หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา หุตะเจริญโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี เต็งศรีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางเพียงฤทัย กระเเสร์ชลโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ดวงรัตน์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ดีบางโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
6. นางสาวภัสราภรณ์ วรามิตรโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางสาวกัลยา อัมพุชินีวรรณโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
8. นายรณชัย พลอยเพ็ชรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
9. นางสาวปูน บุตรีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
10. นางสาวนงนุช สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
11. นายคมสันต์ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
12. นางสาวอังคะณา จันทะเรืองโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
13. สิบเอกหญิงวรารัตน์ ด้วงคำโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
14. นางอรกัญญา บังคมโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
15. นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
16. นางฐิติพร ประสพโชคอำนวยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
17. นางดวงหทัย บุญรอดโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
18. นางสาวพรพิมล โกศัลวัฒน์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา หุตะเจริญโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา วรรัตน์โรงเรียนแสนสุขกรรมการ
3. นางสาวภัสรารัตน์ จอมโชติโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายวัฒนะ เจริญนานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายไตรภูมิ แย้มหงษ์ทองโรงเรียนกุญเเจคริสเตียนวิทยากรรมการ
6. นางสาววัฒนา แก่นเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
7. นางสาวฉันทนา มนต์วิเศษโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
8. นายอวะสัน บรรจงปรุโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
9. นางสุพรรณี อุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
10. นางพิมลพรรณ บุญถนอมโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
11. นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมาโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
12. นางสาวจินตรัตน์ ธำรงวิริยะวงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
13. นายธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
14. นางกมลวรรณ ประการะสังข์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
15. นางสาวอรพรรณ วรรัตน์ญานนท์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ทองดีโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. ดร.เบญญาภา เจริญเตียโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ใจพลเเสนโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางอรุณี ตั๊นงามโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวนฤทธิ์ศรา บุญฤทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางสุวรรณา อักษรศิลป์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน อธิคมกมลาศัยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ พงศ์ประเสริฐโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายจิตบุณย์ กุลสุวรรณโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางนงนุช วิชาจารย์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมาโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ทองดีโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา เจริญเตียโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ใจพลเเสนโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางอรุณี ตั๊นงามโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวนฤทธิ์ศรา บุญฤทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางสุวรรณา อักษรศิลป์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน อธิคมกมลาศัยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ พงศ์ประเสริฐโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิพงศ์ ประทุมมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายจิตบุณย์ กุลสุวรรณโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางนงนุช วิชาจารย์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมาโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไมตรี สมบูรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิดา เมตตาคุณโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวอมรพันธ์ สำเภาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวเจริญพร พันธ์แพงโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายอากร พุทธรักษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไมตรี สมบูรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธินโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สาลีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางวัลภา เกียรติบุญญาฤทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายศุภสัณห์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางปราณี มิตรยงโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพักตร์วิภา มณีดำรงกิจโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นางศศิพร บุรีรักษ์โรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวกัลยา โอสถผสมโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวบุษยรัตน์ วันสุพงศ์โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
6. นายธนากร ชัยนุภาพโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นายนัฐวุฒิ บำรุงเพชรโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
8. นายพิสิฐ มูลสารโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางปราณี มิตรยงโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ประโหมดโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวมณีนุช พรหมอารักษ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางศศิธร จันทวีโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวอัญชัน แซ่เตียวโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางสาวภัทรพร สุจริตโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
8. นางสาวนลินญา บุญเต็มโรงเรียนแสนสุขกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ หุตะเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางกัลญา มณีแจ่มโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางการุญภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ์โรงเรียนแสนสุขกรรมการ
4. นางสาวดวงหทัย อุทัยรัตน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวกิตติยา ตันติรักษ์โรจน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายเขตรัตน์ จันทะศรีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางตรีดามาส พรหมสุขโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยากรรมการ
8. นางจารุณี รัตนพาหิระโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ หุตะเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นางจารุณี รัตนพาหิระโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวหวานใจ โบบทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวธาริณี แดงน้อยโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวรติ ตันติราพันธ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
6. ดร.สมศิริ สิงห์ลพโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
7. นางรัตนา ใจกว้างโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบรรจง จดแตงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางทวีรัชต์ ถนอมรอดโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาววันวิสา เห็นประจักษ์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันท์ณภัทร ทิพเจริญโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นางนิตยา ภูผาบางโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ จันทร์ภักดีโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางสาวทิลารัตน์ หนูปกโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
8. นางอัญมณี พุทธมงคลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
9. นางวัชรี ทองเนียมโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
10. นายมณเฑียร ส่งเสริมโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวบรรจง จดแตงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดีโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
3. นางสาวจุฑาลักษณ์ สังข์เกษมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ทราบรัมย์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
5. นายณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางวราภรณ์ กุศลมโนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
7. นายมณเฑียร ส่งเสริมโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสารวิช สิงห์ครามโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา ธนพิบูลกุลโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายชัยชิต บุญมีประเสริฐโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางอรณิชชา สายนาคโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางเมลดา ท่าหลวงโรงเรียนกรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เงินมูลโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวสุวะนิต สุระสังข์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสารวิช สิงห์ครามโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายขุนศึก สวนม่วงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ตันหยงโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายวัชราวุฒิ อุ่นจิตต์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรีโรงเรียนบ้านบึง "มนุญวิทยาคาร"กรรมการ
6. นางสาวสุวะนิต สุระสังข์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศรีชาติ เพ็งอินทร์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวัลภา ปู่ชูประเสริฐโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ขันทองคำโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางมลทิรา จีนามูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางรักชนก กิตติกานดาพรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางสาวกิตติวรรณ สุขสุวรรณโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
7. นางสาวฐิติลักษณ์ วัฒนศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศรีชาติ เพ็งอินทร์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร ศรีจรัญโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ อัญชลีโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางอุมาพร ภิรมย์ภักดิ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางอาภากร กระจายกลางโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ชัยวัฒน์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นายชัยพร ขุนนาแก้วโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
8. นางสาวฐิติลักษณ์ วัฒนศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ กองอรรถโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ อ่อนอกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ บัณฑิตรโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
5. นางรุศดา บุญกระพือโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ กองอรรถโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล บุษบรรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายไพศาล เสริมศรีโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุศดา บุญกระพือโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเทพมงคล มังกรโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ ภู่ทิมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายเริงณรงค์ กงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวแววตา บุญคล้อยโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
5. นายชัยชิต บุญมีประเสริฐโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสรรพวัต อู่ตะเภาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ เกษบรรจงโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
3. นางสุธิดา นันทวัฒนานุกูลโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวฟาดีฬา สมานเสนีย์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
5. นางสาวปราณี เพ็ชรนอกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายวิชญ์พล นิธิประภาวัฒน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสรรพวัต อู่ตะเภาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายศุภดล อุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายประทิน บุญงามโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรีรัศมิ์ ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางพรพิมล เทศสวัสดิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวพัลลภา เกตุแก้วโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสิรีรัศมิ์ สิริหาญนธีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. นายเตชิต แผลงอาวุธโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิยาคาร"กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพจนารถ วิเชียรเทียบโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางพรพิมล เทศสวัสดิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสุภิญญา พ้นภัยพาลโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวภัทรีญา แก้วพรมโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ธารามาศโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี วิเศษสุดโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวแสงอาภา ดิษสวรรค์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เสนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นายคณพศ อินทเคหะโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางศรินยา ธนกิจไพสิฐกุลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางชะบา อ่อนนาคโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์ พุดพรมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
