รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 และ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงลภัสนันท์  พันธุ์สนิท
 
1. นางสาวนวลฉวี  เปี่ยมพร้อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวบุษยา  ถาวรกิจ
 
1. นางมลิวัลย์  สุวรรณศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพีรภาส  คงยศ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจักรี  ปานสมัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  นันติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงสุภมาศ  นิยมกิจ
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพลอยชมภู  ลีลาคุณากร
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สำราญรณศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชลกร  วิชัยประสิทธิ์
 
1. นางรัชนี  ธันยาวาท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปุญยวีย์  โรจนณัฏฐากุล
 
1. นางสมพิศ  จันทมาลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐาวราภรณ์  มารเวก
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  อุ่นกอง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พิมพ์สกุล
 
1. นางสาวอัจฉรา  กระสานติ์กุล
2. นางสาวอารีรัตน์  สุรินทราบูรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวชญานิศ  ศิวรานนท์
2. นายสุวิจักขณ์  แสงสุรเดช
3. นางสาวอัญชนาภรณ์  ยิสารคุณ
 
1. นายพงศ์ศิริ  ปิตะธารา
2. นางอัจฉรา  สร้อยตัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อิ่มสุดใจ
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สมชิด
 
1. นางกาญจนา  ชื่นชม
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกรกนก  รุจิเพิ่มพูน
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  ปิติทรัพย์สกุล
 
1. นางรดากานต์  นิรัติศัยกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงอักษราภัค  เกียรติขจรฤทธิ์
 
1. นางสาวอรุณี  เต็งศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายโรจนณัฐ  คุณากรโอภาส
 
1. นางสาวฉันทนา  มนต์วิเศษ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงคนิษา   พัดวี
3. เด็กหญิงศิริเพชร  จิตรโสภา
 
1. นางสาววาสนา  เจริญไทย
2. นางสาวพรพิมล  สิงสนั่น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวทิฆัมพร  เขื่อนจักร์
2. นางสาวพุธธิดา  คงกิจไพศาล
3. นางสาววรลักษณ์  คงแนวดี
 
1. นายดิษพล  เนตรนิมิตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลัชพร  ระยับ
2. เด็กหญิงเบญจพร  ศักดิ์มงคลเจริญ
3. เด็กหญิงไอลดา  วิญทวามรณ์
 
1. นายอวะสัน  บรรจงปรุ
2. นางพรพิมล  โกศัลวัฒน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวธันยาภรณ์  ประดิษฐพงษ์
2. นายปุณณรัตน์  คชชา
3. นางสาวสุธาสินี  วีระธนกิจโกศล
 
1. นางวัชรา  จรูญผล
2. นางกาญจนา  หุตะเจริญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พรมจันทร์
2. เด็กชายอัจฉริยากร  สหกองสิน
 
1. นางวัลภา  เกียรติบุญญาฤทธิ์
2. นายปรีชา  ทรงกลด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายทัศน์พล  ถกลพัฒนกุล
2. นายอนุชิต  น้อยหลา
 
1. นางสาวเจริญพร  พันธุ์แพง
2. นายวรวุธ  ภิรมย์ภักดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายพรอนันต์  บางกุ้ง
 
1. นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤตวิทย์  ไผ่ล้อม
 
1. นางสาวมณีนุช  พรหมอารักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  ชุนอนันท์
2. เด็กหญิงปทิตตา  คงใหม่
3. เด็กหญิงวริยา  เส็งวงษ์
 
1. นางเมลดา  ท่าหลวง
2. นางเอมอร  ทองอินทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายกนกศักดิ์  แซ่ลี้
2. นายปณิธิ  นาทวงศ์
3. นายอิทธิกร  ขุนสุนทร
 
1. นางนาฏยา  สุวรรณกิจเจริญ
2. นางมลทิรา  จีนามูล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกรรณิการ์  งาสุวรรณ์
2. นายณธกร  พาณิชวราห์
3. นางสาวปรียาภรณ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นางอรพิน  อินทรโฆษิต
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกานต์พิชชา  ชอบตรง
2. นางสาวภัทร์ณัชชา  เมืองสอน
3. นางสาวสรณ์สิริ  เลิศสุรัง
 
1. นายไพโรจน์  ชัยวัฒน์
2. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิตติธัช  กฤตสิน
2. เด็กชายภูวเดช  อนันต์วรวัฒน์
3. เด็กชายเวอร์ซาส  อิสระประศาสน์
 
1. นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
2. นายไพโรจน์  ชัยวัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวชญาณี  โพธิจันทร์
2. นางสาวชุตานันท์  เอี๊ยบกงไชย
3. นางสาววิชญาพร  ศิวรานนท์
 
1. นางสาวหวานใจ  โบบทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชญานนท์  ถิรธเนศ
2. เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์
3. เด็กชายรัฐวัฒน์  พิทักษ์สงคราม
 
1. นางสาวทรรศนาภรณ์  วงค์คำจันทร์
2. นางสาวจินตนา  อินทนาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจิณณภัส  บุษบง
2. นางสาววัตถาภรณ์  แก้วนวล
3. นางสาวสุวิมล  พาหลง
 
