รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พนระพัด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภิญโญวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงอัฐญา  นุชพันธุ์
 
1. นางสาวสิรี  เขียวนิล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. นางสาวสมฤทัย  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวจิตติมา  อัครเมธีกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายวัชรพงศ์  อาจอำนวยกิจจา
 
1. นางวีระวรรณ  แว่นแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเสมิตา  สีเรือง
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงคาหลวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงยศรีย์  สงกลิ่น
 
1. นางวัชรารัตน์  บุตรหึงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวอภิสรา  ศรีสุระพรภิญโญ
 
1. นางสาวอุษา  เกตุหาร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. นางสาวตรองปัญญ์  เเสงประสิทธิ์
 
1. นางสาวอติอร  ตัญกาญจน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงหัทยา   เพิ่มประโยชน์
 
1. นางสาวจินตนา  เรืองศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภธร  จินดาพงษ์
 
1. นางสาวนาตยา  วังชัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวชวนา  เจริญศรี
 
1. นางสาววิชณี  เปรมประยูร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวศศินิภา  ภูมินา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ  สนามไชย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนฤมล  ชุ่มรอด
 
1. นายพิชิตชัย  พลทองสถิตย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงธนชนก  ศรีเพชร
 
1. นางวรรณา  ราชเทวินทร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวศิรภัสสร  จุลลำเจียก
 
1. นางจันทนา  พฤฒานุกิจ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นางสาวอัญมณี  คงน้อย
 
1. นางพันผกา  เกี้ยวสกุล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิชยา  นภาอัมพร
2. เด็กชายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
3. เด็กหญิงอริชานา  จักรแต๋
 
1. นางระวิวรรณ  จงเลิศฐิติ
2. นายนฤดล  แสงประดิษฐ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชาช์  เหลืองธุวปราณีต
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  สะศรี
3. เด็กหญิงศศิตา  ศศิธร
 
1. นายปิยะพงษ์  งันลาโสม
2. นางสาวขนิษฐา  รัตนาภายน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวชลธิรศน์  รินทะ
2. นางสาวดาริณี  พรหมบุตร
3. นางสาวพิมพ์ชนก  กิจเจริญค้า
 
1. นางสาวปรียานุช  เสนาธนศักดิ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายธนากร  หวังศรีประเสริฐ
2. นายพิสรรค์  กล่อมเกลี้ยง
3. นางสาวอริสรา  โฉมงาม
 
1. นายปิยะพงษ์  งันลาโสม
2. นางสาวขนิษฐา  รัตนาภายน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรีนิคม
2. เด็กหญิงสุจรรยา  พยุงธรรม
 
1. นายธงชัย  เดือนแจ้ง
2. นางสาวสุนีย์  สมชาติ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  บุ้งทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์ประถม
 
1. นางปราณี  ลาภเกิน
2. นางกองเงิน  จันทาทุม
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวภูริชญา  พงศ์ถาวรภิญโญ
2. นางสาวอารยา  ศรีกรด
 
1. นายพนมพร   ทิมอ่อง
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวณัฐนิชา  ขุนทอง
2. นางสาวศุภิสรา  ยังดี
 
1. นางสาวประภีร์  ศรีพันลำ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐวรา  กิจธรรมรัตน์
 
1. นายชาคริต  แจ่มศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  เพชรชู
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ศุภหัส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวปิยะพร  ตุลยนิติกุล
 
1. นางสาวฐินะกุล  น้อยพรหม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายสุรภัทร  เลิศอำไพสกุลวงศ์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วารีสระ
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กชายพลบดี  มุสตาฟากุล
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทั่งคำ
3. เด็กชายเขมนันท์  พันธ์ูโคตร
 
1. นางสาวบุษยากร  ฐานไชยชู
2. นายณยศ  สงวนสิน
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  จิวัฒน์วานิช
2. เด็กหญิงปภัสสรา  สารักษ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญสุข
 
1. นายนพชาติ  พานิชชอบ
2. นายยุทธพงษ์  เดชะบุญ
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวธัญพิชชา   ยิ้มละมัย
2. นางสาวลลิกานต์   จิระอธิกุล
3. นางสาวอินทิรา   ลี้สกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ยศหล้า
2. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวจันทาทิพย์  จันทรัตน์
2. นายศรยุทธ์  ผดุงกุล
3. นางสาวสุวรรณา  ไทยแป้น
 
1. นางสาวมาริษา  โพธิ์ดิษฐ์ศิริ
2. นางสาวอรพรรณ  นามโบราณ
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พุ่มพิทักษ์
3. เด็กหญิงอัญฑิกา  พยัคโฆ
 
1. นายอนุพงศ์  สุขเกษม
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงชัญญา  เหลืองทิพากร
2. เด็กหญิงฑิณัฎฐา  ปัญญาเกิด
3. เด็กหญิงณกัญญรมณ์   ธานัท
 
1. นางสาวณัฐดา   รักษาชนม์
2. นางสาวุสุพัตรา  จิตรตรง
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. นางสาวชนัญดา  มิตรมงคลยศ
2. นางสาวณัฐกมล  ปัญญาวัฒนสิทธิ์
3. นางสาวมลฐิภรณ์  ธิติสิริเวช
 
1. นางสุภักดิ์  เพิงใหญ่
2. นายอดิศักดิ์  เผียงสูงเนิน
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายณัฐภัทร  นวรัตน์ดุสิต
2. นางสาววรนิษฐา  วรเวช
3. นางสาวสิริลักษณ์  คล้ายไชยา
 
1. นางพัชุดาญ์  อินทรทัต
2. นางวิภาดา  เลิศสุริยะกุล
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายธชธน  ลีละวัฒน์
2. นายวิชยุตม์  ตั้งวงศ์กิจศิริ
 
1. นางสาวนิสา  บุญสง่า
2. นางสาวสมศรี  แจ้งสุทิมล
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายวัชรพงศ์  มูลเมือง
2. นายไพรสณฑ์  มูลเมือง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  หลักบุญ
2. นางสาวสุภาวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณิชกานต์   เสริมศิริทรัพย์
2. นางสาวนาเดีย   โซ๊ะมณี
 
1. นางวิยะดา  ทองประดับ
2. นางสาวสิริพรรณ  โยธะวงษ์
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายธนกฤต  วิจิตรแสงรัตน์
2. นายสมพล  พิมพ์พิศคนึง
 
1. นางรุ่งรัก  รุ่งรัตนเสถียร
2. นางสาวอัญชสา  วัชระเสวี
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นางสาวจริยา  นาทมพล
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงภูตะวัน    ปาลกะวงค์
 
1. นายพิชัย  ลิ้มเฉลิม
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายวรชัย  บุญชุม
 
1. นางจีรนันท์  ธำรงวิศว
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณัฐวดี   อัศวพนากิจ
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัฐนนท์  เด่นลำไพ
2. เด็กหญิงภูริชญา  สระมูล
3. เด็กชายอนุทัศน์  ธีรเวช
 
1. นายพิทยา  ทองเงิน
2. นางมนวิภา  อ่อนศรี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายธนาบูรณ์  ศรีบูรพานนท์
2. เด็กชายธรรศ  คณิตธรรมนิยม
3. เด็กชายพัทธ์  จุฑากรณ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  รอดพันธ์
2. นายสุรเดช  ข่าทิพย์พาที
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีธนาบุตร
2. นายภาคิน  รักวินัย
3. นางสาวภิญญาพัชญ์  วงศ์พัฒนาดิษยา
 
1. นายอลงกฤต  ตราชู
2. นางสาววรรณิสา  แตงทรัพย์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวพิมพ์สุภา  ฉัตรโภคผลจรูญ
2. นายภัทรพล  เอนกธรรมากุล
3. นายเชษฐพล  กันกา
 
1. นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ
2. นางสาวอังคณา  ปัทมพงศา
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำโต
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรารักษ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์แก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  นพโลหะ
2. นายสามารถ  สินธนาวัฒน์
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ประพฤติธรรม
2. เด็กชายธีรุตม์   แก้วสมนึกสกุล
3. เด็กชายปัณณทัต  ด้วงแค
 
1. นางสาวกฤษณา  โภคพันธ์
2. นางสาวสุชาดา  ศรีศกุน
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวนัทธมน   วรรณสุทธะ
2. นางสาวมณีเดือน   ยุวรรณบุญ
3. นางสาวโมนา   ทับเปลี่ยน
 
1. นายสุรนารถ   อร่ามเรือง
2. นางสาวเบญญา   โชคชัยพรรักษ์
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายนิธิทัต  จรรยคุณี
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา  เกษมสุข
3. นางสาววัฒนพร  แพงไพรี
 
1. นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์
2. นางสาววราลี  สินธุวา
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงจิรัชญา    จรรโลงบุตร
2. นางสาวสริดา   ไชยวิภานนท์
3. เด็กหญิงสลิลรัตน์   กุลชัยไพบูลย์
 
1. นางสาวพรรณนภา  กำบัง
2. นางสาววิมลสิริ  แจ้งอุบล
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1. เด็กหญิงทรัพย์เย็น  ลิ่มทอง
2. เด็กหญิงศรุตา  เมย์เยอร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เมย์เยอร์
 
1. นายนพชาติ  พานิชชอบ
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายธีรดนย์  พลูวังกาญจน์
2. นายภคิน  วัฒนมาลี
 
1. นางสาวนัทธมน  กัลยาณมิตร
2. นางสาวจิตภาณี  เสาร์บดีรักษ์
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายฉัตรดนัย  สุขสำเนียง
2. นายติณณ์  เมฆไตรรัตน์
3. นางสาวปัญญภรณ์  ถวิลอิทธิพร
 
1. นายพงศกร  นาคไทย
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงปิ่นพลอย  บุบผามาลัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงศศิวิรัล  สุขอุดม
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  ชูนันท์ธนศักดิ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุภะเกษ
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายธีรภัทร  นิลชัย
2. เด็กหญิงนาแล  ลี่
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  เกรียรัมย์
 
1. นางสาวอุบล  บุญชู
2. นางสาวกชพร  อารัชกุล
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวกัญญาณัช  เสาวลักษณ์
2. นางสาวณัฐชา  เทโพธิ์
3. นางสาวภัทรินทร์  สัตย์ซื่อ
 
1. นางนงนุช  แก้วจงประสิทธิ์
2. นางสาวอุลัย  งามล้วน
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวณัฐธิดา  สุดแดน
2. นายสุรธัช  ทองโปร่ง
3. นายอนุรักษ์  บันลือหาญ
 
1. นางกนิษฐา  อุ่นอนันต์
2. นายนพคุณ  สุขสวัสดิ์
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  กลั่นประทุม
2. เด็กชายรัชพล  หินซุย
 
1. นายสุเมธ  เชี่ยวชาญ
2. นายพสุ  เข็มทองคำดี
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพีรดา  ตันติพันธุ์วดี
2. เด็กหญิงไรวินท์  สาดะระ
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สาระชาติ
2. นายสิรวิชญ์  เตียงวัน
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายณัฐวุฒิ  ภาระจำ
2. นายสืบพงศ์  พุทธิพงษ์
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  มูลคำ
2. นายทองแดง  วงษ์พินิจ
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายดงซู  ลี
2. นายหฤษฎ์  ธัญญพันธ์
 
1. นายเรวัตต์  นกสว่าง
2. นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายนภดล  ชูจันทร์
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  รักษรเงิน
 
1. นางสาวปิยดา  โขมณี
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายธนภูมิ  เกิดโพธิ์ชา
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  สุขแสวง
 
1. นายสว่าง  พฤทธ์พาณิชย์
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายธนัท  กมลวงษ์
2. เด็กชายไชยณัฏฐ์  พุมนวล
 
1. นายวีระวุธ  ศิริปุณย์
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงนิชานันท์   สำรองทรัพย์
2. เด็กหญิงรวิพร   เปรมสุวรรณศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  เสริมพงษ์พันธ์
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. นายปริญญา  ติยะประเสริฐกุล
2. นายวีรวงศ์  ประพันธ์ศรี
3. นายสรายุทธ์  สมร่าง
 
1. นายนพรัตน์  บุดดา
2. นางสาวอุไรลักษณ์  อินทรกำเนิด
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนพัฒน  จิตต์ดำรง
2. นายธนภัทร  จันทะรัก
3. นายอภิชัย  อยู่กล่ำ
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  แสงงาม
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กชายกาจบัณฑิต   จำปาศิลป์
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์   จอมชัยแสงนภา
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ   นนทิวัชร
4. เด็กหญิงพรรัตน์   มาตจินดา
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา   สมบัติหา
 