2. นางสาวประไพพรรณ ศุภระศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวนุวรีย์ กองสิงห์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฏฐกิตต์ ศรีสันต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายสกนธ์ รัฐนันทมงคลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายสุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์โรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางฐนษร นรินทรางกูล ณ อยุธยาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์ พุดพรมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
2. นายณัฏฐกิตต์ ศรีสันต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายสกนธ์ รัฐนันทมงคลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายสุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์โรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางสาวนุวรีย์ กองสิงห์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางฐนษร นรินทรางกูล ณ อยุธยาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวลักษณา วัฒนะโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางนันทพร คำม่วงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางสาวนัสนันท์ จันทร์เนียมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์ฺ"กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวิชา จำนงค์ผลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางมธุรดา ตันเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางนันทพร คำม่วงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฎฐ์ธรา สันติภาพศศิธรโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นายสนธยา ณ ปัตตานีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางพิชญ์พิสุทธิ์ เม่นวังแดงโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ตีรยพันธ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. นางวาสนา จันทร์ลิ้มโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอรชร พืชพันธ์ไพศาลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางสาวจิตรา ปานสกุณโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ น้อมนำชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นายพุทธิภาคย์ รักซ้อนโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอาภาพรรณ ทองย้อยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายเอกราช บุญหว่านโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางสาวศิรินธรา อิธิยาภรณ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
6. นางอำไพ พ้นภัยพาลโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นายสุทธิรัตน์ ประชุมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาววันทนี เอื้อรักษ์โอฬารโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ หงษ์เจ็ดโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริภา เทพรินทร์โรงเรียนแสนสุขกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระมหาประยุทธ จนฺทวํโสรองเจ้าอาวาสวัดบางเป้งกรรมการ
2. นางสาวพิมพา มงคลชัยฤกษ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวพัชรี แสงขาวโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพรรษกร โพธิ์ยาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางฐิติอร โสธรนพบุตรโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย หิรัญกนกโชติโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นางอัญมณี เลิศศิริโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุลนิษฐ์ ศิลป์อุดมโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
5. นายคำผล สุพรโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
6. นางปรีญาพัชญ มาลารัตน์ธนากิจโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
7. นายชนก สังข์รินทร์โรงเรียนแสนสุขกรรมการ
8. นางไพรินทร์ ทัศน์ประดิษฐ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
9. นายไพบูลย์ อุนทสูรย์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
10. นายทัศน์ไชย เจริญพิริยะเวศโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
11. นายธนรัชต์ บุรีสูงเนินโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายภราดร มีรักษ์โรงเรียนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายภรณ์ชาย ถาวรโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"รองประธานกรรมการ
3. สิบเอกจิรวัฒน์ อินทรน้อยโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
4. นายมนต์ชัย ด่านปานโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ บุญส่งโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
6. นายสมควร นาคเกษมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
7. นายสุวิทย์ รุ่งมโนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายณัฐพล เวียงกมลครูโรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)กรรมการ
9. นายพิทนคร หวานหอมโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทเตชพัฒน์ พงษาปานโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
11. นางกุหลาบ เกิดหลำโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
12. นางสาวณัฐณิชา พรหมสินธุ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
13. นางสาวสุวรรณี ทองเขียวโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
14. นางสาวศิริพร ช่วยสะอาดโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพันธ์ มโนทัยโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
2. นายอภิวัช สัตยาทิตย์โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ ไตรวาสโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายธเนศ ทองไทยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ มาอยู่ดีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายชรัช รักษาคงโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
7. นายนิทัศน์ ศิลปกุลโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
8. นายสงวน ปัญญาประดิชฐ์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
9. นางสาวลักชนา ใช้ฮวดเจริญโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
10. นายพชรพล เจริญพักตร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
11. นางสาววรรณวรา ปราศจากศัตรูโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
12. นายศานิต โหนแหย็มโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
13. นายอภิภู สกุลทรายเพชรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
4. นายวรกร สายสร้อยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายชนาธิป สรสิทธิ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
7. นายทรงพล ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายพงศ์ศรันย์ พันธุเวชโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
9. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายชนาธิป สรสิทธิ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายสมิท ตันวีระชัยสกุลมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
6. นายวรกร สายสร้อยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