1. นางสาวศิวพร  ศรีจรัญ
2. ว่าที่ร้อยตรีศรีชาติ  เพ็งอินทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายวริทธิ์  ตัณพิสุทธิ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ฐิติรุ่งเรือง
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ศิริพิพัฒนกุล
2. นางสาวพนารัตน์  พันธ์สมพงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายพงศกร  พรหมสาธร
2. นายพัชท์สยุทธ  มาวินนาคภักดี
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางอรพิน  อินทรโฆษิต
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายทิเบต  บรมสุข
2. เด็กชายนุธิพงษ์  จันดา
 
1. นายจิรวัฒน์  เหลืองอ่อน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  คุ้มบ้าน
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ประศรีพัฒน์
 
1. นายวัชระ  เฉลิมพงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายดิศพงษ์  วิจิตรปิยะกุล
2. นายปุณณานันท์  อรุณโรจน์
3. นายภานุพงศ์  อัฐกุลชัย
 
1. นายเริงณรงค์  กงแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายนาวี  ยั่งยืน
2. นางสาวนิรมล  เทศฤทธิ์
3. นางสาวปริมประภา  โสภาจร
4. นางสาวปิ่นมนัส  สุริทรัพย์
5. นางสาวเกษศิริ  บัวจุม
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นางสาวสุวรรณา  มีครู
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกุลสตรี  เมี่ยงโฮ้
2. นางสาวชญานี  จันสี
3. นางสาวสายป่าน  รัตนธารส
4. นายสุเมธ  พูสมศรี
5. นางสาวหทัยรัตน์  จรุงจิตร
 
1. นางบุปผา  บรรทัดเที่ยง
2. นายศุภชัย  สิริหาญนธี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจักรภัทร  เฉวียงภพ
2. เด็กชายนวพล  ญาดี
3. เด็กชายปัณณรุจน์  สิริวลีรัตน์
4. เด็กชายปัณณสิทธิ์  วรกุลาณิชย์
5. เด็กชายศุภกร  ศิริวิชัย
 
1. นางสาวอาภาพรรณ  ทองย้อย
2. นางเมลดา  ณ ปัตตานี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชลไชยะ
2. นางสาวธวัลรัตน์  เรืองวีระชัยกุล
3. นางสาวภคอร  อมรสิน
4. นายภาณุรุจ  การุญ
5. นางสาวอรรดี  เวโรจน์วิวัฒน์
 
1. นายคณพศ  อินทเคหะ
2. นางสาวอุไรรัตน์  แนบเชย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายธนกร  สารทพันธ์
2. นายธนิสร  ศรีลาวรรณ์
3. นายภูวนาท  อำนวยสิทธิโชค
4. นายอัฏฎาวุธ  พูลสวัสดิ์
5. นายโสภณวิชญ์  ประเสริฐวงษ์
 
1. นางสาวสุชญา  พุ่มสวย
2. นางสาวกาญจนา  พยุงสุวรรณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤตนัญ  มั่นมี
2. นายชัยชนะ  สุดใจรัก
3. นายภัค  เหลืองอ่อน
4. นายศุภกร  กอบสุทธิพูนชัย
5. นายเมฑภัทร์  งามจรรยาภรณ์
 
1. นางสาวลักษณา  วัฒนะ
2. นายณรงค์ศักดิ์  นาคสมบูรณ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายชยุตม์เดช  ยิ้มละม้าย
2. นางสาวฐิติพร  นิวัฒนากุล
3. นายทยากร  ทัศนา
4. นางสาวธัญชนก  หงษ์รุจิโก
5. นายธิติวุฒิ  สีแกวิน
6. นายธิติสรร  ศิริวัฒน์
7. นางสาวนงนภัส  ธรรมวงศ์
8. นายนทีธร  องคะสิน
9. นายนพดล  ปุนไธสง
10. นายนันทวัฒน์  เหล่าเจริญ
11. นายนายพงศธร  สุกใส
12. นางสาวปรางวลัย  สุกแสงปัญญา
13. นางสาวปวีณา  ปริญญาวาณิชย์
14. นายพงษธร  ตาดสุวรรณ์
15. นางสาวพรรณราย  ศรีโพธิ์ทอง
16. นายมนัญชัย  พิลาบุตร
17. นายวิศรุต  สุวรรณโณ
18. นางสาวสิรินรัตน์  อบเชย
19. นางสาวอังคณา  มีสด
20. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทรชัยพฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์  พุดพรม
2. นางสาวกร  วิมลรัตน์
3. นายณิชาภา  ซุยซวง
4. นางสาววิลาสินี  พลพุทธา
5. นางสาวสุวรรณา  สะแหล่ะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กหญิงทาริกา  ทัพไทยดี
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  อินทร์ยา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกรมาดา  พิริยะเกียรติสกุล
 