1. นางสาวศุภิสรา   เสือทอง
2. นายชัยกร   กระพันธ์
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทัพพิลา
2. เด็กหญิงญาดาวดี  แป้นสมบูรณ์
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  วอง
4. เด็กหญิงณฐกร  มหาคีตะ
5. เด็กหญิงรินรดา  สุขเกษม
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  จันทร์ศรี
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นายกันต์พงษ์   แสนสนิท
2. นางสาวจิรวรรณ   สินสุพรรณ์
3. นางสาวณัฐจิรา   วงษ์ขจร
4. นายวิทยา   จินเทศ
5. นางสาวสุภาเกศ   มัธยันต์
 
1. นายสมนึก   กำลังเดช
2. นายอาซูวัน   บากา
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายธนารินณ์  ฤกษ์วิรี
2. นางสาวนาตยา  ไทยานนท์
3. นางสาวลูกตาล  พลแก้ว
4. นางสาววรัตติญา  อินทร์เบี้ยว
5. นายเมธาวี  แก้วบังเกิด
 
1. นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน
2. นางสาววิไลวรรณ์   รัตนะ
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกนกวรรณ   ยองทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สิวะตรีศรศิลป์
3. เด็กหญิงนุชนาฏ   พาพะหม
4. เด็กหญิงสุพิชชา  คำนาค
5. เด็กหญิงสุภางค์สิริ   ไชยศรีทา
 
1. นายเอกชัย   พันธ์ละออง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  พิมพ์ผิว
2. เด็กหญิงปุณชญา  คุ้มวงษ์
3. เด็กหญิงสหฤทัย  มูลเพ็ญ
4. เด็กหญิงฬียากร  ชัยกำแหง
5. เด็กหญิงเมธาวดี  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวเจนจิรา  สงเนย
2. นางสาวพนิตนาฎ  ทองสุข
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภกิจ
2. นางสาวนภัสสร  ตะวะนะ
3. นางสาวนารีรัตน์  ศรีจันทร์
4. นางสาวศิริวิมล  สายกระสุน
5. นายอดิศักดิ์  เทพเขียว
 
1. นางสาวลภัสรดา  แน่ประโคน
2. นายวชิระ  สุหัตถาพร
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นายกรณ์ชาชัชจ์  งามอนันต์ประทีป
2. นางสาวญาดา  ทรงทรัพย์
3. นางสาวพัชราภา  คงไพรสัณฑ์
4. นางสาวศศิประภา  งามเพิ่มศรีแพร
5. นางสาวสุภัควัน  ประดิษฐสุข
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณราช
2. นางสาวอมรรัตน์  ตีบอุด
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลี้สิริกุลชัย
2. เด็กชายนัทธพงศ์   หงษ์รัตน์
3. เด็กชายพลฤทธิ์  วงศ์ฉลาด
4. นางสาวพัชรวดี  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายสิปปกร  ศรีสุขใส
 
1. นายกิตติเชษฐ์  ศุทธาวรเศรษฐ์
2. นางสาวธีรรัตน์  นาคละมัย
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์  วุฒิยาสาร
2. เด็กหญิงนัทธมน  มาตุลี
3. เด็กหญิงบุษยารินทร์  แก้วทอง
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์   นำเจริญสมบัติ
5. เด็กชายศุภณัฐ  เลี่ยมทอง
 
1. นายยุทธพล  สะและหมัด
2. นายทวีพล  สารินทรานนท์
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายคงปลื้ม  สังข์ทอง
2. นายชนดล  คูณค้ำ
3. นายธนกฤติ  ไสยจิตร
4. นายธนภัทร  ผิวคำ
5. นายธนภูมิ  สุวรรณศรี
 
1. นายเอกพงษ์  โสมา
2. นางสาวอัญชลี  ไชยบรรดิษฐ์
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายคเชนทร์  พึ่งและ
2. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นจันทร์หอม
3. นางสาวธนภรณ์  โกมล
4. นายวัทธิกร  สว่างคล้อย
5. นางสาววีรยา  บางใหญ่
 
1. นายเทพรัตน์  สุทธิเรือง
2. นายณัฐวุฒิ  ขนานใต้
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวณัฏฐากร  สุธรรมมา
2. นายณัฐดนัย  นาคปานเอี่ยม
3. นายธนวันต์  โชติกะ
4. นายธิติ  ธีรรัฐพล
5. นายธีรภัทร์  ศิริรัตน์
6. นายนัฐวุฒิ  สุทธิเลิศ
7. นางสาวนันท์นภัส  รัชตะธรรมนิตย์
8. นายนิติธร  เครือสุคนธ์
9. นางสาวบงกชธร  หงษ์ภักดี
10. นางสาวยุราวรรณ  ภักดีพล
11. นางสาวรัญชิดา  ตัวสระเกษ
12. นายรัตน์ติพงษ์  ทองสุก
13. นางสาววณิชชา  ณรงค์ชัยวิวัฒน์
14. นายวุฒิชัย  มณีฉาย
15. นางสาวศศิธร  คำทรัพย์
16. นางสาวสุทินา  ไกรถวิล
17. นางสาวสุมินตรา  อาศัยราษฎร์
18. นายอนุชาติ  ไรยวงษ์
19. นางสาวอภัสสรา  สมจิตร์
20. นางสาวอภิญญา  วอนเบ้า
 
1. นางสาวจินตนา  ปานเถื่อน
2. นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน
3. นางสาวพิมพ์สิริ  พันธ์เตี้ย
4. นายเอกพงษ์  โสมา
5. นายณรงค์ฤทธิ์  ศักดิ์แสน
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายจิตรภาณุ  สิริพรวิทยา
2. นางสาวจุฑาภรณ์  กุลพัฒ
3. นางสาวชวิศา  แก้วกัน
4. นางสาวฐิตาภา  รินไธสง
5. นายธนภูมิ  ใจตรง
6. นางสาวธารวิมล  กกรัมย์
7. นายนวพล  โสดากุล
8. นางสาวปัณณพร  เชาวน์ปรีชา
9. นางสาวพิรญาณ์  อาชวจิรดา
10. นายพิสิฐ  บุญโท
11. นางสาวภัทวดา  แก้วพรสุรเวช
12. นางสาวรัชญา  พันธ์หอม
13. นายรัญชน์  ธีรจันทร์
14. นางสาวรุจิรา  แสงสุวรรณ
15. นางสาววราสินี  ทรงสุนทรวัฒน์
16. นางสาวสุดารัตน์  มานะศักดิ์นนท์
17. นางสาวสุดใจ  ชินป่า
18. นายสุทธิรัตน์  วิไสใสย
19. นายสุระพงศ์  จิระชัยประสิทธิ
20. นายเอกราช  เอการัมย์
 
1. นายกฤษฏา  สังวรณ์
2. นายพชร  สายรัตน์
3. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
4. นางสาววิรัลรุ้ง  ศิริธนรุจสักโก
5. นางสาวนิธิวรรณ  นุชน้อย
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ปุณณโอภาส
2. นายชนวีร์  สัมฤทธิ์
3. นายณปภัช  อารีกิจธวัช
4. นายณพล  กุมผัน
5. นางสาวณัฏฐินันท์  ไพบูรณ์
6. นายธนนท์  ภู่ชัย
7. นางสาวนัทชา  เหลืองอร่าม
8. นายบดีพล  ดวงรัศมี
9. นายปฏิภาณ  ฉุนขำ
10. นายปนิพันท์  ซิมประเสริฐ
11. นายพงษ์รวี  แหลมทอง
12. นางสาวพรศรันย์  แสงประชุม
13. นายภคนันท์  พิมพ์จุฬา
14. นางสาวภัทรปภา  แสงทอง
15. นายภาคพล  โปรเฑียรณ์
16. นายศุภกฤต  มูลคา
17. นายอานนท์  พรามฉิม
18. นายเกษมศักดิ์  เกิดอุดม
19. นายแทนทอง  ทองสุวรรณ
20. นายไตรทศ  ผลขาว
 
1. นางทิพวรรณ  สุวัณณุสส์
2. นายเทิดพงษ์  ศรีวิเศษ
3. นางสาวศจิดา  ฉายอรุณ
4. ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต  ป้อมอาษา
5. นายทศพล  ศิริคุปต์
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวกัลยาพร  ฟังอารมณ์
2. นางสาวณัฏฐา  เกษประดิษฐ์
3. นายธนภูมิ  ปัญญาบุญ
4. นายธันวา  พิพัฒน์เรืองไร
5. นางสาวปนัฐชฎาภร  การะเกษ
6. นางสาวพลอยไพลิน  เจริญอภิรักษ์
7. นางสาวฟ้ารวี  ศิริ
8. นางสาวภัทรวดี  วงค์ภักดี
9. นายภานุกร  จันทร์แต่งผล
10. นางสาววนัชพร  พรสรณคมน์
11. นายวราฤทธิ์  อมรพงศ์
12. นายศรัณย์  สุดเลิศศิลป์
13. นายศิรา  วงศ์สง่า
14. นางสาวสุนันทินี  รอดทรัพย์
15. นายอนันตชัย  ขวัญวงษ์ทิม
16. นายอัครพล  นะเป๋า
17. นางสาวอัจฉรา  เกษประดิษฐ์
18. นางสาวเบญญาภา  คล้ายจันทร์
19. นายเริงฤทธิ์  สอนเวช
20. นายเรืองเดช  ธรรมเจริญ
 
1. ดร.นันทพร  แสงอุไร
2. นางสาววิชิตพรณ์  พัฒนีชัยณ์
3. นายธนพจน์  ธงศิลา
4. นางสาวชญาภา  รัตนะเควิล
5. นายพัฒนพงศ์  ประภาศรี
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงเนื้อทอง   พงษ์พิษณุ
 
1. นางสาวสุมาลี   อรุณศรีสุวรรณ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงภู  เมืองยาง
 
1. นางมาลัยวรรณ  จันทร
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายณัฐพล  อู่อ้น
 
1. นางสาวหวานใจ  ประโยธิน
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายปุณยวีร์  เรณสถาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธรเดชน์  พิมพ์แสง
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยชุมศักดิ์
2. เด็กชายอัครวินท์  จาริพิบูล
 
1. นางสาวสินีนาฏ  วชิรธานินทร์
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงปรีชญา   ศิริชัย
2. เด็กหญิงปานระตี  ศิริชัย
 
1. นางสาวสุพรรณี  แย้มศรี
2. นางสาวสโรชา  ควนวิไล
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายวุฒิพงษ์  เข็มพัน
2. นางสาวอิจจิมา  มณีสุวรรณ์
 
1. นายถวิล  จุลทัศน์
2. นางสาวชนกนาถ  สมสอาด
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพรนิภา  ประจบ
2. นางสาวมนัชญา  ชัยสิทธานนท์
 
1. นายไพโรจน์  ชัยทิตย์
2. นางสาวณัฐสุดา  ต๊ะก๋า
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงญาริณีย์  บุตรดี
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชย์  จันทร์สุหร่าย
3. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  พลราช
4. เด็กหญิงนริศรา  รอดศรี
5. เด็กหญิงนิรชร  แพงแก้ว
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  อินทา
7. เด็กหญิงพิชามญธุ์  เกิดเต็มภูมิ
8. เด็กหญิงวิพุธรดา  ชุมพลรัตน์
9. เด็กหญิงศุภานัน  เสาวรส
10. นางสาวสาวินีย์  สัตนันท์
 
1. นางทวีรัก  นาสูงเนิน
2. นางสาวธนาภรณ์  ทดแทน
3. นางสาวแพรวพรรณ  น้ำขาว
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวกนกวรรณ  สุดปัญญา
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  ลิมปิตานนท์ชัย
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ประสมพันธ์
4. เด็กหญิงชณัญญา  เลี้ยงศรี
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สายสีดา
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จับตะเฆ้
7. นางสาววรรณพร  เดโชธรรมสถิต
8. นางสาวศศิลภัส  ทองหล่อ
9. นางสาวศศฺิธร  แดงโชติ
10. เด็กหญิงศุภนุช  อกอุ่น
 
1. นางสุพัตรา   ธรรมประดิษฐ์
2. นางสาวภิญญดา  ศรีธนาโสดา
3. นางสาวสกาวเดือน  การสรรพ์
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. เด็กหญิงจันทราภา  มังคี
2. เด็กหญิงจิราพร  เปลี่ยนจันทึก
3. เด็กหญิงฐานิตา  กรวยสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงสุวรรณ์
5. เด็กหญิงนงค์ราม  อุทธวัง
6. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สอนสุข
7. เด็กหญิงพนมวัลย์  เอี่ยมพานิช
8. เด็กหญิงวริศรา  วิเศษศิริ
9. เด็กหญิงศศิธร  โหมกระโทก
10. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ลี้เจริญ
11. เด็กหญิงสิรินทรา  คงคม
12. เด็กหญิงอริญญา  สีม่วง
13. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  สีแดง
14. เด็กหญิงเปียนันท์  ศรีสกุล
15. เด็กหญิงแพทอง  ปาดมิตร
 