7. นายนทีธร จุงเลียกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นายวีระยุทธ์ หนูคงครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางนางวาสนา วิสาโรจน์ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวนางสาวรินทร์ลดา มะโนใจครู โรงเรียนเมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์กรรมการ
5. นางสาวนางสาวฐิติพร แก้วกมล แก้วกมลครู โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนางสาวฐิติพร แก้วกมลครู โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวนางสาวรินทร์ลดา มะโนใจครู โรงเรียนเมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์กรรมการ
3. นางนางวาสนา วิสาโรจน์ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางนางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นายนายวีระยุทธ์ หนูคงครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์ เนื่องจำนงค์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
2. นางนางจิตเกษม ชื่นชมครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางนางอุษณีย์ รุ่งมโนครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายนายวีระ บัวงามผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการกรรมการ
5. นางสาวนางสาวสขิลา สิทธิศรี สิทธิศรีครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
2. นางนางจิตเกษม ชื่นชมครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางนางอุษณีย์ รุ่งมโนครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวนางสาวสขิลา สิทธิศรีครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายวีระ บัวงามผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนางสาวฐิติพร แก้วกมลครู โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายวีระ บัวงามผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการกรรมการ
3. นางนางอุษณีย์ รุ่งมโนครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวนางสาววรัญญา จันทร์มีครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวนางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนางสาวฐิติพร แก้วกมลครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
2. นายวีระ บัวงามผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการกรรมการ
3. นางสาวนางสาววรัญญา จันทร์มีครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวนางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
5. นางนางอุษณีย์ รุ่งมโนครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางนางจิตเกษม ชื่นชมครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายนายชาตรี ถนอมวงษ์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
4. นายนายนพพร โหมดเทศครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายนายธีรยุทธ อัมรากูลครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางนางจิตเกษม ชื่นชมครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายนายธีรยุทธ อัมรากูลครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายนายนพพร โหมดเทศครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายนายชาตรี ถนอมวงษ์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายนายชาตรี ถนอมวงษ์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
2. นายนายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุลครู โรงเรียนปภัสสรวิทยากรรมการ
3. นายนายธีรยุทธ อัมรากูลครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายนายนพพร โหมดเทศครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายนายชาตรี ถนอมวงษ์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
2. นายนายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุลครู โรงเรียนปภัสสรวิทยากรรมการ
3. นายนายธีรยุทธ อัมรากูลครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายนายนพพร โหมดเทศครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ ศรีสำราญรุ่งเรืองโรงเรียนชลกันยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นสวัสดิ์โรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยากรณ์ แฉล้มรัมย์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. MissTang Gui Hongโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. Mr.Wei Wen Langโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. MissJia Si Yangโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”กรรมการ
7. Mr.Tao Weiโรงเรียนบูรพาวิทยากรรมการ
8. MissLi Huoโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
9. MissHe Wei Minโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวเปรมยุดา อัจฉริยะชาญวนิช โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางวนิดา อุ่ยพานิชโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ศุภผลโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”กรรมการ
4. MissAyano Masakiโรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. MissYasuko Tohoโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี จ่างูเหลือมโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissJeong A Yongโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
4. MissEungyeon Kimอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. Mrs.Lim Soo Boonโรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นางสาวชญานันท์ วิสัยโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวศริยา สวนนิสิตโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลวรินท์ ญานประภาสโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎาวุฒิ ปราบพยัคฆ์โรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. MissSan Si Qiโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. MissPeng Cong Qingโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
5. Mr.Wu Chao Jieโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
6. MissYim Soโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
7. MissLi Fang Yuโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ์ ผลพฤกษาโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางโศภิน ด้วงนิลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวิมล ศิริรักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาดา ชลารักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางประทิน อิศราประทีปรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์วรี มุณีรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนภัสสร วัฒนศฤงคารโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายนิธิ ศีลวัตกุลอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. Mr.Florian George Hildebrandtโรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
6. นางสาวจรรยาพร เบ็ญจศิริวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวภวิสรา ชูวงศ์อภิชาติโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวนาถลดา ยอดเพชรโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางราณี มงคลดาวโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชุติมา สังขวดีโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชวินันท์ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. MissYing Linโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