1. นางวสิชา  พ้นภัยพาล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงธนัชดา  อิทธิพร
2. เด็กชายนภสินธุ์  วงศ์ศรุตวาณิช
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางสาวศิรินทรา  อิธิยาภรณ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายนพรุจ  ร่วมกุลกิจ
2. นางสาวสุนันทา  เกษมสุข
 
1. นางบุญญาดา  อิ่มสวาสดิ์
2. นางสาววันทนี  เอื้อรักษ์โอฬาร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวญาติกา  จินต์ทาน
2. เด็กหญิงณัฐฐนิช  สุขพาณิชย์
3. นางสาวภคพร  สุขพาณิชย์
4. เด็กหญิงภควรรณ  เจริญวงศ์
5. นางสาวสุชานันท์  แสนจันทร์
6. เด็กหญิงสุพิชชา  สุทธิรัตน์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  สีเคน
8. นางสาวอรวรา  เตอินทร์
9. เด็กหญิงอาภานุช  จันนก
10. นางสาวเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นางรวีวรรณ  นุชปาน
2. นางสาวพัชรี  แสงขาว
3. นางสาวอนงค์  ตามสายสุด
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายณวพน  ศรวมศิริ
2. เด็กชายปาณัท  แสงสุขศิริ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พรหมสินธุ์
2. นายพชรพล  เจริญพักตร์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายปรัชญา  ชูสกุล
2. นายสิทธิพล  มหาดไทย
 