1. นางสุมาลี  นาเมือง
2. นางสาวชฎาพร  วิชัยสุชาติ
3. นายธรรมสถิตย์  เหลืองประทีป
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   สำราญกาย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ของสกุล
3. เด็กหญิงนัฐติญา  คันโททอง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมขจร
5. เด็กหญิงบุณยาพร  สุขโพธิ์เพ็ชร
6. เด็กหญิงปรมัตถ์  เครือสง่าถาวร
7. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์สูง
8. เด็กหญิงวรรณรดา  ชิณบุตร
9. เด็กหญิงวิชชุดา  เซี่ยงฉี
10. เด็กหญิงศมาภา   แย้มสาย
11. เด็กหญิงศศิธร   โทดี
12. เด็กหญิงสุภาพร  กฤษณา
13. เด็กชายสุรวิช  เผ่าเพ็ง
14. เด็กหญิงหนึ่งธิดา   ควรประกอบกิจ
15. นางสาวอธิษฐาน  เจริญพร
 
1. นางสาวณัฐกมล  ภัทรารัตน์กุล
2. นายสมบูรณ์  อังศุภโชติ
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงบุษยากรณ์   โคตรชุม
2. เด็กหญิงไอลดา   มูลไธสง
 
1. นางสาวสุภัตรา  กฤชประภา
2. นางสาวกัญญาภัค  เสนจันตะ
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชนม์พศิน  แก้วปราง
2. เด็กชายปวรุตม์  ลีลาวนาชัย
 
1. นายเกรียงไกร  เทียมแสน
2. นายภูมิพจน์  ศุภรภิญโญภาพกุล
 
101 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวจิดาภา  อัญชลีธรรม
2. นางสาวนวินดา  อะหมัดตอเฮด
 
1. นางกษมาพร  ศิริเมฆา
2. นางสาวกูอารีดา  ตูแวดอเล๊าะ
 
102 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวกันตยา  กลับแสง
2. นางสาวณฐกมล  บุณยมาลิก
 
1. นายสายันต์  ชารี
2. นายวัลลภ  นันตา
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายพรพิฆเนศ  ศรีเกษ
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ธำรงเวชช
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายคณิต  เปียซื่อ
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวจรรยพร  แช่มงาม
 
1. นายพูนศักดิ์  รักษาพันธุ์
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวเมย์ธาวี  พันธ์ศิรฺิ
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงพรประภา  บุตรทอง
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พึ่งจันทร์
 
1. นางสาวชญาภา  รัตนะเควิล
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวปราริชาติ    เรื่อศรีจันทร์
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวพัณณิตา  พุ่มดอกไม้
 
1. นายธัชชา  เทศน์ธรรม
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กลมเกลียว
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  รอดแก้ว
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวหทัยกานต์  เพ็ชรศรีงาม
 
1. นางสาวลวิตรา  วรวาท
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวปรียานุช  อาจปรุ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  พงษ์สนิท
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวพิมนภัส   ศรีลาภา
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. นางสาวอัจฉริยา  ทองประเสริฐ
 
1. นายจักรี  แสวงศรี
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวปวีณา  สระทองรัด
 
1. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายปกรณ์  มีบุญ
2. เด็กหญิงวันใส  เทพรัตนพานิชย์
 
1. นางสาวภัทรนันท์   แดนวงศ์
2. นางสาวอัญชลี  กันธิ
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตันชาลี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจียะสถิตย์
 
1. นางสาวขวัญชนก    ภิญโญทรัพย์
2. นางสาววรรษนันท์  วรากูลชัยพัฒน์
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพรรณพร   ตันติธรรมฐิติ
 
1. นายอิสรชน  ประทุมวัน
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงเมธาวี  เดชพลกรัง
 
1. นายณัฐนันท์  เสือแก้วน้อย
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายชนธนกร  ถ้ำเพ็ชร
 
1. นายลวิตรา  วรวาท
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายกณวรรธน์  ม่วงช่วง
2. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
3. เด็กชายสิรดนัย  มาลาเวช
 
1. นางสาวภัทรนันท์   เเดนวงศ์
2. นางสาวตรีสุคนธ์  ไชยนรา
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชญาวุธ  เจียมประเสริฐบุญ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ยาพันธ์
3. เด็กชายเตชิน  อาจธนพร
 
1. นางสาวขวัญชนก    ภิญโญทรัพย์
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวนฤมล  วรรณะ
2. นางสาวสกุณา  เหล็กคำ
3. นายสัญญา  ราชวงษ์
 
1. นายสรวง  โพธิสุทธิกูล
2. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายณัฐพล  พณรมณ์
2. นางสาวมุจรินทร์  บุญเชิญ
3. นางสาวสุธาขวัญ  ทองขาว
 
1. นางสาวภัทรนันท์   แดนวงศ์
2. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาล 1. เด็กชายธีรภัทร  นิติจรรยา
 
1. นายโกศล  แสงทอง
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวนภาพร  กีโดย
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายธิติวุฒิ  โกมุทรัตนานนท์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวพัชนิดา  บูรพงศ์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายสมภพ  ขวัญใจ
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวมัฌชิมา  บุญปลูก
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวหญิงพิมพ์  เกชิต
 
1. นางนันท์สินี  อุปพงศ์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กชายพัชรพล  วัชรพรธนพงศ์
 
1. นายบรรเจิด  อิ้วอำพันธุ์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวนันอนงค์  พรแก้ว
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวสุนันทา  เหนี่ยงขำ
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์งาม
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กชายอภิวัชร  ไตรสรณสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ชะวาลา
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพ  ขันธวิสูตร
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวอรุณรัตน์  ดูระยับ
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ  ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายบารมี  เพ็งกระจ่าง
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายพีรทัต  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปรีดาพร  อั๊งเจริญ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  อนุเคราะห์ดิลก
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายสรสิช  แจ่มอัมพร
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายอดิศร  สุวรรณ์
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศศิญาณี   น้อยยม
 
1. นายวันชนะ  ฤกษ์สมุทร
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงทรรศญา  ตลับเพ็ชร
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวจิตรชญา  พิพัฒน์พัลลภ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายเกริกระวี  ศรีสุข
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงมยุรินทร์   บุตรเพ็ชร
 
1. นางสาวชลิตา  บุญรักษา
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวกัลยากร  ธีระบุตร
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวพิมพ์พิมล  โสมุล
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายวริศ  ลุยะพันธุ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายสรวิศ  ครุฑพันธุ์
 
1. นางอุทุมพร  จิตรแสวง
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกิตติ  พูลสาริกิจ
 
1. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงอริสรา  ใจไวย์
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงปนัดดา  หอมบานเย็น
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวภัค  องค์ธนทรัพย์
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วจินดา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ  ทิปตานนท์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ธนากาญจน์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทิปตานนท์
4. นางสาวณัชชา  ชวนภิรมย์
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  อนุเคราะห์ดิลก
6. เด็กหญิงภูษณิศา  ช่อฉัตรมงคล
7. เด็กชายระพีพัฒน์  ฟักสุขจิตต์
8. เด็กหญิงวสมน  พัฒโนภาษ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
2. นางสาวณิชารีย์  สุวัฒนประดิษฐ์
3. นางสาวธัญญารัตน์   ป้องสงวน
4. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
5. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
6. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
7. เด็กหญิงสัณห์สินี   สักลอ
8. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
9. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
 
1. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
2. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพ  ขันธวิสูตร
2. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วีเซนตินา
4. เด็กหญิงธัญสิริ  แป้นเกิด
5. นายนทภัทร  ราชเทวินทร์
6. นางสาวนีรนารา  ผ้าเจริญ
7. นายพีรณัฐ  กลิ่นพูล
8. นายภัทร  รุจาคม
9. นางสาวมิเรียม  จันทร์แจ่มศรี
10. นายวิชญะ  ไชยสอน
11. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์คำภู
12. เด็กหญิงสโรชา  เจริญจิตต์
13. เด็กหญิงอภิชญา  บัวดี
14. นายเนติณัฐ  พูดคล่อง
15. นายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
2. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์    สนธิ
3. นางสาวณิชารีย์   สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวธัญญารัตน์   ป้องสงวน
5. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
6. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
7. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มธุรส
9. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
10. เด็กหญิงวณิศา   กองทอง
11. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
12. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
13. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
14. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
15. เด็กหญิงอิสริยา   ฮัววานิช
 
1. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายกฤตภาส  คุณดิลกชาคริต
2. เด็กหญิงชยิสรา  คล้ายมี
3. เด็กชายณัชนนท์  อิ่มไพบูลย์
4. เด็กหญิงนงนภัส  ปานทอง
5. นางสาวนัฏยา  เพ็ชรนิล
6. เด็กหญิงนิรมล  มะอยู่เที่ยง
7. เด็กหญิงบุษบามินตรา  คูณขุนทด
8. เด็กชายปาณพัฒน์  เอกนิพิฐสริ
9. นางสาวมณฑกานต์  สมภาร
10. นายสุรภัทร  โพธิ์เจริญ
11. เด็กหญิงอริสรา  ใจไวย์
12. นางสาวเพ็ญพิชญา  วิชาเดช
 
1. นายสันติ  วิชาเดช
2. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวจินต์พัชรา  วงศ์จินต์ศุจี
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์งาม
3. เด็กหญิงฐิติมา  ทองมอญ
4. เด็กหญิงปนัดดา  หอมบานเย็น
5. เด็กหญิงปนัดดา  เผือกแก้ว
6. เด็กชายภราดร  โพธิ์ศรี
7. นายภัทรพล  จุัยศืริ
8. เด็กหญิงวรรณรัตน์  พิมสอน
9. เด็กหญิงวีรันดา  สยัดพานิช
10. นางสาวศศิกานต์  บุญเกิ่ง
11. เด็กชายสมเกียรติ  รอดเลิศไร้
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์  สนธิ
3. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
4. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
5. นางสาวธัญญารัตน์    ป้องสงวน
6. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
7. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
8. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์    มธุรส
10. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
11. เด็กหญิงวรธนา   สงวนทรัพย์
12. เด็กหญิงวศิณา   กองทอง
13. เด็กหญิงสัณห์สินี   สักลอ
14. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
15. เด็กหญิงสุดารัตน์   ยอดจักร์
16. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วคำมา
17. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
18. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
19. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
20. นางสาวอิสริยา   ฮัววานิช
 
1. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายจิรายุ  สีชัง
2. เด็กหญิงชนิษฐา  ป้องเขียว
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สุรัติกุล
4. เด็กหญิงนวนันส์  แก้วคำ
5. เด็กหญิงนัท  ทองแสง
6. นางสาวบุญชุตา  ไทยภักดี
7. เด็กหญิงบุษราคัม  เชื้อประสาท
8. นายพงศ์พัฒน์  พลอยพลาย
9. เด็กหญิงพนิดา  ม่วงศรี
10. นายพีรพัฒน์  กระตืองาน
11. เด็กชายภูณรินทร์  สุราษฎร
12. เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วละมุล
13. นางสาวรัตนพร  หอมแก่นจันทร์
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยชนะ
15. เด็กชายวชระ  สิงหนารถ
16. นางสาวสิริพักตร์  รุ่งอรุณสกุลกิจ
17. เด็กชายสุริยะ  ศรีวงษา
18. เด็กหญิงอภิภาวดี  สำราญญาติ
19. นางสาวอรพรรณ  ลีนาค
20. เด็กชายอิศวะ  โนนทิง
21. เด็กหญิงเกสรา  ปิ่นทอง
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิชายา
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธนากร  สงจันทร์
2. เด็กชายพงศธร  บุญชูแสง
3. เด็กชายพงศ์พล  พร้อมทรัพย์
4. เด็กหญิงสวิธาณ์  ทองมาลา
5. เด็กหญิงแพรวา  รัตนา
6. เด็กหญิงแอนนา อนิสา  กร้านท์
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
2. นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์
3. นายปราโมทย์  ลือดารา
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายจักรภัทร  ยุกตปรีชา
2. เด็กชายชัยธัช  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงณัชชา  จีนอิ่ม
4. เด็กชายณัฐธัญ  แสงโชติ
5. เด็กชายธัชพล  กะระโสภณ
6. เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ทัศนเปรมสิน
 
1. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีคณกร  ยมหานิษฐา
3. นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายกฤตภาส  พัฒนวรภาคย์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อิคบาล
3. นายธรณ์  บูรณธรรม
4. นายบุณยกร  เรืองนนท์
5. นายศรณ์  บูรณธรรม
6. นายหัตถกิจ  ลิมปนาภิรักษ์
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
2. นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์
3. นายปราโมทย์  ลือดารา
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวกมลภัทร  โป้สมบุญ
2. นายธนภัทร  ลวณะมาลย์
3. นายนนทกร  มาคีรี
4. นางสาวพัทธนันท์  อภิวัฒน์เวคิน
5. นายศุภกร  เอราวรรณ์
 
1. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
2. นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง
3. ว่าที่ร้อยตรีคณกร  ยมหานิษฐา
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกรกนก  ศิริวัฒนาศิลป์
2. เด็กหญิงกิรณา  สุขเปรมจิตต์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ศุภกิตติปัทมา
4. นายจตุพร  ทองยอดเกลื่อง
5. นางสาวจิดาภา  มั่นคง
6. นายจิรายุ  นิ่มนวล
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ติ๊บลูน
8. นางสาวจุฑามาศ  บุญกล้า
9. นางสาวณัฐกานต์  คุณตง
10. นางสาวดวงกมล  อาจสาลี
11. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สกุลวงศ์
12. นายธนวิน  พรพนม
13. นายธเนตร  ธรรมแก้ว
14. นายนพพล  สารสุวรรณ
15. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ชื่นตา
16. นางสาวปฐมาวดี  รูปเอี่ยม
17. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สกุลพิพัฒน์
18. นายปารเมศ  เกียยะ
19. นายพลพจน์  โบว์สุวรรณ
20. นายพัฒพงษ์  เคียงพิมาย
21. นางสาวพิลาสินี  สุขเปรมจิตต์
22. นายพิสิษฐ์  นิจศรีวงษ์
23. นางสาวภัณฑิรา  เอี่ยมละออ
24. เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วไกรวรรณ
25. นายภิวานนท์  จันทร์ชูช่วย
26. เด็กชายภูวดล  ทองทักษิณ
27. นายรักษิต  จันทศร
28. นางสาวรัตนา  อนุเวช
29. นางสาวลักษิกา  ชิดเชื้อ
30. นางสาววรรณษา  สิงห์หะ
31. นางสาววีรยา  แสงอินทร์
32. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กำปั่นทอง
33. นายอนพัทย์  ชะยะ
34. เด็กหญิงอนันตญา  อนุเวช
35. นางสาวอรณิศา  บุญรอด
36. นายอิทธิพงษ์  แสงกฤษเพ็ชร์
37. นางสาวเกศินี  จันทร์มณี
38. นายเป็นหนึ่ง  กล่อมสิงห์
39. นายเสรี  บุตรวงค์
40. นางสาวเสาวภา  ดิษฐชัยภูมิ
 
1. นายวิรัตน์  สินชู
2. นายวิษณุ  ธิรามนต์
3. นางสาวอัจฉริยา  นาคอ้าย
4. นางจริยาภรณ์  ศิริพร
5. นางสาวอุไร  แก่นสัย
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกนกวรรณ  นพคุณ
2. เด็กหญิงกมลชนก   มัณฑนานนท์
3. นางสาวกิ่งกมล  เมฆศรี
4. เด็กหญิงจตุพร  ทวีรุ่งศรีทพรัย์
5. นายจิตติชัย  ชัยวัง
6. นางสาวจินทิมา  นำปา
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  โจนประโคน
8. เด็กชายชลสิทธิ์  เปรมปรุ
9. เด็กหญิงณัชชา  กล้าจริง
10. เด็กชายต้องรัก  ปัดถา
11. นายทวีชัย  สังข์ทอง
12. นายธัญกร  วิชัยกุล
13. เด็กหญิงนงนภัส   สุขสบาย
14. เด็กหญิงบงกช  ฉิมจินดา
15. นางสาวบุษกรณ์  เย็นท่าข้าม
16. เด็กหญิงปภาดา  โอแสงใส
17. นายปิยะกานต์  พุ่มพวง
18. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เมตตา
19. นายพลากร  ชิณวงค์
20. นายพัฒนายุ  ลิ้มวสะ
21. เด็กหญิงพัณณิตา  สีทอง
22. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ปัดซัง
23. เด็กหญิงภัณฑิตา  ทองประดับ
24. เด็กหญิงภาวิณี  มุ่งแก้วกลาง
25. เด็กหญิงมุฑิตา  โทสวัสดิ์
26. เด็กชายยศวีร์  รัศมีเวโรจน์
27. เด็กหญิงระพีพร  พิลาโสภา
28. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮาดดา
29. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเจริญ
30. เด็กหญิงสาวิตรี  สมปัตตรา
31. นายสุธรกวี  พันธุมะเกียรติ
32. เด็กหญิงอธิฐาน  อนุรักษ์
33. นายอนาวิน  นามูลน้อย
34. นายอนุพงศ์  พิมพ์งาม
35. นางสาวอรปรียา  เดชมี
36. เด็กหญิงอรอุมา  ลุงไธสง
37. นายอานนท์  ผลบุญเสริม
38. นางสาวอิสริยาภรณ์  คล่องแคล่ว
39. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ซ้ายขวา
40. เด็กหญิงเบญญาพร  วงศ์ชัย
 
1. นายภัทรพงษ์  จิตบรรจง
2. นายภักดี  แสงจันทร์
3. นายคมศักดิ์  หาญสิงห์
4. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
5. นางสาววิรัลรุ้ง  ศิริธนรุจสักโก
6. นายคำรพ  ผลถาวร
7. นางสาวภัสสร  หมั่นตะคุ
8. นายเทียน  กล่ำบุตร
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายกริช  แก้วกัลยา
2. นายกฤษ  แดงอินทวัฒน์
3. นางสาวกัญญาวีร์  โคตรมูล
4. นางสาวกานต์รวี  นิกรพล
5. เด็กชายคเณศวร  วงษ์เหมือน
6. เด็กชายจิรวัฒน์  แย้มกลิ่น
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทร์เกลี้ยง
8. เด็กหญิงทักษิณา  จริตชีวะ
9. นายธนากร  เทพมา
10. เด็กหญิงธนิสร  คุ้มครอง
11. เด็กหญิงนงเยาว์  บัวคำ
12. เด็กหญิงนีรชา  แย้มเจริญ
13. นายปรีชา  ยิ้มย่อง
14. เด็กหญิงพรรณนิภา  ดาวเที่ยง
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตรงประสิทธิ์
16. นางสาวพิมพ์มาดา  วงศ์สมบัติ
17. เด็กหญิงภิญญดา  ด้วงใหญ่
18. นางสาวมันตริณี  คำเพ็ชร
19. นางสาววรดา  ภู่เพชร
20. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เฮงภู่เจริญ
21. นางสาวสุมินนภา  กุระ
22. เด็กหญิงอริสา  ภู่เวียง
23. เด็กชายอรุชา  กอบเงินทอง
24. เด็กหญิงเจริญขวัญ  ศรีพูล
25. เด็กชายเชาว์วัฒน์  บัวฮมบุรา
 
1. นายณรงค์วิทย์  พฤกษาศิลป์
2. นายมหิธร  ธิติปวัตน์
3. นางสาววราทิพย์  ศรีอ่ำอ่วม
4. นางสาวพวงเพชร  บำรุงพงษ์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวกรปรียา  เรียงรอด
2. นางสาวกาญจนา  เหมพร
3. นางสาวชยิสรา  ประทุมถิ่น
4. เด็กหญิงฐิติพร  โตเอี่ยม
5. เด็กหญิงฐิติมา  ทองอินทร์
6. เด็กชายต่อพงษ์  อุปรา
7. นางสาวทิพยาภา  นาคราช
8. นายธนภูมิ  กาชัย
9. นายธวัชชัย  นาคสนอง
10. นายนนทการณ์  ธุลัน
11. นายนันทวัฒน์  ธนรัชต์นะคำศรี
12. นายนิรุตต์  แสงสีทอง
13. เด็กหญิงปณิชา  ศิริเทียน
14. นางสาวพรทิพย์  แม้นด้วง
15. นางสาวพิมพ์สุชา  บุณยจรัสพงศ์
16. เด็กชายภูริพัฒน์  ทองเกิด
17. เด็กหญิงมาริษา  วาดี
18. นางสาวราชญา  สมบัติแก้ว
19. นางสาววรรณาภรณ์  อาสเสงี่ยม
20. นายศศลักษณ์  กันจันทร์วงศ์
21. เด็กหญิงอมรรัตน์  น้อยวงศ์
22. นางสาวอัญมณี  สุขทั่วญาติ
23. นางสาวอัยลดา  ปินทา
 
1. นายโชติพงษ์  วิมะลิน
2. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ  ชำนาญดี
3. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กชายศุภสัณห์  คำจริง
 
1. นายสุเมธี  ธนะนิรันดร์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวีรภัทร   วิลัยสูงเนิน
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายรัฐภูมิ  วัฒนากร
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายน้องบิว  ขาวคง
 
1. นายชูชาติ  อุ้ยหา
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณิชชรีย์  ฉัตร์พิริยคุณ
 
1. นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
 
1. นายกวีชาติย์  จันทร์แพง
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวเสาวภา  ดิษฐชัยภูมิ
 
1. นายวิษณุ  ธิรามนต์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายกฤดิ์สกุล  วิษณุรังสรรค์
 
1. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กชายศุภสัณห์  คำจริง
 
1. นายสุเมธี  ธนะนิรันดร์
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นายสุระสิทธิ์  ผาดศรี
 
1. นางสาวรักษณาลี  คุ้มทับ
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายสหรัฐ  ราชมนตรี
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงสิริญภา  ลือฉาย
 
1. นายศตวรรษ  กล่อมวิเศษ
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทองใส
 
1. นายกวีชาติย์  จันทร์แพง
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวกาญจนาพร  คงเจริญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  คำสีแก้ว
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวเกศศิรินทร  ชัยสิริชยานันท์
 
1. นายณัฐพล  มั่นเรือง
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขันธวิชัย
 
1. นายประกฤษฏิ์  ผาธรรม
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กชายฐิติพันธ์  เอื้อสุวรรณา
 
1. นายณัฐพล  มั่นเรือง
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายธนาเทพ  ศรีวรพรกุล
 
1. นายประกฤษฏิ์  ผาธรรม
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายอินทัช  ศรีสมาน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เกิดจันทร์
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิชญนันท์   ศิราวิริยานนท์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจุฬามณี   ธิติพรชัย
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวณัชชา  ทิวาเรืองรอง
 
1. นางสุวรรณี  แย้มศิริ
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. นางสาวอาเฮิน  จอง
 
1. นายเอกชัย  วรแสน
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กชายศุภสัณห์  คำจริง
 
1. นายสุเมธี  ธนะนิรันดร์
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายศุภกร    ทศวัฒน์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายนภทีป  อ้อยหวาน
 
1. นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายกฤตภาส  นิสสัยสุข
 
1. นายณพล  จันทร์เที่ยง
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณิชชรีย์  ฉัตร์พิริยคุณ
 
1. นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงปารียา  เทพรักษา
 
1. นายกวีชาติย์  จันทร์แพง
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกรกช   ลำพูล
 
1. นางสาวนฤมล   คลังสินค้า
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. นางสาวอภิรดี  พันธุสินธุ
 
1. นายนพ  ประดับค่าย
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายนนที  น้อยแย้ม
2. นางสาวนลินภัสร์  ธนพนธ์กิตติกูล
3. เด็กหญิงวรรณนิชา  รวดเร็ว
4. นางสาวเปมิกา   ตั้งเรือนรัตน์
 
1. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์
2. นายประยงฉัตร  ปรุร้ตน์
3. นางจงกล  นุ่มไทย
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กหญิงกชพร   ทามโคกสูง
2. นายกรวิชญ์   บำรุงศรี
3. เด็กชายณัฐกรณ์   ภาดี
4. นายพิชาภพ   จรูญศักดิ์
5. เด็กหญิงภูริชญา  ธัญญจิตต์โรจน์
6. เด็กหญิงลักษมี  ทาลาริ
7. นางสาวอภิชฌา  จรูญเรือง
8. นางสาวอรวรรณ  เกตชมภู
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์   เงินสลุง
10. เด็กหญิงแพรพันธ์   เหรียญทอง
 
1. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ
2. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
3. นายมนระวี  ศักดิ์ธนากูล
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกนธิชา  บุญชา
2. เด็กหญิงกันติชา  กายสิทธิ์
3. เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ม่วงวิมล
4. เด็กหญิงกิตติภา  ศรีโกศล
5. เด็กหญิงชญานิศ   ฆ้องนอก
6. เด็กหญิงชฎาวีร์  พราหมเพชร
7. เด็กชายชยานันต์   ชุมมณเทียร
8. เด็กชายญัฐเดชา  ศรีใส
9. เด็กหญิงณัชชา  บุญใบ
10. เด็กชายณัฏฐภัทร์  ชลากรทรัพย์รดา
11. เด็กชายณัฐยศ  สุคนธรัตน์
12. เด็กชายณัฐวานนท์  บุญมาเปียง
13. เด็กหญิงณิชา   มัธยมพงศ์
14. เด็กชายนภากาศ  ศิริตระกูล
15. เด็กหญิงนภาพร  สีแดง
16. เด็กหญิงปัญญาพร  อินทร์ฤดี
17. เด็กหญิงพรณัชชา  โอภาสยล
18. เด็กชายพลอยปภัสสร์  รุจิธนพาณิช
19. เด็กชายพสธร  ทองจันทร์
20. เด็กหญิงภัทรวดี  ปุณญิสาภัส
21. เด็กชายภานุพงศ์  จันโทศรี
22. เด็กชายภูดิศ  จีระประดิษฐ์
23. เด็กหญิงภูริชญา  สุกันตา
24. เด็กหญิงยธนา  พุ่มวิเศษ
25. เด็กชายรวิช  รัชตะสมภพ
26. เด็กชายวชิรวิทย์   จาลา
27. เด็กชายวรพจน์  ภักดีอุธรณ์
28. เด็กชายศุภณัฐ  นันทกังวาล
29. เด็กชายสรวิศ  ตั้งกุลพานิชย์
30. เด็กชายสิรดนัย  เหลืองอรุณ
31. เด็กหญิงสุภัชญา  จารุเพ็ง
32. เด็กชายอวิรุทธิ์   เพชรมะลิ
33. เด็กชายอัตสิทธิ์   อัมพรปัญญรักษ์
34. เด็กหญิงฮันนาน  พันธสัญญาเพิ่มพูล
35. เด็กหญิงเกลียวไหม   วิวัฒนานุกูล
36. เด็กหญิงเกศสุดา  ปัดภัย
37. เด็กหญิงเก็จตะวัน  จีนเท่ห์
38. เด็กหญิงไรนะห์   มูฮะหมัด
 
1. นายปัญญา   เสน่ห์
2. นายชาตรี  ตั้งตระกูล
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. เด็กหญิง กัญญาภัค   งานบัณฑิตชัย
2. เด็กหญิง กานต์สิรี   ทัศนงาม
3. เด็กหญิงกัญญ์สินี   ตันตราธิวุฒิ
4. เด็กหญิงฉัตนภัส   แสงรัตนรัฐ
5. เด็กหญิงชัทนภา   อมรรัตน์พิพัฒน์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์   จองวิจิตรกุล
7. เด็กหญิงชุติพร  ตรีวัฒนชัยกุล
8. เด็กหญิงณภัทร  เจริญวงศ์
9. เด็กหญิงณิชนันท์  วุฒิประเสริฐกุล
10. เด็กหญิงณิชมน  ติรศุทธ
11. เด็กหญิงดลพร   อมรฉันทนาการ
12. เด็กหญิงนันท์นภัส   ชมเชิงแพทย์
13. เด็กหญิงนานา   พรหมลิขิตชัย
14. เด็กหญิงปริยากร  ตันคณารัตน์
15. เด็กหญิงปวริศา   เดชาบุญญะ
16. เด็กหญิงพริสร  หงษ์วิไล
17. เด็กหญิงพิชชาวีร์  ชัยปราโมทย์
18. เด็กหญิงพิชญาดา   อัศวเลิศศักดิ์
19. เด็กหญิงพิชามญชุ์   เมธาพฤทธิ์
20. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อภิกิตินันทน์
21. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เลิศปรีดานันท์
22. เด็กหญิงภัคธีมา  บุรกาญจนานนท์
23. เด็กหญิงภัททิยา  ปทุมรัตนโชติ
24. เด็กหญิงมนัญชยา  เตชะวิริยะกุล
25. เด็กหญิงรินรดา  ชาตะมีนา
26. เด็กหญิงลัลนา  ช่วยกอบลาภ
27. เด็กหญิงวรณัน  เจียนสุวรรณ
28. เด็กหญิงวรรณวิสา  เพียรพิทักษ์
29. เด็กหญิงวิรตี  นิธิฐาปนธาดา
30. เด็กหญิงสุภจิราพร   ทรัพย์สมบูรณ์
31. เด็กหญิงอนันตรา  จรรย์ศุภรินทร์
32. เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นสินมั่น
33. เด็กหญิงอรณิชา   ผลพัฒนกุล
34. เด็กหญิงอัญชลี   อัครอิทธินันท์
35. เด็กหญิงอัญชิสา  เย็นมั่นคง
36. เด็กหญิงอโรชา  โกมะหะวงศ์
 
1. นางสาวรัตติยา  บุญหลง
2. นายวรวิทย์  นพเกียรติ์
3. นายเกรียงสิทธิ์  โง้วสกุล
4. นางพาวิไล  วงษ์สวรรค์
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวกนกวรรณ  สมทรง
2. นางสาวกรรทิกา  โกศิริ
3. นางสาวจิรชยา  อุทัยรัตน์
4. นางสาวณภัทร  ฤกษ์จันทร์
5. นางสาวณัฐณิชา  อาษา
6. นางสาวณัฐวรางค์  ชัยวงค์
7. นางสาวทรายแก้ว  โสภิพันธ์
8. นางสาวธิรดา  เรืองวรเดช
9. นางสาวนงนุช  แก้วศรี
10. นางสาวนนทนันท์  ตันเจริญ
11. นางสาวนัฐธมล  ล้านเที่ยง
12. นางสาวพรรณปพร  สุขดี
13. นางสาวพิชาภัค  กองนอก
14. นางสาวพิมพ์ชนก  รอดเที่ยงธรรม
15. นายภัคธร  บุญมาเลิศ
16. นางสาวมัลลิกา  จงวัฒนา
17. นางสาววรภรรณ  มั่งคั่ง
18. นางสาวศศิณา  ศรีดาพันธ์
19. นางสาวศิรภัสสร  จุลลำเจียก
20. นางสาวศิริพัชร  นราพิทักษ์
21. นางสาวศิริลักษณ์  พงษ์พฤกษ์
22. นายศุภโชค  พิมเสน
23. นางสาวสุฑามาศ  บัวศรีภูมิ
24. นางสาวสุภาวดี  คล้อยดี
25. นางสาวสุวิมล  เงินทรัพย์
26. นางสาวสโรชา  สอนประดิษฐ์
27. นายอภิเดช  ภูสิงห์
28. นายอมรเทพ  อ้นเกตุ
29. นางสาวอรจิรา  สังวร
30. นางสาวเนตรนภา  บุญธรรม
 
1. นางสาวศิวิลัย  สำเภา
2. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
3. นายสุรพงษ์  ไกรษา
4. นางสาวทัศนีย์  บัวทอง
5. นางสาวรัชดา  น้อยสุวรรณ์
6. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ปัญจารักษ์
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  เผือกคำ
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกอบแก้ว  เลิศสินไทย
2. นางสาวจตุพร  ยิ้มแย้ม
3. นายชัยเดช  ภูเขาแก้ว
4. นายชานน  สมบัติมี
5. นางสาวญาดา  อาสนเสวตร
6. นายฐาปกรณ์  รุ่งอลงกรณ์
7. นายถิรเดช  นราทิพยปทุม
8. นายธนพงษ์  ผดุงพันธุ์
9. นายธนภัทร  กองน้ำ
10. นายธนากร  ระยะทอง
11. นายนิติพล  บุญญฤทธิ์
12. นางสาวบุญลักษณ์  ผ่านสำแดง
13. นางสาวปุณยาพร  อินทรัต
14. นางสาวพรพัตรา  แก้วผง
15. นางสาวพลับพลึง  เรื่องลือ
16. นายพันธกานต์  ช้างทอง
17. นายภคิน  หิรัญคุปด์
18. นางสาวภัทรสุดา  นาคสุข
19. นายลักษมันตร์  มงคล
20. นางสาววรรณวิสา  แซ่เตีย
21. นางสาววิสสุดา  โสรส
22. นางสาวสิรินารถ  มังษา
23. นายสุรสิทธิ์  สุทธิมณีรัตน์เลิศ
24. นายอนันต์  ประจักษ์วงศ์
25. นางสาวเกวลิน  ศรีรู้ญา
26. นายเทพบุตร  นาคยุติ
27. นางสาวเมธาวี  ตีกระพี้
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
2. นายวิษณุ   เอี่ยมประเสริฐ
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงกชกร  ชูเมือง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ธาราไทย
3. เด็กหญิงจิรดา  กาดำ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลำพุทธา
5. เด็กชายธวัธชัย  บุญเพ็ง
6. เด็กชายประเสริฐ  เมืองมั่น
7. เด็กหญิงปาณิศรา  พุทธรักษ์
8. เด็กชายพชรพล  เกาะแก้ว
9. เด็กชายสาทร  แก้วพวง
10. เด็กชายไพรสน  สินชัย
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงคณิตา  พรรณา
2. เด็กหญิงชมพูนุท  อิ่มอุรา
3. เด็กหญิงชลธิชา  หาสนนท์
4. เด็กหญิงนฤภร  สนทอง
5. เด็กชายนันทวัฒน์  แทนสา
6. เด็กหญิงพรชนก  บุตรพรม
7. เด็กชายมนัสวิน  มินจ๊ะ
8. เด็กชายวัชระ  แก้วงาม
9. เด็กชายสิริวัฒน์  วงษ์ศรี
10. เด็กชายหิรัญ  แก่นสาร
 
1. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
2. นางสาวนารี  สาธุกาญ
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจิรายุส  ปัญญารอด
2. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยพรมงคล
3. นางสาวดวงหทัย  ยาใจ
4. นายตรีภพ  ขำพวง
5. นายนภสินธุ์  จันทร
6. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยพรมงคล
7. นายพิสิษฐ์  แสงงาม
8. นางสาวสุธิดา  จูงกลาง
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายกฤษณะ  ติรักษา
2. นายชรินทร์  ซอเสวี
3. นายณัฐวุฒ  ดัชถุยาวัตร
4. นางสาวธนิดา  สุวรรณจันทร์
5. นางสาวภูริชญา  สมประสงค์
6. นางสาวรพีพรรณ  พรรณา
7. นายวิทิต  ปัญญาดี
8. นางสาวศศินิภา  ชูเวช
9. นางสาวศศิวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
10. นายอัษฎาวุฒิ  ทองเล็ก
 
1. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
2. นางสาวนารี  สาธุกาญ
 
225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองประดับ
2. เด็กหญิงรพีพร  พิลาโสภา
3. เด็กหญิงวรรณภา  เนียมอยู่
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮาดตา
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเจริญ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองเกิด
 
1. นางสาววิรัลรุ้ง  ศริธนรุจสักโก
2. นายพชร  สายรัตน์
3. นายกฤษฏา  สังวรณ์
4. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
 
226 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกันญารัตน์   มาโน
2. เด็กหญิงชมพูนุท   พันถัน
3. เด็กหญิงชลลดา   มัชฌิมรัตน์
4. เด็กหญิงธัญพิชชา   เทียมตรี
5. เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์ศรี
6. เด็กหญิงมนต์นภา  สวนศรี
7. เด็กหญิงวริศรา  บุตรศรีภูมิ
8. เด็กหญิงอัณณา   บุนนาค
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางปฐมณ  จันทุดม
3. นางสาววรรษนันท์  วรากูลชัยพัฒน์
4. นางวาณี  ชูพิพัฒน์
 
227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวณัฐชยาภรณ์  ปัญญาแก้ว
2. นางสาวธนัชชา  ทวานนท์
3. นางสาวธีรนาฎ  บัวมาศ
4. นางสาวปิยะพร  บุญทองแก้ว
5. นางสาวมนฤทัย  อุตรวิเศษ
6. นางสาววโรชา  พงษ์พฤกษ์
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ทุมเสน
2. นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตรี
3. นางสาวพลอยไพลิน  มะชิดะ
 
228 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวณัฐชา  อัศวเสนา
2. นางสาวทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
3. นางสาวนันทนา  ฮะโสด
4. นางสาวปลายชล  ณ สงขลา
5. นางสาวศุภรัตน์  ชัชวาลย์
6. นางสาวอภิญาพร  แสวง
 
1. นางสาวนัจกร  ผู้ทรงธรรม
 
229 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐการต์  สารชาติ
2. เด็กหญิงดรุณี  ศรีขุนทด
3. เด็กหญิงนิรัติศัย  ผาสุขจิตต์
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พอใจ
5. นางสาวศุภนิดา  แซ่อั้ง
6. เด็กหญิงสิริวิภา  จรัสพันธ์
7. เด็กหญิงสุจิตรา  เขียวปาน
8. เด็กหญิงเจษรินทร์  ดวงงาม
 
1. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
2. นางสาวเมทิตา  ชัยมา
 
230 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงกนต์รพี  อนันตกานนท์
2. เด็กหญิงกัญจนาพร  เกื้อลาว
3. เด็กหญิงฐิติพร  พรหมขน
4. เด็กหญิงพรกนก  อินทโร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำผา
6. เด็กหญิงเวธินี  ดำรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุกลพัชร์  ก้อนนาคพิพัชร์
2. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วบุตรดี
 
231 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวจุฑามาศ  ศิริ
2. นางสาวญาณิศา  มีทอง
3. นางสาวดวงกมล  แก้วผนึก
4. นางสาวนภัสสร  ศรีไทย
5. นางสาวปรีญาภา  ฉิมสำอางค์
6. นางสาววริศรา  มีทอง
7. นางสาววิไลลักษณ์  แซ่ปั๊ง
8. นางสาวอัจฉริยาพร  โสดา
 
1. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
2. นางสาวเมทิตา  ชัยมา
 
232 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกรกนก   อรุณโรจน์
2. นางสาวกัญญาณัฐ   ขาวงาม
3. นางสาวทัศนกัลย์   รัศมี
4. นางสาวบุณยานุช   เฉวียงภพ
5. นางสาวปรียาวัธน์   ทองน้อย
6. นางสาวปิยาพัชร  เข็มกลัด
7. นางสาวภูริชญา   คำสุข
8. นางสาวมาดา  คำภีระไพร
 
1. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
2. นางสาวกมนนิษฐ์  สมรวิบูลย์
 
233 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงซาการีนา  แก้วกำพล
3. เด็กหญิงนวรัตน์  อรุณศรี
4. เด็กหญิงพรนภัส  กันนิยม
5. เด็กหญิงภริษ์ยภรณ์  ปุยสำลี
6. เด็กหญิงสุทธดา  เชยศรี
7. เด็กหญิงสุธิดา  แสงหาญ
8. เด็กหญิงอนันฑิตา  หวังแสง
9. เด็กหญิงอรินชญา  วงศ์อารี
10. เด็กหญิงอัญชลี  เมืองนุช
11. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพิ่มพานิช
12. เด็กหญิงแพรวา  แจ้งคำ
 
1. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ปานทอง
 
234 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงกฤษธีรา  กรินทสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ขุนทวี
3. เด็กหญิงจิตรภัทรสร  ถาพร
4. เด็กหญิงจิรัชยา  พลานุสนธิ์
5. เด็กหญิงณัฐนลิน  สุริยสกุลลาภ
6. เด็กหญิงธนภรณ์  ชื่นภักตร์
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  สีสำลี
8. เด็กหญิงภัทรมน  พลนา
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตะมะชาติ
10. เด็กหญิงสายใจ  ยอดจันทร์
 
1. นางสาวอาภัสรา  ดียิ่ง
 
235 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองเขียว
2. นางสาวจารุภา  ใจยาว
3. นางสาวณิชา  ธนาสนธิราช
4. นางสาวธัญชนก  ชูทุ่ง
5. นางสาวธัญญารัตน์  กรุณา
6. นางสาวปาณมิตา  อิ่มโอชา
7. นางสาวมาริษา  มะโนวงศ์
8. นางสาวรัตนากร  ใบนิล
9. นางสาวศิริวิมล  ต่ายแสง
10. นางสาวสกุลหญิง  เฝ้ากระโทก
11. นางสาวสโรชา  พรหมพินิจ
12. นางสาวอารียา  พันทกัน
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายประเวช  ผสมงาม
 
236 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นางสาวพรเพ็ญ  จันทร์เสียงเย็น
2. นายศุภกร  คำสะ
3. เด็กชายศุภกร  ชัยวัฒน์
4. เด็กชายอาชาครินส์  จินาพร
5. เด็กชายเพชร  สีสำทอง
 
1. นางสุนิสา  อินทนนท์
2. นางสาวมาลินี  เลาหิตกุล
 
237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. เด็กหญิงนวลนภวรรณ  ภูริภาคย์เรืองกุล
 
1. นางวาณี  ชูพิพัฒน์
2. นางพจธนา  วิภาวิน
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่โพร่ง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พูลศรีกาญจน์
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กชายเจษฎากร   อังกูลพัฒนาสุข
 
1. นางสาวนวพร   ว่องวัจนะ
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวนาถลดา   จิณณากฤษณ์
 
1. นางสาวประภัสสร   พันธุมัย
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายทศวรรษ  จีนงาม
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ   ผูกพัน
 
1. นางสาวพิชชากานต์   ถินต่าย
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายอิทธิศักดิ์  โตสมภาพ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายพันธกานต์  มีสันเทียะ
 
1. นางสาววีดารัตน์  ณะวิชา
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวแพรวา  จิตติมณี
 
1. นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวรัชพร  ช่วยชูวงศ์
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
 
247 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงวริยา  วิลาจันทร์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  เจริญสุข
 
248 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนวลนภวรรณ   ภูริภาคย์เรืองกุล
 
1. นางสาววาสนา  สมบัติ
 
249 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวรสิตา  ธีรสรไกร
 
1. นางเพ็ญแข  เมืองนก
 
250 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวสมิตา  บุญคำ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร
 
251 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กชายนันทภัทร    สกุลดำรงเกียรติ
 
1. นางสาวอนุตร์กานต์   ผดุงกิจ
 
252 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวนาเดีย   กรเกษม
 
1. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
 
253 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวกนกวรรณ  กาญจนวิภากุล
 
1. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์
 
254 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวศศิกาญจน์  เนื้อนวล
 
1. นางสมใจ  ศรีละมุล
 
255 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวชรัชชา  ศิลปวิลาวัณย์
 
1. นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล
 
256 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวคันธวรรณ  กิ่งจันทร์
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
257 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชัชชญา  วงษ์จันทร์
2. นางสาวนภัสสร  นัยเนตร
3. นางสาวปัณฑิตา  ไผทสิทธิ
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  โพธิ์แก้ว
5. นางสาววรกานต์  ภูมิศิริเจริญ
 
1. นายนิเวศน์  บัวทองใส
2. MissSiying  He
 
258 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวชนนิกานต์  โชติชื่น
2. นายณัฐพล  อู่อ้น
3. นายภูธเนศ  วิสาติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  สุจริตภักดี
5. นายสาริน  แซ่หยวน
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร
2. MissJuying  Wei
 
259 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวดารารัตน์  แก้วจันทร์ทอง
2. นายพิมาย  สรรพเพทยพิศาล
3. นายภูมิธร  แก้วสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศุภสุดา  วงศ์ไพรัตน์
5. นางสาวอุสนา  กรเกษม
 
1. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
2. MissChihiro  Yamaguchi
 
260 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายปพน  ลิมปเสนีย์
2. นางสาวพิมพกานต์  ภูครองทุ่ง
3. นางสาวสิปราง  เต็มบุญเกียรติ
4. นางสาวสุชานันท์  อาราเบีย
5. นายอาทิตย์  กมลธรรม
 
1. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์
 
261 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นางสาวพรศิริ  ผุดผ่อง
3. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
4. นายวุฒิเชษฐ์  เค็มฟ์
5. นางสาวสุวัจนา  แจ่มช้อย
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
 
262 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวชญานี  ทองสีนก
2. นางสาวธนารีย์   สอนศรี
3. นางสาวนิศารัตน์  พรหมดวง
4. นางสาวภรัทธิยา  อินพล
5. นางสาวสุภาวดี  เด่นดวง
 
1. นางพรทิพย์   โตมอญ
2. นางสาวภาพินี  มหาโชคธรณี
 
263 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัญชนก  อันงาม
3. นางสาวพีระพร  จักราบาตร
4. นางสาวสุธิดา   สัปดาห์
5. นางสาวเจนจิรา   ทมไพร
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
2. Mr.Eungi  Kwon
 
264 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายคฑาวุช  จันทร์เมฆา
2. นางสาวพีรดา   มากจริง
3. นางสาวสุทธิดา   พ่วงศิริ
4. นางสาวอภิญญา  อารีย์
5. นางสาวอัจจิมา  นาทอง
 
1. นางสาวณัชฌารีย์  ปิยะวัฒน์
2. MissYOUNG EUN  LIM
 
265 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวณัฏชา  เผือกประเสริฐ
2. นางสาวเบญญาภา  จะพันธุ์
 
1. นางสาวประภาภรณ์   พรมศรี
 
266 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายมาวิณ  โทบิอัส
2. นางสาวสิริพิมล  หิรัญวิจิตร
 
1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ
 
267 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวมัณฑนา  วรรณมหินทร์
2. นายยุทธพงษ์  คุณานุปกรณ์
 
1. นางสาววีดารัตน์  ณะวิชา
 
268 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายดณพ  ทองสุ่น
2. นายทัตเทพ  รัตนตั้งปฐพี
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย
 
269 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เชื้อคำเพ็ง
2. นายเกียรติพงศ์   อยู่เย็น
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายชุติพนธ์  แก้วเหล็กไหล
2. นายธนวัฒน์  บุญเกิด
3. เด็กชายภูมิวิวัฒน์  มาตยคุณ
4. เด็กชายวรวิทย์  สีนวนจันทร์
5. เด็กชายศิลา  ซุ่ยหิรัญ
6. เด็กชายสรัณย์  ตัตถกี
7. เด็กชายอนุสรณ์  ทาโถม
8. เด็กชายอนุเดช  พรมแก้ว
 
1. นายสมบัติ  ไชยศร
2. นางจารุชา  ไชยศร
3. นางครุณี  คะวงษา
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายธนพงษ์   จูหมัด
2. เด็กชายธนวิทย์   กระเช้าเพ็ชร
3. นายปกรณ์   ต่วนยา
4. เด็กชายรัชพล   ขจรเดช
5. เด็กชายวงศธร  ยะมามัง
6. เด็กชายวีระยุทธ  รุ่งเรือง
7. นายสิรวิชญ์   คำถาเครือ
8. นายเจษฎากร   บัวแก้ว
 
1. นางสาวโสภา  รัตนาบดี
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
3. นายณัฐสิทธิ์  เลาะภูมี
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายจารุวัฒน์  ภู่ชาติ
2. นายทิพย์อนันต์  หงส์ทิพย์วารี
3. นายทิพย์ไพศาล  หงษ์ทิพย์วารี
4. นายภาณุ  ด้วงใหญ่
5. นางสาวศศิธร  กลิ่นหอม
6. นายอรรถชัย  วงษ์มิตรแท้
 
1. นายวิศิษฏ์  หนาแน่น
2. นายณัฐพล  สิทธิกุล
3. นางสาวเนตรนะภา  พวงไทย
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายปรวิทส์  แสงพลบ
2. นางสาวปาริมา  สืบสายดี
3. นายพงศ์ภัค  เกิดผล
4. นางสาวภัทรมน  พงษ์กิจการุณ
5. นางสาวศิริวรรณ  วิจิตรประชา
6. นางสาวสุภาวิลัย  ติงสะ
7. นางสาวอังคณาพร  แป้นโคตร
8. นายเจริญวงศ์  แก้วนุช
9. นางสาวเปมิกา  ศตพรชัย
10. นางสาวเยี่ยมนภา  เพ็ชรเฟื่อง
 
1. นายสมบัติ  ไชยศร
2. นางจารุชา  ไชยศร
3. นางครุณี  คะวงษา
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวกันธิมา  เชยสุวรรณ
2. นางสาวชุติกาญจน์  อมรประภากรณ์
3. นายบุญฤทธิ์  แสงอรุณ
4. นายวุฒิชัย  ด้วงนา
5. นางสาวสายป่าน  พวงพุ่ม
6. นางสาวสิทธิพร  ศาทตรา
7. นายสิริพันธุ์  พลายงาม
8. นางสาวสุดารัตน์  ลาพิมพ์
9. นางสาวสุดารัตน์  เสมารัมย์
10. นายอดิศักดิ์  ขุนจำนงค์ภักดิ์
 
1. ดร.นันทพร  แสงอุไร
2. นางสาวสิรินาถ  ธงศิลา
3. นายยุทธพล  ทับลา
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ผกาชาติ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทุมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สุธรรม
4. เด็กหญิงสุวพัชร  เซี้ยงลี้
5. เด็กหญิงอรอุมา  อุตะมะ
 
1. นางสาวปิยะพร  แพ่งเกษร
2. นางสาวสาริศา  สุกิน
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวคนึงนิตย์  แข็งธัญการ
2. นางสาวณัฐณิชา  หงษ์เผือก
3. นางสาวณิชาพัชร์  คร่ำสุข
4. นางสาวนิติยมน  สงวนรัมย์
5. นางสาววันวิสาข์  แก้วไสย
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีโฉม
2. นางสาวจุฑาภรณ์  สูงพล
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   กฤษณโสภา
2. เด็กหญิงวงแหวน  ยามประโคน
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   สุฤทธิ์
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หาญสำฤททธิ์ผล
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  พงศ์เจตน์พงศ์
3. เด็กหญิงแพรวนภา  สถิรปัตติ
 
