สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วชิรธรรมสาธิต 59 12 9 12 80
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 49 18 7 6 74
3 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 47 26 8 6 81
4 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 46 27 13 12 86
5 สตรีศรีสุริโยทัย 45 23 12 3 80
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 39 24 19 12 82
7 พรตพิทยพยัต 39 16 7 9 62
8 ฤทธิยะวรรณาลัย 38 21 8 7 67
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 37 25 7 6 69
10 สุรศักดิ์มนตรี 35 29 10 3 74
11 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 35 22 14 7 71
12 หอวัง 33 20 5 6 58
13 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 33 10 13 11 56
14 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 31 21 7 5 59
15 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 29 15 7 9 51
16 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 29 5 3 6 37
17 มัธยมวัดบึงทองหลาง 28 12 2 6 42
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 24 26 13 11 63
19 สารวิทยา 24 15 10 7 49
20 บางกะปิ 24 14 7 9 45
21 เทพลีลา 22 23 12 9 57
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 22 9 9 11 40
23 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 21 12 11 13 44
24 วัดสุทธิวราราม 21 6 6 3 33
25 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 20 23 10 6 53
26 มัธยมวัดธาตุทอง 20 20 15 11 55
27 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 20 15 13 9 48
28 ราชวินิตบางเขน 20 14 5 9 39
29 ฤทธิยะวรรณาลัย2 19 16 16 7 51
30 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 19 14 10 3 43
31 ศรีพฤฒา 19 11 8 12 38
32 มัธยมวัดหนองจอก 19 5 4 12 28
33 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 17 29 6 6 52
34 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 17 23 15 13 55
35 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 17 17 9 6 43
36 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 17 12 6 4 35
37 ราชดำริ 16 27 11 7 54
38 สิริรัตนาธร 16 18 6 10 40
39 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 16 8 4 5 28
40 พระโขนงพิทยาลัย 15 19 14 2 48
41 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 15 11 6 3 32
42 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 12 14 9 11 35
43 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 12 13 9 6 34
44 ยานนาเวศวิทยาคม 12 12 9 14 33
45 นนทรีวิทยา 10 29 9 13 48
46 พิบูลอุปถัมภ์ 9 12 17 10 38
47 ดอนเมืองจาตุรจินดา 9 8 5 7 22
48 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 7 5 9 13 21
49 พุทธจักรวิทยา 7 5 3 5 15
50 ศุภกรณ์วิทยา 6 3 6 7 15
51 ปทุมคงคา 5 15 15 17 35
52 ไทยคริสเตียน 5 7 8 10 20
53 อุดมศึกษา 5 6 2 4 13
54 วาสุเทวี 5 5 5 2 15
55 โสมาภาพัฒนา 5 4 5 6 14
56 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 5 4 4 4 13
57 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 4 12 9 6 25
58 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 4 9 10 12 23
59 พิบูลประชาสรรค์ 4 9 8 5 21
60 สรรพาวุธวิทยา 4 5 7 5 16
61 อัสสัมชัญศึกษา 3 6 9 14 18
62 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 4 4 0 11
63 อัสสัมชัญ 3 0 3 0 6
64 เบญจมินทร์ 2 4 1 0 7
65 อรรถวิทย์ 2 4 1 0 7
66 นิพัทธ์วิทยา 2 3 1 5 6
67 ปราโมชวิทยารามอินทรา 2 2 3 10 7
68 สาธิตพัฒนา 2 2 3 2 7
69 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 2 1 3 0 6
70 อันวารุ้ลอิสลาม 1 3 2 3 6
71 อรรถญาสาธิต 1 3 0 0 4
72 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 0 0 0 1
73 ลาซาล 1 0 0 0 1
74 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 0 0 0 1
75 เจ้าพระยาวิทยาคม 1 0 0 0 1
76 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 3 1 2 4
77 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 4 6 4
78 ไผทอุดมศึกษา 0 0 1 0 1
79 วัฒนาวิทยาลัย 0 0 0 0 0
รวม 1,269 925 562 513 3,269