หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 และ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววรนุช แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (สหวิทยาเขตชลบุรี 1)  
2 นายสุรศักดิ์ รักษาสุข ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
3 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
4 นางสาวถมทอง อดทน ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
5 นางสาวอนุสรา สิงห์โต ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
6 นายชยพล บุญยัง ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
7 นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
8 นายอำนวยศิลป์ กลิ่นหอม ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
9 นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
10 นายนฤกูล ชะเอมกูล ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
11 นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไท ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
12 นายวีระยุทธ์ หนูคง ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
13 นายภูริพันธ์ ห่อประทุม ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
14 นายธีรยุทธ อัมรากูล ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
15 นายนทีธร จุกเลียก ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
16 นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานประกวดนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1  
17 นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานประกวดนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1  
18 นางวาสนา วิสาโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานประกวดนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1  
19 นายชาตรี ถนอมวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานประกวดนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1  
20 นางสาวฐิติพร แก้วกมล ครู โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการดำเนินงานประกวดนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1  
21 นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานประกวดนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1  
22 นายวีระยุทธ์ หนูคง ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานประกวดนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1  
23 นายธีรยุทธ อัมรากูล ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานประกวดนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1  
24 นายสุทธิพร แดนราชรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานประกวดนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1  
25 นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดรำวงมาตรฐาน  
26 นางวาสนา วิสาโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดรำวงมาตรฐาน  
27 นางสาวรินทร์ลดา มะโนใจ ครู โรงเรียนเมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดรำวงมาตรฐาน  
28 นางจิตเกษม ชื่นชม ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการประกวดรำวงมาตรฐาน  
29 นายวีระยุทธ์ หนูคง ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดรำวงมาตรฐาน  
30 นายวีระ บัวงาม อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบำมาตรฐาน  
31 นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบำมาตรฐาน  
32 นางอุษณีย์ รุ่งมโน ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบำมาตรฐาน  
33 นางสาวสขิลา สิทธิศรี ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบำมาตรฐาน  
34 นางจิตเกษม ชื่นชม ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบำมาตรฐาน  
35 นายวีระ บัวงาม อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
36 นางอุษณีย์ รุ่งมโน ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
37 นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
38 นาสาวฐิติพร แก้วกมล ครู โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
39 นางสาววรัญญา จันทร์มี ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
40 นายชาตรี ถนอมวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
41 นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
42 นายนพพร โหมดเทศ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
43 นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุล ครู โรงเรียนปภัสสรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
44 นายชาตรี ถนอมวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดงตลกและมายากล  
45 นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุล ครู โรงเรียนปภัสสรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดงตลกและมายากล  
46 นายธีรยุทธ อัมรากูล ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดงตลกและมายากล  
47 นายนพพร โหมดเทศ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดงตลกและมายากล  
48 นายชาตรี ถนอมวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดกลองยาว  
49 นายนฤกูล ชะเอมกูล ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดกลองยาว  
50 นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดกลองยาว  
51 นางสาวรณาทิต สุดประเสริฐ ครู โรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดกลองยาว  
52 นางชญานิศา แก้วคำเจริญ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดกลองยาว  
53 นายปิยกฤษ ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
54 นายสิปปกร วินิจฉัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
55 นายสิทธิพันธ์ สโมทัย โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
56 นายอาคม วิทยเขตประภา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
57 นางสาววัชรี ชนะสงคราม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
58 นายจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
59 นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
60 นางมาลี กิจก้าวหน้า ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
61 นางจเร โกมลสุต ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
62 นางอภิญญา ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
63 นางรัชนี ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
64 นางสมทรง เคลือบสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
65 นางสุชาดา ชูชัยวรากิจ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
66 นางสมโภช ส่องสว่าง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
67 นางระวิวรรณ ศิริจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
68 นางจุรีย์ ชัยเจริญกุล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
69 นางสาวสุภิญญา โพธิสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
70 นางสาววรกมล คชเดช ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
71 นางสาวภาวิดา นาคสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
72 นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
73 นายกิติศักดิ์ บุญพอ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
74 นายเทพมงคล มังกร ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
75 นางสาวสุภาภรณ์ ภัทรพิศาล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
76 นางสาวจุฑามาศ หัสดง โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและประมวลผลคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
77 นายวิทู ศรารัตน์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและประมวลผลคะแนน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
78 นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด ครู โรงเรียนสาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
79 นางสาวบุษบง วรบุตร ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
80 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์  
81 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
82 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
83 นายพัลลภ เชวงชุติรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
84 นางอุไร ปู่มะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
85 นางเกื้อกูล แสงพริ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
86 นายสุรศักดิ์ รักษาสุข ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