1. นางปิยะพร  สมบุญ
2. นางสาวอรินยา   สถิรชาติ
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นางสาวณัฐริการ์  วงศ์ทิพย์
2. นางสาวมุกธิตา  ธรรมรัตนพร
3. นางสาวสายพิณ  จันทะสาย
 
1. นางสาวสิริพรรณพร  แก่นเพ็ชร์
 
280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายฐาปกร  ไพบูลย์วัฒนผล
2. นายพงศธร  ผิวทอง
3. นางสาวเมทิกา  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
2. นางปาณิสรา  บัวทอง
 
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงชัชฎา  ท้วมเพ็ง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถนอมเกียรติยิ่ง
3. เด็กหญิงรัญชิดา  รังศรีแก้ว
 
1. นางอัมรา  อินโอภาส
2. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท
 
282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงชัชชญา   ก๊วยสมบุญ
2. เด็กชายธเนศ  ศรีศรีสว่าง
3. เด็กหญิงอาทิมา  หมอนวดดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด
2. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
 
283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายชัยภัทร  จันทนสถาน
2. นางสาวมธุลดา  อินสมบัติ
3. นางสาวเมนาท  เเสนสง่า
 
1. นางสาวกุลวดี  นุ่มทอง
2. นางสุชาดา  กฤตสุวรรณ
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายกิตติวินท์  คูประเสริฐยิ่ง
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  อินท์สุวรรณเสน
 
1. นายรัตนชัย   แม้นพรหม
2. นายจิรายุ  ทองดี
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงอรวรรยา  สิทธิ์สิริโสภา
2. เด็กหญิงอัญมณี  ลือชัย
 
1. นางสาวจินตากรณ์  อิ่มรัง
2. นางนภัสรา  อุทปา
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  ฝาเรียนดี
2. เด็กหญิงลักษณ์มณี  อ่ำสกุล
 
1. นางสาวปราณี  นิลเหม
2. นางสาวนงคราญ  เกิดศักดิ์
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายณัฐพัชร์  สำราญศิลป์
2. เด็กชายปุณณภพ  คูเจริญไพศาล
 
1. นางสาวอินทีวร  ชัยกูล
2. นายอนันตชัย  ไชยโกฏิ
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายณัฐพล  สิงหกาญจน์
2. นายพีรพล  ภคพงศ์พันธุ์
 
1. นายชำนาญ  เปตามะนัง
2. นางสาวพรพิมล  จารุอนันต์กุล
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายขจร  เอกธนกิจ
2. นายปฐวี  แดงมูล
 
1. นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี
2. นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายชนม์ชนก  ชัยสุวรรณโรจน์
2. เด็กชายธนโชติ  วงศ์เมธิญญ์
 
1. นางวัฒนาศิริ  ชุ่มธิ
2. นางสาววิลาสินี  โกศิลป์สุข
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กชายธนภัทร  จันนุบิน
2. เด็กชายวิชา  อำภาภรณ์
 
1. นางสาววัฒนา  มะปรางค์
2. นางสาวเยาวดี  จันทรวงษ์
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายขวัญ  พิมพา
2. นายปณชัย  แซ่อึ้ง
 
1. นายวิเชียร  พุ่มพวง
2. นายปรัชญา  หาญประสพ
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายณัฐพนธ์  รอบรู้
2. นางสาวไอลดา  แสนอุบล
 
1. นางสาววิภาดา  คงเมือง
2. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมินทร์ 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์   ดาวัน
2. เด็กหญิงนนทิยา   ศรีเกษม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวเจนจิรา  เพียรงาน
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทะเขียน
2. เด็กชายพงศกร  สิริวรพันธ์
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงนรกมล  เชื้อธวัช
 
1. นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์
2. นางสาวฐิติมา  แทนกลาง
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงชลธร  ศรไชยากร
2. เด็กหญิงปวิชญา  ติณกิตติ
 
1. นางสาวยุวดี  แย้มเกษร
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์  เอกลาภ
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงนภสร  คำโคม
2. เด็กหญิงปรารถนา  สุภาวงค์
 
1. นางนภัส  นรโคตร
2. นายบิณฑ์  บุ่นวรรณา
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกวีมาศ  รักษาสังข์
2. เด็กหญิงชัญญา  พรหมณีวิรัช
 
1. นางสาวศริญญา  ผันอากาศ
2. นายวัฒนสิทธิ์  สีหะชัย
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายทัสนัย  ศรีสวัสดิ์
2. นายศรัณย์  น้อยปรีชา
 
1. นางสาวศริญญา  ผันอากาศ
2. นายวัฒนสิทธิ์  สีหะชัย
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวภานุมาศ  สัญญาใย
2. นายเกียรติไพศาล  จันทรา
 
1. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์์
2. นางมณีรัตน์  ประสมสินธ์
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายอคิราภ์  สีแสนยง
2. นายเก้าเกียรติ  เกิดดี
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
 
303 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายศุภณัฐ  อเนกนำวงศ์
2. นายศุภฤกษ์  ทองดี
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นามเตี๊ยะ
2. นายพลวัฒน์  มานิตย์
 
304 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายนวฤทธิ์   หล่องคุ้ม
2. นายปัญญ์   ปีติเจริญธรรม
 
1. นางวิไล  สุขเกื้อ
2. นางสาวพัชรินทร์  มลสันเทียะ
 
305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายวรากร   อินทอง
 
1. นายศตวุธ  หรือโอภาส
2. นายวีร์สเนต์  มีมูซอ
 
306 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายศุภกร  ถาวรวงศ์
2. เด็กชายเจนวิทย์  กิจเวคิน
3. เด็กชายเยี่ยมวุฒิ  จันทร์หัวโทน
 
1. นายปิตุพงศ์  ฤทธิ์หมุน
2. นางปุณยนุช  ปัญญาดิลก
 
307 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายธัชพล  อนุชิตวรวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  นาควิโรจน์
3. เด็กชายสรวิศ  ปานช้าง
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
2. นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์
 
308 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายปวริษ  วิริยะคุณากร
2. นายภูมิปรินทร์  นะโม
3. นายเกริกธัช  คุณานุปถัมภ์
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
2. นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์
 
309 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวธนพร  เจี่ยสกุล
2. นางสาวนันทกา  มะอยู่เที่ยง
3. นางสาวปพิชญา  ประมวลทรัพย์
 
1. นางเอราวัณ  ดำภูผา
2. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
 
310 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายทรรปณ์  คงถาวร
2. นายพีระพงค์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวสุรารักษ์  มานะประสพสุข
2. นายยุทธพล  ทับลา
 
311 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายพรสุรีย์  จำรัสรัตน์สุข
2. นายศิริพงษ์  ตีระวัฒนพงษ์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์
2. นางมณีรัตน์  ประสมสินธ์
 
312 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายลัทธวัฒน์  เลาหะพันธ์ุ
2. เด็กชายศุภพล  เตติรานนท์
 
1. นางสาวจิรัฐติ  กิจสมุทร์
 
313 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพีรวัส   วาสนาพิตรานนท์
2. เด็กชายศิรภัส  สุจำนงค์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงกระจ่าง
 
1. นายอดิศักดิ์  สะท้านธรนิล
2. นายสรายุธ  เนียมประดิษฐ์
 
314 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายชินกฤต  สิทธิศักดิ์
2. นายธนเดช  บุญสารัตน์
3. นายศักดิพัฒน์  ลิขิตอภิธนวัฒน์
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
 
315 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายภูมิพัฒน์  พินธิตรารติบดี
2. นางสาวสวรรณ์รัศฐ์  ขำจำรูญ
3. นางสาวสุทธิรัตน์  เอกพงศ์บวรสิน
 
1. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล
2. นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์
 
316 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายคุณาสิน  สุนทราณู
2. เด็กชายปณิธาน  รัตนสมบัติไพบูลย์
3. เด็กชายประวุฒิ  สารตันติพงศ์
 
1. นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ
2. นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ
 
317 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายณธีพัฒน์  ติระพรสันติ
2. เด็กชายศิษฏ์  สุจิรัตนวิมล
3. เด็กชายสรวิชญ์  ลักษณวงษ์พัฒนา
 
1. นางสาวจิรัฐติ  กิจสมุทร์
 
318 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นายชญานนท์  พงษ์สานต์คีรี
2. นายปฏิภาณ  ตรีสง่า
3. นายวัชระ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางหนูเพียร  โกมลสุรกุล
2. นายวรกิตติ์  กำแพงเมือง
 
319 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายภวัต  ชูเพชร
2. นายภีมพล  ปุรณมณีวิวัฒน์
3. นายศุภการ  ชื่นชม
 
1. นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ
2. นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ
 
320 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายวิชิต  ภูครองทอง
2. เด็กชายศุภกร  เขียวอุบล
3. เด็กชายศุภกร  เหมือนเนียม
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
 
321 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายกฤติน  ล้ำเลิศ
2. เด็กชายศิลา  บัวพันธ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กาญจนเดชะ
 
1. นางปิลันธนา  พรธาดาวิทย์
2. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา
 
322 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวอรณิชา  ปะลิเตสังข์
2. นางสาวอริสรา  สุกหอม
3. นางสาวเมธาวี  คล้ายสิงห์
 
1. นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ
 
323 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายกิตติภูมิ  วารีพัฒน์
2. นางสาวปรายฟ้า  หวานใจ
3. นางสาวเจนจิรา  ทิวัฑฒานนท์
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวสุพัตรา  สุขไชย
 
324 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงปิยดา  แซ่จิว
2. เด็กหญิงพรพิมล  รัตนะสินชัย
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  อินทร์เปลี่ยน
 
1. นายอารักษ์  ทันใจชน
2. นางสาวแววดาว  มะหามิตร
 
325 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงญาตา  รงค์สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  อบทอง
3. เด็กหญิงนฤมล  จารุวิรุฬห์
 
1. นางปิลันธนา  พรธาดาวิทย์
2. นางสาวจินตากรณ์  อิ่มรัง
 
326 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายนรสิงห์  กุระ
2. นางสาวปทิตตา  อณาชัย
3. นายศิรา  วงศ์สง่า
 
1. นายอารักษ์  ทันใจชน
2. นายภัทรธร  นาคะโยคี
 
327 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายฐนดล  อารีพิทักษ์
2. นายพิสิฐพงศ์  โตจำนงค์
3. นายสุทธวีร์  โรจนศิริวณิชย์
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวจีนภา   บุบผา
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หนูพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปานทอง
3. เด็กหญิงลลิตภัทร์  นวลสวาย
 
1. นางธัญญวัน  เมืองสุวรรณ์
2. นางสาวไอลดา  จันทรา
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายนฤปนาถ  มะแป้น
2. เด็กชายเจษฎา  วงศ์งาม
3. เด็กชายเศรษฐพัส  พงษ์เลาหพันธุ์
 
1. นายปรัชญา  อาภาวัฒนาสกุล
2. นายมาวิน  คำดี
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวญาณิกา  อัครภูวดล
2. นางสาวนฤศรา  หนูเอียด
3. นางสาวปิญาพร  สุขเกตุ
 
1. นางภาวดี  งามวิลัย
2. นางไอลดา  หวังโซ๊ะ
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นายกชกร  ชยปาลกุล
2. นางสาวพรพรหม  ศรศิริ
3. นายพันธมิตร  สาสดี
 
1. นายมนู  พุทธิเมธากุล
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงดารินทร์   บัวกลั่นหอม
2. เด็กหญิงพรชิตา  เพชรสุกใส
3. เด็กชายวิสุทธิ์   ขุมทรัพย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   เอเตียวเจริญ
2. นางวันเพ็ญ  เจริญผล
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายนรวัฒน์  คล้ายแตง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดหิรัญ
3. เด็กหญิงอรณิชา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางอัมรา  อินโอภาส
2. นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายพัชรพล  ปานแก้ว
2. นางสาวภาวินี  ภูมิวัน
3. นายศิริพงษ์  บุตรภักดี
 
1. นางสาววรัญญา  อังศุธรารักษ์
2. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวปาลิดา  ก๊วยสมบุญ
2. นางสาวพนิดาวรรณ  แซ่อึ้ง
3. นางสาวมุกรวี  ถนอมนาค
 
1. นางสาวนฤมล  รับส่ง
2. นางสาวอรณัท  รัตนอำภา
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   แสนหาญธำรงสุข
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์   สร้อยชื่อ
3. เด็กหญิงทอฝัน   คำหอม
4. เด็กหญิงธิติมา   สมศรี
5. เด็กหญิงสุภัทรา    วิทยาเสถียร
6. เด็กหญิงอลิสา    หงษ์มา
 
