หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 15 พ.ย. 2559 09.00-14.00 สนามแข่งมีโปรแกรม flash cs6 โปรแกรมนอกจากนี้ให้นำมาลงเอง ในวันแข่งขัน
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องสืบค้น 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้นำโปรแกรมที่่ใช้ในการแข่งขันมาติดตั้งในวันแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น (ก่อนเวลาแข่งขัน)
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้นำโปรแกรมที่่ใช้ในการแข่งขันมาติดตั้งในวันแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น (ก่อนเวลาแข่งขัน)
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา อาคาร 9 ชั้น ชั้น 6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 พ.ย. 2559 08.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ไมโครโฟน หูฟัง พร้อมโปรแกรมที่จะใช้แข่งขันใส่แผ่น CD/DVD มาในวันแข่งขัน
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา อาคาร 9 ชั้น ชั้น 6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2559 08.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ไมโครโฟน หูฟัง พร้อมโปรแกรมที่จะใช้แข่งขันใส่แผ่น CD/DVD มาในวันแข่งขัน
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com1, com2 14 พ.ย. 2559 9.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมไมโครโฟน,หูฟัง,โปรแกรมที่จะใช้แข่งขันใส่แผ่นCD/DVDมาในวันแข่งขัน,ดินสอ+ยางลบนำมาเอง
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อาคารดอนเฟื่องเมืองฟ้า ชั้น 3 ห้อง Com 2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าเเข่งขันเตรียม ไมโครโฟน หูฟัง พร้อมโปรเเกรมที่จะใช้แข่งขันใส่เเผ่น CD/DVD พร้อมเขียนชื่อโรงเรียนหน้าเเผ่น มาในวันเเข่งขัน
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง Com 4 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าเเข่งขันเตรียม ไมโครโฟน หูฟัง พร้อมโปรเเกรมที่จะใช้แข่งขันใส่เเผ่น CD/DVD พร้อมเขียนชื่อโรงเรียนหน้าเเผ่น มาในวันเเข่งขัน
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง Com 6 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าเเข่งขันเตรียม ไมโครโฟน หูฟัง พร้อมโปรเเกรมที่จะใช้แข่งขันใส่เเผ่น CD/DVD พร้อมเขียนชื่อโรงเรียนหน้าเเผ่น มาในวันเเข่งขัน
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา อาคาร 9 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 15 พ.ย. 2559 08.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่จะใช้แข่งขันใส่แผ่น CD/DVD มาในวันแข่งขัน
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา อาคาร 9 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 15 พ.ย. 2559 08.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่จะใช้แข่งขันใส่แผ่น CD/DVD มาในวันแข่งขัน
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอ้นสุวรรณ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้ส่งเล่มโครงงาน 5 เล่ม แผ่น cd 5 แผ่น ภายในแผ่นประกอบด้วย ไฟล์รูปเล่มเป็น pdf และ clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟแวร์ ส่งไม่เกินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง หอประชุมนบนวมินทร์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้นำโปรแกรมที่่ใช้ในการแข่งขันมาติดตั้งในวันแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น (ก่อนเวลาแข่งขัน) ส่งไม่เกินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com1, com2 15 พ.ย. 2559 9.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมไมโครโฟน,หูฟัง,โปรแกรมที่จะใช้แข่งขันใส่แผ่นCD/DVDมาในวันแข่งขัน,ดินสอ+ยางลบนำมาเอง,รับประทานอาหารกลางวันภายในห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0 2939 8364-5
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 08 1691 7705 e-mail : sathit009@gmail.com นางปราณี ทองสืบสาย โทร. 08 9231 5735
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]