1. นายศานิต  โหนแหย็ม
2. นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนภา  แย้มบุปผา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ศรีวะรา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายอัฐพล  หมั่นกุุดเวียน
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปรานต์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ศรีวะรา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวภัทรวรัญชน์  อัคราภิชาต
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขศรีโรจน์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นางสาวจันทิมา  แพนไธสง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรสวัสดิผล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐภัทร  สิงห์โตทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  วังสาร
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชลวานิช
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางสาวนิติพร   เจริญแพทย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงทานตะวัน  วัฒนะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปพิชญา  รัตนกร
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรลักษม์  หิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงวิดาวรรณ  ก้อนคำ
3. เด็กชายศตพร  ชื่นศิริ
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางสาวนิติพร   เจริญแพทย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นายจเร  นิลชัชวาลย์วงษ์
2. นางสาวสุกัญญา  ยอดสีมา
3. นางสาวสุนิตา  พนพิมาย
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางสาวนิติพร   เจริญแพทย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงอริญชยา  ฉวีวรรณชล
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์พิมล
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายสุวิจักขณ์  แสงสุรเดช
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคณิศร  ยกย่อง
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  เปรมสวรรค์
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปุณยาพร  มังคละคีรี
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนันธพร  ชะนางวัลย์
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวนัชธินี  ผลเนตร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพิยดา  ทันทวี
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สาลีผล
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวอภิสรา  ขาวสุข
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์พิมล
2. นางสาวณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
3. เด็กหญิงธิติสุดา  ตากมัจฉา
4. นางสาวนัชธินี  ผลเนตร
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  กันตจารนิติ
7. เด็กหญิงศรินรัตน์  อภิเดชรุ่งเรือง
8. นางสาวเจนิสษา  แสงอรุณ
9. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
2. นายนทีธร  ชะเอมกูล
3. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์พิมล
2. นางสาวญาณิศา  ทองนาท
3. นางสาวณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
4. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
5. เด็กหญิงนรินรัตน์  เหล็กม่วง
6. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
7. นางสาวปุณยาพร  มังคละคีรี
8. เด็กหญิงพิยดา  ทันทวี
9. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
10. นางสาววรัญชนา  คุณารูป
11. นางสาวศรินรัตน์  อภิเดชรุ่งเรือง
12. นางสาวศุภกานต์  คงจตุรฤกษ์
13. เด็กหญิงสิรีธร  บุญวิทยา
14. เด็กหญิงอริญชยา  ฉวีวรรณชล
15. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
2. นายนทีธร  จุงเลียก
3. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
4. นายพงศ์ศรันย์  พันธุเวช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคณิศร  ยกย่อง
2. เด็กชายคมกฤต  เจริญธนมิตร
3. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
4. นายจีรัช  ยองใย
5. เด็กชายธีรภัทร  เจริญสว่าง
6. เด็กชายพลอธิป  ทิพชัย
7. เด็กชายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
8. เด็กชายภูษิต  มณีรัตนอมร
9. เด็กชายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
10. นายสุวิจักขณ์  แสงสุรเดช
11. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทับทิม
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
2. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกรรธิชา  สมมาก
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุเมธีนฤมิต
3. เด็กหญิงจุฑารักษ์  เจริญรส
4. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุมาลา
5. นางสาวฐิติพร  พลทรัพย์
6. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสิงห์
7. เด็กหญิงประภัสสร  วิกล
8. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุญเอนก
9. เด็กหญิงปิยะธิดาภรณ์  ทรัพย์ส่ง
10. เด็กหญิงพิชชากร  สุดประเสริฐ
11. เด็กหญิงมธุริน  สมตำหนิ
12. เด็กหญิงวิรัลยุพา  ชนพัฒน์ทวีโชติ
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่แต้
14. เด็กหญิงศุภิสรา  ไวบุญญา
15. นางสาวสตรีรัตน์  ภักดี
16. เด็กหญิงสุกันยา  แหลมทอง
17. เด็กหญิงสุนันทา  โตแทน
18. เด็กหญิงสุนิษา  รุ่งแจ้งรัมย์
19. นางสาวสุปรานี  สวามีชัย
20. เด็กหญิงเกศกนก  ไวยกูล
21. เด็กหญิงเนตรสกาว  โพธิ์ศรี
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชัยพฤษ  ชอบสะอาด
2. เด็กชายธนพัฒน์  ศูนย์จันทร์
3. เด็กชายธิติวุฒิ  เดชสุภา
4. เด็กชายพัชร  สุระประสิทธิ์
5. เด็กชายศิรวิทย์  ช่างซอ
6. เด็กชายอานนท์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายวีรภัทร  เตรียมสกุล
2. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นายจีรศักดิ์  มุมทอง
2. เด็กชายชินกฤต  เขจรรักษ์
3. เด็กหญิงทิพรดา  หนูนันท์
4. เด็กชายธนายุทธ  ขาวงาม
5. นางสาวบุณฑริกา  จุลนพ
6. นายเกรียงไกร  ปลูกพันธ์
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
3. นายอิสริยชัย  นามบัณฑิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกมลพร  ตรีสุวรรณ
2. นางสาวกมลวรรณ  ดวงแสง
3. นายกฤตยชญ์  ท้าวนู
4. เด็กหญิงกันยารัตน์  พวงนางแย้ม
5. นางสาวกิ่งกมล  แซ่คู
6. นายจักรพันธุ์  ปราบศัตรู
7. นางสาวจิตตมาส  โพธิ์ป้อม
8. เด็กหญิงฐิติมา  พูลสำราญ
9. นางสาวณิชารีย์  แซ่เฮ้ง
10. นายทนงศิลป์  กงตาตัด
11. นายธนกฤต  จรูญพันพูนทวี
12. นายธนพล  ศรีธรรม
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ช้างแย้ม
14. นางสาวนภาวรรณ  แซเจ็ง
15. นายนักสิทธิ์  เสริมสันติธรรม
16. นางสาวปาริฉัตร  อินจันทร์
17. นางสาวปุณยวีย์  ทัพภูมี
18. นางสาวพรนภา  รามณู
19. เด็กหญิงพิชญ์สินี  โภคสมบัติ
20. นางสาวพิราภรณ์  เกิดหนองสังข์
21. นายมงคลศักดิ์  สาริพันธ์
22. นายรติพงษ์  จันทร์ศรี
23. เด็กหญิงรสธร  มะลิวงษ์
24. นางสาวรัตนากร  คำเสนาะ
25. นางสาวละอองดาว  แสงสุทิน
26. นางสาววีรนันท์  ศิริ
27. นายศุภฤกษ์  สาธุวรรณ
28. เด็กชายสิทธิชัย  แสงทอง
29. เด็กหญิงสิรมณี  ฉัตรวิเชียร
30. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วกล้า
31. นางสาวสุพิชชา  อึ้งจงเจตน์
32. นางสาวสุมลรัตน์  ธราพร
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลอดม่วงท่า
34. นายอัคนี  โฉมกาย
35. นางสาวอัยลดา  ลบแท่น
36. เด็กชายอานนท์  เจริญ
37. นางสาวอินทิรา  สุขศรีสวัสดิ์
38. นายเจษฎา  ใหม่เจริญ
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีประดิษฐ์
40. เด็กหญิงเมธาวี  แสนยบุตร
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นายปิยะพงษ์  ศรีแป๊ะบัว
3. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
4. นายสกนธ์  รอดใส
5. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
6. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
7. นายปัญญา  บัวบาน
8. นายมนัสชัย  สมชาติ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายมธัญญู  นิ่มพริก
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เสาวัง
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวภัทรกันย์  โมละกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายวีรวัฒน์  คงปิติ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. นางสาวภัทรกมล  ปาริยะ
 
1. นายโอภาส  สุวรรณโพธิ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายวรวุฒิ  ส่งเสริม
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายณัฐกฤฎ์  พิเชษฐภากรณ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เชื้อขำ
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกิตติพิชญ์  ผลอนันต์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปุญยวีย์  โรจนณัฏฐากุล
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายชนกันย์  มะลิทองไพศาล
2. เด็กชายชวิน  แสงอังคนาวิน
3. นายชิชวัชร  นรังศรี
4. นางสาวนภสร  วสิกรัตน์
5. นางสาวนัชชา  อินทราคม
6. นายพิสุทธิศักดิ์  ทรงบานชื่น
7. เด็กชายภวัต  ธีรกสิกร์
8. เด็กชายสหรัถ  ขวัญใจ
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เต็มศิริ
10. เด็กชายอธิบดี  โสภิพงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายจีรพันธุ์  ฤทธิวัชร
2. นางสาวณภัทร  ลิ่มเชย
3. เด็กชายธีรวัสส์  ทุมมา
4. เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีแขก
5. นายภัทรพล  กัลยาณมิตร
6. นางสาวมาริษา  ทรัพย์สิน
7. เด็กหญิงวงษ์ลดา  ศรีวงษ์
8. เด็กหญิงศศิภา  หิรัญศรี
9. เด็กชายสัญญพงศ์  วิญญา
10. นางสาวสุดารัตน์  ชินวงษ์พรหม
 
