หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบางกะปิ ห้องอาเซียน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 14 พ.ย. 2559 9.15-11.15
-
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม โสน 2 14 พ.ย. 2559 9.15-12.00,13.00-14.50
-
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้อง ห้องวิทยพัฒน์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้อง ห้องวิทยพัฒน์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 15 พ.ย. 2559 09.00-16.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบางกะปิ ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 14 พ.ย. 2559 9.15-10.15
-
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาไทย 14 พ.ย. 2559 9.15-11.45
-
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้อง ห้องนวม 325 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้อง ห้องนวม 325 15 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
-
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 15 พ.ย. 2559 09.00-16.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคารสวัสดิ์ผลโภค ห้อง หอประชุมไพฑูรย์ 14 พ.ย. 2559 9.15-11.15
-
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า หอประชุมเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00
-
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 15 พ.ย. 2559 09.00-16.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจีน 431 14 พ.ย. 2559 9.15-10.45
-
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้อง ห้อง 3D 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
-
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 15 พ.ย. 2559 09.00-16.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0 2939 8364-5
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 08 1691 7705 e-mail : sathit009@gmail.com นางปราณี ทองสืบสาย โทร. 08 9231 5735
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]