1. นายปริญญา  คำภิวัลย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
3. นางสาวคณัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงชลิตา  อี๋
2. นางสาวณัฐธิดา  แดงสุริศรี
3. นางสาวทิพย์อักษร  โคตรเจริญ
4. เด็กหญิงธีรพร  น้อยศรี
5. เด็กหญิงพัณณิตา  แซ่ฟ้า
6. เด็กหญิงอารยา  บุญโพธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
2. นางสาวทิพภาภรณ์  ทนงค์
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายสมยศ  นามวงษา
2. นางสาวสุกัญญา  วันดี
3. นางสาวสุทธิพร  สิริวัฒนานนท์
4. นางสาวสุมินตรา  วงศ์ศิริศักดิ์
5. นายอภิลักษณ์  นุชาดี
6. นางสาวอริสรา  แก้วใส
 
1. นางสาวลีลาภัสร์  สุขวิบูลลักษณ์
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์โม้
3. นายวรพจน์  อิทธิยาภรณ์
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวดุษฏี  กล่อมดี
2. นายภูมิพัศน์  สารจิตร
3. นางสาวมณฑิรา  เจริญรัตน์
4. นายวุฒินันท์  โชติช่วง
5. นางสาวสุชานาถ  เกลื่อนสันเทียะ
6. นางสาวอลิสา  อินทรีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  อรุณไพร
2. นางสาวสายไหม  เอื้อเฟื้อ
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1. เด็กหญิงบุญรักษา  ซัวร์ฟลู
2. เด็กชายพชรชัย  แตงกลับ
3. เด็กหญิงอริสรา  ลิ้มประจันทร์
 
1. นายนพชาติ  พานิชชอบ
2. นางสาวจันจิรา  จันทร์ทอง
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  นิมินรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ขุนภักดี
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  กองคำ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กรวยสุวรรณ
2. นางเรณู  สมะดี
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นางสาวสุดาภรณ์  ศรไชยญาติ
2. นางสาวอารีรัตน์  คำศรี
3. นางสาวเจริญรัตน์  ชูเชิดเลิศสิริกุล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กรวยสุวรรณ
2. นางสาวสมศรี  คงเสรี
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวพรนภัส   ช่วงชู
2. นางสาวอภิญญา   วังพลับ
3. นางสาวอรทัย    จากน่าน
 
1. นางสาวศรวณีย์   มณีศรี
2. นางสาวฐิตาภรณ์  เอี่ยมรัมย์
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  ลางคุลเสน
2. เด็กหญิงพัชรกาญจน์  ตั้งพลังกุล
3. เด็กหญิงพัชร์ณัณ  สุระภี
 
1. นางอินตอง  ถวิลการ
2. นางสาวพัชรีย์  อึ่งสังข์
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กชายภัทรธร  เกิดกรุง
2. เด็กหญิงสุทธาสินี  โพธิ์โคตร
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองชุ่ม
 
1. นางพรปวีร์  อระวีพร
2. นายมนู  พุทธิเมธากุล
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. นายณัชฐพงศ์  วงค์สูงยาง
2. นายณัธพล   ไชยเอม
3. นางสาวธัญญารัตน์   แย้มศรี
 
1. นางสาวสรชา  โกเสยะโยธิน
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวชัฏชญาณ์  บึงไกร
2. นางสาวพิมพ์  เนียมเกิด
3. นางสาวสิริรัตน์  ทิพยโอสถ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา
2. นายศุภฤกษ์  สรวิฑย์
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงญารินตรา  พิบูลย์
2. เด็กหญิงณิศศา  สงวนเผ่า
3. เด็กหญิงพัชรี  สายรัตนทองคำ
 
1. นางสาวราตรี  มหาศิริ
2. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงญาดา  พึ่งเอี่ยม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เชื้อขำ
 
1. นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางสาวศศิธร  ณ ลำปาง
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวทิฆัมพร  อุ่ยหมุน
2. นางสาวพิมพ์วิภา  แตงวิเชียร
3. นายศุภกฤษณ์  มหานิล
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีภู
2. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวปาณิสรา  กันตศรี
2. นางสาวพิชญาภัค  สงวนพัฒน์
3. นางสาวภัทรนันท์  เดชพ่วง
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นายขวัญชัย  คุณหงษ์
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดมงคล
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ยอดรัก
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ไสยเกตุ
 
1. นายเพชร  สาระจันทร์
2. นางสาวจีระภา  ชินภักดี
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สุภะวัน
2. เด็กหญิงวรรวิสา  พรมลา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ภูพันเชือก
 
1. นางปราณี  ฤทธิชัย
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวบุญสิตา  ยีลาดอ
2. นางสาวปารีรัฐ  คิดรักเมือง
3. นายวรเดช  สกุลรัตน์
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวผกามาศ  หมอกมัว
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกมลชนก   สุวรรณตระกูล
2. นางสาวกัญญาวีร์   ผายพิมพ์
3. นางสาวอุษา   อินทรารัตน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
2. นายปริญญา  คำภิวัลย์
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงพิยดา  ปัญญธรรมาภรณ์
2. เด็กหญิงรินนัดดา  มาละศรี
3. เด็กหญิงวิภาวี  เรืองจรูญ
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวอินทีวร  ชัยกูล
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงชนันลักษณ์  ปลูกสมบัติ
2. เด็กหญิงมนัญญา  โพธิ์กลิ่น
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  จันทร์ศรี
 
1. นางมาริสา  ปึงหลั่งสิน
2. นางสาวฉัตรปวีณ์  กีรติพัชรธรณ์
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวณัฐพร  มูหะหมัดตาเฮต
2. นางสาวสาริตา  ปั่นสันเทียะ
3. นางสาวสุกัญญา  พันชาติ
 
1. นางสาวอรอิริญา  เจริญยิ่งยืนนาน
2. นางอริษา  ศิริทัศน์
 
359 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวกชกร  เนวชื่น
2. เด็กชายกิติพันธุ์  สุขเทศ
3. นายคมสันต์  ลือแสนทวีทรัพย์
 
1. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร
2. นางปราณี  วีระหงส์
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพลอยฟ้า   ขารพ
2. เด็กหญิงรติมา   จีรบุตร
3. เด็กหญิงรุ่งสีชมพู   รินพรุ้ม
 
1. นางสาวคณัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
2. นายปริญญา  คำภิวัลย์
 
361 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชฎาพร  สหายา
2. เด็กหญิงพรนภัส  ภูมิมาศ
3. เด็กหญิงพศิกา  ไชยเวช
 
1. นางกมลมาศ  มีสุข
2. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์
 
362 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นายณัฐวัฒน์  โฉมสุข
2. นายณัฐวุฒิ  โฉมสุข
3. นายสุรศักดิ์  แก้วชิน
 
1. นางกมลมาศ  มีสุข
2. นางพรรณี  ศรีสยามไพศาล
 
363 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายธนาพร   ทับทิม
2. นายสรธร   ประเสริฐกรรณ์
3. นายสรธิญ   ประเสริฐกรรณ์
 
1. นางสาวปราณี  วางหา
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอเตียวเจริญ
 
364 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายปฏิภาณ  บูรณะ
 
1. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
 
365 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวธัญกมล  รักษาราษฎร
 
1. นางสาวกฤษณา  กลิ่นทอง
 
366 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายศุภกร  สุขสโมสร
 
1. นางสาววนิดา  ตนภู
 
367 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร์   อริยชัยสิริกุล
 
1. นางสาววรางคณา  อันเวช
 
368 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายพงศกร  พลจันทร์
 
1. นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์
 
369 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสนสัมพันธ์นพ
 
1. นางสาววรางคณา  อันเวช
 
370 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัชวาลย์  จันทร์ปาน
2. นายนฤเบศร์  ทวีพันธ์
3. เด็กชายปณวัฒน์  ดวงสีดา
 
1. นายรณชิต  ฤทธิ์สำเร็จ
2. นางสาวสุชาดา  โสภูงา
 
371 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธนกร  โอกิ
2. เด็กหญิงบุญยวีร์  หลีสกุล
3. เด็กชายพิธาน  เศรษฐคุปต์
 
1. นางสาวรัตนา  สาหลาด
2. นางสาวจรรยา  หนูบุญรักษ์
 
372 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายพิษณุ   จำปาทอง
 
1. นางสาววนิดา  ตนภู
 
373 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ลิ้มจำรูญ
 
1. นางสาววิชุดา  หมื่นรักษา
 
374 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุชกรุง
 
1. นางสาวณุตตรา  ทองสา
 
375 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายวายุ   ประดับญาติ
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
376 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเสาว์คนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
377 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  นิ่มผึ้ง
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
 
378 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายปัณณพัฒน์  พัทธนันท์กูล
 
1. นายวิฤทธิ์พล   กาญจนอนันต์
 
379 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสิตา  ภักดีเตล็บ
 
1. นางกานต์พิชชา   ศิลปวิศวกุล
 
380 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายนันทพงศ์  ธนโสภาพิพัฒน์
 
1. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
381 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีระเดช   อ้นมี
 
1. ดร.สุมน  คณานิตย์
 
382 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชรินทร์  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
383 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณิชา  จอกแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศ์คำจันทร์
 
384 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายนฤเบศร์  ทวีพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
385 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงบาเรีย   สาดและ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรกลับ
 
386 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงณัฐฐิตา  พรหมละ
 
1. นางสาววันวิษา  เสนาแสง
 
387 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายอภินพ   คงตาดำ
 
1. นางสาววิภาวรรณ   โคกมา
 
388 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวน้ำน่าน  เหล่าสดนันท์
 
1. นางวรัษฐา  กาวชู
 
389 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นายชิษณุพงศ์  ศรีสุข
 
1. นางสาวอัญชิสา  ตะโกอินทร์
 
390 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชญานนท์  เสน่ห์ราศรี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
391 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัยยุทธ  ศรีอ่ำดี
 
1. นางสาววีนัส  ชาลี
 
392 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวศุภลักษณ์  อินทรศรี
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โคกมา
 
393 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายกฤษฎา  เพ็ชรสังวาลย์
2. นายชญานนท์  เสน่ห์ราศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
2. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
394 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกิตติกรณ์  สุขดาษ
2. นายอภิรัฐ  ไม้โพธิ์
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
2. นางสาวประภาพร  วงษ์เย็น
 
395 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายบุญบุล  สุขจิตต์
2. เด็กหญิงฟ้าลัคนา  วิริยะอรรถพร
 
1. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
2. นางสาวอนันตญา  ต่ายหลี
 
396 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายพิชิตพล  จันทร์ปาน
2. นายวัฒนา  มูลทรัพย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
2. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
 
397 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องภพ  กาทอง
2. นางสาวศิริพร  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
2. นางสาวประภาพร  วงษ์เย็น
 
398 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ   วงษ์จันทะ
2. เด็กชายจิณณวัตร  พรตรีสัตย์
3. นางสาวณหทัย  ลพอุทัย
4. เด็กชายณัฐพงศ์   เสาประจิตร
5. เด็กหญิงณัฐพร  ประมูลชัย
6. เด็กชายณัฐภัทร  ประมูลชัย
7. เด็กชายธนวินท์  งามพร้อม
8. เด็กหญิงนภัสรา   สุวรรณฤกษ์
9. เด็กชายบูรกานต์  รณชิตสมบูรณ์
10. นางสาวปวันรัตน์   อำคา
11. เด็กชายพชรธร  พงศ์พนรัตน์
12. เด็กชายพีร์ระพัฒน์  น้อยใส
13. เด็กชายพุฒิเสฏฐ์  เลาหอัจฉริยกุล
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำแก้ว
15. เด็กชายวราธร  เมืองฤทธิ์
16. เด็กหญิงวรินทร   เมฆวิวัมนาวงศ์
17. เด็กหญิงวริศา  ขำเมือง
18. เด็กชายศุภณัฐ  งิ้วออก
19. เด็กชายสัชฌุกร  แปงการิยา
20. นางสาวสุวิชญา   ไชยสอน
21. เด็กหญิงอัจฉริยา  พัฒแก้ว
22. เด็กชายอัมรินทร์  พิบูลย์ธนาวุฒิ
23. เด็กชายอานุภาพ   แก้วโชติ
24. เด็กหญิงเกษรวี  กำแหงเดช
25. เด็กชายเตชิน  สุวรรณเจริญ
26. เด็กชายเมธากานต์  คชศิริพงศ์
27. เด็กชายเอกภณ  สุ่มมาตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณกร  ยมหานิษฐา
2. นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง
3. นายอนุวัชช์  สุนทรา
4. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
5. นางระวีวรรณ  จันทรสมัย
6. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์