สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วชิรธรรมสาธิต 65 13 9 12 87
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 51 26 8 6 85
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 49 18 7 6 74
4 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 46 27 13 12 86
5 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 45 23 14 7 82
6 สตรีศรีสุริโยทัย 45 23 12 3 80
7 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 39 24 19 12 82
8 พรตพิทยพยัต 39 16 7 9 62
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 38 25 7 6 70
10 ฤทธิยะวรรณาลัย 38 21 8 7 67
11 สุรศักดิ์มนตรี 35 29 10 3 74
12 หอวัง 33 20 5 6 58
13 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 33 10 13 11 56
14 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 32 15 7 9 54
15 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 31 21 7 5 59
16 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 30 5 3 6 38
17 มัธยมวัดบึงทองหลาง 29 12 2 6 43
18 เทพลีลา 26 24 12 9 62
19 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 24 26 13 11 63
20 สารวิทยา 24 15 10 7 49
21 บางกะปิ 24 14 7 9 45
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 22 9 9 11 40
23 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 21 15 13 9 49
24 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 21 12 11 13 44
25 วัดสุทธิวราราม 21 6 6 3 33
26 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 20 23 10 6 53
27 มัธยมวัดธาตุทอง 20 20 15 11 55
28 ราชวินิตบางเขน 20 14 5 9 39
29 ฤทธิยะวรรณาลัย2 19 16 16 7 51
30 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 19 14 10 3 43
31 ศรีพฤฒา 19 11 8 12 38
32 มัธยมวัดหนองจอก 19 5 4 12 28
33 สิริรัตนาธร 18 18 6 10 42
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 17 29 6 6 52
35 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 17 23 15 13 55
36 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 17 17 9 6 43
37 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 17 14 9 6 40
38 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 17 12 6 4 35
39 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 17 8 4 5 29
40 ราชดำริ 16 27 11 7 54
41 พระโขนงพิทยาลัย 15 19 14 2 48
42 ปทุมคงคา 15 17 15 17 47
43 ยานนาเวศวิทยาคม 15 12 9 14 36
44 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 15 11 6 3 32
45 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 12 14 9 11 35
46 พิบูลอุปถัมภ์ 11 12 17 10 40
47 นนทรีวิทยา 10 29 9 13 48
48 ดอนเมืองจาตุรจินดา 10 8 5 7 23
49 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 7 5 9 13 21
50 พุทธจักรวิทยา 7 5 3 5 15
51 ศุภกรณ์วิทยา 6 3 6 7 15
52 ไทยคริสเตียน 5 7 8 10 20
53 อุดมศึกษา 5 6 2 4 13
54 วาสุเทวี 5 5 5 2 15
55 โสมาภาพัฒนา 5 4 5 6 14
56 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 5 4 4 4 13
57 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 4 12 9 6 25
58 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 4 11 10 12 25
59 พิบูลประชาสรรค์ 4 9 8 5 21
60 สรรพาวุธวิทยา 4 5 7 5 16
61 อัสสัมชัญศึกษา 3 6 9 14 18
62 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 4 4 0 11
63 อัสสัมชัญ 3 0 3 0 6
64 เบญจมินทร์ 2 4 1 0 7
65 อรรถวิทย์ 2 4 1 0 7
66 นิพัทธ์วิทยา 2 3 1 5 6
67 ปราโมชวิทยารามอินทรา 2 2 3 10 7
68 สาธิตพัฒนา 2 2 3 2 7
69 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 2 1 3 0 6
70 อันวารุ้ลอิสลาม 1 3 2 3 6
71 อรรถญาสาธิต 1 3 0 0 4
72 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 0 0 0 1
73 ลาซาล 1 0 0 0 1
74 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 0 0 0 1
75 เจ้าพระยาวิทยาคม 1 0 0 0 1
76 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 3 1 2 4
77 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 4 6 4
78 ไผทอุดมศึกษา 0 0 1 0 1
79 วัฒนาวิทยาลัย 0 0 0 0 0
รวม 1,324 933 562 513 2,819