87 นางอุไร ปู่มะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
88 นางวิจิตรา รักษาสุข ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
89 นางนิภา คำถวาย ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
90 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจวงศ์ผาบ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
91 นางสาวรจนา สะตะ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
92 นายสุทัศน์ ปริยงค์ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
93 นายภิญโญ เพิ่มพูล ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
94 นายระติศักดิ์ บุญคุ้มครอง ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
95 นายรักษ์พล ขจรกลิ่น ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
96 นายจเร หัตถภูมิเกษตร ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
97 นายสุรศักดิ์ รักษาสุข ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
98 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
99 นางสาวถมทอง อดทน ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
100 นางสาวอนุสรา สิงห์โต ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
101 นางอุไร ปู่มะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
102 นายสุรศักดิ์ รักษาสุข ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
103 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
104 นางสาวถมทอง อดทน ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
105 นางสาวอนุสรา สิงห์โต ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
106 นายชยพล บุญยัง ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
107 นายกมล โพธิชาติ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
108 นายวชิรวิทย์ ชุติมาวงศ์สกุล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
109 นางสาวญาณินท์ อุดมสุขถาวร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
110 นายสุบดินทร์ ศศิพินิจพร ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
111 นางสาวจันทิมา แพนไธสง ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
112 นายคุณากร ภู่ประจำ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
113 นางสาวอนุสรา สิงห์โต ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
114 นางสาวศิริญา ป้อมเสมาพิทักษ์ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
115 นางสุภักดิ์ พ่อค้าพานิช ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
116 นางสุภักดิ์ พ่อค้าพานิช ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
117 นายชยพล บุญยัง ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
118 นายเดชณรงค์ พักพา ครู โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์  
119 นายปุรัญชิต แสงพรู ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์  
120 นางสาวญาณินท์ อุดมสุขถาวร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์  
121 นางสาวสลิลทิพย์ พลอยประดับ ครู โรงเรียนสมคิดจิตวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
122 นายปัญญา บัวบาน ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
123 นายกมล โพธิโชติ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
124 นายมนัสชัย สมชาติ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเขียนวาดภาพลายเส้น  
125 นางสาวจตุพร บรรเทา ครู โรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเขียนวาดภาพลายเส้น  
126 นายวชิรวิทย์ ชุติมาวงศ์สกุล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเขียนวาดภาพลายเส้น  
127 นางสาวสุภัคญา อุมา ครู โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  
128 นางสาวศรุตา จันทขันธ์ ครู โรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  
129 นางสาวถมทอง อดทน ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  
130 นายนุกูล ศรีสุดใจ ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร (ข้าราชการบำนาญ) คณะกรรมการตัดสินทัศนศิลป์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
131 นายอนันต์ บุบผัน ครู โรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการตัดสินทัศนศิลป์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
132 นายอดิศร สุขใส ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินทัศนศิลป์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
133 นายเดชาธร ศรีสมัย เลขาชมรมเพาะช่างชลบุรี คณะกรรมการตัดสินทัศนศิลป์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
134 นายเกษม ธรรมรังษี ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยา คณะกรรมการสำรองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
135 นางสาวดวงกมล เครือทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการสำรองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
136 นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข ครู โรงเรียนสาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" คณะกรรมการสำรองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
137 นายคุณากร ภู่ประจำ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการสำรองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
138 นายอุทัย สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
139 นายเชษฐา ปาละกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
140 นางปิยวรรณ หอมเอนก รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
141 นางสมพร แสวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
142 นายประสงค์ ทองยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
143 นายชูชาติ หุตะเจริญ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
144 นายสารวิช สิงห์คราม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
145 นางกัณปรีชาญาณ์ สุวรรณศิลป์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
146 นายธนายุต จันทราเขต ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
147 นางสาวสุวะนิต สุระสังข์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
148 นางวัชรี ทองเนียม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
149 นางสาวพนารัตน์ พันธ์สมพงษ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
150 นายสาทิพย์ สีทอง ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
151 นางสาวเกตุวดี ทักษิณาจารี ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
152 นางสาวจินตนา อินทนาม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
153 นางสาวรดามณี อันตะละโลก ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
154 นางสาวนันทา ศรีแก้ว ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
155 นางสาววันดี แนบเชย ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
156 นางสาวทรรศนาภรณ์ วงค์คำจันทร์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
157 นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
158 นางสาววรนารถ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
159 นางไพรัตน์ วงษ์บูรณาวาทย์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
160 นายเขตรัตน์ จันทะศรี ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
161 นายเฉลิมพล บุษบรรณ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
162 นายมณเฑียร ส่งเสริม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
163 นางจารุณี รัตนพาหิระ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
164 นายสรรพวัต อู่ตะเภา ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
165 นายประทีป ไป๋สกุล ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
166 นายไพโรจน์ ชัยวัฒน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
167 นายชัยยศ นุ่มกลิ่น ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
168 นายประทิน บุญงาม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
169 นายชัยชิต บุญมีประเสริฐ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
170 นางกนิษฐา วีรผาติวัฒน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
171 นางรักชนก กิตติกานดาพร ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
172 นางสาวภัทรษร พลอยงาม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
173 นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
174 นางสาวเมธินี เพชรคง ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
175 นางวราภรณ์ จิรวัฒน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
