ์นาน
5. นายลิขิต  พรหมสุขันธ์
6. นางสาวศดานันท์  เงินยิ่ง
7. นางสาวสวภาว์  ทองประดิษฐ
8. นางสาวสโรชา  เหลือหลาย
9. นางสาวอณัศยา  นิโรจน์
10. นายไกรสร  สร้อยส้น
 
1. นางกัญญา  นวลตาล
2. นางสาวฉัตรแก้ว  ชื่นกมล
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงญาดา  จันทิบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มานูเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณอร  พวงภู่
4. เด็กหญิงวริศรา  ไชยนาท
5. เด็กหญิงสิรินทรา  จิตรมุง
6. เด็กหญิงแพรนภา  ขอนแก่น
 
1. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
2. นางสาววันวิสา  แสนคำ
3. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวประณิตา  เดชอุดม
2. นายปิยศักดิ์  เวชสุวรรณชัย
3. นางสาวปิ่นผกา  คำอ่อน
4. นางสาววิลาวัลย์  แสงสว่าง
5. นางสาวศิรินทิพย์  ธรรมพร
6. นางสาวสุพิชชา  ภักดี
7. นางสาวอรัญญา  บัวลาลักษณ์
8. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคนุช
 
1. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
2. นางสาววันวิสา  แสนคำ
3. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ห้วยนอก
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ธรรมา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  นวลพงษ์
4. เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมอินทร์
5. เด็กหญิงอภัทชา  ห้วยนอก
6. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์วัฒนธรรม
7. เด็กหญิงอรียา  โสภา
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกัลญา  หนุนดี
2. นางสาวญานิศา  ธนปณิชยกุล
3. นางสาวทิพวรรณ  เอี่ยมสอาด
4. นางสาวนิภาวรรณ  ขวานอก
5. นางสาววิลาวัลย์  แสงสว่าง
6. นางสาวศิลาภรณ์  คนคล่อง
7. เด็กหญิงเมทินี  มาททะจันทร์
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
2. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
3. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ห้วยนอก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    แซ่ติ้ง
3. เด็กหญิงชลธิชา    เลาเลิศ
4. เด็กหญิงฐิติชญา   ธรรมา
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรหมอินทร์
6. เด็กชายธีรวัฒน์  สินน้อย
7. เด็กหญิงนารีรัตน์   นวลพงษ์
8. เด็กชายสิทธิชัย  ลายโถ
9. เด็กหญิงสุชัญญา    ชนแดง
10. เด็กหญิงอภัทชา   ห้วยนอก
11. เด็กหญิงอภิญญา   วงษ์วัฒนธรรม
12. เด็กหญิงอารียา   โสภา
13. เด็กชายอิทธิพล   เอนกนวล
14. เด็กชายเจษฐา  อาชญาทา
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวจรรยาพร  แย้มประโคน
2. นางสาวจริยา  จิตต์บรรยงค์
3. นางสาวจุฑามาศ  อนันต์
4. นายชาญณรงค์  อยู่ทอง
5. นางสาวฐานิตา  จันทนา
6. นายทัศน์พล  วัฒนเกษตรกุล
7. นางสาวธนัชชา  สมสกุลมนตรี
8. เด็กชายธีรภาพ  กระจ่างโพธิ์
9. นายธีรศักดิ์  พลเยี่ยม
10. นางสาวนุช  ไม่ปรากฎนามสกุล
11. นางสาวพรชิตา  แจ้งจำรัส
12. นางสาวพรทิพย์  รสหอม
13. นางสาวภัทรวรรณ  ดาสี
14. นางสาววรรณา  ปานประเสริฐ
15. นายวิชญ์พล  ประพันธ์
16. นายอาทิตย์พันธ์   ตันสมรส
 
1. นายดุจฉัตร  ด้วงศิริ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. นางสาววิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  จินดาศักดิ์
2. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุสรา  สิทธิพรวงกุล
 
1. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวนลิษา  พันธ์ทุม
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  หรือเมืองเดิม
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ก่อเลิศรัสมี
 
1. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวเนตรทราย  นาคสุขสมบุญ
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายอภิสิทธิ์  รอดไร
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวกัญชิษฐา   ดียิ่ง
2. นางสาวมัทรี  แสงจันทร์
3. นางสาวสุชาดา  ประศรีพัฒน์
4. นางสาวอรอุมา  ขาวงาม
5. นายแพรวนภา  เจนแสวงโชค
 
1. นางสาวรัตติมา  ชินะเมธา
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายธนัชนันท์  สวนธนาศิริ
2. นางสาวรุ่งนภา  ได้การ
3. นางสาววิจิตรา  บำรุงเชื้อ
4. นางสาวเมธาวี  เสาวกุล
5. นายไชยพงศ์  ปิติธีระพัชร์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองแก้ว
2. เด็กชายดลดนัย  ศิลารักษ์
3. เด็กชายธนดล  ขำเหม
4. เด็กชายปฏิภาณ  กิติมณีแสง
5. เด็กชายพัชรพล  วรรณชัย
6. เด็กชายยศพร  บุตรษาไวยากรณ์
7. เด็กชายวุฒินันท์  ศรีเทียนทอง
8. นายสุวิจักษณ์  คูคีรีเขต
 
