หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา 08.00-10.30 และพร้อมกันที่หน้าห้องสอบเวลา 12.30
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221-222 16 พ.ย. 2559 13.00-15.00 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา 08.00-10.30 และพร้อมกันที่หน้าห้องสอบเวลา 12.30
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 10.00 เป็นต้นไป ผูู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา08.00-9.15 และพร้อมกันที่หน้าห้องโสตทัศศึกษาเวลา 09.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 10.00 เป็นต้นไป ผูู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา08.00-09.15 และพร้อมกันที่หน้าห้องโสตทัศศึกษาเวลา 09.30
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 10.00 เป็นต้นไป ผูู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา08.00-09.15 และพร้อมกันที่หน้าห้องโสตทัศศึกษาเวลา 09.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 10.00 เป็นต้นไป ผูู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา08.00-09.15 และพร้อมกันที่หน้าห้องโสตทัศศึกษาเวลา 09.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559 09.00-11.30 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา 07.30-8.30 และผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมกันที่ห้องแข่งขัน 08.45
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559 9.00-11.30 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา 07.30-8.30 และผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมกันที่ห้องแข่งขัน 08.45
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 16 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา 07.30-8.30 และผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมกันที่ห้องแข่งขัน 08.45
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 16 พ.ย. 2559 10.30 เป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา 07.30-8.30 และผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมกันที่ห้องแข่งขัน 10.15


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0 2939 8364-5
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 08 1691 7705 e-mail : sathit009@gmail.com นางปราณี ทองสืบสาย โทร. 08 9231 5735
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]