176 นางขวัญยืน การะกิจ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
177 นายอดิศร์ กาญจนไพริน ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
178 นายณัฐวุฒิ มหากัณฑ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
179 นายชวินโรจน์ สรรพสิทธิพานิช ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
180 นางเยาวลักษณ์ บัวศรีใส ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 1  
181 นางวาณี ใจใหญ่ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
182 นางสุวรรณา วรรณนลิน ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
183 นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่น ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
184 นางพรชนก เดชาทยานันทน์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
185 นายประสาน ปราบจินดา ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
186 นายสุบดินทร์ ศศิพินิจพร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
187 นางนวลนาถ จินดาพงษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
188 นายรักษ์พล ขจรกลิ่น ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
189 Ms. Tang Gui Hong ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
190 Mr. Wei Wen Lang ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
191 Ms. Jia Si Yang ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
192 Mr. Tao Wei ครูโรงเรียนบูรพาวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
193 Mr. Hua Li ครูโรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
194 Ms. He Wei Min ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
195 Miss Sun Si Qi ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
196 Ms. Peng Cong Qing ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
197 Mr. Wu Chao Jie ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
198 Ms. Yim So ครูโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
199 Ms. Li Fang Yu ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
200 Ms. Ying Lin ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
201 Mr. Fan Deng Feng ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
202 Mr. Han Yong Jiang ครูโรงเรียนบูรพาวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
203 Ms. Li Xiao Meng ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
204 Mr. Zhong Shu ครูโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
205 นางอุไรวรรณ ศรีสำราญรุ่งเรือง ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
206 นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
207 นางสาวปิยากรณ์ แฉล้มรัมย์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
208 นางสาวเปรมยุดา อัจฉริยะชาญวนิช ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
209 นางสาวกุลวรินท์ ญานประภาส ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
210 นายกฤษฎาวุฒิ ปราบพยัคฆ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
211 นางสาวกนกวรรณ์ ผลพฤกษา นิสิตฝึกสอนโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
212 นางราณี มงคลดาว ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
213 นางชุติมา สังขวดี ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
214 นางสาวชวินันท์ สวัสดิ์วงษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
215 นางสาวชนนิกานต์ อัคติ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
216 นางสาวชญานุตย์ เจริญกิจ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน  
217 นางวนิดา อุ่ยพานิช ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
218 นางสาวจุฑามาศ ศุภผล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
219 นางสาวสุภาวดี จ่างูเหลือม ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
220 นางโศภิน ด้วงนิล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
221 นางสาวศิวิมล ศิริรักษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
222 นางสาวญาดา ชลารักษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
223 นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
224 นางนันท์นภัส โชติพัฒน์ชยะกูร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
225 นางอรัญญา เตียวสามารถ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
226 นางสาวชุติมา ชื่นตา นิสิตฝึกสอนโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
227 นางสาวณัฐกานต์ กันหา ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
228 นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
229 Miss Ayano Masaki ครูโรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
230 Ms. Yasuko Toho ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
231 นางสาวรัตติกาล ชิณโคตร ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
232 Mr. Shoji Kawata ครูโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
233 Miss Riyo Hayami ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น  
234 นางประทิน อิศราประทีปรัตน์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส  
235 นางสาวพิมพ์วรี มุณีรัตน์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส  
236 นางสาวนภัสสร วัฒนศฤงคาร นิสิตฝึกสอนโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส  
237 นางสาวภวิสรา ชูวงศ์อภิชาติ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส  
238 นายนิธิ ศีลวัตกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส  
239 Ms. Nayiri Bidanian ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส  
240 นางสาวจรรยาพร เบ็ญจศิริวรรณ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศส  
241 นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  
242 Ms. Jeong A Yong ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  
243 นางสาวชญานันท์ วิสัย นิสิตฝึกสอนโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  
244 นางสาวศริยา สวนนิสิต ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  
245 นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  
246 Ms. Eungyeong Kim อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  
247 Mrs. Lim Soo Boon ครูโรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเกาหลี  
248 นายอภิภู สกุลทรายเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
249 นายพชรพล เจริญพักตร์ ครู โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
250 นางสาววรรณวรา ปราศจากศัตรู ครู โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและประมวลผลคะแนน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
251 นายศานิต โหนแหย็ม ครูชำนาญการ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา งานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
252 นายพชรพล เจริญพักตร์ ครู โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา งานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
253 นางกุหลาบ เกิดหลำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
254 นางสาววรรณวรา ปราศจากศัตรู ครู โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
255 นางสาวสุนีย์ เจียงจันทึก โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
256 นางสาวกมลลักษณ์ บูรณธนานุกิจ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
257 นางสาวจุฑามาศ หัสดง โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
258 นางสาวณัฐณิชา พรหมสินธุ์ ครู โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
259 นางณิชาภา เต็งสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
260 นายธนรัชต์ บุรีสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่อำนวยการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
261 นางสาวณัฐณิชา พรหมสินธุ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
262 นายไพบูลย์ อุนทสูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
263 นายเตชพัฒน์ พงษาปาน ครูชำนาญการ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและอำนวยความสะดวก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
264 นางสาวจุฑามาศ เย็นฉ่ำ ครู โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและอำนวยความสะดวก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
