หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 081 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 54 132 87
2 006 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 40 82 58
3 010 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 43 85 53
4 024 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 35 116 58
5 025 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 68 179 124
6 041 โรงเรียนนนทรีวิทยา 74 148 98
7 043 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 59 139 89
8 045 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 90 234 127
9 042 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 62 131 96
10 044 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 69 175 104
11 046 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 58 171 94
12 051 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 90 251 134
13 049 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 98 227 153
14 050 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 79 257 129
15 056 โรงเรียนบางกะปิ 57 129 77
16 059 โรงเรียนปทุมคงคา 71 135 102
17 070 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 74 210 120
18 072 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 55 112 82
19 082 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 20 47 30
20 091 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 74 161 98
21 092 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 50 151 84
22 093 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 44 109 73
23 100 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 54 119 85
24 105 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 57 129 73
25 106 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 47 96 62
26 107 โรงเรียนราชดำริ 70 183 114
27 108 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 55 101 72
28 110 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 80 216 108
29 111 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 65 183 104
30 113 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 65 142 105
31 115 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 101 244 153
32 120 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 38 68 48
33 123 โรงเรียนศรีพฤฒา 60 136 87
34 131 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 51 102 74
35 132 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 102 210 149
36 133 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 87 228 137
37 134 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 69 146 93
38 144 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 70 143 94
39 145 โรงเรียนสารวิทยา 58 110 77
40 153 โรงเรียนสิริรัตนาธร 61 163 92
41 154 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 50 149 80
42 155 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 46 106 61
43 157 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 78 171 113
44 162 โรงเรียนหอวัง 66 124 95
45 013 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 6 1
46 029 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 42 80 63
47 030 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 45 83 68
48 031 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 82 200 123
49 032 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 26 53 32
50 033 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 79 137 102
51 037 โรงเรียนเทพลีลา 77 193 117
52 038 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 104 315 166
53 129 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 36 67 48
54 001 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 1 1
55 002 โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา 0 0 0
56 003 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 0 0 0
57 004 โรงเรียนกว่างเจ้า 0 0 0
58 005 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 0 0 0
59 011 โรงเรียนจำนงวิทยา 0 0 0
60 014 โรงเรียนฉัตรวิทยา 0 0 0
61 015 โรงเรียนชินวร 0 0 0
62 022 โรงเรียนดรุณพัฒน์ 0 0 0
63 023 โรงเรียนดลวิทยา 0 0 0
64 028 โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา 0 0 0
65 034 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 0 0
66 035 โรงเรียนทวีวัฒนา 0 0 0
67 036 โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 0 0 0
68 040 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 0 0 0
69 047 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 13 28 13
70 048 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 13 20 13
71 052 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 0 0 0
72 053 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) 0 0 0
73 054 โรงเรียนบางกอกศึกษา 0 0 0
74 055 โรงเรียนบางกอกแอ็ดเวนต์ 0 0 0
75 061 โรงเรียนประสานวิทย์พัฒนา 0 0 0
76 060 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 0 0 0
77 062 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 18 31 26
78 063 โรงเรียนปัญจทรัพทย์ มีนบุรี 0 0 0
79 064 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 0 0 0
80 065 โรงเรียนปัญโญทัย 0 0 0
81 066 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 0 0 0
82 068 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0
83 073 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 13 16 12
84 077 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 0 0 0
85 078 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
86 079 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวศม์ 0 0 0
87 074 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 0 0 0
88 075 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 0 0 0
89 076 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 0 0 0
90 071 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
91 085 โรงเรียนภักดีวิทยา 0 0 0
92 086 โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา 0 0 0
93 090 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 0 0 0
94 096 โรงเรียนมาเรียลัย 0 0 0
95 097 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 0 0 0
96 098 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 0 0 0
97 101 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 0 0 0
98 104 โรงเรียนระเบียบศึกษา 0 0 0
99 109 โรงเรียนราชานุชิต 0 0 0
100 112 โรงเรียนลาซาล 1 1 1
101 116 โรงเรียนวรมงคล 0 0 0
102 117 โรงเรียนวรรณวิทย์ 0 0 0
103 118 โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ 0 0 0
104 119 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 2 2 2
105 121 โรงเรียนวาสุเทวี 17 27 24
106 124 โรงเรียนศรีวิกรม์ 0 0 0
107 125 โรงเรียนศาสนวิทยา 0 0 0
108 126 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 0 0 0
109 127 โรงเรียนศิลปะวัฒนา 0 0 0
110 128 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 23 40 27
111 130 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
112 135 โรงเรียนสมถวิล 0 0 0
113 136 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 33 62 37
114 137 โรงเรียนสหพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 0 0 0
115 138 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ 0 0 0
116 139 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก 0 0 0
117 140 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 12 17 15
118 146 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 0 0 0
119 147 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 0 0 0
120 148 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 0 0 0
121 149 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี 0 0 0
122 150 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 0 0 0
123 151 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 0 0 0
124 152 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 0 0 0
125 156 โรงเรียนสุดใจวิทยา 0 0 0
126 161 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ 0 0 0
127 163 โรงเรียนอมาตยกุล 0 0 0
128 179 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 4 8 5
129 164 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
130 165 โรงเรียนอรรถวิทย์ 12 16 14
131 166 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 10 17 13
132 167 โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ) 0 0 0
133 168 โรงเรียนอัสสละฟียะฮ์ 0 0 0
134 169 โรงเรียนอัสสัมชัญ 6 11 6
135 170 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 1
136 171 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 43 69 60
137 172 โรงเรียนอาทรศึกษา 0 0 0
138 173 โรงเรียนอำนวยพิทยา 0 0 0
139 174 โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา 0 0 0
140 175 โรงเรียนอิสลามสวนสันติ 0 0 0
141 176 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
142 177 โรงเรียนอุดมศึกษา 20 42 26
143 007 โรงเรียนเกษมพิทยา 0 0 0
144 012 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา 0 0 0
145 016 โรงเรียนเซนต์จอห์น 0 0 0
146 019 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
147 017 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 0 0 0
148 020 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 41 97 51
149 018 โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล 0 0 0
150 021 โรงเรียนเซ็นหลุยส์ศึกษา 0 0 0
151 027 โรงเรียนเด็กสากล 0 0 0
152 026 โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่ 0 0 0
153 057 โรงเรียนเบญจมินทร์ 8 16 16
154 058 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 0 0 0
155 067 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 0 0 0
156 083 โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0
157 084 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 0 0 0
158 102 โรงเรียนเยนเฮส์เมมโมเรียล 0 0 0
159 114 โรงเรียนเลิศหล้า 0 0 0
160 099 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 0 0 0
161 103 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
162 158 โรงเรียนแสงหิรัญ 0 0 0
163 159 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 0 0 0
164 178 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย 0 0 0
165 009 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ 0 0 0
166 160 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 21 51 35
167 039 โรงเรียนไทยคริสเตียน 36 56 38
168 069 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 8 5
169 087 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
170 088 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 0 0 0
171 089 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 0 0 0
172 095 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 0 0 0
173 122 โรงเรียนวิชูทิศ 0 0 0
174 008 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 0 0 0
175 094 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0 0 0
176 141 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 13 24 16
177 142 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 0 0 0
178 143 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 14 26 19
179 080 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 35 96 54
รวม 3698 8567 5396
13963

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0 2939 8364-5
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 08 1691 7705 e-mail : sathit009@gmail.com นางปราณี ทองสืบสาย โทร. 08 9231 5735
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]