1. นางจิตเกษม  ชื่นชม
2. นางสาวศิริญา  ป้อมเสมาพิทักษ์
3. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวกมลวัทน์  วงษ์เกตุ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงษ์สมบูรณ์
3. เด็กชายฉัตรบดินทร์  เสลาคุณ
4. นายทศพร  บุญชู
5. เด็กหญิงธาริดา  ยะอนันต์
6. นายพชรดนัย  ภาโนมัย
7. นางสาววิชยาวรงค์  นันสบุตร
8. นายศุภวิชญ์  ตาสื่อ
9. นางสาวเกวลี  เหมาทองสุข
10. นายเพชรกำแพง  แสงอ่วม
 
1. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
3. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลเภา
3. เด็กหญิงณัฐมน  วงศ์ทอง
4. เด็กหญิงปทิตตา  โนรี
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
6. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
7. เด็กหญิงรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
8. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นายวีระยุทธ์  หนูคง
3. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
4. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ไกวัลวิศรุต
2. นางสาวณภัทร  พลเภา
3. นางสาวณัฐธยาน์  เฉลิมวงษ์
4. นางสาวปุณยวีร์  อินต๊ะ
5. นางสาวภัคจิรา  ศรีสงคราม
6. นางสาวภัณฑิรา  วงศ์ทอง
7. นางสาวมลฤดี  อุดมทิพย์
8. นางสาวสิรีธร  อุดรเสถียร
9. นางสาวอังคณา  ลำเจียก
 
1. นางเสาวภา   ตันติตยาพงษ์
2. นายวีระยุทธ์  หนูคง
3. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
4. นายสุทธิพร  แดนราชรัมย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลเภา
3. เด็กหญิงนงนภัส  แสงวิจิตร
4. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
5. เด็กหญิงปทิตตา  โนรี
6. เด็กหญิงพัชรพร  โชติกรจินดา
7. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
8. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
9. เด็กหญิงรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
10. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
11. เด็กหญิงสิริมา  สุรเกียรติ
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
4. นายวีระยุทธ์  หนูคง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ไกวัลวิศรุต
3. นางสาวณภัทร  พลเภา
4. นางสาวณัฐธยาน์  เฉลิมวงษ์
5. นางสาวนวพรรษ  พูลสวัสดิ์
6. นางสาวปุณยวีร์  อินต๊ะ
7. นางสาวภัคจิรา  ศรีสงคราม
8. นางสาวภัณฑิรา  วงศ์ทอง
9. นางสาวมลฤดี  อุดมทิพย์
10. นางสาวสุรีย์วรรณ  ราชสูงเนิน
11. นางสาวอังคณา  ลำเจียก
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นายวีระยุทธ์  หนูคง
3. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
4. นายสุทธิพร  แดนราชรัมย์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมปัญญา
2. เด็กหญิงจีราพร  คุ้มภัย
3. เด็กหญิงญานิศา  อิสอน
4. เด็กหญิงฐิติกมล  จิตสุวรรณ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ผสมทรัพย์
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุกสีเหลือง
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ช้างแย้ม
8. เด็กหญิงภัทราวดี  อุทุมพร
9. เด็กหญิงมยุริน  ผ่องใส
10. เด็กหญิงรัตนา  โสขุมา
11. เด็กหญิงวรัญญา  ทองมาก
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ไกยสิทธิ์
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริพันธุ์
14. เด็กหญิงสุภัทรา  รอบรู้
15. เด็กหญิงสุภัทรินทร์  รอบรู้
16. เด็กหญิงอารีซะ  เจ๊ะอาแว
 
1. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
2. นายมนัสชัย  สมชาติ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์มี
2. เด็กหญิงจารุพร  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ความดี
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ผิวบาง
5. นางสาวณัฐมล  ประสาททอง
6. นางสาวบุษกร  ระหา
7. นางสาวบุษกร  ภู่เณร
8. นางสาวปทิตตา  ปิยมหพงศ์
9. นางสาวพรรณพัชร  เย็นเมือง
10. นางสาวรินรดา  ราศรีจันทร์
11. นางสาวสมัญญา  ฉัตรวิเชียร
12. นางสาวสุภัสตา  วรสุข
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางสาววรัญญา  จันทร์มี
3. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
4. นายพิพัฒน์  อ่อนแช่ม
5. นางสาวฝน  เอราวัณ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นางสาวผุสชา  ดวงหนองบัว
2. นางสาวสุชาดา  ชินะศิริกุล
3. นางสาวเมธาวี  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางสมศิริ  ยังเฟื่องมนต์
2. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชินาธิป  วิสุทรานันทชัย
2. นางสาวธัญรดา  แบบขุนทด
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สาทพันธ์
 