265 นายเรืองเดช สาระปารัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
266 นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
267 นายสิปปกร วินิจฉัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
268 นายสิทธิพันธ์ สโมทัย ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
269 นายอาคม วิทยเขตปภา ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
270 นางสาววัชรี ชนะสงคราม ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
271 นายจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
272 นายวัชระ บุปผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
273 นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
274 นางธีรยา กฤษวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
275 นายสุรจิต จิตรชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
276 นายปิยวัฒน์ ปานด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
277 นางนัยนา วงษ์เกษม ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
278 นายสุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์ โรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน  
279 นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน  
280 นางวิไลวรรณ ปัญญวัฒนกิจ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน  
281 นายอดุลย์ บรรพสุวรรณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน  
282 นายคันทรง ไตรมาส โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน  
283 นางสาวภัทรา ยอดยิ่ง โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
284 นางสาววาลี สุริมานนท์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
285 นางศรินยา เฮงอุดมทรัพย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
286 นางสาวภณิชชา อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
287 นางสมพร ดอกไม้คลี่ โรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor  
288 นายสิทธิพันธ์ สโมทัย ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
289 ว่าที่พันตรีบุญฤทธิ์ รุจิวงษ์สิริกุล ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
290 นายวิษณุ ศรีชลายนต์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
291 นางเจริญภรณ์ พิงกระโทก โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
292 นางวิจิตร ศรีเพชร โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
293 นายวิรัช เรืองสมบัติ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
294 นายสุชาติ ตรีเกียรติคุณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
295 นายจรัล อ่อนจิตร โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
296 นายวิษณุ แท่นหิน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
297 นายยิ่งยศ ลดหวั่น ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
298 นายไพศาล เสริมศรี ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
299 นายสุรจิต จิตรชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
300 นายอำนวย พุทธภูมิ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
301 นางอรุณี ตั๊นงาม ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
302 นางศศิธร อัจจิมาธร ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
303 นางวาสนา วิสาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
304 นางวาณี พวงสุดรัก ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
305 นางสาวสมรัก หาญณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
306 นางสาวระเบียบ สาธุภารันต์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
307 นางสาวอาภาพร ดีรัศมี ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
308 นายบัญชา ช่วยชูทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
309 นายนา ตันหลง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
310 นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
311 นายยิ่งยศ ลดหวั่น ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
312 นางสาวพิศราภรณ์ กุธพันธ์ ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
313 นางสาวพรพิมล เหี่ยวเกิด โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
314 นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทวงค์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
315 นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
316 นายชาญจิต ธีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
317 นายอำนวย พุทธภูมิ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
318 นายอัษฎาพร พุทธภูมิ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
319 นายวิษณุ พรจริยธรรม ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
320 นางสุชาดา ชูชัยวรากิจ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
321 นางสาวลักษณา ศรีแพ่ง ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
322 นางเจริญภรณ์ พิงกระโทก โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
323 นางวิจิตร ศรีเพชร โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
324 นายวิรัช เรืองสมบัติ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  
325 นางสาววารุณี คำภูลอย โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
326 นางสาวณัฏฐนิฎช์ แซ่อึ้ง โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
327 นางสาววัจนะ ถาวร โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
328 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
329 นางกิตติยา ศรีวิรัญ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
330 นายธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
331 นายมงคล แสนประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
332 นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
333 นายกิติศักดิ์ บุญพอ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
334 นางสาวกัลยา โอสถผสม ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
335 นางสาวณัฐธนัชพร บ๊ะวงษ์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขันของโรงเรียน  
336 นางสาวนพณัฐ จ้อยทอง ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขันของโรงเรียน  
337 นางสาววรนุช แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขันของโรงเรียน  
338 นายกิติพงษ์ ผาเจริญ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ออกแบบเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (สหวิทยาเขตชลบุรี 1)  
339 นางสาววรนุช แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรของโรงเรียน  
340 นางสาวณัฐธนัชพร บ๊ะวงษ์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรของโรงเรียน  
341 นางสาวนพณัฐ จ้อยทอง ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรของโรงเรียน  
342 นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
343 นางธีรยา กฤษวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
344 นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
345 นายสุรจิต จิตรชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
346 นายปิยวัฒน์ ปานด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
347 นางเพ็ญศรี โสดขุนทด ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
348 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
349 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
350 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
351 นางสาวนงค์นภา อาจทวีกูล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
352 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
353 นายประจักษ์ ส่องสว่าง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
354 นางกิตติยา ศรีวิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
355 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
356 นายประจักษ์ ส่องสว่าง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
357 นางเพ็ญศรี โสดขุนทด ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
358 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
359 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
360 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
361 นางสาวนงค์นภา อาจทวีกูล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
362 นางสาวพรรณปพร เพ็ชรกำจัด นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
363 นางสาวอารีรัตน์ สุรินทราบูรณ์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
