สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วชิรธรรมสาธิต 24 20 11 55 65 13 9 12 87
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 22 18 7 47 51 26 8 6 85
3 สตรีศรีสุริโยทัย 20 13 9 42 45 23 12 3 80
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 19 11 14 44 49 18 7 6 74
5 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 16 13 12 41 46 27 13 12 86
6 พรตพิทยพยัต 16 8 5 29 39 16 7 9 62
7 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 14 5 10 29 38 25 7 6 70
8 สุรศักดิ์มนตรี 12 11 4 27 35 29 10 3 74
9 หอวัง 12 11 4 27 33 20 5 6 58
10 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 12 9 8 29 33 10 13 11 56
11 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 11 16 8 35 45 23 14 7 82
12 ฤทธิยะวรรณาลัย 10 12 12 34 38 21 8 7 67
13 มัธยมวัดบึงทองหลาง 10 7 3 20 29 12 2 6 43
14 บางกะปิ 10 4 4 18 24 14 7 9 45
15 สารวิทยา 10 2 5 17 24 15 10 7 49
16 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 9 9 14 32 39 24 19 12 82
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 9 7 5 21 30 5 3 6 38
18 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 9 2 4 15 20 23 10 6 53
19 เทพลีลา 8 10 3 21 26 24 12 9 62
20 ปทุมคงคา 8 6 4 18 15 17 15 17 47
21 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 8 5 7 20 24 26 13 11 63
22 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 7 3 10 20 21 12 11 13 44
23 ศรีพฤฒา 7 3 1 11 19 11 8 12 38
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 7 1 2 10 17 17 9 6 43
25 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 6 14 10 30 32 15 7 9 54
26 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 6 12 6 24 31 21 7 5 59
27 ราชวินิตบางเขน 6 6 5 17 20 14 5 9 39
28 ยานนาเวศวิทยาคม 6 5 7 18 15 12 9 14 36
29 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 6 4 6 16 17 14 9 6 40
30 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 6 4 4 14 17 8 4 5 29
31 สิริรัตนาธร 6 4 2 12 18 18 6 10 42
32 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 6 3 7 16 17 23 15 13 55
33 มัธยมวัดหนองจอก 6 3 4 13 19 5 4 12 28
34 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 5 5 8 18 22 9 9 11 40
35 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 5 5 4 14 17 29 6 6 52
36 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 4 7 5 16 21 15 13 9 49
37 วัดสุทธิวราราม 4 6 6 16 21 6 6 3 33
38 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 4 5 6 15 17 12 6 4 35
39 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 4 3 5 12 15 11 6 3 32
40 มัธยมวัดธาตุทอง 3 8 6 17 20 20 15 11 55
41 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 3 6 5 14 19 14 10 3 43
42 ฤทธิยะวรรณาลัย2 3 3 7 13 19 16 16 7 51
43 โสมาภาพัฒนา 3 2 1 6 5 4 5 6 14
44 พระโขนงพิทยาลัย 2 5 3 10 15 19 14 2 48
45 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 2 5 2 9 12 14 9 11 35
46 พิบูลอุปถัมภ์ 2 2 3 7 11 12 17 10 40
47 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 2 1 1 4 7 5 9 13 21
48 อัสสัมชัญ 2 1 0 3 3 0 3 0 6
49 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 2 0 1 3 5 4 4 4 13
50 นนทรีวิทยา 1 6 4 11 10 29 9 13 48
51 ราชดำริ 1 5 7 13 16 27 11 7 54
52 พุทธจักรวิทยา 1 3 1 5 7 5 3 5 15
53 ไทยคริสเตียน 1 1 1 3 5 7 8 10 20
54 นิพัทธ์วิทยา 1 1 1 3 2 3 1 5 6
55 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1 0 2 3 4 4 0 11
56 เบญจมินทร์ 1 0 0 1 2 4 1 0 7
57 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 ลาซาล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 ดอนเมืองจาตุรจินดา 0 4 4 8 10 8 5 7 23
60 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 0 4 3 7 4 11 10 12 25
61 อุดมศึกษา 0 3 0 3 5 6 2 4 13
62 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 2 0 2 4 12 9 6 25
63 วาสุเทวี 0 1 1 2 5 5 5 2 15
64 สรรพาวุธวิทยา 0 1 0 1 4 5 7 5 16
65 สาธิตพัฒนา 0 1 0 1 2 2 3 2 7
66 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 เจ้าพระยาวิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 ศุภกรณ์วิทยา 0 0 2 2 6 3 6 7 15
69 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 0 0 2 2 2 1 3 0 6
70 อัสสัมชัญศึกษา 0 0 1 1 3 6 9 14 18
71 อรรถวิทย์ 0 0 1 1 2 4 1 0 7
72 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 0 1 1 2 2 3 10 7
73 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 9 8 5 21
74 อันวารุ้ลอิสลาม 0 0 0 0 1 3 2 3 6
75 อรรถญาสาธิต 0 0 0 0 1 3 0 0 4
76 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
77 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 4 6 4
78 ไผทอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
79 วัฒนาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 403 360 309 1,072 1,324 933 562 513 2,819