5. Mr.Fan Deng Fengโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. Mr.Han Yong Jiangโรงเรียนบูรพาวิทยากรรมการ
7. MissLi Xiao Mengโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
8. Mr.Zhong Shuโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวปิยฉัตร จักรกระโทกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวชนนิกานต์ อัคติโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุลโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส โชติพัฒน์ชยะกูรโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางอรัญญา เตียวสามารถโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล ชิณโคตรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Shoji Kawataโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์กรรมการ
6. MissRiyo Hayami โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
7. นางสาวชุติมา ชื่นตาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
8. นายบุญเสริม จันทร์คุ้มโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวณัฐกานต์ กันหาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เรืองไพศาลผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พูลทวีโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายประสาน ปราบจินดาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางณัฐพิมล ธนาณัฐพงศ์โรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
5. นายบุญสืบ มะปรางหวานโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
6. นางสาวนลินญา บุญเต็มโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
7. นายปิยวัฒน์ ปานด้วงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
8. นายอรุณ วันอารีย์โรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ชั้นประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอดิศร์ กาญจนไพรินทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายสมอานุภาพ ศรีมงคลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ยิ้มอยู่โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา ถวิลหล่อโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยวโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางจันทร์จิรา พาเสน่ห์โรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
4. นางพิมลภัส ชูเชิดโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นายอัมรินทร์ เขื่อนเมืองโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
6. นางสาวระเบียบ สาธุการันต์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
7. นางจันทิมา ชูประยูรโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
8. นางคะนึงนิตย์ เอี่ยมสังข์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมัสยา โพธิ์พันธ์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
10. นายศุภชัย สิริหาญนธีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
11. นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา ถวิลหล่อโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยวโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวมัสยา โพธิ์พันธ์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา พาเสน่ห์โรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางพิมลภัส ชูเชิดโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
6. นายอัมรินทร์ เขื่อนเมืองโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
7. นางสาวระเบียบ สาธุการันต์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางจันทิมา ชูประยูรโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางคะนึงนิตย์ เอี่ยมสังข์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
11. นายศุภชัย สิริหาญนธีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางงามฉวี พูนมั่นโรงเรียนวุฒิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ อาลิแอโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ อรัญคีรีโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวกัญญา พรรณาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวเปรมณัฐชา ชัยสุทธิโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางอัญมณี เลิศศิริโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
7. นางศศิธร อัจจิมาธรโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางสาวมนพิลา ช่วยชูทรัพย์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุนันทา ฟองสมุทรโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางงามฉวี พูนมั่นโรงเรียนวุฒิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ อาลิแอโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ อรัญคีรีโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวกัญญา พรรณาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางอัญมณี เลิศศิริโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
7. นางศศิธร อัจจิมาธรโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางสาวมนพิลา ช่วยชูทรัพย์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุนันทา ฟองสมุทรโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพณัฐ จ้อยทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางกนกพร อินจันทร์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิลารัตน์ หนูปกโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
3. นายพงศธร คำใสหลอดโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางอรจิรา ยอดคำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางยุภาพร เปรมกมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาววรนุช แสงจันทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นายวชิราวุธ สอนโสภาโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นางยุภาพร เปรมกมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ดอนแรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช แสงจันทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายทิลารัตน์ หนูปกโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพณัฐ จ้อยทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายวชิราวุธ สอนโสภาโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นางอรจิรา ยอดคำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร คำใสหลอดโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางกนกพร อินจันทร์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายวิเชียร ดอนแรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจวงศ์ผาบโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางสาวนางชญานิศา แก้วคำเจริญครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นายนายนฤกูล ชะเอมกูลครู โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางนางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวนางสาวรณาทิต สุดประเสริฐครู โรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
5. นายนายชาตรี ถนอมวงษ์ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]