364 นางกิตติยา ศรีวิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประสานงานการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
365 นายสุรจิต จิตรชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
366 นายอำนวย พุทธภูมิ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
367 นางกุลวดี พงษ์พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
368 นางสุชาดา ชูชัยวรากิจ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
369 นายประจักษ์ ส่องสว่าง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
370 นางธีรยา กฤษวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
371 นางอภิญญา ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
372 นางพรพนา ช้างสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
373 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการเอกสารและการเงินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
374 นางสาวศันสนีย์ ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการฝ่ายเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
375 นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการฝ่ายเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
376 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการฝ่ายเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
377 นางจเร โกมลสุต ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
378 นางวาสนา วรรณรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
379 นางสาวสมรัก หาญณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
380 นางวาณี พวงสุดรัก ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
381 นายเทพมงคล มังกร ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
382 นางระวิวรรณ ศิริจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
383 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
384 นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และต้อนรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
385 นายอัษฎาพร พุทธภูมิ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
386 นายวิษณุ พรจริยธรรม ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
387 ว่าที่ ร.ต.จิระชัย ธรรมนิยม ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจราจรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
388 นายอำนวย พุทธภูมิ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจราจรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
389 นายปิยวัฒน์ ปานด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
390 นางสิริกาญจน์ กุลประยงค์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
391 นางกุหลาบทิพย์ เพ็งอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
392 นางอาภรณ์ ดวงรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
393 นางชลลดา ยิ้มเจริญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
394 นางเพ็ญศรี โสดขุนทด ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
395 นางสาวพรรณปพร เพ็ชรกำจัด นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
396 นางสาวอารีรัตน์ สุรินทราบูรณ์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
397 นางกิตติยา ศรีวิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
398 นายอวะสัน บรรจงปรุ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
399 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
400 นางสาวอารีรัตน์ สุรินทราบูรณ์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
401 นางสาวพรรณปพร เพ็ชรกำจัด นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
402 นางสาวกัลยา โอสถผสม ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
403 นางสาวอรศิริ จั่นบำรุง ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
404 นางสาวอนงค์ จักกะพาก ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
405 นายปณชัย วัฒนะแสง ครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
406 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
407 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
408 นางขวัญใจ นาคเสวี ครูโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
409 นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
410 นางจิลาวัลย์ สัญญาวิรัตน์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
411 นางมลิวัลย์ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
412 นางสาววรรณา จำปี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
413 นายรุ่งโรจน์ นันศรีเกตุ ครูโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
414 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
415 นายอุดม สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
416 นางพัชนินันท์ เชยชิต ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
417 นางสาวสุรีย์พร สำราญรณศักดิ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
418 นางสาวนงค์นภา อาจทวีกูล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
419 นางวลีรัตน์ สุวคันธ์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
420 นางสาวอรพรรณ นันติ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
421 นางสาวอัจฉราพรรณ ป้องทองคำ ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
422 นางสาวนงค์นภา อาจทวีกูล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
423 นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยว ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
424 นางสาวภัทรพร ไหลไพบูลย์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
425 นางสาวรุ่งนภา มั่งคั่ง ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
426 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
427 นางรำเพย นามพระจันทร์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
428 นางอัจฉรา สร้อยตัน ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
429 นางสาวสุภาพร สุริยาสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
430 นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
431 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
432 นางกาญจนา มากพูน ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
433 นางดาราวรรณ บุญจันทร์ดา ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
434 นางสาวปัณณธร แก่นนาค ครูโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
435 นางเพ็ญศรี โสดขุนทด ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
436 นายพงศ์ศิริ ปิตะธารา ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
437 นางสาวอนิศรา คงดี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
438 นางวรรณวิมล มิตรพระพันธ์ ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
439 นายประจักษ์ ส่องสว่าง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
440 นางสาววินนา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
441 นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
442 นางสมพิศ จันทมาลา ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
443 นางเพ็ญศรี โสดขุนทด ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
444 นางกาญจนา ชื่นชม ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
445 นางรุ่งนภา แดงเดช ครูโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
446 นางสาวชาริกา เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
447 นางสาวมัสยา โพธิ์พันธ์ ครูโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
448 นางสาวโศรยา พงษ์ธนู ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
449 นางกิตติยา ศรีวิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
450 นางรดากานต์ นิรัติศัยกุล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
451 นางสาวเสาวนีย์ สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
452 นางศศิธร กัณหา ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
453 นางกิตติยา ศรีวิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.4 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
454 นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
455 นายอักษร มากพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
456 นางสาวนันทนา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