1. MissFeng  Qiang
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกชวรรณ  แสงประทีป
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงสวิตตา  หาญณรงค์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กันหา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชยุตรา  สุรนิรันดร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  จ่างูเหลือม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวนชาดา  แย้มเอม
 
1. MissJeong A  Young
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายอิทธิพล  แซ่ชื้อ
 
1. นางสาวนฤมล  เจริญพร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเปรมวรี  ศิลปชัย
 
1. นางสาวชวินันท์  สวัสดิ์วงษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐธิดา  บัวทอง
 
1. นางสาวญาดา  ชลารักษ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพิชชาพร  โทณวรรณากร
 
1. MissTomoko  Ito
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกชกร  ศุภกิจจานุสรณ์
 
1. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวสิริวัลย์  ศรีบุญนาค
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจอนนี่  เกษมลักษณ์
2. นางสาวชิลิยา  จาง
3. นางสาวญาณิศา  เชียงจง
4. นางสาวบุษยมาศ  แสนวงศ์
5. นางสาวไอริณ  ปรางศรี
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
129 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายทรงชัย  ทีปะกากร
2. นางสาวทักษพร  ลีเส็ง
3. นางสาวนฤภร  บุญเทียน
4. นางสาวบุษกร  จันทรราช
5. นางสาวพลอยไพลิน  ขวัญเมือง
 
1. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
2. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
 
130 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีอุบล
2. นางสาวณัฐวรรณ  ศิลส่ง
3. นางสาวธันย์ชนก  ทัศกุล
4. นางสาวรินรดา  พุทธพงษ์
5. นางสาวเบญญาภา  พุ่มพวง
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
 
131 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกัญญาพัชร  กุลพาที
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชิดค้างพลู
3. นางสาววิชชุดา  ผงสินธุ์สุ
4. นางสาวสุนีย์  ท่าเกลือ
5. นางสาวแฮรัน  โซว
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวนันทวัน  สิริดำรงชัย
2. นางสาวปริชญา  พรสกุลชัยพร
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
133 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวมาริษา  สินปั่นจริต
2. นายวรฤทธิ์  ปิยวีรวงศ์
 
1. นางมินทร์ลดา  แสงโนรีฐิติกุล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภาวินี  บุญยนต์
2. นางสาวรัสรินทร์  อนันต์กานต์รุจา
 
1. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณิชกานต์  กายเพ็ชร
2. นางสาวอภิรดี  ทองอ่อน
 
1. นางสาวศริยา  สวนนิสิต
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคณิศร  พิพัฒน์
2. เด็กชายณัฐนนท์  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายธนกร  บัวประหลาด
4. เด็กชายธาม  ใจหาญ
5. เด็กชายนรินทร  เฮ็งเส็ง
6. เด็กชายปรัธนา  วิไลพันธ์
7. เด็กชายภูรินทร์  ไทยภักดี
8. เด็กชายสธน  สิมมะลี
 
1. นายอดิศร์  กาญจนไพริน
2. นายสมอานุภาพ  ศรีมงคล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกพร   ทิมประเทือง
2. นางสาวกมนนิษฐ์   พิสิทธิ์เนติกุล
3. นางสาวธมน    เนตรวิเชียร
4. นางสาวธิดาพร    ศิลา
5. นางสาวมุฑิตา   อุ่นแก้ว
6. นางสาววัชรประภา   ชลศิริพงษ์
7. นายศรายุทธ   ศรีงาม
8. นางสาวสิมิลัน   จำนงค์ทอง
9. นางสาวอัญรินทร์    ณ ระนอง
10. นางสาวเจนจิรา   มงคลมุกดา
 
1. นางสาวกนกกรณ์  ทองไพจิตร์
2. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
3. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวจิณนิภาห์  ใบใหญ่
2. นางสาวชญานิศ  ควรสาย
3. นางสาวธีรภรณ์  สิงห์ฟู
4. นางสาวพนิดา  จำนงเพียร
5. นางสาวเมธวดี  อ่อนฤาชา
 
1. นางนัยนา  วงษ์เกษม
2. นายกิตติศักดิ์  บุญพอ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สิทธิเสรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  สุนทรวิภาต
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  กำจัดภัย
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวกาญจนา  คงเผ่าพงษ์
2. นางสาวประทิน  พูลทรัพย์
3. นางสาวพิมพิราพร  หุ่นน้อย
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกานต์ชมนต์  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงตะขบ
3. เด็กหญิงชุติกา  บุญเกิด
 
1. นางสาวระเบียบ  สาธุการันต์
2. นางศศิธร  อัจจิมาธร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวธนพร  พันธุศักดิ์
2. นางสาวนงนภัส  สวัสดี
3. นางสาวพัชราณี  สุขสำราญ
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวอัจฉรา  ถวิลหล่อ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิตราพัชร  ตั้งสิทธิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เม่นทองคำ
 
1. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต
2. นายวิษณุ  พรจริยธรรม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายวัชริศ  ขุนแสน
2. เด็กชายเอกณัท  ชูภัทรพงศ์
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนัช  เลิศนิมิตธรรม
2. นายนฤชา  ตันติวุฒิ
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นางอุบล  รัตนศรีสอางค์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กชายนราธิป  แก้วแกลบ
2. เด็กชายปวีณ  ขวัญตา
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นายกานต์  กันหา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายภาสกร  แพรญาติ
2. นายสิรวิชญ์  เหรียญเจริญ
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นายพินิจ  สังสีมา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรสิริภากุล
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญแร่
 
1. นางณัฐมน  แสงจำรัส
2. นายณัฐจักร์  พัชรวิทย์มงคล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชนนาถ   พันธุสุนทร
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   แก้วงอก
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เลิศภัทรานันท์
2. นางสาวเพ็ญนภา   เลิศสุรัตน์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงอริยาภรณ์   สว่างศิลป์
2. เด็กหญิงเปมิกา   คงนาวัง
 
1. นางสาวธัญวรัตน์   เสงี่ยมรัตน์
2. นางสาวเพ็ญนภา   เลิศสุรัตน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชายพา
2. นายเศรษฐภาคย์  ทองอยู่
 
1. นายอัษฎาพร  พุทธภูมิ
2. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายวศิน  ชาญชัยสวัสดิ์
2. นายวิชัย  เกตุเมฆ
 
1. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
2. นายอภิชัย  ไสยรส
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤษฏิ์  สุทจิตร์
2. นายณัฐนนท์  ฮวบนรินทร์
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติชญา   ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงธนารีย์   อ่อนลมูล
3. เด็กหญิงเบญญาภา   สิริบูรพา
 
1. นางสาวกนกวรรณ   กรมถิน
2. นางชณิชา   เพชรปฐมชล
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปาณิศา   เฉยพงษ์
2. นางสาวเจนณิส์ตา   ดวงเว้า
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เลิศภัทรานันท์
2. นางวรรณวณา   ปัญญาใส
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกพร   เทียนศิริ
2. นางสาวกุลนิษฐ์  ศุภเมธางกูร
 
1. นางสาวกนกวรรณ   กรมถิน
2. นางสาวเพ็ญนภา   เลิศสุรัตน์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายฌณัฐ  ทองอยู่
2. เด็กชายปรมินทร์  ทวีรส
3. เด็กหญิงอุไรพรรณ  โพธิ์รัตน์
 
1. นางอรจิรา  ยอดคำ
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤษฏิ์  สุทจิตร์
2. นายณัฐนนท์  ฮวบนรินทร์
3. นายธีรวีร์  ศิวดุลย์
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายชนสรณ์  จึงมาริศกุล
2. เด็กชายธรรมธัช  เชยทอง
3. นางสาวปวีณา  ทองนพ
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  โตโส
2. นายพีรพัฒน์  จิรเมธาวงศ์
3. นายสมชาย  มั่นจิตร
 
1. นางกนกพร  อินจันทร์
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายวีร์ษรุต  ชาวอบทม
3. เด็กชายศรายุทธ  สมบูรณ์
 
1. นางกนกพร  อินจันทร์
2. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายชาตรี  แก้วกันยา
2. นายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. นายวีระวัฒน์  มั่นยืน
 
1. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
2. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายธนพล  พรมรินทร์
2. เด็กชายธีรภัทร์  พิมพ์ทักษิณ
3. เด็กชายสุดใจ  พิมพ์วงศ์ษา
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางอติพร  คงใหญ่
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวปฏิมากร  แซ่ตั๊น
2. นายพงศธร  โรจน์จำนงค์
3. นายสัมฤทธิ์  ยียวน
 
1. นายวิชัย  ทองบัณฑิต
2. นางอติพร  คงใหญ่
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุตรศรี
2. เด็กหญิงนภัสชนันพร  บวรโชติทัพพะ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุทัยศรี
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางอติพร  คงใหญ่
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายชนาธิป  พิมพา
2. นายธนกร  ป้อมประยูร
3. นางสาวมณีนพรัตน์  กาญจนดิษฐ์
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางอติพร  คงใหญ่
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ด้วงงาม
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เชื้อสมุทร
3. เด็กหญิงวรัญญา  วิจิต
4. เด็กหญิงวริษฐา  มีศรี
5. เด็กหญิงศิรินภา  พรมิ่ง
6. เด็กหญิงอภิชญา  คำโทพล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
2. นางศันสนีย์  หนูขาว
3. นางสมนึก  พลอยประดับ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวณัฐกานต์  ประเสริฐโส
2. นางสาวทิพย์รัตน์  สุขใส
3. นางสาวพนัชกร  เวียงนิล
4. นายวีรภัทร  แซ่เล้า
5. นางสาวสกุลแก้ว  เวียงคำ
6. นางสาวเบญมาส  บัวงาม
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางอติพร  คงใหญ่
3. นางสาวปินัทธา  เอี่ยมสกุล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปรางวลัย  ภูละคร
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  อ่อนเจริญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไทยถาพร
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  แจ้งไพร
2. นางสาวกชพร  สมวาทสรรค์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. นางสาวชลิตา  ทองธรรม
2. นางสาวติชิลา  ผ่องใส
3. นางสาวศริวรรณ  สงคุ้ม
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์   กองจันทึก
2. เด็กหญิงพิชญาภา   เอี่ยมทอง
3. เด็กหญิงเกศสุรัตน์   พุ่มนาค
 
