หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 และ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   14 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 15 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 15 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 15 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 15 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 15 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3210 15 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 (ห้องสภานักเรียน) 15 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมจั่นเพชร 15 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 4 สุบิณ-อมร สืบสงวน ชั้น 2 ห้อง 422 15 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 4 สุบิณ-อมร สืบสงวน ชั้น 2 ห้อง 321 15 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 15 พ.ย. 2559 9.00 - 10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 15 พ.ย. 2559 9.00 - 10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น 3 ห้อง 832 15 พ.ย. 2559 9.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น 3 ห้อง 835 15 พ.ย. 2559 9.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น 2 ห้อง 823 15 พ.ย. 2559 9.00-12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น 3 ห้อง 831 15 พ.ย. 2559 9.00-12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น 2 ห้อง 824 15 พ.ย. 2559 9.00-12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น 2 ห้อง 825 15 พ.ย. 2559 9.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อาคาร 9 โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น 2 ห้อง coputer 4 15 พ.ย. 2559 9.00-12.00 , 13.00 -16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อาคาร 9 โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น 2 ห้อง coputer 4 15 พ.ย. 2559 9.00-12.00 , 13.00 -16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น 2 ห้อง 826 15 พ.ย. 2559 9.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อาคาร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น 3 ห้อง 833 15 พ.ย. 2559 9.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 422 , 436 15 พ.ย. 2559 09.00 -
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 422 , 435 15 พ.ย. 2559 09.00 -
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 446 15 พ.ย. 2559 09.00 -
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 445 15 พ.ย. 2559 09.00 -
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 444 15 พ.ย. 2559 09.00 -
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 443 15 พ.ย. 2559 09.00 -
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 423 ห้องเรียนสีเขียว 15 พ.ย. 2559 09.00 -
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 448 15 พ.ย. 2559 09.00 -
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 432 15 พ.ย. 2559 09.00 -
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 431 15 พ.ย. 2559 09.00 -
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โดมพลศึกษา 15 พ.ย. 2559
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โดมพลศึกษา 15 พ.ย. 2559
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โดมพลศึกษา 15 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมโพทะเล 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมโพทะเล 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารอเนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารอเนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมหรหมจริยาธิมุตต์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมสุภรณ์วีรวรรณ โรงเรียนชลกันายนุกูล ชั้น ชั้นบน 15 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 15 พ.ย. 2559 9.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]