457 นางสาวสายใหม ภารประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
458 นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
459 นางวัชรา จรูญผล เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
460 นายอักษร มากพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
461 นางวัชรา จรูญผล ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
462 นางฐิติพร ประสพโชคอำนวย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
463 นางสาวเบญญาภา เจริญเตีย ครู โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
464 นางสาวอันชัน เเซ่เตียว คร โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
465 นางสาวกัลยา อัมพุชินีวรรณ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
466 นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์ ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
467 นางสาวศศิพร บุรีรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
468 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง ครู โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
469 นายวชิราวุธ สอนโสภา ครู โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
470 นางอรุณี ตั๊นงาม ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
471 นายพันศักดิ์ อุดหนุน ครู โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
472 นางปราณี มิตรยง ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
473 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการดำเนินการจัดการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
474 นายอักษร มากพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลเเละเกียรติบัตร การเเข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
475 นางวัชรา จรูญผล เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลเเละเกียรติบัตร การเเข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
476 นางสาวพรพิมล สิงสนั่น ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลเเละเกียรติบัตร การเเข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
477 นางสาววาสนา เจริญไทย ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลเเละเกียรติบัตร การเเข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
478 นางสาวปาริษา นาคะ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลเเละเกียรติบัตร การเเข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
479 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลเเละเกียรติบัตร การเเข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
480 นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
481 นางอรกัญญา บังคม ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
482 นางสาวศิริกุล นาวาเจริญ ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
483 นางสาวฐิตาพร วิพิมพ์สุทธิ์ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
484 นางสาวสุภาพร พละสูร นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
485 นางสาวธันยกานต์ ซีเเก้ว นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
486 นางสาวสุเฑียร จิตต์โคตร์ ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
487 นางสาวนันทนา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
488 นางสาวปรีลดา สุขเจริญ ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
489 นางสาวพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
490 นางสาวโสภา เชื่อมทอง ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
491 นางสมทรง รองาม ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
492 นางสาวนันทนา เจริญสุข ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดอาหารเเละเครื่องดื่ม การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
493 นางสาวปาริษา นาคะ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดอาหารเเละเครื่องดื่ม การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
494 นางสาวฐิตาพร วิพิมพ์สุทธิ์ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดอาหารเเละเครื่องดื่ม การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
495 นางสาวสุภาพร พละสูร นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดอาหารเเละเครื่องดื่ม การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
496 นางสาวธันยกานต์ ซีเเก้ว นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดอาหารเเละเครื่องดื่ม การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
497 นางวัชรา จรูญผล ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดอาหารเเละเครื่องดื่ม การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
498 นางสาวพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดอาหารเเละเครื่องดื่ม การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
499 นางสาวสายใหม ภารประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
500 นายพูนลาภ เกตุทองเเถม ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
501 นายนฤเดช เจริญรัมย์ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
502 ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์ พุดพรม ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
503 นางสาวพรพิมล สิงสนั่น ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เเละบันทึกภาพ การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
504 นางวัชรา จรูญผล ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารเเละรับรายงานตัว การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
505 นางอรกัญญา บังคม ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารเเละรับรายงานตัว การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
506 นางสาวปาริษา นาคะ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารเเละรับรายงานตัว การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
507 นางสาวฐิตาพร วิพิมพ์สุทธิ์ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารเเละรับรายงานตัว การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
508 นางสาวสุภาพร พละสูร นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารเเละรับรายงานตัว การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
509 นางสาวธันยกานต์ ซีเเก้ว นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารเเละรับรายงานตัว การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
510 นางสาวพรพิมล สิงสนั่น ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารเเละรับรายงานตัว การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
511 นางพิมลพรรณ บุญถนอม ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการจัดทำเอกสารเเละรับรายงานตัว การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
512 นายพูนลาภ เกตุทองเเถม ครู โรงเรียนชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละฝ่ายจราจร การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
513 นายขุนศึก สวนม่วง ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละฝ่ายจราจร การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
514 นายนฤเดช เจริญรัมย์ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละฝ่ายจราจร การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
515 นายนพรัตน์ มั่งคั่ง ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละฝ่ายจราจร การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
516 นายศรายุทธ ประโหมด ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่เเละฝ่ายจราจร การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
517 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา ครู โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" เจ้าหน้าที่ดูเเลระบบประมวลผลคะเเนน การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
518 นางวาสนา สนองผล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและประมวลผลคะแนน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
519 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและประมวลผลคะแนน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
520 นางอติพร คงใหญ่ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
521 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
522 นางวาสนา สนองผล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