1. นายวิชาญ   จินดาพงษ์
2. นางสาววิชัญญา   วิริยาทรพันธุ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกรชวัล   แพงไพรี
2. นางสาวกอปรพร   พานจำปี
3. นางสาวสาธิตา   ธนสุขสมบัติ
 
1. นายวิชาญ   จินดาพงษ์
2. นายณรงค์   โคตรมณี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ราศรี
2. เด็กชายวรพจน์  แสงคำ
3. เด็กหญิงอรพินท์  ถกลพัฒนกุล
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. นางสาวกมลพร  จันตรี
2. นายนัทธวุฒิ  ภาสะนะ
3. นางสาวสำราญ  อุดธิรัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา   พรมทองมี
2. เด็กหญิงสุธาสินี   โพธิ์นา
3. เด็กหญิงแพรไหม   ญาติสังกัด
 
1. นางสาวรจนา   สะตะ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   ใจวงศ์ผาบ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกรภัทร์  เหรียญนิติกร
2. นายกฤษณะ  ชาญชลสมุทร
3. นายฐิติกร  กฤตสุวรรณ
 
1. นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พรมชัย
2. เด็กหญิงธนพร  เจียรพัฒนาวงศ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  สุระเดช
 
1. นางจเร  โกมลสุต
2. นางอภิญญา  ทับทอง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนม์ชนก   เสาเปรีย
2. นางสาวชัญญา   ธนธรรมโชคชัย
3. นางสาวสุมุนา   ไทยเจีย
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางนิภา   คำถวาย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวชลธิชา  โชคศรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  คงนิพิท
3. เด็กหญิงอัณธิฌา  เพียรมนูพิพัฒน์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
2. นางสาวสิรินพร  ประวีณานุสรณ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  พุกถึก
2. นางสาวสิริลักษณ์  บุอ่อน
3. นายเจษฎา  จันทร์เจริญ
 
1. นางจิระนันท์  ทองขาว
2. นางสุกัญญา  รัตนสุทธวีร์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  มณีอินทร์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายธิติพัทธ์  ชัยศิริ
2. เด็กชายอภิรักษ์  งามสง่า
3. เด็กชายเฮ้าหนาน   ยิน
 
1. นางสาวสุมาลี  วงศ์อินทร์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายคชวัตน์  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายบุริศร์   รัตนกิจ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายพรหมรักษ์  จิรธรรมวงศ์
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมพู
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายนรบดี  สุวรรณรัตน์
2. นายศุภกร  อุปเถย์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
2. นางสุลิสา  เทพชมภู
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
2. เด็กชายปฎิพล  สอนหล้า
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายณภัทร  จันทโรจวงศ์
2. เด็กชายศิวกร  เกศมาริษ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
2. นางสุลิสา  เทพชมภู
 
189 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายกรชวัล  คนชม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก่นแสง
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  มานูเจริญโชค
4. เด็กชายชลนรินทร์  แถมศิริ
5. เด็กหญิงชลรดา  เมฆมนต์
6. เด็กชายญาณวรุฒม์  แก่นจันทร์
7. เด็กชายธนกฤต  คล้ายพันปี
8. เด็กชายธนวัฒน์  คำเชิด
9. เด็กชายธราเทพ  วงษ์ไพศาล
10. เด็กชายธีรพล  หอมวงษ์
11. เด็กหญิงนัทธมน  บุญชัย
12. เด็กหญิงปนัสยา  คุณเศษ
13. เด็กชายพิศิษฏ์  มณีเนตร
14. เด็กชายภัทราวุธ  วิเชียรพงษ์
15. เด็กชายภูมิพัฒน์  จรูญพันธ์พูนทวี
16. เด็กชายภูวิริศย์  แก้วทรัพย์ทวีกุล
17. เด็กชายวิศรุต  สกุลเจริญมาศ
18. เด็กชายวุฒิชัย  กลิ่นหอม
19. เด็กชายศุภกิจ  สังขฤทธิ์
20. เด็กชายสหรัถ  อนันต์
21. เด็กหญิงสุธาวดี  สุขประเสริฐ
22. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทิพย์สุวรรณ
23. เด็กหญิงอธิชา  ศรีวิเศษ
24. เด็กหญิงอรุณวดี  จำปาดี
25. เด็กชายอาณัติ  หมีสุข
26. เด็กชายเจตดิลก  แสนคำ
27. เด็กหญิงเหมียว  -
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นางอุษณี  รุ่งมโน
3. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
4. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