1. นายชัยพฤกษ์  จันทมาลา
2. นางบุศรินทร์  จันทมาลา
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายจตุพงศ์  มังกรกฤตย์
2. นายจิรายุทธ  โปกุล
3. นายภานุเดช  แซ่ล้อ
4. นายภูมินทร์  แซ่ตั้ง
5. นายวงศธร  สนเพ็ง
6. นายอรรถวัฒน์  อินทมาพลอย
 
1. นายมานพ  อุดมผล
2. นายนายนพพร  ไกรศรี
3. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงกัญญา  หลายเกตุ
2. เด็กหญิงจันทิมา  นาดี
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ธงเนาว์
4. เด็กหญิงเขมกร  ชาริดา
5. เด็กหญิงเจริสรา  จันทร์ตรี
 
1. นางทิพย์วรรณ  วงษา
2. นางสาววลัย  ศรีสุข
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวจันทิมา  พิทักษ์ทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ศรีมูลเขียว
3. นางสาวณภัทร  วัยกูล
4. นายนพดล  อิทธิเดชวัฒนะ
5. นางสาวพิมพิไล  จรูญรัตน์
 
1. นางทิพย์วรรณ  วงษา
2. นางอัญชลี  แซ่โง้ว
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุติมา  ศรีวะสุทธิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เคหะนันท์
3. เด็กหญิงนวพรรษ  ทอแสงเสถียร
 
1. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
2. นางสาวชนาธิป  สุนทรภักดิ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  อุตตสี
2. นางสาวสุพัตรา  อินอ่อน
3. นางสาวเสาวภา  วิเศษ
 
1. นางสาวปัทมาวดี  วาปีเน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชา  ปัญญาวุฒิกุล
2. เด็กหญิงพรหมกมล  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มายา
 
1. นางปรารถนา  ศุภกังวาน
2. นางคำนึง  ผุดผ่อง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาววัลลภา  ซุ่นสุน
2. นางสาววิภาดา  ช่วงโชติทวีสิน
3. นางสาวสุวนันท์  มั่นเหมาะ
 
1. นางประภา  อุดมผล
2. นางสาวสุธิดา  ทะวงษ์เงิน
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษกร  ยศคำลือ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ตุงคะเสน
 
1. นางวัชรี  ดวงมณี
2. นางสาวนภาพร  วงค์เนียม
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หลักด่าน
2. เด็กหญิงสุวนันท์  รอดภัย
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายกิตติเชษฐ์   พุทธากุล
2. นายอิทธิพล  ขำเหม
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลละวะ
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  แสงลีย์
 
1. นางวัชรี  ดวงมณี
2. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายภานุพงศ์  โคตรพันธ์
2. นายมนัส  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
2. นางสาวณรารัตน์  อาวรณ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายชัยธวัช  ชะนะสงคราม
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ดวงพัตรา
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญผกา  บริบูรณ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณอุบลทิพย์  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงปัญญาพร  พรหมชาติ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สมใจนึก
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เงินดี
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวภัทราวดี  หวานชะเอม
2. นางสาวอรยา  ก้านอินทร์
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายนพนันท์  ทัพสุวรรณ
2. นายภาณุพงศ์  ทรงศักดิ์ศรี
 
1. นายวรวิทย์   ทองแดง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายภาสกร  สิริจำนรรจ์
2. นายอติรุจ  สุพรหม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวดเวียง
2. เด็กชายณัฐภัทร  สุดประเสริฐ
3. เด็กชายภัทรียา  กำปั่นทอง
 
1. นางวัชรี  ดวงมณี
2. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวปาลิตา  มาหาญ
2. นายระพีพันธ์  มูนไทย
3. นางสาวสิรินธร  สารเล็ก
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายสาธิน  เนขขัมม์
2. นางสาวอวยพร  พุ่มพุก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
2. นายสุริยา  มีแก้ว
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรโต
2. เด็กหญิงปาณิสรา  อาสายศ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ติยะสุทธิพันธุ์
 
1. นางจินดาพร  เทียมภักดี
2. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  กำลังหาญ
2. นางสาวสุทัตตา  หนูเสริม
3. นางสาวอินทิรา  สุขสาคร
 
1. นายหัสนัย  บุญชุ่ม
2. นางประวีดา  อนันต์
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ลิ้มกุล
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ตั้งวงศ์พุฒิ
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  สัตยาพิพัฒน์
 
1. นางวัชรี  ดวงมณี
2. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กชายยศพนธ์  แก้วล้อม
2. เด็กชายศิวกร  ปอนคำ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  แก้ววิไล
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  จามจุรี
2. นายชาณิชธนา  ตากแสง
3. นายเอกชัย  พิมพาวัฒน์
 
1. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โปปัญจมะกุล
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เพ็ชรบุตร
2. เด็กชายบูรพา  เผือกรอด
3. เด็กชายวัชรพล  แข้คำ
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายนันฐวัฒน์  สุจริต
2. นายพนาวัน  เผือกรอด
3. นายสุทธิพงษ์  จุมจันทร์
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สูญทุกข์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  แดงด้วง
3. เด็กหญิงแสนสุข  บุญญา
 
1. นายสายัณห์  เจือจันทร์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวญันนะฮ์  รักวงศ์
2. นางสาวดวงพร  เงางาม
3. นางสาวสุธามาศ  บุญญา
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
2. นางสาวศรีแพร  เพชรยะโส
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ศิลปสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
3. นางสาววราพร  เพ็ชรศักดา
4. เด็กหญิงวิวรรธณี  ดวงดารา
5. เด็กชายศรพิชัย  แพนไธสง
6. เด็กหญิงสุพิชญา  เงินธนโชติ
 
1. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
2. นายสมภาร  พราห์มณีย์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายจักรพงษ์  ภิญโญ
2. นางสาวณัฐกานต์  องอาจ
3. นางสาวบุญฑริก  แน่นหนา
4. นางสาวปิยวรรณ  บุตรสา
5. นายพันกร  วงศ์พรประดิษฐ์
6. นางสาวมณฑิตา  กัปตัน
 
1. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
2. นายสมภาร  พราห์มณีย์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนทัต  จันทร์พวง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ดีศรี
3. เด็กชายสุธี  ธนศิริ
 
1. นายวิชัย  แซ่ตั๊น
2. นายวิชัย  แซ่ตั๊น
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวพิยะดา  สินดี
2. นางสาวศิวานันท์  จีระโชคอนันต์
3. นางสาวเบญจรัตน์  อำนวยศิลป์
 
1. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
2. นางเกื้อกูล  สุขปิติ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรา  นุ่นจุ้ย
2. เด็กหญิงสรวงสุดา  รุ่งแสงภาณุมาศ
3. เด็กหญิงอัญชุลีพร  หนูคง
 
1. นายประกิจ  ผสมทรัพย์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวพัชชา  สาระสุข
2. นายศักดิ์ศรี  ไทยวงษ์
3. นางสาวอนุสรา  ก้านบัว
 
1. นางมาลี  เอียดแก้ว
2. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ป้อมถาวร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขศรี
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  ราศรีจันทร์
 
1. นายนันทวัฒน์  นันท์ธนาสิทธิ์
2. นางศรีสุภรณ์  มงคลชาญศักดิ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจิตตาภรณ์  อินทร์ล้ำ
2. นางสาวปัทมาวรรณ  นันชม
3. นางสาวอาริสสา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
2. นางเกื้อกูล  สุขปิติ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  อุติลา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  งามวงค์
3. นางสาวรัญชิดา  ดอกไม้คลี่
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นางสาวจันทิตา  จำปาพู่
2. นางสาวจิราภรณ์  อารีสิริมงคล
3. นางสาวยศวดี  ชาวสวน
 
1. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
2. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปวริศา  กลิ่นสุด
2. เด็กหญิงภัทรมน  คูเอิน
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เลาลี
 
1. นางสาวชำเรือง  สีสม
2. นางสาวชำเรือง  สีสม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  วงษ์อนันท์
2. นางสาวยวิษฐา  แซ่ก๊วย
3. นางสาวรัชนีกร  แก่นสิงห์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงปาริตา   เนตรทอง
2. เด็กหญิงลินดา   บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์   พรหมวงศา
 
1. นายณฐณน  วัฒนอุษา
2. นางสาวสิริณัฏฐ์กุล   จิรางค์กูร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวกาญจนา  สิงทอง
2. นางสาวจิรภัทร  ศรีวรรณ
3. นางสาวปริญญา  แย้มภู
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงรุ้งราตรี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุชาดา  พุทธอวยชัย
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายสหรัฐ  ชูเลิศ
 
1. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายสงกรานต์  ทองอุลาน
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงฐิติมา  แซ่ฮ้อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรมั่น
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองยวง
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
2. นางระเบียบ  จินตอารี
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงจิญตวัล  ยิ้มประยูร
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงนภศร  ศรีสุริยะสวัสดิ์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  ขันธเขต
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายวรทัต  มหายุวานนท์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายพรศักดิ์  วัฒนา
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวสุภัสสร  ไม้น้อย
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายอรุณ  กวีวัชรินทร์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายฑีฆายุ  ทองงาม
2. เด็กชายศุภชัย  สนิทกุล
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาววันดี  ศรีแก้ว
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายมงคล  จิตร์สม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ
2. นางระเบียบ  จินตอารี