523 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
524 นางอติพร คงใหญ่ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
525 นายณัฐชนน ขาวสอาด โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
526 นางสาวเจริญพร พันธุ์แพง โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
527 นางสาวสิรีรัศมิ์ ศรีสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม  
528 นางพรพิมล เทศสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม  
529 นางสาวพัลลภา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม  
530 นางสิรีรัศมิ์ สิรีหาญนธี ครูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม  
531 นายเตชิต แผลงอาวุธ ครูโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม  
532 นางพจนารถ วิเชียรเทียบ ครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม  
533 นางพรพิมล เทศสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม  
534 นางสุภิญญา พ้นภัยพาล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม  
535 นางสาวภัทรีญา แก้วพรม ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม  
536 นางสาววรัญญา ธารามาศ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม  
537 นางสาววารุณี วิเศษสุด ครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม  
538 นายณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม  
539 นางสาวแสงอาภา ดิษสวรรค์ ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม  
540 นางสาวกนกวรรณ จันทร์เสน ครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม  
541 นายธนพศ อินทเคหะ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม  
542 นางศรินยา ธนกิจไพสิฐกุล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม  
543 นางชะบา อ่อนนาค ครูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม  
544 ว่าที่ ร.ต.ศิรวิชช์ พุดพรม ครูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น  
545 นางสาวประไพพรรณ ศุภระศร ครูโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น  
546 นางสาวนุวรีย์ กองสิงห์ ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น  
547 นายณัฎฐกิตต์ ศรีสันต์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น  
548 นายสกนธ์ รัฐนันทมงคล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น  
549 นายสุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์ ครูโรงเรียนวุฒิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น  
550 นางฐนษร นรินทรางกูล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น  
551 นายวิชา จำนงค์ผล ครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์  
552 นางมธุรดา ตันเจริญ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์  
553 ว่าที่ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์  
554 นางนันทพร คำม่วง ครูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์  
555 นางสาวณัฎฐธรา สันติภาพศศิธร ครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
556 นายสนธยา ณ ปัตตานี ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
557 นางพิชญ์พิสุทธิ์ เม่นวังแดง ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
558 นางรุ่งนภา ตีรยพันธ์ ครูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
559 นางวาสนา จันทร์ลิ้ม ครูโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
560 นางสาวอรชร พืชพันธ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
561 นางสาวจิตรา ปานสกุณ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
562 นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
563 นางอุไรวรรณ น้อมนำชัย ครูโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
564 นายพุทธิภาคย์ รักซ้อน ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
565 นางสาวอาภาพรรณ ทองย้อย ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
566 นายเอกราช บุญหว่าน ครูโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
567 นางสาวศิรินธรา อิธิยาภรณ์ ครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
568 นางอำไพ พ้นภัยพาล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
569 นางเพ็ญศรี สมบูรณ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
570 นายสุธิรัตน์ ประชุม ครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
571 นางสาววันทนี เอื้อรักษ์โอฬาร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
572 นางกรรณิการ์ หงษ์เจ็ด ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
573 นายเตชิต แผลงอาวุธ ครูโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  
574 พระมหาประยุทธ จนทวํโส รองเจ้าอาวาสวัดบางเป้ง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล  
575 นางสาวพิมพา มงคลชัยฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล  
576 นางสาวพัชรี แสงขาว ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล  
577 นางสาวพรรษกร โพธิ์ยา ครูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล  
578 นางสาวไรรา เนื่องดิถี ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
579 นางสาวปราณี สีฉ่ำ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
580 นางสาวโชติกา แก่มแก้ว ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
581 นายจักรพงษ์ รัตนสงคราม ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
582 นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
583 นางนันทา ผลบุญ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
584 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริภา เทพรินทร์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
585 นายธนพัฒน์ บุระทอน ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
586 นางสาวกุญญาดา วงค์จันทร์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
587 นางสาวสิวินีย์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
588 นางสาวเพ็ญศรี ศรีโยธี โรงเรียนชลราฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
589 นางสาวสุนันทา ฟองสมุทร โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
590 นายวิชัย ทองบัณฑิต โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
591 นางวาสนา วรรณรักษ์ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
592 นางวัลภา เจียมจุ้ย โรงเรียนชลราฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
593 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
594 นางสาวเกตุแก้ว พันธนะวาทิน โรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
595 นายชญารัฐ วิลัยรัตน์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
596 นางสาวลภัส เปรมปรี โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
597 นางอภิญญา ทับทอง โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
598 นายสมเกียรติ อินศิริ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ  
599 นายณรงค์ โคตรมณี โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ  
600 นายนภสินธุ์ เจียมสายวงศ์ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ  
601 นายประสิทธิ์ ฮาตระวัง โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นและการจัดสวนแก้ว  
602 นางศิวพร แย้มแตงอ่อน โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นและการจัดสวนแก้ว  
603 นางสาววิชัญญา วิริยาทรพันธ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นและการจัดสวนแก้ว  
604 นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุล โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นและการจัดสวนแก้ว  
605 นางสมทรง รองาม โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร  
606 นางนุกูล ไชยพงษ์ โรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร  
607 นางสาวรจนา สะตะ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร  
608 นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตร โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร  
609 นางวิจิตรา รักษาสุข โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  
610 นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  
611 นางบุษบา มานิตย์ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  
612 นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภา โรงเรียนแสนสุข เจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับสหวิทยาเขต  
613 นางสาวสิวินีย์ พรหมบุตร โรงเรียนแสนสุข เจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับสหวิทยาเขต  
614 นางสาวกุลญาดา วงค์จันทร์ โรงเรียนแสนสุข เจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับสหวิทยาเขต  
615 นางสาวสุนทรี ผาตินาวิน โรงเรียนแสนสุข เจ้าหน้าที่ดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับสหวิทยาเขต  
616 นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูล โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)  
617 นางสายสุนีย์ หงษ์สาคร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)  
618 นางสาวฉวีวรรณ ไม้งาม โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)  
619 นางจิระนันท์ ทองขาว โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)  
620 นางปรัชญ์ฐมา บัวแก้ว โรงเรียนชลราฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  
621 นางสาวเบญจมาภรณ์ พันธ์ศิริ โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  
622 นางอติพร คงใหญ่ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  
623 นางสาววลัยพร วงศ์กองแก้ว โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)  
624 นางสาวลักษ์ณภา แก้วคำแจ้ง โรงเรียนชลราฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)  
625 นายวิษณุ พรจริยธรรม โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)  
626 นางสาวธัญวรัตน์ เสงี่ยมรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)  
627 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา หาญโงน โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)  
628 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
629 นางยุภาพร เปรมกมล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
630 นางอุบล รัตนศรีสอางค์ โรงเรียนชลราฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
631 นางสาวเพ็ญนภา เลิศสุรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
632 นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุล โรงเรียนบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
633 นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
634 นางสาววรนุช แสงจันทร์ โรงเรียนชลราฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
635 นางสาวกนกวรรณ กรมถิน โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
636 นางชรินทร์ทิพย์ มีทรัพย์ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
637 นายอภิชัย ไสยรส โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
638 นางสาวอัมไพ บุญมี โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  
639 นางสาวศันสนีย์ ศรีสุข โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  
640 นางสาวสิวินีย์ พรหมบุตร โรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  
641 นายระติศักดิ์ บุญคุ้มครอง โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  
642 นางสาวณาตยา จรพิภพ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  
643 นางกรองทอง บุญพร้อม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  
644 นางสาวโสภา เชื่อมทอง โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
645 นางสาววันวิสา นาประสิทธิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
646 นายณัฐ กาญจนศิริ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
647 นายณัฐชนน ขาวสอาด โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Applications  
648 นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทอง โรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer  
649 นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer  
650 นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer  
651 นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภา โรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer  
652 นางสาวนพณัฐ จ้อยทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer  
653 ว่าที่ ร.ต.คุณากร มะหัด โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer  
654 นางสาวอุษา รุ่งมโน โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editer  
655 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editer  
656 นางสาวสายใจ ยะหัตตะ โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editer  
657 นางสาวณัชชา ตอมพุดซา โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editer  
658 นายพงศธร คำใสหลอด โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editer  
659 นางบัวทอง นันทะจันทร์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editer  
660 นายเชาวเลิศ พลรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
661 นางอุมาพร ศรีเมือง โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
662 นางสาวกัญญารัตน์ วิสัยพรหม โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
663 นางชณิชา เพชรปฐมชล โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
664 นางสาวแววมณี แสงเพชร โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
665 นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
666 นายวิเชียร ดอนแรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
667 นายสุทธิศักดิ์ เคลือบสูงเนิน โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
668 นายอำนวย พุทธภูมิ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
669 นางผาณิตดา ภาณุพินทุ โรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
670 นายพินิจ สังสีมา โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
671 นางญาณกร คชินทรโรจน์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
672 นายชัยนาท วีระโห โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
673 นางสาวจุฑามาศ หัสดง โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
674 นายปิติภัทร วัดแก้ว โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
675 นายชาตรี ดีมีศรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
676 นายจเร หัตถภูมิเกษตร โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
677 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
678 นางสาววรรณวณา ปัญญาใส โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint  
679 นางสาวภัทธนิดา แสนยามูล โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint  
680 นางพิมพา ดาวบริบูรณ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint  
681 นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint  
682 นางบุษบา มานิตย์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
683 นางสาวปินัทธา เอี่ยมสกุล โรงเรียนบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
684 นางสาวจันทร์จิรา ศิริพรหม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
685 นางสุกัญญา รัตนสุทธวีร์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
686 นายรุ่งทวี พรรณา โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
687 นางอติพร คงใหญ่ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
688 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
689 นายณัฐชนน ขาวสอาด โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
690 นายมนัสชัย สมชาติ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
691 นายวิชัย ทองบัณฑิต โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
692 ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
693 นายณัฐชนน ขาวสอาด โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
694 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
695 นางญาณกร คชินทรโรจน์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
696 นางวาสนา สนองผล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
697 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
698 นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
699 นายประดิษฐ์ หอมหวาน โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
700 นางสาวจันทิมา แพนไธสง โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
701 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
702 นายอภิชัย ไสยรส โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรและบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
703 นายณัฐชนน ขาวสอาด โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
704 นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
705 นางกรองทอง บุญพร้อม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]